fabsanyo

Gondolatok

Month: January, 2013

Dinasztiák és ezek szellemjárása

Image

Érdekes és elgondolkoztató az a magatartás, ugy a történészeink
valamint a vallási vezetőink részéről,hogy habár honfoglalásról
beszélnek,mégis az államalapitást nem a honfoglalóknak tulajdonitják.
Pedig a kronikák világosan beszámolnak az Árpád által hozott
intézkedésekről, amelyek a határok megerősitését és védelmét célozzák.
Vajon mi határozza meg jobban egy állam létét és integritását mint a
határok megerősitése és védelme?A törvényeknek nagy a szerepük,de ezek
csak az állam formáját határozzák meg és nem magát az államot.Miért
van ez a kétszinű hozzáállás,hogy egyrészt büszkék a honfoglalók
tetteire,de azt már nem merik vállalni a világ elött hogy ök lennének
a honalapitók.

Azt én sem állitom hogy ök a hon alapitók.A Magyar Hon létezett már
jóval a bejövetelük elött.Ök csak egy dinasztia alapjait fektették le.

Tudjuk hogy minden migrációs nép eltünt a történelem sülyesztőjében.
Hogy maradhatott fenn a magyar nép?Az egyháznak van egy jól kamatozó
magyarázata:
“Az által hogy keresztény lett”.

Vajon mindazon népek akik kereszténnyekké lettek ma is léteznek mint
nép s mint ország,ugyanazzal a nyelvvel, ugy mint a magyarok?
Kötve hiszem .

Azért a magyarság fennmaradásának kell legyen egy logikus magyarázata
is.Az hogy a legtöbb migrációs nép eltünt(felszivodott), szerintem egy
törvényszerű folyamat.Ez alól nem lehet kivétel az Árpád népe sem.

Olvassuk a történelem könyvekből, hogy Árpád népe elöbb Erdélyben
“pihent”meg,ez amolyan téli szállás volt nekik.A nagy képes világ-
történelemből a következőket tudjuk meg:”Hungvár parancsnoka Loborczy
ispán volt, ki a magyarok elől menekülni akarván, a várból megszökött
s a magyarok kezébe esett. Ezt a Laborcza folyó mellett felakasztották.
Álmos Hung várába bevonúlván, fiát, Árpádot tette fejedelemmé; «és
Árpádot hungvári vitéznek, és Hungtól minden vitézeit hungváriaknak
nevezték az idegenek nyelvén.»”

Ez is azt suggalja hogy nagyon kis népességgel állunk szembe.De mi oka
lehetett Laborczynak, aki neve után itélve nemes magyar ember volt, hogy
a “magyarok” elöl meneküljön,ha csak nem turkokról van szo, ahogy a
bizánci kronikák állitják.

Az is figyelemre méltó hogy akiket a bizánci kronikák turkoknak
neveznek, ugyanazokat az arab kronikák madzsaroknak hivnak. Könnyen
meglehet, hogy csak szavak hasonloságáról van szo, de nem fedik ugyan-
azt a fogalmat és a madzsarok nem is magyar ajkú nép volt.

Azonban ha igaz az, hogy a besenyők nagy pusztitást vittek véghez az
etelközi szálláson, akkor a honfoglalók száma valóban nem lehetett nagy.

Vannak történészek akik egyszerüen minimalizálják a besenyő mészárlást.
Ez valóban egy nagyon kényelmetlen epizod a történészek számára,de hát
szél fuvatlan nem indul és ha ez áll a korabeli kronikákban akkor erre
logikus magyarázatot illik adni.Ha a besenyők gyengébbek voltak az
Árpád népénél és a “gazda” távollétében kajtárkodtak és bizonyára nem
bántak kesztyüs kézzel az othon maradottakkal,akkor Árpádnak illett
volna megleckéztetni öket,de erröl nem szol a kronika.A logika azt
suggalja hogy a mészárlás a besenyök részéről nem lehetett kis méretű, ha
ezt a bizánci kronikás méltónak találta feljegyezni:

“A szállások védelmére otthon maradt magyar sereg s az egyesült ellenség
közt rövid, de rettentő véres lehetett. Simeon nem kegyelmezett élőnek s
a bessenyők vérszomja olthatatlan volt. A bolgár király azzal a tudattal
térhetett vissza hazájába, hogy ellenségeit teljesen tönkre tette. A
borzasztó katastrophából kevesen menekültek meg,s mikor a kalandozó magyar
sereg visszatért, iszonyú pusztulást és romokat talált.”-idézet a nagy képes
történelembol.Itt van egy kis zavar,ugyanis a régi könyvekben a pacinákokat  sok helyen a besenyőkkel azonositják,holott a besenyők bányászattal foglalkozó kárpát-medencei őshonos nép volt.De Simeon valójában a pacinákokkal(tatárok) szövetkezett.

Itt nem menekülhettek meg csak az elit családok tagjai akik ehhez eszközökkel
rendelkeztek,ugy mint megfelelő lovak, szekerek meg testörség.Mivel ezek a
Kárpátok felé menekültek,Árpádéknak nem maradt más választásuk mint követni
öket.Ez annál is inkább érthatő mivel a kettös frontrol hazatérő harcosok a
fáradságtól és a pusztitás látványától letörve már csak arra gondolhattak hogy
mentsék ami még menthető.

Igy a Kárpát-medencébe bejövő “honfoglaló” népesség nagy részt egy mindenre
elszánt ütőképes harcosokból állt.A magyarság szivesen fogadta öket, mivel
a német már akkor a bajuváriak sorsára akarta juttatni a magyarságot.

Ha figyelmesen olvassuk a kronikákat észre vesszük, hogy rengeteg a
magyar hangzású helynév és személynév a honfoglalás idején, de semmi
nyoma hogy ezeket a neveket Árpádék adták volna:Laborczi,Aranyas,
Meszes,Kapus,Szeret… Ellenben az Árpád népéhez köthető nevek csupa
idegen hangzásuak:Zuard , Kadusa,Usubu, Velek, Kurszán .

«És azon helyen a vezér és nemesei megállapíták az ország minden szokásos
törvényeit és minden igazait, miként szolgáljanak a vezérnek és
elokeloinek, vagy miként tegyenek törvényt minden elkövetett vétek
felett. És azon helyet, hol mind ezeket elrendelték vala, a magyarok
tulajdon nyelvökön Scerijnek nevezték,mivelhogy ott vették volt szerbe?
az ország minden dolgát.»-idézet a képes vilàgtörténelemböl.

A scerij-valojában szerájt jelentett.A török-arab népeknél a szeráj
szolgált a diplomáciai tárgyalások szinhelyéűl ahol egy pohár ital
mellett a törzsfők megtárgyalták a nemzetségek dolgát,ahol persze
hogy a táncos nők is jelen voltak és a köztudatban csak ez utobbi
kapcsolódik a szerájhoz.Ha mindehhez hozzá adjuk hogy az árpádházi
királyok az állam kulcsfontosságú intézményeiben mint az adószedő
hivatal, vagy a pénzverde, izmaelitákat(kálizokat) alkalmaztak,akkor
megkockáztathatjuk azt az állitást,hogy az Árpád népe valojában közelkeleti származásu nép volt.

Az elöbbiekben emlitett törvényszerűség értelmében ami a migrációs népeket
illeti, ezek csak hosszabb vagy rövidebb ideig tartó dinasztiákat hoztak
létre,amelyek idővel felszivodtak vagy ki lettek szoritva.

A képes történelemben azt olvassuk hogy Árpád népe kb.százezer lehetett.
A rövid ötven év alatt elfoglalt terület pedig kétszer akkora mint a Trianon
elötti Magyarország.

