fabsanyo

Gondolatok

Month: March, 2013

A szkitáktól a magyar parasztságig

szkita rabszolgák

Szerintem Fomenko és csapata nagyon is komoly tudományos munkát
végzett.A csapat közel 3o tagból állt,s legtöbbjük komoly informatikai
felkészültséggel rendelkezett.Az alkalmazott modszer statisztikai,
tehát érzelmektől és előitéletektől,mentes.A kutatás több mint két
évtizedig tartott.Az eredmény amit a modszer objektiven a szemük elé
tárt,egyáltalán nem volt hizelgő az érzelmeiknek,de különösen nem a
hatalom és az egyház képviselőinek.Ezért valami modon az egész kutatást
le kellett járatni és ezt meg is tették.Nagyon jól bebizonyitják hogy
az europai söt az egész emberi civilizáció,csak az elsö évezred után
indul tömeges fejlődésnek.Ez elöttről csak szájhagyomány által megörzött
legendák léteznek,de semmi megbizható eredeti irott dokumentum.Az
eredetinek nevezett forrásmunkák mind ugymond másolatok az ezredforduló
utánról.

Abban igazuk van, hogy az irott dokumentumok csak az ezredforduló után
jelentek meg,abban azonban szerintem nincs igazuk, hogy minden történelmi
irás csak egyszerű kitaláció, vagy a keresztes háboruk eseményeinek
visszavetitése a multba.A tudás átadásának az irás nem az egyedüli módja.
Több mint valószinű,hogy az irás feltalálása elött az eseményeket az
emlékezetben örizték és verbális uton továbbitották.Ez azonban nem volt
elég tökéletes,ezért a mondák az igazságot csak bizonyos százalékban
tartalmazzák.A reneszansz korában amikór az irást már iparilag kezdték
űzni,megindult a történelmi honfoglalás.A létező legendákban  az erősebb
nációk a saját történelmi “igazságaikat” kezdték hirdetni,ezáltal jogot
akarván formálni bizonyos területek feletti uralomra.

Ritka az a háború amit nem valami csellel(az ellenség becsapásával)
nyernek meg.Igy a történelmi hamisitást ugy kell tekinteni mint
hadászati taktikát.Fomenkóék nem sokat foglalkoztak a hunokkal,olyan
értelemben mint mi magyarok.Ök egyszerűen azt állitják hogy a szkiták
és a hunok az orosz nép ősei.Mi pedig alájuk adjuk a lovat azzal, hogy
a szkiták öshazája Orosz föld.Pedig orosz nyelven a szkit szó telepest jelent.Ha pedig telepesek voltak,akkór a hazájuk egyebütt volt.Az oroszok szilárdan állnak őseik földjén.

Vagy egyszerűen az a helyzet, hogy idegen szivű ügyvédek rendezik a dolgainkat,
mi pedig szegény irástudatlanok teljesen ki vagyunk  nekik szolgáltatva.
Ezek ugrasztanak össze román vérszerinti testvéreinkkel,hogy aztán fütyöljön
nekik a rigó, jobb felől is bal felől is.Jó lenne észre venni ugy román mint
magyar részről,hogy a Kárpát-medencében évszázadokon keresztül amiota
a magyarság felvette a nyugati kereszténységet és irott dokumentumok vannak, a hivatalos nyelv a latin volt.Ez vezetett
a magyar nyelv és a magyarság folyamatos kiszoritásához .A parasztságon végrehajtott véres megtorlások,mint a
bábolnai,vagy a Dozsa György féle felkelések alkalmával,oda vezettek, hogy
a magyar paraszt is inkább vallotta magát románnak, mivel a magyar nemzetből
már eleve amugy is ki lett zárva.A latin nyelvet beszélő tollforgatók is
nagyobb megbecsülésnek örvendtek román főldön.A Habzburgok a háboruikat
a Kárpát-medencéből erőszakkal toborzott katonákkal vivták,igy aki nem
akart ágyú töltelékként meghallni,ugyancsak román földön keresett menedéket.

