Kik voltak a honfoglalók?

Image

Epheszoszi János monofizita történész, Epheszosz püspöke: “Jel jött a Napból, amilyen fajtát soha ezelőtt senki sem látott és nem is számolt be ilyenről. A Nap elsötétült és tizennyolc hónapon át tartott a sötétsége. Minden nap úgy négy órát sütött, és még ez a fény is halovány árnyék volt csupán.” Erről az eseményről ír Prokopiusz bizánci történész is: “És ebben az évben került sor a legrémisztőbb előjelre. Merthogy a Nap ragyogás nélkül bocsátotta ki fényét, ahogy a Hold ebben az egész esztendőben, és szerfelett olyannak tűnt, mint a fogyatkozásban levő Nap, mivelhogy sugarai nem voltak sem világosak, sem olyanok, amilyennek megszokhattuk.”

Ezek az események állitolag 535 körül történtek,azonban tudjuk hogy a kronologiát a 16.században állitották össze és igy nem biztos hogy ez az évszám helyes.A lényeg az, hogy ez után a természeti katasztrofa után beállt egy minijégkorszak,aminek következtében megindult egy nagyméretü népvándorlás,az addigi kulturák megsemmisülése és egy történelmi amnézia.

Amikor az orvosok vissza akarják állitani egy amnéziás ember tudatát,akkor a tudatalatti segitségével probálják ezt elérni.Egy társadalom tudatalattija a nyelvében keresendő.Tehát ha az őstőrténetünkből meg akarunk tudni valami igazat,akkor az ásatások mellett komolyan kell foglalkozni a “nyelvi ásatásokkal” is.

A keleteuropai régioban legelterjedtebb nyelv az orosz,és ennek rokon nyelvei.Ezért érdemes kutatni orosz nyelvterületen.

Történészek egybehangzóan állitják,hogy a szkiták voltak Europa legrégibb népe ,és ezek voltak más népek tanito mesterei.Ha elfogadjuk a történelmi amnézia tételét,akkor ezek a történészek mind a katasztrofa után irtak történelmet.Vagyis a szkiták az a nép amely a katasztrofa után,a legjobban át tudta menteni az elöző civilizáció vivmányait.A Herodot által leirt “Dárius hadjárata”, ahogy arra egy Sedlacsek nevü cseh származásu amatör történész felhivta a figyelmet, azt bizonyitja hogy a szkiták a Kárpát-medencében éltek.Ez az állitás már csak azért is elfogadható,mert a K-medence a legvédettebb terület volt a hideg és az éhség élöl menekülő,de ugyanakkor mindenre elszánt tömegekkel szemben.

Miután a dolgok némileg lecsendesedtek,A K-medencéből megindult a kirajzás kelet felé.Ennek azonban inkább civilizáló  mint hoditó célja volt.Egy orosz-német szótárban ez áll:cкиt(szkit)=Einsidelei(betelepülés),cкиtниk(szkitnik)=betelepült.A schit(szkit) szó a román nyelvben remetelakot vagyis kolostort jelent.Ezek az épületek megtalálhatók voltak a mult századok folyamán egész napjainkig ugy román mint orosz területeken.Egyébként a román szavak közt legalább 2oo olyan szó van, ami tökéletesen egyezik az orosz szavakkal.Ha ehhez hozzá adjuk az ugyancsak szláv nyelvekből származó, de már kissé átalakult, vagy jelentését megváltoztatott szavakat, akkór ezek száma meghaladhatja a 3oo-t.Ez már elég egy alacsony szintű komunikációhoz.Valahol olvastam hogy egy skot paraszt szókincse is épp 3oo szóból állt.Tehát valószinű hogy sok ideig a Kárpátoktól keletre és délre, ugyanazt a “lingvafranca”-t beszélték ,ami az o szláv volt.