Árpád egy olyan kiépitett informácios hálozattal rendelkezett hogy bármi
történt a határokon, orákon belül tudomást szerzett rolla-legalábbis a
képes történelem szerint:
” «Örseiket – úgymond Leo császár – távolban,de egymáshoz közel állítják ki,
hogy könnyen meg ne lepethessenek.» Ezek segélyével értesült egyik nemzetség
a másiknak veszedelméről, s ha szükség volt rá, rögtön mellette termett.”

E mellett rengeteg állatot tartottak és biztos hogy nem csak hussal éltek
tehát gabonát is kellett termeljenek,meg zöldséget,rengeteg mester emberre
volt szükség a hadi eszközök potlására stb.Honnan ennyi ember ha csak nem a
behodolt népből.Ez a behodólt nép azonban csak is magyar ajkú lehetett
mert a kalandozó magyaroknak sem idejük nem volt,sem iskoláik nem álltak a
rendelkezésükre a saját nyelvük átadásához a behodolt nép számára.

A besenyő vérengzés után családtalanul maradt férfiak érthető modon jobban
érezték magukat a külföldi kalandozásokon mint az uj hazában.

Kinek álltak érdekében a fent emlitett ferditések a történelem irásban.
Egyrészt a rövidlátó politikusainknak azokban az időkben amikor a nyers
erőszak virtusnak számitott.Ezt utólag jol meg tudták lovagolni azok akik
a magyarságot egy jogtalan betolakodó népnek probálják beállitani.Ugyan
csak jo hasznot huzott ebből az egyház mert egy bűntudatú népet mindig
könnyebb terelgetni.

Általában akik ugyanazt a célt követik összefognak.Ezért fogott
össze az Árpádházi dinasztia a katolikus egyházzal.Igy könnyebb volt
uralkodni egy “makacs” népen.Ezzel magyarázatot nyer az is, hogy miért
ferde és homályos a magyar történelem.

Elgondolkodtató az a tény hogy Pál apostol tanitása szerint az érthető
épitő jellegű prédikációt előnybe kell részesiteni a “nyelveken való
érthetetlen beszéddel” szemben.És mégis a katolikus egyház évszázadokon
keresztül egy a magyarság számára érthetetlen nyelven prédikált.Hát mi
volt a latin nyelven történő misézés ha nem “érthetetlen nyelven való
beszéd” a por nép számára?

Köztudott hogy a magyar nyelv logikusabb felépitésű sok más nyelvvel
szemben.Ezért egy magyar parasztnak nem megalázó, amikor azt mondják
rola hogy egészséges paraszti észjárása van.

A keresztény tanokból hiányzik a logika.Ez a logikai hiányosság akkor jelent meg,amikór a Krisztus atyját azonositották a zsidó istennel,vagyis a keresztény vallást össze mosták a zsidó vallással.Ez megfelelő volt egy olyan
nép számára amely nyelvi szegénysége miatt a saját szavait sem tudja
értelmezni.De egy logikusan gondolkodó néppel csak ugy lehetett
elfogadtatni, ha “nyelveken” beszéltek,igy aztán vitának nem volt
helye.

Miért eröltették rá a magyarokra a latin nyelv használatát,amikor
nyilván való ,hogy a magyar nyelv bármilyen gondolat kifejezésére
alkalmas.Az ok csakis az idegen uralkodókban keresendő.Ez  nem más volt

mint az Árpádház és Habzburg dinasztia.Mivel a Habzburg császárságnak
egy több nemzetiségü birodalma volt, egyrészt érthető, hogy egy
egységes nyelvet probált hivatalos nyelvvé tenni.A hátsó szándék
azonban akkor került napvilágra, amikór a latin szerepét mind inkább
a német nyelv kezdte átvenni.

Nemrég napvilágot látott egy dinasztiákat magasztaló cikk Virág László tollából.

Virág László szerint a dinasztia egy nemzetek fölött álló rassz
képviselőiből áll,akiknek Isten adta jogában áll  a nemzetek
felett való uralkodás.Ennek a rassznak azonban van egy nyelve és
kulturája,ami Virág szerint igy fölötte áll a többinek.Vagyis
mivel a magyarság nem tud felmutatni ehhez hasonló kulturát igy
nincs joga az önrendelkezésre.

Lássuk mennyire tarthatóak Virág László tézisei:

“…amit ők(magyarok vagy magyarkodók) felmutatnak, leginkább is csak
gyenge lábakon álló vélekedések halmaza.”-Ebben nagyon téved Virág ur!

Nem baj, ha dedukciónk kissé didaktikusnak fog hatni, mert olyan
vázlatnak szánjuk, amely hasznos lehet bárkinek, akit e konkrét
történelmi állásfoglalás érdekel, s aki képes oly módon átgondolni
ezt – s persze minden mást is –, hogy közben gondolatmenetét nem
zavarják meg, következtetéseit pedig nem torzítják el a neveltetése,
iskolái, az általános tudományos légkör és a tömegtájékoztatás által
gerjesztett érzelmek.”-ez a “bárki” ezek szerint csakis egy csecsemő
lehet akinek az agya  még tabula rasza.
Szerinte az uralkodó:”lehet istenkirály, szakrális király és Isten
kegyelmébol uralkodó”
Aztán idézi Tao te ching 59. fejezetét.Vajon olvasott valamit
Virág ur a dinasztiák egyes képviselőinek a degeneráltságáról?
Ilyenek léteztek jó számmal ugy Europában mint Ázsiában és Isten
“kegyelméből” tettek tönkre országokat és népeket.

Az időben egy dinasztia élete tehát első tagjának uralkodóként való
önmagára ismerésével kezdődik. A dinasztia az uralkodói princípium
időbeli fenntartására hivatott láncolat, amely a nemzetfelettiséget
reprezentálja, voltaképpen egy nemzetek feletti nemzet. Ebből a nemzetek
feletti »törzsből« generálódnak azután az egyes uralkodók
Más kérdés az, hogy fénytelibb korszakokban az alattvalók is
rendelkeztek azokkal a képességekkel, amelyek lehetové tették számukra,
hogy a világ színe elött megjelenő uralkodót fel- és elismerjék.”

Tehát a dinasztia első tagja saját magát hivatott felismerni uralkodásra.Ezt bizony bármelyik zsarnok(diktátór) megteheti és meg is tette nem egyszer a történelem folyamán.Akkór vajon kinek a kegyelméből uralkodott? Ki dönti el hogy mikor vannak fénytelibb korszakok?
A dinasztikus láncolat fennmaradását és legitimitását tehát mindig
az éppen aktuális dinasztiafő határozza meg, méghozzá teljesen autonóm
módon, megkérdőjelezhetetlenül és megfellebbezhetetlenül. A dinasztia
ettől legitim. “-Ez aztán egy bizonyitás!!!

Az 15o5 évi Rákos mezei határozattal kapcsolatba:
»A földkerekségen nincs nemzet, mely nem saját véréből választja királyát.«
Egyetértőleg idézhetjük Pezenhoffer véleményét is: “»Egészen analfabéta érv.«”
Egyáltalán nem analfabéta csak a nemzet szó elé oda illik az “önálló” szó is.