Meg kell emliteni II.Jozsef Habzburg császár nyilt magyarellenes ténykedését,
amikor az erdélyi románságot a magyarok elleni lázzadásra biztatta.
Az évszázados idegen uralom miatt mindezek a tények tabu témának
számitottak.A parasztság kirekesztése a magyar nemzetből ugy a világi
valamint az egyházi hatalom lelkén szárad.A román történetirásnak jól
jött ez a helyzet.Szerintük ha a parasztság nem tartozott a magyar
nemzethez akkor nyilván a román nemzethez kellett hogy tartozzon.
Ha a magyar uralom nem juttatta főldhöz a jobbágy parasztságot,annál
inkább megtette ezt a román uralom Trianon után,a magyar uradalmi
földek elkobzásából.Ennek azonban ára volt.Ez az ár a román nemzeti
vallás felvétele volt.Ezzel nagyon sok magyar paraszt élt is és ezáltal
automatikusan románná vált.

Tudni való, hogy az 18oo-as évek elöttről
nem volt szó sem román nemzetről, sem Rámániáról.Az 17oo-as évekből
származó térképeken Bizáncot hivják Romániának.Tudni való, hogy itt
(Bizáncban) a görögkeleti vallás volt a keresztények vallása,amely
vallás napjainkban is román nemzeti vallás.Ez volt a vallása a moldvai,
a havasalföldi és az erdélyi románságnak Nagyrománia megjelenése
elött is.Ennek a liturgiának a nyelve azonban nem a latin hanem az
ó szláv.Mielött a románság felvette volna ezt a nevet és felfedezte
volna “latin származását”,ezen a nyelven szivták magukba a kulturát.
A latin kulturába való betagozódás,megnyitotta az utat nem csak a
latin nyelvet ismerő magyarok,de árománok,franciák,olaszok és más
kalandvágyó népek tömeges betelepülésére Romániába.A magyarok
Erdélyből való betelepülése Trianon után lavina szerű méreteket
öltött.

Amint láttuk a magyar parasztság az utobbi ötszáz év folyamán majdnem eltünt,
vagyis átalakult román parasztsággá.Akik a legnagyobb megaláztatások
daccára is megmaradtak,ma szorványban élnek .Ami nem szorvány
azt tömbnek hivják.Ezek a székelyek.A nemzeti értékeket az elit képviseli.
Igy van ez rendjén.Azonban ezt az elitet valakik el kell tartsák.Ezek
a valakik nagy mértékben a parasztságból állnak.Mivel a magyar parasztság
amint a fentiekből kiderült nagyon megcsappant,valakiknek ezt az ürt
ki kellett tölteni.Igy vállt a határvédő szabad székelység magyar parasztá.
A székely valójában mindig is az volt jo értelembe véve,de ugyanakkór
ezermester és filozofus is.Ez a három tulajdonság segitette át a székelységet
a történelem legnehezebb korszakain.

Fomenkoék szerint bizonyos foglalkozások olyan népcsoportokat hoztak létre,
akik később ezen foglalkozások mentén külön nemzetté váltak.Igy azt
állitják hogy a tatárok valójában a szláv területeken élő népek fegyverforgató
kasztjához tartoztak.Ezt azzal látják bizonyitottnak,hogy a tatárok mint
harcosok,nem egy tömbben éltek hanem szétszórtan egész Oroszország söt
Lengyelország területén is.Véleményem szerint ezeknek egy jó része a közelkeleti portyázásra szakosodott lovas törzsekbők került ki.Kérdés az hogy ha extrapolálhatjuk ezt a megállapitást,
más nemzetekre is?Ugyebár Erdély népessége nem csak románokból,magyarokból
és székelyekből áll.Vannak itt jocskán romák,szászok, svábok,zsidók,ukránok stb.
Ezen nemzetiségek közül gondolom hogy a Fomenkóék által felvetett elméletet,
a legkönnyebb a zsidóságra extrapolálni,mivel ök is szétszórtan éltek Europa
területén akár a tatárok a szláv területeken.Az a tevékenység ami öket
meghatározta,a kereskedés,az irás tudománya és persze a vallás.
Erdélyben a romákat cigánynak nevezték.Ennek azonban eredetileg nem volt
pejorativ értelme.A magyar énekekben nem az áll hogy a cigány hogy lopja
a tyukot, hanem hogy milyen szépen muzsikál.Tehát ök a zenészek és a nemes
fémek feldolgozására szakosodtak.A Magyarországi cigányok (az O-Romániai cigányoktól eltérően,akik valódi rabszolgák voltak) a legnagyobb
szabadságnak örvendtek.A nemzetes urak pedig szivesebben élvezték a
társaságukat mint a parasztokét.A leépülésük akkor kezdödött amikór
a létszámuk nagyon felszaporodott a román és orosz területekről való
bevándorlások következtében.