Ha a szkita az oroszok számára telepest jelentett,akkor nyilvánvaló, hogy a szkiták hazája nem a Dneper-Don-Volga vidéke volt,mint ahogy a történészek állitják,mert ez az orosz nép hazája.Ez szintén megerösiti Sedlacsek állitását, hogy a szkiták hazája a K-medence volt és nem az orosz sikság.Valószinű hogy a szkiták nyelve a magyar nyelvnek egy ösi formája lehetett.Mivel azonban orosz nyelvtereületen telepeket hoztak létre,igy a két nyelv közt kellett legyen bizonyos kölcsönhatás.A magyar szavak közt joval kevesebb az orosz szó mint a románban,az azonban vita tárgyát képezi mindkét esetben hogy melyik az átadó és melyik az átvevő.

Az orosz nyelvben a vas neve “pyd”(rúd).Valamikor a vasnak is az aranyéhoz hasonló értéke volt,és akkor ezt is rúd formájában forgalmazták akár ma az aranyat.A rúd a magyar szókincs része.A legnagyobb vasérc és arany bányák pedig a K-medencében voltak,tehát innen szálitották orosz földre is rúdak formájában.Az elején a vasat a kovakő segitségével ötvözték.MIvel akkor még túl nagy jelentőséget tulajdonitottak a kovakőnek a vas elöállitásában, ezért a vasat kovának nevezték.Innet ered a kovács szó,ami vasmunkást jelent.Miután a szénnel való ötvözéssel jobb minöségű vasat állitottak elő, a kova és a vasra vonatkozó vele rokon  szavak kiestek a magyar szóhasználatból.Ezek azonban megtalálhatók az orosznyelvben.Pl.:koválo=kalapács,kováty=kovácsolni,patkolni,vasalni.Padkova=patkó.
Eredetileg patakova(patavas).Ha megnézzük a kováló szót láthatjuk hogy tökéletes magyar szó.A ló végződés nem jellemző az orosz szavakra.A magyarban ellenben igen gyakori:vasaló,sarló,kandaló stb,ennek az eredeti értelme eszköz.Maga a ló mint állat is egy eszköz volt a legtöbb ember számára.A magyar nyelvben minden ragnak,legyen az elő(prefix)vagy utó(sufix)rag, több mint kilencven százalékban egyértelmű jelentése van.Az orosz nyelvre inkább az elöragok(prefix) jellemzöek,de ezeknek még a tiz százaléka sem bir egyértelmű jelentéssel.

Példák egy orosz német szótárból:
K=zu,gegen,nach;y=bei,an(mellett,rajta);зa=hinter,für,statt,werend,nach,wegen;Ha=auf,an, nach,zu,in;o,oб,oбo=auf,von,um,an,gegen,über,für;пo=bis,an,langs,auf,über,gemass,nach,um;c,co=von,seit,gegen,etwa,mit,mittels;пpи=bei,an,unter,wehrend,heran,herbei,hinzu,ein wenig;пoд=unter,nahe bei,gegen,auf,heran,über,an,ein wenig.
Amint a fentiekből látszik, ezeknek a ragoknak nem csak hogy több értelmük van, hanem néha két ellentétes értelmük is .Egyébként ugyanez jellemző a német előragokra is.Ahhoz hogy a kettős értelmet elkerüljék néha mindkét nyelvben két ragot összekapcsolnak.Ez is komplikálja a nyelvet,de nem csak ez.Az orosz szavakban gyakran felcserélődnek ugy magán mint mássalhangzók,anélkül hogy a szó megváltoztatná az értelmét,de van amikór más árnyalatot ad a szó értelmének.Amit a nyelv megenged,azt a nyelvet beszélő is megengedi magának.Ez az oka hogy a Fomenko csapata olyan szómagyarázatokra ragadtatta magát,ami már szinte surolja az örültség határát.

Habár a fenti jelenségek nem jellemzőek a magyar nyelvre,azért a két nyelvben találunk olyan szavakat és kifejezéseket amelyek arra vallanak hogy a két nép bizonzonyos időszakban szoros kapcsolatban állt.A szkiták nem csak békés szándékkal telepedtek orosz földre,hanem a keresztény vallást is magukkal vitték.Az orosz kronikák szerint a kievi orosz állam alapitói Аскольд és Дир volt.Mivel a kronikákban csak Аскольд  ténykedéséröl van feljegyzés ,ezért és más okokból amelyek a következőkben tisztázódnak,feltételezhetö hogy a két név ugyanarra a személyre vonatkozik.