Nézzük hogyan bizonyitja a Habzburgok jogát a magyar királyságra:

A Turul-nemzetség kihalása után az Anjou-k kerülnek a magyar trónra,
azon Károly Róbert személyében, aki az Árpád-házi V. István leányának,
Máriának az unokája. Nagy Lajosban ez a nemzetség is kihal férfiágon,
így a korona a Luxemburgok kezébe kerül azon Zsigmond révén, aki Nagy
Lajos leányának, Máriának a férje. Zsigmondnak sincs fiú-örököse, így a
Habsburgoké lesz a magyar trón azon Albert révén, aki Zsigmond leányának,
Erzsébetnek a férje. Albert fiában, V. Lászlóban megszakad ez az ág, így
a magyar korona a Jagellók fejére kerül azon II. Ulászló révén, aki Albert
leányának, Erzsébetnek és Kázmér lengyel királynak a fia. Az o fia II. Lajos,
akit I. Ferdinánd követ a trónon, az ezen szokásjogon alapuló öröklodési
rend és sor alapján is.
Az már feledtébb gyanus hogy azok a királyok akikben valamennyi Turul vér
folyt mind férfi utód nélkül maradtak.

Ez a következtetés az, hogy bárkinek, aki transzcendens elveket tételez,
s ezen elvek gyújtópontjában nem az ördög áll, e tételezésből az itt
tárgyalt kérdéssel kapcsolatban ugyanarra a válaszra kell jutnia.”

Itt aztán helyben vagyunk!Aki nincs mellettünk az az ördogtől való!

Bármilyen dinasztiáról legyen is szó,mind hus-vér emberekből állt.Az utódaik közt akadtak szépszámmal tehetségtelen egyedek söt degeneráltak is.A történelmi dolgokon lehet gondolkodni,lehet vitázni ,azonban az emlitett cikk oly modon probálja ajnározni a dinasztiákat ami már szellemidézésnek tünik.Ha azonban jól kőrmére nézünk Virág urnak,látnunk kell,hogy ő valójában a mai pénzhatalmi uralkodói réteg ügyvédje,amely réteg az “ügyvéd “szerint egy nemzetek fölött álló magasabb rendű rasszt alkot.Az okoskodásból az is kiderűl,hogy a fehér faj,és különösen a magyarság ennek az uralkodó rétegnek az utjában áll.

 

Igazhitűek és pogányok

Image

Az erkölcsi értékek elfogadásához és az életben való
alkalmazásához eröfeszitésre(áldozatra) van szükség.
Az első lépés az, hogy ezeket az értékeket beépitsük
a logikus gondolkodásunkba.E nélkül ezek elfogadása
csak olyan, mint a homokra épitett ház.Ehhez azonban
meg kell tanulni logikusan gondolkodni.Aztán még nagyobb
eröfeszitést igényel a gyakorlatba valo alkalmazás.Az
erkölcsi magatartás nem a fizikai világ produktuma ,
hanem a léleké..A fizikai jelenségek a lefolyásuknál
mindig azt az utat választják, ahol a legkissebb az
ellenállás.Ez törvény.A lélek megprobál szembe menni
az árral.Ez persze nem mindig sikerül.Amikor azonban
ez bekövetkezik,akkor a lélek gyözelméről beszélhetünk
az anyag felett.Ezt akár csodának is nevezhetjük, mivel
a fent emlitett fizikai törvény ellenében történt.

Kevés ember volt a világtörténelemben, aki megprobált
szembe menni az árral,és elenyészően keveseknek sikerült.

Gondolom sokan töprengtek azon, hogy mi okozza a világban
a szegénységet, a nyomort és a szenvedést.Az Ábrahámita
vallások ugy állitják be, hogy ennek az oka az, hogy nem
fogadják el az “egy igaz Istent”.Aztán erre hivatkozva
jogot formálnak maguknak az általuk pogánynak kikiáltott
népeken uralkodni és ezeket kifosztani.Az ugynevezett
pogány népek kirablása olyan jolétet biztositott az
“igaz hitűeknek”,ami Isten áldásának tünt és igazolni
látszott a hitüket.Az emberi történelem nagy népirtásai:
kanaániták,amerikai indiánok,afrikai négerek,mind, mind

hitbéli motivácioval történtek.

Jo százötven évvel ezelött a rabszolga kereskedelem még
virágzott az egész föld kerekén.Habár ekkor a civilizált
országok civilizáltabb tagjai már tiltakoztak a rabszolga
kereskedés ellen,a fekete Afrika térképén még nagyon sok
volt a fehér folt , ahol az ingyen munkaerőt akadály
nélkül lehetett beszerezni.Az akkori eseményekről
hiteles beszámolót ad Heinrich Barth afrikakutató,aki
saját akarata ellenére kénytelen volt részt venni egy
embervadászaton, amit Bagirmi királya vezetett saját
fajtársai ellen a Csád to környékén.Ezek a királyok, meg
törzsfönökök az elefánt csont és  rabszolgakereskedésből
biztositották a jolétüket.

Idézet Barth utleirásából:
“1852 uj évének első hetében történt a zsákmány
elosztása.Mohamed születésének az “isteni ünnepe ” volt.
Január 4.az afrikai körülményekhez képest a reggeli 1o C
fok igen hidegnek számitott.Az összeterelt és össze-
kötözött rabszolgák vacogtak a hidegben, különösen a
gyerekek.Hangos sirás rázta meg a tábort, amikor a családokat
elválasztották.Az emberi szenvedés ezen megrázó kitörései
keveredve a fighiszek katonalelkületü Allához intézett
dicshimnuszaival, nem távoztak a két europai füléből, amikor
a Vezir sátrába léptek külön audenciára.”

A két europai Heinrich Bart és Adolf Overweg,megprobálták
a lehetetlent, vagyis rávenni a Vezirt hogy gyözze meg a
királyt a rabszolga vadászat beszüntetéséről.Logikus érvekkel
álltak elő:Sokkal nagyobb haszonnal járna ha ö maga
létesitene ültetvényeket, ahol ezek az emberek dolgoznának.
Tudjuk hogy a sakkban is a vezérnek összehasonlitatlanul
nagyobb a mozgástere mint a királynak.Leforditva az emberi
életre ez azt jelenti, hogy a vezir logikusabban tudott
gondolkodni a királynál.Ezért is volt meggyözhető logikus
érvekkel.A királynak viszont mint általában a legtöbb
királynak más volt a logikája.”A királynak annál nagyobb a
hatalma minél jobban rettegnek tőle”.A gazdagságot pedig
könnyebb megszerezni eröszakkal mint szépszóval.

Az első europai király(császár),aki a nagy rabszolga
kereskedelmet legalizálta, Barth szerint V.Károly német-
romai császár volt.Ez a kereszténység “oltalmazója”,
Spanyol ország királya, mérhetetlen meggazdagodási
vágyától hajtva, felbérelte a vérrengző Pizarrót
Peru(az “aranyország”)kifosztására.Az amerikai indiánokban
volt annyi büszkeség, hogy inkább a halált választották
mint az ültetvényeken való rabszolga munkát.Ezért aztán
az ültetvényesek kénytelenek voltak fekete rabszolgákat
importálni.Az első rabszolgaszálitó hajó tulajdonosa és
kapitánya egy Jon Hawkins nevü angol volt.A hajó neve a
“Jesus from Lübeck”.A nevét onnan kapta, hogy a hajo
orrán egy Jézus szobor állt, a kezeit áldásosztóan a
tenger fölé emelve.Ez példátlan erővel szimbolizálja
az akkori keresztény morált.Azt feltételezhetjük, hogy az
igazi keresztények nem osztoztak ebben a visszataszitó
tevékenységben,de nefeledjük, hogy a biblia sok olyan
irást tartalmaz, amivel motiválni lehet más emberek
eltiprását.Amig ezen irásokat, legyenek ezek a Bibliában,
a Talmudban, vagy a Koránban,nem gyomláljuk ki és nem
határolodunk el tölük,mindig lesznek emberek akiket
ezen irások inspirálnak.

