Kik voltak a honfoglalók? II.rész.

Image

Egy nyelv kialakulását nagyban befolyásolta a környezet.Az ős települések mindig tavak,tengerek partján,folyók torkolatánál alakultak ki.Ez két okból volt célszerű.Amig az ember halász-vadász életmódot folytatott,addig a folyók torkolata nyujtotta a legnagyobb halbőséget.Nagyobb távolságok megtételére pedig a vizi közlekedés volt a legalkalmasabb.Igy az ősnyelv egyik alapszava a viz kellett legyen.Ha megvizsgáljuk az europai nyelvek viz szavát azt látjuk hogy majdnem mind rokonságban állnak.Ettől csak a latin nyelv üt el.Ha a szavak egy tőről származnak,akkór a nép aki ezeket használja ugyancsak egy töről kellett származzon.

Viz,vezi,voda,wasser,water stb,mind a viz megnevezésének az ősszavából származnak.Melyik,helyesebben milyen lehetett ez az ős szó?Az ösembernek a beszéd orgánuma még nem volt kifinomulva,ezért a v-t inkább ua-nak ejtette ki,a t,d,z,sz mássalhangzók  közt ,de a magánhangzók közt sem tett különbséget.Ezért tudott létrejönni ilyen sok formája a viz szónak.Az ősember nem lehetett túl beszédes.Már csak azért sem mert  a legtöbb idejét halászattal és vadászattal töltötte,s mint ismeretes, ezen foglalkozások nem hogy igényelnék, de egyszerűen tiltják a sok beszédet.Ha kevés szóból is meg kellett értsék egymást ,akkor egy szónak több értelme is volt, az adott körülményeknek megfelelően.A vz vizet,evezést és vezetést is jelentett.Ugyanez áll fenn az orosz nyelvben is(már mint az ösi formájában):вд(вода =viz ,        водитъ=vezetni),водопровод=vizvezetékék.A vz gyök evezést is jelentett.Evezéssel lehetett vezetni a csónakot.Ha a vz gyökhöz kapcsoljuk a lo végzödést,ami eszközt jelent mint a vasaló,  sarló,padló(maga a ló is eszköz volt) esetében,akkór megkapjuk az evező lapát eredeti formáját a vezló(veszló),amely a magyar nyelvből már eltüt, de megmaradt az orosz nyelvben весло(veszló)    formában (ezt a román nyelv is átvette vîsla formában).Ezt bizionyitja az átvészelni kifejezés.Ha vissza forditjuk az átvitt értelmet,akkor egy veszélyes vizen való átevezés képe jelenik meg elöttünk.Innet ered a vész helyzet kifejezés is.

Ilyen ősszót találunk különböző nyelvekben jócskán ha megkeressük:Az evésre vonatkozólag:eда(orosz), étel(magyar),   Essen(német),eat(angól).A körre :kör,    Kreis(német)   круг(orosz)   circel(angol).Itt a gyök a kr .Az angólban a latin hatás miatt a k-t c-vel cserélték föl.A következtetés csak az lehet hogy létezett egy eurázsiai ősnyelv,amit egy ősnép beszélt.Ez az ősnép nem lehetett más mint a szkiták.Az a tény hogy a szkiták nyelve a legtöbb európai nép nyelvére hatással volt,azt jelenti,hogy nagy területen élő népről van szó.A történészek nagyjai két szkitiáról beszélnek.Egy nyugati (Kárpát-medencei) és egy keleti (orosz alföldi) szkitiáról.

Az ugynevezett honfoglalás kapcsán,minket az orosz -magyar nyelvi kapcsolatok érdekelnek.Az orosz kronikák az orosz nép őseit szkitáknak nevezik,de már a honfoglalás korában megjelenik az orosz név.Vagyis ebben a kórban az orosz alföldön élő szkiták orosz nyelvet beszéltek.

 