Ugy Erdély mint Nagymagyarország mindig is sok nemzetiségi állam volt.
Kik voltak a magyarok és milyen arányban voltak jelen a Kárpát-medencében?.
Mai szóhasználattal élve milyen arányban volt jelen a magyar nemzet a
K-medencében?Itt szükség van egy kis magyarázatra,ugyanis a nemzet,mai
értelemben egészen mást jelent mint a történelmi idökben.Az idegen
uralkodó osztály és idegen értelmiségiek  akik a magyaroknak osztották
az észt és a törvényt,össze mosták a nemzés fogalmát a nemes fogalmával.
A nemzet szó a nemzés  szóból származik.A nemes azonban a népességnek egy csekély
részét képviselte és nem mindig megérdemelt kiváltságokat élvezett.Igy a nemzethez tartozónak vélték a magyarságot a parasztokon kivűl,a székelységet,és a németséget(szászok,svábok).Ezek mind nemeseknek számitottak,ezért tartozhattak a nemzethez,a téves felfogás értelmében.Tehát az akkori értelemben a nemzet nem volt nyelvhez kötve.
A magyar parasztságot,habár számbelileg talán nagyobb százalékot tett ki
mint a másik három együttvéve, kitagadták a nemzetből.Ebből a téves szemléletből kiindulva
szomszédaink ugy okoskodnak, hogy ha ezek nem tartoznak a magyar nemzethez,
akkor nyilván,oláhok,tótok,meg szerbek vóltak,csak idővel elmagyarosodtak.
Ma amikor minden eszköz és iskola megvan arra hogy egy népet megtanitsanak
az állam nyelvére ,még is nagyon döcögve megy.Akkor hogy a manóba lehetett
megtanitani egy nagy létszámu idegen nyelvű parasztságot a magyar nyelvre,
szótárak,islolák hiányában?Ehhez tegyük hozzá azt is hogy a hivatalos nyelv
a latin volt,és mégis német,szerb,zsidó stb.értelmiségiek akik Magyarország
területén éltek,tökéletesen elsajátitották a magyar nyelvet.Miért? mert
a többségi nép nyelve a magyar volt.

Ovidius számüzetése

Ovid's Exile

Quest For The Lost Sea

Martin Chlupác / 12. 11. 2005 -ben megjelent cikke nyomán.

Jaroslav Sedlacsek mult században élt Cseh amatör történész azt

állitja, hogy az argonauták az aranyszörü bárányt Romániában(Erdély-

ben)rabólták el,hogy Ovidius a számüzetését Szerbiában töltötte,

hogy Troja Románia hegyei közt található és Odisszeusz a bárkáját

a Dunán veszitette el.Ezek az események szerinte akkor történtek

amikor Magyarország területén egy édes vizü to állt.Miután ez a

to kiszáradt,az emberek hamar elfelejtették a létezését.

Tény hogy a régészek a Magyarország,Szlovákia,Szerbia,Dél-Morávia

és Románia mélyebb területein,a régészek nem találnak vaskorszakkori

leleteket.Miután a Duna áttörte a Vaskapu szikláit a tóból amit a

görögök okeánosznak hivtak nem maradt más mint a Balaton.

A görög mitologiában az áll hogy egy Jason nevü görög kalandor el

megy a legendás Kolkisba hogy elhozza az aranyszörü bárányt.

Tudni való hogy a multban az arany kiválasztásához a folyók

üledékéből a gyapjut használták.Az apró aranyrögök fenn akadtak a

sürü gyapju szálakon,innen ered az arany szörü bárány legendája.

A történet tudomány Kolkist a Kaukéázusba helyezi.Ott azonban

nem igen találni arany lelő helyeket.Annál inkább Erdély területén.

Sedlacsek szerint a Kolchis név hegy vidéket jelöl,a Kolchisiak meg

hegyvidéki emberek.

According to another myth, the kidnapping of Medea, along with

three other women, was allegedly the cause of the Trojan War.