A vallásos ember ugy hiszi, hogy az erkölcsöt a szent
irásokból kell eredeztetni,ami pedig a tizparancsolatban
van tömöritve.Tehát számukra nem az az erkölcsös amit
logikailag ilyennek lehet definiálni, hanem az ami
benne van az isteni kinyilatkoztatásokban.

Ezen kinyilatkoztatások gyakorlatba ültetése érdekében ,
jo szándéku misszionárusok lerombolták sok ugy nevezett
primitiv törzs kulturáját, ami évezredeken keresztül
szolgálta a fenntartható társadalmi rendet, és ezáltal
elinditottak egy olyan mértékü népszaporulatot, ami
nemsokára globális katasztrofához fog vezetni.Érvényesült
az a közmondás,hogy “a pokolba vezető ut,jó szándékkal
van kikövezve”.

Tévedés volna azt hinni hogy a rabszolgatartás
szenvedő alanyai csak a fekete börűek voltak.
A rabszólgatartás végig kiséri az emberi történelmet,
a legősibb kóroktól egész napjainkig.A testi ember,
akit a fizikai törvények uralnak,a saját boldogulásához
mindig a legkönnyebb utat választja.Egy utat megtenni
pedig a legkönnyebb a más hátán.Az ilyen ember okosnak
képzeli magát s mivel az erkölcsöst együgyűnek tartja,
igy jogosnak itéli meg ezek kifosztását és rabszólga
sorsba való kényszeritését.Sem a rabszolgatartók sem a
rabszólgák nem kötődnek csak valamilyen rasszhoz vagy
etnikumhoz.Vannak kétkezi rabszólgák,intelektuális rabszólgák,
szex rabszólgák.Ha a régi időkben nyilt és nyers erőszakkal
kényszeritettek embereket rabszólga sorsba,manapság a
legrafináltabb módszereket alkalmazzák oly finoman, hogy
nem csak a kivül álló nem látja de sokszór maga az alanyban
sem tudatosul a valódi helyzete.

A tihanyi alapitó levél margójára

ImageImage

Hogy a magyar nyelv egy ősrégi nyelv,ma már nem kell bizonyitani.
Azt viszont kétlem, hogy a magyar nyelv ezer évvel ezelött olyan
furcsa lett volna, mint ahogy a levélből látszik.Valóban léteznek
szavak amelyek értelmét ma csak sejteni tudjuk,és vannak szavak
amelyek furcsának tűnnek a mai magyar fülnek.Ha figyelembe veszünk
azonban egy pár körülményt a levél megalkotásának idején,akkor
rájövünk, hogy nem a nyelvvel van a baj, hanem azzal, aki lejegyezte.
Először is a deáknak(a levél fogalmazója)nem állt rendelkezésére
egy szabály a latin betük alkalmazásához a magyar nyelvre.Az is
lehetséges hogy a levél irója nem is értette a magyar nyelvet.A
levél különben latinul irodott.Az a tény hogy a levélben mégis
találunk néhány magyar szavat azért van, mert sem az adományozók
sem az adomány élvezői nem ismerték a Tihany környéki helyneveket.
Amikor a helyeket és helységeket azonositották, szükség volt az ott
lakó és az ottani nyelvet beszélő emberek segitségére,akik azonban
nem értettek latinul.
Az iródeák nagyon gyorsan kellett improvizáljon a magyar szavak
lejegyzésekór és ez meg is látszik az eredményen.Ilyen improvizált
betük az uu-w,eu-ö,ue-ü,gn-ny.De nem mindig tartja a szabályt.
Többször felcseréli a magyar k-t a latin c-vel,vagy a k-t a h-val.

A hely és helység neveket  általában azok adják akik ott élnek és a földet
megdolgozzák.Ezek a nevek aztán megmaradnak generáciokon keresztül
attól függetlenül hogy kik az urak.Söt néha még akkor is megmaradnak
ha a népesség és a nyelv megváltozik.Az uj tulajdonost nem érdeklik sem
a nevek sem a nép aki a földet megdolgozza.Őtet csak a haszon érdekli.

Ami a legjobban megkülönbözteti a ma használatos magyar nyelvtől,az
a főnévvégi u-betü(magánhangzó) használata.Első látásra ugy tünik
mintha ez a latin nyelv befolyása volna.Pedig lehet hogy az igazság
ennek pont a forditottja.A nyelv kialakulása a főnevek használatával
kezdődik.Ez a szófaj a legfontosabb.A nyelvtanban is az első helyen áll.
Amikor az ember már beszélni kezdett , és használatba kerültek más
szófajok is,az elején még mindig a főnevek játszták a fő szerepet,de
ehhez nyomatékot kellett nekik adni,hogy össze ne tévesszék a többi
szofajjal.Ezt a nyomatékot a szovégi u-val érték el.

Ez persze nem egy akadémikus döntés nyomán alakult igy, hanem egy
természetes folyamat volt.Aki falun nött fel az tudja hogy amikor
a paraszt a lovat megakarja állitani akkor azt mondja hogy “hó”.
Azonban amikor hirtelen kell megállitani vagy a lovak nem akarnak
megállni akkor ugy nyomatékosit hogy az egyszerü “hó
” helyett azt mondja hogy “hou”.Ezt nem kell tanulni mert ez ösztönösen
jön ki az emberből.Ha a magánhangzókat rangsoroljuk az erőteljesség
szerint akkor a következő sorrendet  kapjuk:i,é,e,á,a,o,u.Az u a legmélyebb
és a legerőteljesebb.

Egy pár példa a levélből:turku,zilu,koku,seku,putu,zadu,l uazu,harmu,
licu.Az a tény hogy a lo, to,kö,mag(ős szavak)-nál a többesszám
esetében a lók,tók,kök,magok helyett a lovak,tavak,kövek, magvak
formát használjuk arról tanuskodik, hogy valamikor ezeket a szavakat
ugy ejtették hogy lou,tou,köu,magu.A magu-ból ered a mágus szavunk.A
mágus olyas valaki aki csodát tesz.A mag épp ezt teszi.

Magyar szavak a levélből:

HULUOODI:HULU-OODI(?),TURKU(a török jelenlétre utal),
ZAKADAT(szakadát-egy ma is létező magyar helységnév Szováta
mellett),SEG(lehet hogy ugyan azt jelenti amit sejtet :)),
URSA(UR+SA)-ha ez állatot jelent akkor ez az állatok “urának” a
neve,mai szláv beütéssel medve.
ZILU KUT(szél kut-kiszáradt kut)-(Itt ugy tünik hogy saját magamnak
ellent mondok,mivel a melléknév végzödik u-ban és nem a fönév.
Azonban a kut eredetileg ige is lehetett ugy mint az angolban).
KUES KUT(köves kut),KERTHEL(kerthely),KOKU ZARMA(száraz szalma?),
KEURIS TUE(köris tö),SEKU UEIEZE(Seku vize ?),PUTU UUEIEZE(Putu vize),
KNEZ(kenéz),LUPA( ?),GAMAS(gyomos?),ZIGET ZADU(sziget szadu(falu?)),
GISNAV(disznó),FIZEG(FÜZES),MUNORAU KEREKU(Molnár(?) kerék),
ULUUES MEGAIA (ölyves megyalja).
MONORAU BUKUREA(Molnár bukkóra),SAR FEU(sárfő),GNIR UUEGE
(Nyir vége),MORTIS UUASARA KUTA REA(Mortis vására kutjára),ARUK TUE
(árok tő),PETRE ZENAIA HEL REA(Petre szénája helyre),LEANSYHER
(leánysir),ARUK FEE(árok feje),LUAZU HOLMA(lovász halma),BAGAT MEZEE
(bogát mezeje),BALUUANA(bálvány(nöi)),ELUUI HUMUK(eredeti(ősi)homok).
HARMU FERTEU(három fertő),RUUOZ LICU(roka,borz lyuk?),OLUPHELREA(a lófejre),
FEKETE KUMUK(fekete homok),FUEGNES HUMUC(fényes homok),CUES HUMUC( köves
homok),KURTUEL FA(körte? fa,Körtvély fája- egy ma is létezö falu név)