Az ősnyelv szógyökökből állt.A legtöbb szógyök a magyar nyelvben található és ezekre épülnek a magyar szavak, a ragok segitségével.Tehát a szkiták nyelve az ősmagyar nyelv.Ha a szkiták eredeti hazája nem a Kárpát-medence hanem az orosz alföld lett volna,akkor az orosz alföldön most magyarul beszélnének,de ott a szkiták csak telepesek voltak.Ezek keveredtek az ottani orosz néppel.Azonban nemsokkal a kereszténység felvétele után megjelent egy uj nép a türkök.Ezek sosem voltak egy egységes nemzet,hanem rablásra és hóditásra verbuválódott közel-keletről származó lovasok.A kiforditott történelem ugy állitja be hogy ezek lettek volna a magyarok ösei,pedig ezek épp a magyarság leigázói voltak.Gyerekes az az állitás hogy a türkök csak ugy elvonultak Kiev alatt,mert ugyebár ők “az Attila örökségébe” kivánkoztak.Ellenkezöleg .Meghóditották Kievet és ott uralkodtak hosszu időn keresztűl.Kilencszáz körűl a magyarok vissza akarták szerezni az Arnulf császár által elbitorólt moráviai területeket,ezért segéd csapatokat kértek Kievtől.Ezek meg is érkeztek Olmin(Álmos) vezetésével,és a baráti segitség ára az Árpádházi dinasztia elfogadása lett.Olminnak volt egy másik neve az Ungor, ami talán a származását probálja jelezni.Oroszul Ingor az olvasata.Az oroszok a szkitákat ugoroknak is hivták,ez pedig hegyit jelent (гор=hegy).Vagyis akik a hegyfelől érkeztek,a Kárpátok felől.Az orosz nyelvben az ино(ino) idegent jelent(   иногородец=más városbéli),ezért feltételezhetjük hogy az Ingor(Igor,Ungor)Olmin(Álmos)származására vonatkozik,vagyis hogy a türkök közül való.A город=város szoros kapcsolatban áll a     гора=hegy szóval.Ez nem véletlen mert a város a várak körül épült,a várakat pedig általában valamilyen hegyre épitették.Ezen szavakban megtaláljuk a гр(gr,kr) gyököt,ami kör ős neve.A régi várakat általába köralakba épitették,de a Kárpátok is körbezárja a Kárpát-medencét.

Ha igaz lenne az az állitás hogy a honfoglalók szlávokat találtak a Kárpát-medencében,akkor most Magyarországon az orosz lenne a nép nyelve.A kronikák szklavinokról irnak, ez pedig latinúl szolgát jelent,ami szintén alátámasztja a feltételezést, hogy a “baráti” segitségnújtásból lett a honfoglalás.Persze miután a “honfoglalók” keveredtek és beolvadtak a magyar népbe,lassan feledésbe ment az igazság.

https://fabsanyo.wordpress.com/2016/01/
”A dolgok igy álván ,hogy mennyit ártott Arnolfus az Egyháznak és a vallásnak alig lehet kimondani,bár másfelől lehet,hogy nem volt igazságtalan a háborus ürügy,az üres ambició ha igaz amit Reginó,Mutius és mások irnak,Arnolfus a beavatkozásával nem csak a Bohémeket és Morvákat gyengitette,de ez nem szolgálta a német Királyokkal való egységet sem.De a Hungárok megsegitésére olyan seregek is érkeztek a határon tulról,akik nem eretnekek vagy vallási szakadárok,hanem pogányok,akik számára a Krisztus vallásának megsemmisitése kedves dolog.Mégsem voltak annyira embertelenek a Hungárok,mint a felfogadott zsoldosaik,ha vissza kapták volna ami nekik járt,de mivel Arnulf erre nem nagyon hajlott igy nem volt megoldás.Igéretek voltak a haza visszaszolgáltátására és várták a megigért napot. Igy álltak a dolgok,Arnulftól nem jött válasz ,a Hungárok becsapva érezték magukat,ezért benyomultak Németországba egész Friziáig,aztán galliáig irtották a népet,innen Itáliába,akikkel a longobárdok kérésére enyhébben bántak.”

Az a pár orosz szó ami meghonosodott a magyar nyelvben, épp a honfoglalókkal jött orosz ajkú néptől származik.Amig a türk eredetüek a hadműveletekkel foglalatoskodtak,addig az orosz ajkúak az adminisztrációs feladatokat és a vallási dolgokat látták el.Azt tudni kell, hogy egy hoditás nem lehet tartós, ha nincs  ideologiailag is alátámasztva.A magyarok ősi vallása a szkita vallás volt.Ortodox területeken a kolostorokat ma is szkiteknek nevezik,ami azt bizonyitja hogy szkita örökségek.Az orosz kronikák szerint Aszkold, aki maga is szkita volt,egy nagy utat tett Bizáncba,majd a hazatérésekor megkezdte a kievi nép áttéritését a keresztény hitre,vagyis a bizánc által képviselt görög-keleti vallásra.Ezt a vallást hozták magukkal a honfoglalókkal jött orosz ajkú hoditók.Tölük származnak az olyan vallási szavak mint a vecsernye,vagy a kereszt.A bucsú szó a magyar nyelvben bucsújárást és bucsúzást is jelent,azonban a teljes értelmét csak az orosz nyelvben találjuk meg.Прфшчфние=bucsú,      прашчение=bocsánat.A bucsújárás egyrészt a régi bűnös élettől való bucsúzást ,de ugyanakkor a bűnbocsánat reményét is jelentette.A barátpap megnevezés is az orosz nyelvből származik.Ezek testvéreknek hivták magukat.Oroszul a testvér брат(brát),igy lett a testvérből barát.Az oroszajkuak a vallási dolgok mellett az adminisztrácios dolgokkal is foglalkoztak,mint a területek elosztása,a kereskedelmi központok megszervezése stb..A mezsgye szó az orosz между-ból származik ami közt jelent.A szereda,mint Nyárád- szereda,Csik-szereda,az orosz среда szóból származik ami közepet(központot) jelent.Ugyan igy a szerda a hét központi napja.Legujabban honfoglaláskori görögkeleti stilusban épült templomok nyomaira bukkannak.A rábukkanást persze legtöbbször az érdek határozza meg.