Diodor wrote that Medea took Jason to the place where the Taurus

were guarding the Golden Fleece and spoke to them in their language

.However, the Taurus did not live in the Caucasus, but in Scythia.

And Scythians, as we mentioned in the previous chapter, lived in

Hungary and Romania. Colchis, then, was located on the east coast

of the Carpathian Sea (Pannon Sea).”

“Egy másik legenda szerint Medea és más három nö elrablása volt a

trojai háboru kiváltó oka.Diodor azt irja hogy Medes elvitte Jasont

egy olyan helyre,ahól a Taurus(bika)szemben áll az aranyszörü báránnyal.

és a saját nyelvén beszélt vele.A Taurusz(bika,talán a szürke marháé

de lehet hogy a kárpátoki bölény)nem a kaukázusban él hanem Szkitiában.

Szkitia pedig Románia és Magyarország területén.Kolchis tehát a

Pannon tenger keleti felén(nyugati Kárpátok) helyezkedett el.”

A görög hajósok a zsákmánnyal Pannon tengerröl a Dunán probáltak

haza jutni,azonban a szkiták elvágták az utjukat a Vaskapu körül

és ezért északi irányba hajóztak a Pannon tengeren.A bárkájukat

átvitték a hegyeken egész a Visztula hajózható részéig,majd innen

eljutottak a Balti tengerig.

Ovidiusz romai hires költő akit Názónak is csufoltak i.u 8-ban

számüzték a hivatalos verzio szerint a Pontuszi tenger(fekete

tenger) partjára egy Tomis nevü faluba a a mai Konstanca területére

ahol egy emlék müvet is állitottak neki.

A pontos és megbizható informácioink azonban épp az ő verseiben

és a barátaihoz irt leveleiben találhatók.Ő azt irja például, hogy

szkiták és géták közt él.Gyakran panaszkodik a hidegre és leirja

hogy télen a tenger annyira befagy, hogy az emberek lovon járnak

rajta.Vagy:”It is similar to the bog or marsh, this lazy sea.”

Magyarul:”Egy iszapos mocsárhoz hasonlit ez a lusta tenger”

Ugyebár a Fekete tenger se nem iszapos se nem lusta legalább is

Konsztanca körül nem.Ilyen lehetett azonban a Pannon tenger az

idöszámitásunk körül amikoris már kiszáradóban volt.Ugyanakkor

édesvizünek irja le a tengert.A számüzetése felé való utazásról

azt irja hogy át kellett keljen a “felhökkel boritott Haimos hegyen”

Ez a hegy Bulgáriában van Stara planina körül.A Konstanca felé vezetö

utban ezek a hegyek nagyon alacsonyak és nem burkoloznak felhőbe.

Herodotosz azt irja hogy Szkitiában a fagy 8 honapot tart és a tenger

valamint az egész Kimmer Bosporus befagy.

“Kimmer Bosporus is the estuary of the Danube.“Magyarul:A Kimmer Bosporus

a duna tölcsértorkolata.”Ez pedig nem lehet más mint a Duna Vaskapui

szakasza.estuary=tölcsértorkolat

Plinius szerint: “A kimmerek városa mellett a Duna szélessége 25oo

lépés a befagyott folyón mérve.Ez az a hely amely elválasztja Europát

Ázsiától.”

Surface beaten for the first time with Jason’s paddle,

Scenery, where is always the crucial enemy and snow…”(Ovidius)

“Ezt a vizfelületet ütötték elöször Jason evezöi

a szinhely ahol mindig ott van a döntő ellenség és a hó…”

Aki tájékozottabb a földtani történelem terén,azonnal felteszi

magának a kérdést, hogy hogy lehet Pannon tengerről beszélni Jézus

születése körül ?,amikór a tudomány szerint:

“A Pannon-tenger, illetve addigra már édesvizü Pannon-tó utolsó

maradványai a pleisztocénban, mintegy 600 000 évvel ezelott tüntek

el a Kárpát-medencéből, és a „kifolyó” szurdokvölgyét az Os-Duna

mélyítette tovább. Az emelkedőben lévő hegyláncon áttörő folyóvölgyet

földtani szakkifejezéssel antecedens völgynek nevezik. Az áttörési

szakasz ebben az esetben felsoszakasz-jellegü,f [6] tehát bevágódó,

fölötte a folyóvölgy feltöltodő, az az alsószakasz-jellegü lesz, a

szoros után közvetlenül pedig középszakasz-jellegü kanyargós, az

üledékek szempontjából egyensúlyban lévo rész következik.f [7]”(wikipédia)

Vagyis a Pannon tenger már 6oo ooo évvel ezelött lecsapolódott.

