Daqin

Induljunk ki abból a megállapitásból hogy az ókori történelmet nem hamisitották, hanem egyszerűen kreálták, olyan civilizaciók anyagi maradványaira támaszkodva,amely civilizáciokról nincsenek, vagy alig vannak adataink.Mivel nincsenek megbizható adatok, ezért az ókori történelem rekonstrukciójánál csak a logikai levezetéseket alkalmazhatjuk.Az eredmény nem fogja tükrözni a teljes igazságot,de közelebb fog állni az igazsághoz,mint az a történelem amit a győztesek irtak.

Vizsgáljunk meg két magyar kifejezést . Deák nyelv és iró deák.Ha létezett egy deák nyelv, amit általában latinnak neveznek,akkor léteztek deákok akik ezt a nyelvet beszélték.Miért iró deák?Miért nem egyszerűen iró, vagy egyszerűen deák?Logikusan azért, mert nem minden deák volt iró.Akkor kik voltak a deákok?

A deák szó etimologiája:

” A deák a latin diaconus (szerpap) szóból vált magyarrá.A magyarban használatos diakónus szó az ógörög διάκονος (diakonos) főnévnek a latin nyelvben meghonosodott átírásából (diaconus) származik.Az eredeti görög szó jelentése szolga, szolgálattevő, felszolgáló, esetleg hírvivő, de sosem rabszolga (doulos) vagy hivatalnok (hypērétēs).”(wikipedia).

Tehát abban maradhatunk, hogy az ókorban a deák(diák) nem egy úrnak alárendelt rabszolgája volt ,hanem egy olyan személy aki a közösséget szolgálta.A latin nyelvben a rabszolga neve a sclav(szklav),de van ennek még egy érdekes változata a sclavin(szklavin).Ez úgy hangzik mintha az elsőnek a megszépitett változata lenne.A kronikáinkban az áll, hogy a Kárpát-medencét a magyarok bejővetelekor szklavinok lakták. A hun birodalom megszünte után a K-medence népeit az a nyugati hatalom hodoltatta, ami a Romai Szent Birodalom előképe volt.Ennek a birodalomnak  érdeke volt a K-medencei lakosságot félrabszolgasorban (szklavin) tartani, és igy maximálisan kiaknázni a medence minden kincsét.Maga a szklavin kifejezés bizonyitja, hogy ezek nem akaámilyen rabszolgák voltak,mivel már magasfokú műveltséggel rendelkeztek.Inkább a mai szellemi rabszolgákhoz hasonlitottak,akiket a mostani nyugati hatalmak finomabb modszerekkel tartanak hasonló sorban.A szklavinoknak az a része akiket iszellemi munkára lehetett fogni, kaphatta aztán a deák nevet.

Tudjuk hogy a Selyemút gazdasági, de ugyanakkor kulturális kapcsolatokat islehetővé tett Europa és Kina között.Amig ez a Selyemút működött (ez a periodus pedig épp a szóbanforgó történelmi periodusra esik,vagyis az ókorra),nagy a valoszinűsége annak, hogy a két régió társadalmi berendezkedése hasonló volt.Tudni való hogy Kinában létezett egy olyan kaszt,amelyik az ország irányitását volt hivatott végezni.Ezen kaszt tagjai voltak a heréltek, akik később a mandarin nevet kapták.Az ezek által használt nyelv lett a birodalom hivatalos nyelve.Hasonló dolog mehetett végbe Europában is, ahol a mandarinok szerepét a deákok játszták,azzal a különbséggel, hogy ezek nem voltak heréltek.Azonban a legenda szerint létezett Europában egy Attis nevű gyerekisten,akit szkita(frigiai) sapkával a fején ábrázolnak.Valószinű,hogy a fajok keveredése elött,létezett egy magasabbfejlettségi fokon álló népesség,akik a környező néptől eltérően az energiájukat inkább a szellemi képességeik fejlesztésére mint a szexuális teljesitményre használták.Ezeknél persze ugy a nemi szerv mérete mint az ábrázat,az alacsonyabb műveltségi fokon álló népek szemében gyerekesnek tünt.A közel-keleten és Ázsiában heréléssel próbáltak az emlitett fajhoz hasonló egyedeket létrehozni,nem sik sikerrel.

A Közel-keleten a deákok szerepét a rabik töltötték be.Amint a Kárpát-medence térségét nevezhették a deákok országának, Deákiának(Dakia,Daqin),ugy a Közelkelet térségét nevezték Arabiának,vagyis a rabik országának.