Elemezzük a következő szöveget:Ввиду важности данного сообщения Татищева, дадим перевод на современный русский язык: “Убийство Оскольдово. Вполне вероятно, что его причиной было крещение. Может быть киевляне, не желая принять крещения, призвали Олега, а того охватило желание завладеть чужим владением… Об этом (о том, что Аскольд был крещен) говорит и построенная христианами церковь Святого Николая над телом Аскольда”.Itt Аскольд meggyilkolásáról van szó,és hogy a gyilkosság oka az, hogy egyes  kieviek nem akarták felvenni a keresztény hitet.E mellett szól az a tény, hogy Aszkoldot a Kiev melletti hegyre temették,és a sirjára egy Nikolájra szentelt templomot épitettek.Később a hegy  az “Ugor- hegye” nevet kapta.Egyesek szerint  Аскольд volt az orosz kereszténység első mártirja.Ha az Аскольд valóban az illető személy neve lett volna akkor a templomot is erre a névre szentelik.Ha kihagyjuk az első A betüt mint névelőt és figyelembe vesszük hogy az orosz д-t könnyen össze lehet téveszteni az A betüvel(tudjuk hogy a kronikákat többször is átmásolták),akkor megkapjuk a сколa(szkola) nevet,ami egyértelmüen a keresztény iskola neve.Tehát az Аскольд nem névre hanem folalkozásra utal.

Никоновская летопись уточняет: “И несша ихъ НА ГОРУ, погребоша ю, еже ся ныне нарицаетъ УГОРСКОЕ, идеже есть дворъ Олминъ; на той могиле постави Олма церковь СВЯТОГО НИКОЛУ” -A nikonovszkai kronika pontosit:Felvitték őt (Aszkoldot) és eltemették a hegyen amelyet mind a mai napig Ugornak(a hegyet) neveznek.Itt van Olmin udvara amelyben Olmin a sirra templomot alapitott Szent Nikoláj nevére.

Magyar történészek Olmint Álmossal azonositják.Az orosz kronikák szerint Aszkoldot Oleg követi,ezt pedig Igor.Татищев сообщает, что Олег, “СЛЫША ОТ КИЕВЛЯН ЖАЛОБЫ НА ОСКОЛЬДА и позавидовав области его, взяв Ингоря (Игоря – Авт.), пошел с войсками к Киеву. БЛАЖЕННЫЙ ЖЕ ОСКОЛЬД ПРЕДАН КИЕВЛЯНАМИ И УБИТ БЫЛ”- Татищев közli hogy Oleg hallgatva a kieviek Аскольд elleni panaszaira Igorral együtt hadsereg élén bevonult Kievbe.A jámbor Aszkold átadatott a kievieknek és megöletett.

Olminról(Álmos?)nem sok szó esik a kronikákban,azonban a fenti szövegben érdekes az Igor név alakja.A kievi uralkodók sora : Аскольд ,Oleg,Igor.Igornak két változata jelenik meg Игор és Ингор.Az eredeti kronikákban nem nyomtatott, hanem kézzel irott betük szerepeltek.Az orosz kézzel irott i a magyar u-nak felelt meg,ezért a két nevet ugor és ungor-nak kell olvasni.

Az orosz kronikákban ez áll:”Князь Игорь наследовал князю Олегу. Сразу после смерти Олега, при вступлении Игоря на престол, в прежде едином Русском царстве возникает раскол. От Киева, где правит Игорь, отложились Древляне”.-Igor kenéz oleg kenézt követte.Nemsokára Oleg halála után, Igor hatalomra kerülése idején a nép meghasonult(polgárháboru,lázzadás)aminek következtében Igor áttelepedett  Древляне-ban.

Ez a Древляне nagy fejtörést okozott Fomenkoéknak,mivel nem tudták hová helyezni a térképen.A szó egy fás területet jelent.A szó magyar megfelelöje Erdély lehetne.Ha figyelembe vesszük,hogy ezek az események a honfoglalás éveiben történtek,akkor világos hogy ez nem más mint  Ungvár környéke.Ungvár pedig Ungor(Ugor,Igor) által alapitott vár.