A rejtély kulcsa a “csapban” rejlik.Ez a csap nem más mint a Kazán

szoros,ahol a Duna szélessége mindössze 15o méter.Amikór az europai

erdők nem voltak még annyira megritkitva mint manapság,nagy viharos

esözések alkalmával könnyen megeshetett, hogy a hordalék(ami hatalmas

tövestöl kitépett fákból állt),egyszerüen elzárta a Kazán szoros

bejáratát,aminek következtében idéglenesen ujra feltöltödött a Pannon

tenger.Egy ehhez hasonló esetröl ir Otto Rumbaur a “Sztánley utazásai”

cimü könyvében ami a Niluson történt.185o körül amikor Afrika

gyarmatositásáért és a rabszolga kereskedelem ellen folyt a harc,egy

a Niluson lefelé haladó europai hadihajó,a hordalékok miatt elakadt.

A hordalék annyira elzárta a folyót,hogy a viz elöntötte a környéket

annyira,hogy a hajó legénysége nem tudott partra szállni.A három honapi,

vesztegzár miatt a legénység több mint 9o%-a elpusztult.Ekkór az

afrikai őserdőkben volt elegendö fa ahhoz hogy a hordalék elzárhassa

a folyót.

Az Ovidiusz számüzetése azonban lehetett egy olyan régi történet amit

a reneszánsz korában egy ügyes tollforgató feldolgozott.Az orosz

tudosok rámutatnak arra a furcsa tényre, hogy az ezredfórduló körül

élt papok irásai a latin nyelvnek egy nagyon primitiv formáját

használják,majd pár száz évvel késöbb ugymond megtalálják az ókori

veretes latin szövegeket.De nem ám csak egyet kettöt hanem csak ugy

hullanak az égből mint a zápor eső.Akinek van esze gondolkozzék!

Itt van egy másik megtévesztő név,ami miatt a Meotiszi mocsarakat az Azovi

tengerrel azonositották.Ez a név a “fekete tenger”.Tudott dolog hogy

az olyan tavaknak a szine amelyek fenekén sok a hordalék meg iszap fekete

árnyalatú.Ezeket ugy is hivják hogy fekete tavak.

A történeszek vitatkoztak a Meotiszi tavon való átkelés modozatán,

amikór a hunok elindultak Europa felé.Ha ez a tó az Azovi tenger lett

volna,ezt a hunok szépen ki tudták volna kerülni.Ugyanezt a Kárpát-

medencében a hegyek és sürü erdök miatt nem lehetett.

Dugonics András könyvéböl:

“Polibiusz:Nem csak Meotisz vézét iszapokkal felemelve,hanem a fekete

tengernek partjai mellett is a temérdek vizeket ugy kitömve mondja ,

hogy (a fövény miatt,melyeket a Boristenes,és a Duna bele hord) a

hajozásra haszontalan legyen.

Buzbek:Nem áll Polibius szavaira azt mondván hogy ma is ugy lehet

hajózni a fekete tengeren mint Polibius édején.

Nikeforusz Calisztesz:Itt egy pásztor az ökre után menve amit a

bögjok a Meotiszba zavartak Átkelt a tavon,és visszatérve amit látott

a Honnoknak elbeszélte.”

Wikipédia:

“Az ókorban a Vaskapu oly mértékben elválasztotta egymástól a Duna

felso és alsó szakaszát, hogy ezeknek külön nevük is volt: latinul

Danubius vagy Danuvius, illetve Ister. Csak az időszámításunk kezdete

körüli időkben, a Római Birodalom terjeszkedése nyomán vált ismertté,

hogy ugyanarról a folyóról van szó.”

Ez azt jelenti hogy amikór a régi irásokban,vagy a szájhagyományban

arról beszélnek hogy a Duna és a Boristenes a Fekete-tengerbe ömlik

akkor itt nem a mai Feketetengerről van szó,hanem a Pannon tenger

“utodjáról”,a Meotisz pedig a körülötte lévő mocsarak.A Boristenes pedig a Tisza.