Érdemes elidőzni az URSA szónál.Habár főnév, mégis hiányzik az u
végződés.Az u végzodés nyomatékot erőt és férfiasságot tulajdonit
a szó által jelzett lénynek.A férfiasság ellentéte a nőiesség.Tehát
az u végzodés hiánya jelenthet nöiességet.Az URSA esetében valóban
ez az eset áll fenn.Az URSA MAJOR az anya medve az URSA MINOR
a bocs(Nagy Göncöl,Kis Göncöl)
Az ősi magyar nyelvbnen a him medve neve az URSAU volt.Ez két ős
magyar szóból áll az UR és a SAU.Amint azt láttuk az elöbbiek folyamán
a szóvégi u gyakran átalakul v-vé.Igy lett a sau-ból sav,ami egy vad
maró anyagot jelent.Ha valaki azt hiszi hogy a sav a modern tudomány
szava hát téved.Nem hiszem hogy az őskorban ne haltak volna meg emberek
gyomor fekélyben és nem vették volna észre a gyomorsav tultengést,és
a savót is nagyon jol ismerték.A SAU szó meg van a német nyelvben is
mint disznó vagyis mocskos állat.Ugyan csak a németben a SAUER mint
savanyu.A francia nyelvben SOVAGE mint vad.És a DINOSAURUS nemzetközi
szoban is.Tehát az URSAu jelentése uralkodó vad.

Milyen nagy lelkü uralkodóink voltak akik egy tál lencséért(maguk és
a családjuk lelki üdvösségéért)elajándékozták idegeneknek a magyar
népet és a magyar nyelvet:

“Minthogy tehát ezt ők hasznosnak és jónak látták, s hogy a jelenkori
összes bölcsek is lássák ugyanazt még hasznosabbnak és kitűnőnek, ezért
András a legkeresztényebb jogart viselő hatalmából folyó parancsából
elrendelte, hogy mindaz a megművelt vagy parlagon fekvő föld, szölő,
vetés, szolga, szolgáló, ló, ökör, juh, disznó, méh s ezeknek orzoik,
valamint az illo egyházi felszerelések, amelyeket és akiket – amint azt
jelen oklevél sorjában megmutatja – a saját és felesége, fiai, leányai
és valamennyi élő és megholt atyafia üdvéért Szuz Máriának és Szent Ányos
püspöknek és hitvallónak a BALATIN fölött a TICHON nevű helyen lévő
egyházához adott, ezen ünnepélyes hártya tanúbizonyságába foglaltassék.”

Nem egyszer találkozunk elszármazott ősi szavainkkal és nem ismerjük fel
őket.Nem egyszer találkozunk elszármazott atyánk fiával és kölcsönösen
ellenséget látunk egymásban,mert valamikor a történelem folyamán közénk
férkőzött az URDÖG és elidegenit egymástól.

Ha a tihanyi alapitó levél irójának el lehet nézni a fuser munkát a
magyar szavak irásánál,ugyanezt nem lehet elnézni a “HALOTTI BESZÉD”
irójának.Őt nem sürgette senki a fogalmazás alatt és mégis annyira
következetlen, hogy az már gyanus.Már csak azért is gyanus,mert pont
akkor került elő amikor a Habsburgok átvették a hatalmat Magyarországon
és a magyarság kisemmizése érdekében minden áron be akarták bizonyitani,
hogy a magyarság egy müveletlen jött-ment nép.

Lássuk hogyan került elő a Halotti beszéd:

“Első felfedezését Schier Xystusnak tulajdonítják, ez azonban vitatott.
Nyilvánosan elsőként Pray György jezsuita szerzetes számolt be róla,
egy hétsoros szemelvényt tett közzé. Pray átadta a szöveget rendtársának,
Sajnovics Jánosnak, aki épp lapp-magyar nyelvrokonságra keresett
bizonyítékokat. Teljes szövegét o publikálta 1771-ben.”-idézet a
Wikipédiárol.

Ugyebár aki keres az talál különösen ha muszály!

Egy nyelvésznek aki több nyelvben jártas, söt azokban is amelyekkel
épp társitani akarták a magyar nyelvet,nem volt nehéz megbabrálni egy
már létező halotti prédikációt.Mivel egyedülálló irás, és nyelvtani
szempontból nagyon sok következetlenséget tartalmaz, ezért ha el is
fogadjuk hogy az állitott idöből származik, ugy sem lehet messzemenő
következtetéseket levonni az akkori magyar nyelvre vonatkozólag.A
részeshatározó esetet mindig a nek-el fejezi ki, ott is ahol a nak
szükségeltetne,ellenben a tárgyesetben találomra alkalmazza a
végződéseket:halalut,szentucut,eleut,rezet,bunet,utot ,vermut.A mult
időt olasz modra alakitja:terumteve,feledeve,veteve.Azonban a
teremteve-ét egyszer teremté,máskor teremtő értelemben használja.A
szlavon ABC-ből veszi a d betüt(g) a d és a gy formálására:hug,oggun,
gimil?ben,azonban néha megfeledkezik és a latin d-t használja: odut,
egyszóval elég zagyva dolog.Ha nem lenne szép formás betükkel irva
feltételezhetném hogy egy müveletlen paraszt a szerző,de igy csak két
dolgot feltételezhetek:az iródeák vagy az alkohól hatása alatt irt vagy
csak egyszerüen hamisitott.

Ami itt áll az már hamisitott változat.

Az látszik,hogy egy eredeti halotti beszédről van szó,amit temetés alkalmával szónokólt a pap.Amikor azt mondja költői kifejezéssel,hogy “és a pór és hamu vagyunk”,az első és mindig jóval rövidebb mint a második.Mivel a rövid é-re nincs külön betü ezért irásban egyszerüen az y-vel helyetesitette.Igy jelent meg az exotikus ysa szavunk.Ezt ugy értelmezik,hogy bizony,aminek viszont sehol máshól nincs nyoma.

Mennyibe kerül a sült gesztenye kiszedése a parázsból?

Image

Az “Uj kronologia” szerzői(Fomenko és csapata) habár el-el dobják a sujkot,
azért érdekes dolgokra hivják fel a figyelmet,amelyeken lehet vitatkozni.
Anglia ókori történelmével kapcsolatban például azt állitják hogy az nem
más mint a bizánci történelem duplikácioja.Szerintük nem létezett ókori
római birodalom sem.Ami a történelemkönyvekben áll az nem más, mint a “Szent
német-romai” császárság visszavetitése az ókorra.A IV.keresztes hadjárat
alkalmával a keresztesek kifosztották Bizáncot és megalapitották a keleti
Latin császárságot.Ez mindazon görög területekből állt, amelyeket a
keresztesek megszálltak, Bizáncot is beleértve.Amikor 1261-ben a görögöknek
sikerült elűzniük a latin megszállóikat,ezek magukkal vitték a bizáncban
talált értékes történelmi iratokat.Ezeket jó haszonnal kamatoztatták olyan
országokban amelyeknek nem volt irott történelme, de ilyenre vágytak.