Szent István egyszerre két legyet ütött.Egyrészt megtéritette a türköket, akik valoszinüleg iszlám hitüek voltak(ami talán az ariánizmus radikális formája volt),másrészt megszabadult a görögkeleti popáktól.

Ideje volna már kimondani az igazságot a csernátoni feltárásokkal kapcsolatban is .Ugyanis ott jol látható, hogy a honfoglalás elötti tüzhelyek sokkal rendezettebbek mint a honfoglalás utániak.Szégyentelenül azt állitják hogy az elöbbiek szláv ,az utobbbiak pedig magyar települések.
A magyar nyelvben meghonosodott orosz szavak száma nagyjából tükrözi a honfoglalókkal betelepült orosz lakosság arányát.
Magyar -orosz szavak
репа=répa ,рой=raj,сабля=szablya ,сито=szita,солома=szalma,сосед=szomszéd,стог=osztag,тесто=tészta,толмач=tolmács,
триук=trükk,фига=füge,хозяин=házigazda,холм=halom,хохот=hahota,цитра=citera,
череп=koponya,чудесный=csodás,чудо=csoda,чулок=csülök,шапка=sapka,шуба=suba
щепа=csap,обвораживатъ=elvarázsolni,недуг=nyiltan,nem dugva,обед=ebéd,коменъ=kő
(kemény),окошко=ablak,папироша=cigaretta,пар=pár,парад=parádé,парочка=párocska
паук=pok,печенъе=pecsenye,подкова=patkó,поток=patak,потроха=bél,просто=wgyszerű
(paraszti),пустяки=pusztaság,раб=rab,равнина=ronaság,разгар=gar,ярмо=járom,ясли=jászol
выдра=vidra,меритъ=mérni,выпуклий=konvex(puklis),галушка=galuska,глиста=giliszta,
голубка=galamb,дробный=darabólt,дыня=dinnye,дыхало=gége(ziháló),едино=egyedüli
един=egy,кавардак=kavarodás,ключ=kulcs,клятка=kalitka,колас=kalász,копй=sir gödőr
двор=udvar,кум=koma,кухня=konyha,ланъ=szarvas tehén,лапта=labda,халат= háló ing
ведро=veder,копатъ=kapálni,ásni,образование=ábrázolás,постух=pásztor,паро=pára
холм=halom,капуста=káposzta,шип=csap,sip
Persze vannak magyar szavak amelyek átmentek az orosz nyelvbe: mint a веслó= evező(a ló végzödés eszközt jelent,átvészelni= átevezni,vagyis a vészló=evező egy régi magyar szó,akár a kováló=kalapács),шип=csap,sip,шипетъ=süviteni,вилка=evővilla(látszik hogy ez a villának kicsinyitatt formája),mérni=меритъ, мера=mérték,    мерещийся=merengeni, álmodozni,  мерзавец=undoritó,  мерский=visszataszitó.A magyar mérni szó a merni-ből származik.Az italt és a gabonát kupával merték. Ugy látszik hogy a hoditók nem nagyon szerettek méricskélni,ezért lett a мерзавец=undoritó(méricskélő ember), és a мерский=visszataszitó(ember).

Ugy gondolom hogy a berek szó az orosz берег(bereg)-ből származik,és ezt is az oroszajku honfoglalók hozták magukkal.A берег partot jelent.A бережный=elővigyázatos, уберегатъ=ovni ,örizni.A partmenti hajozás az elövigyázatosságról szólt az ösidőkben amikor a hajózás még a kezdetleges fázisában volt.Az a nép aki ezt a kifejezést használta tenger mellett lakott.A szkiták a folyok között éltek.Az orosz nyelvből átvett berek már folyó partot jelentett,de amint tudjuk a folyó partokat mindig egy erdősáv ővezte.Igy kapta a berek az erdősáv jelentést.