Ha az ókori europai birodalomban(ami nem föltétlen romai),létezett valóban egy uralkodó kaszt,akiket tegyük fel hogy deákoknak hivtak,majd ezek ellen fellázzadt a szolga nép, és miután győzedelmesen megsemmisitette őket,az emléküket is ugy probálta eltüntetni, hogy a deák névből egy másodrendű népecskét kreált, akiket egyszerüen dákoknak és barbároknak neveztek.

Ha megfigyeljük a régi dombormüveken talált fejviseletet, ugy a szkitáknál,valamint a dákoknál,azt kell feltételezzük hogy amikor ezek az alkotások készültek,az éghajlat nagyon hideg lehetett.Lehet hogy egy ilyen mini jégkorszak vezethetett a dák birodalom bukásához.

Egy ilyenfajta elképzelést támaszt alá két történetiro feljegyzése, akik saját tapasztalataikról számolnak be.

Nézzük mit állit David Keys, az angol The Independent című lap archeológus munkatársa:

A szélsőséges időjárást okozó természeti katasztrófa Keys szerint Kr. u. 535 körül következett be, aminek nyomán a Nap fényereje meggyengült. Erről a természeti katasztrófáról több forrás is említést tesz, többek között “az Egyház története” című munkájáról ismert Epheszoszi János monofizita történész, Epheszosz püspöke: “Jel jött a Napból, amilyen fajtát soha ezelőtt senki sem látott és nem is számolt be ilyenről. A Nap elsötétült és tizennyolc hónapon át tartott a sötétsége. Minden nap úgy négy órát sütött, és még ez a fény is halovány árnyék volt csupán.” Erről az eseményről ír Prokopiusz bizánci történész is: “És ebben az évben került sor a legrémisztőbb előjelre. Merthogy a Nap ragyogás nélkül bocsátotta ki fényét, ahogy a Hold ebben az egész esztendőben, és szerfelett olyannak tűnt, mint a fogyatkozásban levő Nap, mivelhogy sugarai nem voltak sem világosak, sem olyanok, amilyennek megszokhattuk.”

Epheszoszi János az 584. évről: “az esqlawianū átkozott népe kivonulva egész Hellászon … valamint egész Thrákia helységein száguldott végig, sok várost és várat gázolt le … immár négy esztendő óta… ott táboroznak és ülnek a rómaiak tartományaiban gond és félelem nélkül, foglyokat ejtve, gyilkolva és gyújtogatva. Meggazdagodtak, aranyra, ezüstre, ménesekre és csikófalkákra és sok fegyverre tettek szert; sőt e barbárok még a rómaiaknál is jobban megtanultak harcolni; ezek, akik erdőkön és rengetegeken kívül még csak mutatkozni sem mertek, és két-három λoγχíδια-n, vagyis dárdán kívül azt sem tudták, mi a fegyver.”

Az évszámokat nem kell komolyan venni, mert tudjuk, hogy a kronologiánk nem tökéletes.A lényeg az, hogy a korai középkorban beállt egy mini jégkorszak,ami nem csak egy civilizáció bukkásához vezetett,de egy történelmi amnéziához is.Kik lehettek az esqlawianu népe akiket Epheszoszi János emlit,és milyen irányból támadták a Kelet-romai birodalmat?Maga a név rabszolgákra utal.Ha azonban a szklav szót azonositjuk a szlávval,ahogy manapság szokás,akkór ázsiai szlávokról lehet szó.Ázsiában viszont inkább szteppei mint erdőlakó népek élnek ,és ezek fegyverként ijjat használtak.Igy csakis a Kárpát-medencei fellázzadt szolga népről lehet szó.

Ha kivonjuk58o-ból a 44 évet vissza kerülünk az 536-ik kritikus évbe,amikór a természeti katasztrofa okozta nélkülözés már elviselhetetlen.Az anarhia 584 körul(ami a juliánuszi éra szerint értendő,tehát valojában 54o)már eléri a tetőfokát.Ekkór indul meg az avarok(türkök) europai inváziója.Ezek már Ázsiából jönnek.

567-ben uralkodójuk, az Al-Duna mentén tartózkodó Baján kagán szövetséget kötött a Kárpát-medencében élő longobárdok királyával Alboinnal, aki ennek következtében legyőzte az itt uralkodó gepidák királyát, Kunimondot. Az avar szomszédságot túl fenyegetőnek érezve végül a longobárdok 568 húsvétján állataikat hátrahagyva Észak-Itáliába vonultak, így az avaroké lett az egész Kárpát-medence, ahová a kagán a székhelyét is áttette.”A longobardok németek,tehát a benyomuló honfoglalók a németekkel együtt gyözték le a gepidákat.