Két mondat a Fomenko.és csapata munkájából:
1.”The first king which was called as “king of Anglia(England)” was Athelstan
(925-940) “Az első király akit Anglia királyának hivtak Athelstan volt”.
Ha elemezzük az Athelstan nevet,amely két részből áll:Athel ami egy az egyben
az Attillából lett leképezve,és a stan,ami talán követ jelent.Azt látjuk ,
hogy a királyi neveket hordozó szavak nem egyszer az adott politikai
elvárásoknak megfelelöen metamorfozist szenvednek.Itt van például a Károly
név szó,amiről “okos” történészek azt állitják hogy a király szavunk ebből
származik mivel Nagy Károly volt a királyok mintaképe.Azonban megfeletkeznek
arról, hogy Herodot, a történelem irás atyja aki az i.e.V.században élt ,
már emlitést tesz egy Cyrus(kyros) nevü uralkodoról.Tehát a királyt már akkor
kyrosnak hivták.A kyros(kirosz)pedig a király görög neve. Ha figyelembe vesszük

Toth Gyula fejtegetéseit aki bizonyitja,hogy Aladár,Attila nagyobbik fia Angliába

kezdte uralkodását,Akkor a “stan” szó eredetileg lehet hogy “son” volt ami fiut jelent.

2.”Note that “Angels” was also a famous noble feudal family in Byzantine
which includes Byzantine emperor dynasty of Angels (1185-1204).”Megjegyzendoő
hogy az “Angels” egy hires bizanci nemesi család volt,amely magába foglalta
az Angels császári dinasztiát is”.

17OO-ban készitett térképen Bizánc neve ugy jelenik meg mint Romania.
Szerintük Örmény ország is(nem a mai) nem más mint a bizánci birodalom egy
leszakadt része:Armenia=A-roménia.(Az örmények valóban bizánci ritusu
keresztények).Arábia meg A-rabbia,ami ha figyelembe vesszük a rabbi=tanitó
jelentését akkor nem más, mint a tanitók országa.Való igaz, hogy a szelcsuk
török megszállás elött arábiában magasfoku müveltség létezett.

KINA(F.és csapata szerint)
A 17.-18.században Kinában megindul a történetirás.A Mancsurok a saját
dicsőségükre irják a történelmet.Az ellenzék egy párhuzamos más történelmet
kezd irni.Jönnek a megtorlások.Börtön,kinzások,könyvégetések.A mancsurok
1644-ben hoditják meg Kinát,majd 177o körül irják Kina történetét, europai
ókori történelem mintájára.A régebbi kinai könyvek össze vannak gyüjtve és
megsemmisitve.A mancsurok ekkór már nagyjából beolvadtak  a kinai
lakósságba.”

Ez a forgatókönyv nekünk nagyon ismerős.A kinai történelmet
állitólag katolikus miszionárus papok irják, a mancsur uralkodók
megrendelésére.Itt nincs időbeli csusztatás csak földrajzi,vagyis
europai események párhuzamos lejátszása Kinában.Az ókori történelemgyártás
mögött mindig papok és miszionárusok vannak,vajon miért?Az tudni való
hogy minden vallás hegemoniára törekszik.A keresztes hadjáratok édejétől
egész a reneszánsz koráig a katolikus vallás terjeszkedésben volt.A
legősibb és legerösebb vallási érzület,az ősök tisztelete volt minden
nép életében.Ezt nagyon jol tudták a papok.Ezért a vallást mindig
összekötötték a történelemmel.De ha egységes vallásra törekedtek, akkór
ehhez kellett egy egységes történelem.Ehhez a modell a bibliai zsidó
történelem.Erre a modellre probálták megmintázni más népek történelmét
is.Fomenkóék szerint a bibliai zsidó történelmi modellhez pedig a keresztes
hadjáratok alatt lezajlott eseményeket vették.A katolikus egyház a
világtörténelmi koncepcioját és  Scalighieri kronologiáját a tridenti
zsinaton kanonizálta a 16.században.

Számunkra érdekesebb, hogy hogyan vélekednek Fomekoék a magyar történelemről.
“Orosz nyelven Magyarország neve Vengria és Jugaria.Szerintük és azok szerint
akiket történelmi forrásként idéznek,mint F.Gregorovius,L.N.Gumilev,és Sigismund
Gerberstein,a magyarok a nyugati hunok, ugorok és szarmaták keveredéséből
jöttek létre,de mivel a két utobbi népcsoportot a hunok hodóltatták, igy utóbb
mind a hun nevet kapták”.Itt azonban egy másik verzió is számitásba jöhet.A
hodóltatták helyett lehet, hogy egyszerüen a honi(huni) népek magukba olvasztották
a késöbb érkezett ugorokat és szarmatákat.Ugyanezt tették a bretani franciák a vikingekkel.

S.Gerberstein szerint a magyarokat még a XVI.században is hunoknak nevezték.
Mavro Orbini(a XVII sz.-ban élt bencés szerzetes és történet iró szerint is
Magyarország a hunok hazája.Azonban a nevezett csapat ugy tudja, hogy egykór az
orosz és a magyar birodalom egy és ugyanaz volt.Számukra a jugaria jelentéssel bir
mert ugye a jugo=dél a nyelvükön.Ebből már “joggal” következtetnek arra hogy
jugaria dél-orosz terület.Ezt azért ne vegyük nagyon zokon, mert szerintük Porosz
ország is az orosz birodalomhoz tartozott,Kina is, aztán ne is beszéljünk a
szláv népek országairól,de Németország és Franciaország is orosz gyarmatok voltak.

A ráció ebben a következő lehet:lelepleztük a nagy történelemhamisitást,
kiszedtük a sült gesztenyét a parázsból,de most megkérjük az árát.

Üngürüsz

Image

Az irott történelem tele van orv-gyilkosságokkal,ravasz
cselszövésekkel,árulásokkal.A győzelmet mindig könnyebb
volt kivivni ilyen alljas eszközökkel, és aki gyözött az irta a
történelmet.Ezért a történeti irások nagy hányada nem lehet
hiteles.Ezek a hamis irások elkerülhetetlenül torzitják elsősorban
a történészek gondolkodását,de mindenkiét,aki egy az egyben
elfogadja valósnak ezen irások tartalmát.

A történészeink az Árpád honfoglalóit nevezik szabiroknak,alánoknak,
oguroknak,kabaroknak,daháknak,szakáknak stb..
Ha ez a sok nép mind ugyanazt  a nyelvet beszélte, akkor is a

helybéli lakossághoz képest elenyésző volt a számuk, az ugynevezett

honfoglaláskor.Azonban ha ezek külön nyelvvel rendelkező

nemzetségek voltak, akkor még nagyobb a valoszinüsége annak,

hogy a magyar nyelvet a helybéli lakosságtól vették át.

A történészek gyakran idézik Biborban születettet, aki szabartoi-
aszfaloinak és türköknek nevezte Árpád magyarjait.Amit nem szeretnek
idézni a Biborban születetttől,az a besenyő támadás, amikor is a
türkök Etelközben maradt családtagjai nagyrészét a besenyők
lemészárolták.Ez késztette öket arra, hogy áthelyezzék szálláshelyüket
a Kárpát-medencébe.Az itteni uralkodó osztály tárt karokkal fogadta öket
mint régi szövetségeseket.

Elolvastam a Tarihi Üngürüszt  abban a reményben, hogy
valami ujjat fogok megtudni.Sajnos ugy tűnik hogy a szerző nagyon
keveri az idősorrendet.Egyetlen ujdonság amit a többi kronikában
nem találunk az az “Üngürüsz”-amely név Magyarországot jelenti,
gondolom török nyelven.
Innen azt a következtetést vonom le, hogy akkor az ország urait
üngür-öknek hivták.Mivel Árpád népe török volt(a bizánci kronikák
szerint),igy ök is üngüröknek hivhatták magukat.Ne feledjük, hogy
a románság a magyarokat unguroknak nevezi.A muris ebben az hogy
amig a román etnikumban hemzsegnek az Ungur és Ungureanu nevek,
addig a magyarok közt nem igen akadni ilyen névre.