Akkor kik is voltak az ugynevezett honfoglalók?Amig a szkiták békés jámbor telepesek voltak,addig a leszármazottaik akik az orosz és türk népekkel keveredtek, nagyon is harcias néppé váltak.Ezt ki lehet hámozni a nyelvek keveredéséből.Az orosz xog(hod) és a magyar had szó egy töről származik.A had egy olyan sereg amely állandó mozgásban,föleg menetelésben van.Az orosz xog(hod) menetet jelent,пoxoд=hadjárat.Az iratlan nyelvben a d és a t közt elmosodik a különbség(ez igen jellemző még ma is a német ajkuakra),ezért állithatjuk hogy eredetileg a hadsereget hatseregnek hivták.Ezt pedig azért, mert egy menetoszlop a leghatékonyabb  hatsoros felállásban.Maga a hatás szó és hatalom szó is innet ered.Az alom elem képző valami nagyot jelent(társadalom,fejedelem,uradalom stb.)Hatalom=hadalom=egy nagy hadsereg,ami valóban hatalmat jelentett.Ez a forma megtalálható az orosz nyelvben is orosz szavakkal.Oroszul:
hat=шect,шectbobatь=menetelni,нaшectbиe=behatolás,hoditó hadjárat.
Véleményem szerint a Had(hat) és ennek rokon szavai,a harcias türk népek nyelvéből származnak.

Érdekes szó a конец=vége szó.A кузнец(kovács),певец(énekes).Mivel a koнь lovat jelent,akkor logikusan a конец lovast kellene jelentsen.Lehet hogy eredetileg ez is volt a jelentése csak idővel átértelmeződött.A lovasok megjelenése a legtöbbször rablást jelentett.Tehát ugy tekintettek rájuk mint a terminátorokra .Ezért kapta a конец a vég jelentést.
Talán nem voltak ilyen veszedelmesek akik szekéren érkeztek.Az orosz nyelvben  a szekeret altalában teлегa(telega)-nak hivják.Ez hasonlit a magyar taliga szóhoz.Eredetileg toló iga.Az iga ellentétben az általános értelmezéssel nem jármot,hanem terhet jelentett,mert ugye ott van az igás állat elnevezés,ahova  a lovat öszvért,szamarat is besorolják,habár nem tesznek a nyakukba jármot.Ha a taliga toló szekér,akkór kell legyen egy huzó szekér is.És valóban az orosz nyelvben megtaláljuk a павозка(pávozka) formában.воз=huz,vonz.
Még egy pár párhuzam:каtоpый=mely , нeкаtоpый =némely ;    ckolko=hány , нeckolko= néhány;ctapиk=öreg,  ctapoж=ör
один=egy,единица=egység(szám)едино=egyedül,единый=egyedi,единагласно=egyhangulag.
Körülbelül száz olyan szó létezik amelyek ugyanolyan értelemmel birnak ugy az orosz mint a magyar nyelvben.
Orosz kronika elemzők megegyeznek abban hogy a kievi orosz állam alapitói szkita származásuak voltak.Az is kiderült hogy telepesek és nem helybéli lakósok voltak és ugyanakkor a kultura képviselői és nem holmi kobór nomádok.A fent emlitett közös szóösszetételek csak egy hosszabb együttlét alatt jöhettek létre.Ez ugyanakkor a két nép keveredésére is utal.A következtetés csak az lehet hogy a honfoglalók,elszlávosodott Kárpát-medencéből elszármazott szkiták voltak,de semmi esetre sem a magyar nyelv és kultura igazi hordozói.Miután birtokba vették a Kárpát-medencét,amire némi okkal jogot is tartottak,megtanulták az őslakosság nyelvét.Azt meg kell jegyezni hogy a kievi népesség nem csak oroszokból és szkiták leszármazottjaiból állt hanem jocskán lehettek türk és tatár nemzetiségek is.Ezek is jöttek a honfoglalókkal.