576-ban II. Tiberius Constantinus bizánci császár Valentinus vezetésével követséget küldött a nyugati türkökhöz, hogy a II. Justinus császár és a nyugati türkök első kagánja, Istemi közötti békeszerződést megerősítse, amiről Menandrosz bizánci történésztől értesülünk. Meglepetésükre a nyugati türk uralkodó, Turxanthosz – neve valószínűleg a Türk sad méltóságnevet adja vissza – nagy haraggal fogadta őket, szemükre hányva, hogy befogadták elmenekült alattvalóikat, az avarokat. Nagy nehezen tudták csak lecsillapítani, és részt kellett venniük az uralkodó apjának, a nemrég elhunyt Isteminek a gyászolásában.”Ugyanigy Attila is kikelt a bizanciak ellen, mivel befogadták a menekült hun alattvalókat.Ugyan az a történet több változatban.

A wikipediarol:

“Die erhaltenen Fragmente erwecken den Eindruck, Priskos habe sich vornehmlich mit der römischen Außenpolitik befasst, doch kann diese Auswahl auch dem Interesse der späteren Kompilatoren geschuldet sein. Offenbar stellte die Geschichte der Hunnen und ihrer Beziehungen zum Römischen Reich einen Schwerpunkt des Werkes dar; aber auch die römisch-persischen Kontakte wurden von Priskos behandelt. Sein Stil war – typisch für spätantike Geschichtsschreiber – klassizistisch; so bezeichnete er anachronistisch die Hunnen als Skythen und die persischen Sassaniden als Parther.”

Magyarul:”A fennmaradt irástöredékek azt a benyomást keltik,hogy Priszkosz inkább a romai kűlpolitikaval foglalkozott,de lehetséges hogy ez inkább a későbbi kompilátorok érdeklődésének tulajdonitható.Ennek a történetnek a súlypontja nyilván a Hunnok története,és ezek kapcsolata a római birodalommal;de Priszkosz ugyanakkor foglalkozik a római-perzsa kapcsolatokkal is.A stilusa tipikus késő-ókori klasszikus törtenetirói;igy anakronisztikusan a Hunnokat Szkitáknak nevezi ,a perzsakat meg pártusoknak.”

Na ugye hogy a kompilátorok kezemunkája minden történelmi irás! De ki garantálja hogy csak egy kicsit korrigáltak, vagy az egészet átirták,vagy egyszerüen ök a szerzők valamikór a reneszansz korában.És miért vádolja Priszkoszt anakronizmussal,amikór a legtöbb ókori és középkori történész egyenlőséget tesz szkiták hunok és magyarok közt?Az a nagy bajuk hogy Herodot szerint a szkiták már joval krisztus elött a Kárpát medence lakósai voltak,és ha a hunok szkiták akkor nem jöhettek keletről.

A legujabb régészeti adatok azt bizonyitják, hogy az europai müveltség a Kárpát-medencéböl indult ki.Ezt nagyon jol tudták a nyugat- europai “dicsö” nemzetek,de mivel ez nagyon sértette a felsöbbrendüségi érzelmeiket,ezért mindent elkövettek hogy ezt eltitkolják.A türk inváziót ami Efeszuszi János idejében történt,a történelem könyvekben megháromszorozták,igy lett egy hun,egy avar és egy magyar invázió,és ezek mind Ázsiából kellett jöjjenek.Az ugynevezett magyar honfoglalás valojában a hatodik században történt,amikorra a hamis történelem az avarok bejövetelét datálja.Ezért nincs emlités az avarokról a magyar kronikákban,csak magyarokról akik valójában türkök voltak .A magyarok ugynevezett első bejővetele pedig csak az Árpádházi uralkodók által megrendelt forgató könyv.A hunoknak nem kellett bejönniük a Kárpát-medencébe ,mert már évezredek ota itt voltak.

Az ásatások nyomán az is kiderült hogy a Kárpát-medence az ugynevezett honfoglalás idején nagyon sürün lakott terület volt,és a “honfoglaló” türkök legalább tizszer kevesebben voltak mint az őslakósság.

Gordon Childe és Fritz Scachermeyr szinte egybehangzóan írják
műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei
scythák voltak.

1955-ben, a Tatabányai szénmedencéhez tartozó Környén a
régészek egy Kr. előtt 1,200-ból származó fémöntődére bukkantak,
ahol bányászok, kohászok, fémfeldolgozó iparosok, ötvösmesterek
éltek. A közeli temetőben talált leletekből, nyergek, szablyák,
ötvösmunkák, alapján megállapítható, hogy Hunok voltak a
mesteremberek.

Akkor hát kik is voltak a hunok meg a szkiták?Keletről betörő nomádok,vagy a Kárpát medence őslakoi?És ha az europai müveltség a Kárpát-medencéböl indult ki,akkor ez a Daqin birodalom ami inkább hun volt mint romai,nem lehetett kis méretű.