1983-ban, Szarvas határában találtak egy rovásírásos csont tűtartót.
Juhász Irén régész a 67. sz. sírban egy női csontváz mellett találta, a
lelet kb. 1200 éves.
Dr. Vékony Gábor régész a Késovándorláskori rovásfeliratok a Kárpát-
medencében (Életünk Könyvek, Szombathely) címu művében arról ad hírt,
hogy a tűtartó rovásai magyarul olvashatók.Dr. Vékony olvasata mai
magyarsággal:

„Üngür démon ellen íme e vas; tű szúródjon a démonba, tű, tű, szúrj,
bökj, varrj (el!) (ki) szétfejtesz, egybeölt/esz…/ Üngür ne egyen (meg
engem), űzd, emészd (el) őt, én Istenem!”.

Gondolom nem ismeretlen az olvasó elött az a babonás rontási technika ,
amikor az ellenséget ugy probálják megölni, hogy egy rongybabát
szurkálnak tűvel s közben varázsigét mondanak.De vajon mi késztethet
egy nőt arra, hogy ilyesmihez folyamodjon?A félelem és a tehetetlenség.
Az üngürnek démoni telyhatalma volt a hozzá adott magyar lány fölött .

A magyarság vezetői örültek az Árpád megözvegyült vitézeinek,akiket
azonnal beházasitottak.Azonban amint a kép elárulja, sok lány ugy érezte
magát mint a galamb a solyom karmai közt.
Az ország békéjét és fejlődését ugy volt a legkönnyebb megőrizni , ha
ezeket a vitézeket idegen földön foglalkoztatják.Igy került sor a “magyarok”
ugynevezett kalandozására.

A frig sapka

Image
Image
Image
Image

                      Szkita harcosok

Image

Párizs itélete

Image

A frigiai sipka(sapka) hasonlit a mikulás sapkájához.Ez a sapka
nagyon elterjedt volt,ugy a Közel-Keleten valamint Europa
több államában.A francia forradalom alatt egyenesen a szabadság
szimbolumává vált,állitólag azért mert ezt a sapkát viselték
a közel-keleten felszabaditott rabszolgák.A nevét is innet kapta,
mivel Frigia(Phrygia) a történelem szerint az anatoliai félszigeten
egy állam alakulat volt az ókorban  Gordion nevü fövárossal,ahol
Nagy Sándor állitolag elvágta a gordiuszi csomót.

Ha megfigyeljük a  Trojai háború eseményeit ábrázoló középkori festők

képeit ,egyet kell értsünk Fomenkó és csapatával,hogy csupa
középkori viseletet látunk, ugy a civil lakosság, valamint a harcosok
körében.Mi több,az ábrázolt épületek stilusa valódi középkori,”egyes
épületeken megjelenik a kereszt,másutt meg harangot öntenek.Holott
tudott dolog, hogy úgy a kereszt, mint a harang keresztény kellékek.”

Feltevődik a kérdés hogy ezek a festők annyira tudatlanok voltak ,
hogy nem vették figyelembe a kétezer éves különbséget?Innet és
még sok más anomáliából Fomenkóék levonják a következtetést,hogy
a trojai háború nem más, mint a keresztes háborúk fantom képei.

A frigiai sipka megjelenik Páris fején egyes festményeken,amikór
a három istennő vetélkedésén meghozza az itéletet.Első látásra
logikusnak tűnik,mivel ugy Frigia mint Troja a homályos ókorhoz
tartozik s maga a “frigiai sipka” név is ezt sugalja,de ha mégis
a frigiai felszabadult rabszolgák hozták divatba,akkor már nagy az
ellentmondás.Ugyanis a rabszolgák nem nagyon szabadulhattak fel a
középkor elött.

Fomenkóék szerint a történelem gyártás a reneszánsz korától kezdve
gátlástalanul ment minden téren .Irat hamisitások,kép hamisitások,
szobor hamisitások,de különösen pénz érmék hamisitása.Szerintük az úgynevezett ókori alkotásokat bele értve a romai Kolosszeumot, meg az egyiptomi piramisokat is, mind a középkorban alkották.Azonban a tudósok megállapitották, hogy az egyes  épitményeknél használt kőtömbök  olyan méretűek, amelyek mozgatása sem az ókorban sem a középkorban,de még napjainkban is nehezen kivitelezhető.Nem találván más megoldást egyes amatör tudósok  megprobálják ezen kolosszális épitmények kivitelezését a földönkivüliek számlájára irni.

Szerintem sokkal kézenfekvőbbek a katasztrofa elméletek, miszerintmár létezett a földön egy magas fokú civilizáció,amely egy nagyméretű katasztrofa révén megsemmisült.

Herodotosz a szkitákat a legrégibb népnek nevezi,akik szerinteegykor hatalmas nép volt ,de aztán a legnyomorultabb sorba került.

Ha megnézzük a szkiták öltözetét,de különösen a fejviseletét,aztlátjuk hogy nagyon hasonlit a 19. századi sarkkutatók viseletéhez.Mind  ez azt suggalja hogy a szkiták idejében jégkorszaki körülményekuralkodtak.Ez pedig csak egy globális katasztrofa  következménye lehetett.A katasztrofa következményeit a legjobban megszenvedték az akkori civilizáció képviselői,akik nem csak a szigorú természeti körülményeknek,de a vadon élö törzseknek is ki voltak szolgáltatva.

Idézet Herodottól(angól forditásban):

“Two of the largest Scythian tribal confederations were the Sarmatians
of Western Scythia and the Amyrgians of Eastern Scythia….and there warred with the Massagetae, but with ill success; they therefore quitted their homes,crossed the Araxes, and entered the land of Cimmeria.”

Az idézetből kiderül hogy Herodot szerint a szkiták a Kárpát-medencébetelepedtek.A lakhelyük nevét Cimériának hivja.Erdélyben ma is létezik egy Sziméria nevü település!

Ezt megerösiti Jaroslav Sedlacsek cseh amatör történész kutatása is,akinek  a felfedései a következő linken láthatók:
http://fredfred.net/skriker/index.php/quest-for-the-lost-sea/lang-pref/sv/.

Szerinte a trojai háboru legendájának eseményei mind a Kárpát-medencében zajlottak.Az 18oo-as években egy Ackner nevü erdélyi régész azzal rukkolt elő, hogy Szármiszegetuza környékén rábukkant egy kerámia freskóra, amely a trojai háboru eseményeit ábrázolja.Az akkori hirlapok szenzációsnak minősitették a felfedezést,de aztán hirtelen elfelejtették az egészet,mintha misem történt volna.A nevezett régész az akkori osztrák császártól a legnagyobb kitüntetésben részesült,hogy aztán a feledés homályába kerüljön úgy ö valamint a szenzációs felfedezése.

A részleteket Kövári László könyvében olvashatjuk:

Kővári László “Erdély régiségei és történelmi emlékei”cimü könyve
a 18. lapján a következöket olvashatjuk:
“A két mozaik benn a faluban(Várhely,Sarmizeghetusa,Ulpia Trajana)
maradt fenn:egyik a báró Nopcsa Elekné birtokán,a másik egy volt
zsellér,Duduczon Juon telkén,egymástól pár száz lépésre…..
Ezt 1823-ban fedezték fel,amint egy fogadónak alapot ástak….
A mozaik két szobát tölte meg….
Szerencsénkre derék buvárunk Ackner,1825-ben lerajzolta és kiadta
volt….
Egyik szobában lábnyi arabeszkkel körülszegélyezve,az Iliászból
azon hely volt ábrázolva,hol Priámusz trojai király Achilestöl kéri
ki fia Hektor holttestét….
A másik szobában Páris biráskodása volt letéve.Páris fején frigiai
sipkával ült,mögötte látszott Merkur.Páris elött Venus,már kezében
tartá az aranyalmát,utána Juno és Minerva állt….
A másik mozaik a falú keleti felébe esik,az utolsó házak egyikénél,
mint megjegyzém egy volt zsellér telkén….
Ezt is kiásta volt Ackner 1832-ben,lerajzolá és ismét betölteté.”
Ez utobbi a három gráciát ábrázolta és Ackner szerint egy fürdő
alja lehetett.

Ez az Ackner,ahogy Kővári emliti,teljes nevén Johann Michael Ackner,
az 18OO-as években Szebenben dolgozott mint filologia tanár és
arheologus.1854-ben Ferenc József a koronás arany érdemkereszttel
tüntette ki.

A gond ott van hogy a hivatalos adatokban sehol sem szerepel a
“szenzációs felfedezés” amiről Kövári a következöképpen ir:
“Oly régiség,mit csak Nápoly és Salzburg mutathat még fel”.

Joggal kérdezhetjük hogy Kövári füllentett,vagy Ackner?

Kinek állhatott érdekében egy ilyen felfedezés  véka alá rejtése?

A feltett  képeken egy frigiai sipkát viselő  gyerekistent látunk, akinek a neve Attis .Ez a név elég közel áll az Attilához.Tudni való hogy a hunok  a szkiták egyenes leszármazottai. Jarosláv Sedlacsek bebizonyitotta hogy a Dáriusz által a szkiták ellen vezetett hadjárat szintere nem Ázsiában, hanem a Kárpát-medencében volt,tehát a szkiták ott éltek, ergo a hunok is és nem keletről származnak ahogy  a frig sapka sem.A frig(frigy) sapka eredetileg  az összetartozás szimboluma lehetett.Elvégre a frigy szövetséget jelent.Itt két vagy több népnek a szövetségét.Hogy kik voltak ezek a népek azzal nem érdemes bajlódni mivel a történészek számtalan nevet kitaláltak.

Ha figyelmesen olvassuk a Képes kronikát rájövünk, hogy az eredeti szövegeket nagyon átirták.Az tény hogy sok néptöredék érkezett keletről a Kárpát medencébe,de ezeknek a száma mindig elenyésző volt a helyi lakosság számához képest.Az Árpádháziak származhattak ugyan keletről,de a kronikák célja az volt hogy jogot formáljanak a dinasztiának azon állitással, hogy véráldozattal vették birtokba  a területet.

A képes kronikában ez áll:

Attila magyar király halála után, III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében -miképpen meg van írva a rómaiak krónikájában – a magyarok másodízben jöttek ki Szittyaországból …
Néhány bekezdéssel lejjebb pedig:
„Az Úr megtestesülése utáni hatszázhetvenhetedik évben, száz évvel Attila király halála után, a nép nyelvén magyarok vagy hunok, latinul pedig ungarusok, III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében ismét benyomultak Pannóniába.”

A második megfogalmazás ki akarja javitani az elsőt,mert ugyebár kijönni csak egy kisebb térből lehet egy nagyobba s nem forditva.A szerző hü akart maradni az eredeti szöveghez de ugyanakkór meg akart felelni a megbizói elvárásainak.Ezért irta le kétszer ugyanazt az eseményt szinte egymásutáni sorrendben.

Vagyis Szittya ország a Kárpát-medence és nem Ázsia .A fent emlitett linkben Sedlacsek jelzi hogy az ókori europában a Magyarországi Dunától keletre lévő terület Ázsiának számitott.Ez az ami megzavarta az ujkori történészeket.

Kicsi ökör nagy a szarva

Image

Egy orosz tudósokból álló kutató csoport nem kevesebbet állit mint,hogy ugy
az ókori történelem, valamintmint a bibliai irások, mind az elsö ezredforduló
után keletkeztek.Statisztikai modszerekkel bizonyitják hogy az összes ugynevezett
ókori esemény nem más, mint az elsö ezredforduló körüli események visszavetitése
az ókorba.

Érdemes megvizsgálni,ha a statisztikai modszeren kivűl léteznek más érvek is, amelyek
alátámaszthatják a fenti állitást.Nekünk magyaroknak jo okunk van az ilyen irányu
vizsgálódásra, mivel nem tévedek ha azt mondom, hogy ritka az nép ahol olyan
nagy változatosságban lenne jelen a keresztény vallás mint nálunk.Másfelől az sem
elhanyagólható ok, hogy a magyar kronikákat évszázadokon keresztűl mellőzték,mi több
tudományos körökben gyerekes meséknek minösitették.

Sokan észre vették hogy a bibliában valósággal hemzsegnek az olyan nevek, amelyek nem
csak magyar hangzásuak ,de magyar értelemmel is birnak.Hogy csak egy pár példát emlitsek:
Jobb,Jonáthán,Joákim,és nefeledjük el hogy a Jo vezeték név ma is létezik a magyaroknál,
és ennek csak magyarul van elfogadható jelentése.Érdemes megemliteni a Jákob nevet is,
amire már sokan reflektáltak.Tudni való hogy Izrael eredeti neve Jákob.A biblia szerint
azért kapta ezt a nevet,mert testvérével Ézsauval egyszerre születvén Ézsau bokáját
fogta születése közben.Azt nem tudom hogy héber nyelven mennyire kapcsolódik a boka a
Jákob névhez,de magyarul úgy kapcsolódik,  ha megforditjuk a nevet és igy Bokai lesz
belölle.Ha figyelembe vesszük hogy az eredeti magyar szövegek rovás irással irodtak és
pedig jobbról balra akkor nagy a valószinüsége,hogy a szövegek másolása(plagizálása?)
közben jelent meg a Jakob alak.

Ne feledkezzünk meg arról a rengeteg magyar helységnévről sem, ami a bibliában

található,és amely helységnevek ma is léteznek a Kárpát-medencében.A közelkeleten található ugyanilyen nevű helységek nagy valószinűséggel csak jóval később jelentek meg.

A fent emlitett orosz tudósok szerint Görögországnak azért olyan eseményekben szegény a
középkori történelme, mivel ezeket az eseményeket vissza tolták az ókorba.Valóban érdekes
dolog, hogy az az ország ahól Pál apostól a legsikeresebb téritési akcióját vitte véghez,
a kereszténység felvétele után szinte megszünt létezni mint állam.Magyarország épp a
kereszténység felvétele után vállt valódi europai állammá.Igazuk lehet az orosz tudósoknak
akik azt állitják hogy a görög legendák mint az Iliász meg az Odisszea,de az égész ókori
görög történelem, mind az ezredforduló után született? Igen ám de akkor hogy állunk az
ógörög nyelvvel,mert ez állitólag létezett?

Varga Csaba iráskutató megállapitotta, hogy az ógörög nyelvben több ezer magyar jelentésű
szavat találunk.Vajon az ujgörögben is?Vajon az átvétel-átadás milyen irányba történt?
Vagy ha az orosz tudósoknak igazuk van,akkor az ógörög nyelvet egyszerüen a csángómagyar
nyelvjárás alapján kompilálták?Nem ez lenne az egyedüli mesterségesen előállitott nyelv.
Erről jut eszembe az a csángó dal hogy “Kicsi ökör nagy a szarva,nem fér be az istálloba”