fabsanyo

Gondolatok

Történelmi tévelygés

 

Képtalálat a következőre: „vallás”

Amig nincs tisztázva a történelmi időrend,addig minden történelmi vita csak puszta szócséplés.Számtalan bizonyiték van arra,hogy a történelmi időskála ugy Krisztus elöttre mint utánra ezer évvel meg lett hosszabbitva.Ezt nehéz elfogadtatni több ok miatt.Első sorban az érzelmi okok jönnek számitásba.Másod sorban ez olyan szuperstrukturális összeomláshoz vezetne,amely káoszba taszitaná a társadalom nagy részét.Ezért nem is lehet elvárni felelős társadalmi vezetők részéről,ennek a csalásnak az azonnali elismerését.Hazugságra azonban nem lehet jövőt épiteni.Ezért kell erről beszélni,hogy fokozatosan megérjen a társadalom az igazság elfogadására.

Ahhoz hogy a Scaliger-Petávius által felállitott és a katolikus egyház áldásával elfogadott időskála minél hitelesebb legyen,rengeteg hamis irást gyártottak.Ezek nagy része a vatikáni könyvtárban található.Itt egy példa :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.C.121

A Wikipédia ezt igy kommentálja:”Seneca népszerűségét mutatja, hogy a keresztények a Kr.u.IV. században hamisítottak is egy Szent Pál és Seneca közötti levelezést”.A nagy hamisitások a 14-15 századokban történtek,igy valószinű,hogy ezek is.De nagy a valószinüsége annak is,hogy a kereszténység az ezredforduló után jelent meg,igy az iszlám még később.

Ha egyházi emberek ilyen hamisitásokra vetemedtek,akkór fenn áll a gyanú,hogy nem csak a történelem,de a vallástörténet is a feje tetejére van állitva,vagy is sok állitásnak épp az ellenkezője igaz.Sokak ugy gondolják,hogy a latin nyelvet már időszámitásunk elött beszélték.Van egy szó,melynek a formája ugyanolyan latinban is mint oroszban.Ez a “právo”,ami oroszúl igazat jelent,latinúl meg rosszat.Elég elgondolkodni a Pravoszláv kifejezésen,hogy megértsük ennek a miértjét.A pravoszláv=igazhitűt jelent.Gyanitani lehet,hogy a právo az egyházszakadás után kapta a rossz jelentést.Egyébként a latin szavaknak általában van négy öt féle jelentése, néha ellentétes is,hogy a hamisitásnak megfelelően lehessen alkalmazni.

Amig a tudomány terén kizárólag csak logikai érvek mentén megy a vita,a vallás terén vajmi keveset érnek a logikai érvek az érzelmi kötődéssel szemben.Az a bibliai mondat, hogy az Isten a ” bölcsek elől elrejtette és a tudatlanoknak megjelentette”,már mint a hitbéli igazságot,megmutatja,hogy a vallás fütyűl a logikára.

Érzelmi szempontból kétféleképp lehet megközeliteni az istenhitet.Van aki szeretetből teszi és van aki félelemből.A krisztusi tanitás az elöbbi,az Iszlám és a judeokeresztény tanitás az utóbbi utat járja.Szeretni tiszta szivből csak egy igazságos jó istent lehet.Egy hatalomféltékeny személyválogató kiszámithatatlan istentől csak félni lehet.Akitől félünk,azt szeretni sem tudjuk.A krisztusi tanitás legalább is amig a cseles eszű Pál(Saul) el nem ferditette,nem a rabszólgaságra való nevelésről szólt.Amig ezt nem vesszük észre és ki nem javitjuk,addig semmi esély nincs az iszlámmal szemben.Ugyanis az Iszlám a teljes alávetettséget hirdeti.Itt az ember nem Isten gyermeke,hanem a rabszólgája.Sajnos az évszázadok során a keresztténységben is főleg a katolikusságban kialakult egy ehhez hasonló felfogás,amikór azt hangoztatják,hogy minden dicséret az Istené,vagyis az embernek nincs semmi érdeme.Minden jó dolog csak felülről jöhet a hierarchia lépcsőjén lefelé.A kolostorokban és zárdákban,de még a középkori iskolákban is az volt a szokás,hogy az ujjoncot a legmegalázóbb helyzetekbe hozták,igy akarván a tudomására hozni,hogy mostantól az önállóságának vége.A végeredmény egy olyan rabszolga tipus kialakitása,aki mindenben alá van rendelve a felettesének.A hierarchiában mindenki valakinek a szólgája volt.Innet származik a szervusz féle köszönési mód.

Nincs szükség sok magyarázatra annak bizonyitására,hogy az ótestamentumi isten minden lehet csak nem jó isten.A Jó isten fogalma csak a krisztusi tanitásban jelenik meg.A régi latin irásokban melyek a Vatikánban lapúlnak és még most is akadályozva van az ezekhez való hozzáférés,emlités van egy Jov nevű pogány istenről.Ezek az irások persze mind másolatok,és nincs kizárva,hogy a másolás alkalmával az eredeti irás ne lett volna meghamisitva az aktuális hatalom igényeinek megfelelően.A latin irásban mivel nincs hosszú ó igy ezt az ou helyetesitheti.De a régi latinban az u-t a v helyetesitette.Ezért lett a Jó istenből Jov isten.

Amikór a kereszténység magáévá tette az Ótestamentum tanait és eretneknek nyilvánitotta a szkita gnosztikus kereszténységet,akkór lett a Jó(Jov) isten pogány istennek nyilvánitva.A szkita,latinul scita=tudás alapú kereszténységet felváltotta egy az érzelmekre de primitivebb népeknél már az érzékiségre támaszkodó kereszténység.Elég megemliteni a délamerikai afroamerikaiakat,akiknél a vudu tökéletesen keveredett a keresztény vallással.

Amig a tudomány és a tudás fejlődött a keveseknél,addig a vallási felfogás az idő mulásával mindinkább primitivebb formákat őltött a nagytömegeknél.Igy a keresztény vallás még viszonylagos tökéletessége nem előny, hanem hátrány az iszlámmal szemben.Maga a hit azt jelenti,hogy elhiszek olyan dolgokat ( bizonyos jutalom reményében),amit sem tapasztalattal,sem logikus bizonyitással nem tudok alátámasztani.Igy attól függetlenűl,hogy keresztény,zsidó,iszlám,vagy bármilyen hitre alapitott vallás nem más mint a kiszolgáltatott ember korrumpálása.Mert a kiszolgáltatott ember mindent elhisz, mindent remél és mindenre kapható.

Mind ezzel nagyon is tisztában vannak a hit monopoliumának birtokosai,és ezért a nagy hallgatás,ezért inkább átkeresztelkednének az iszlámra,minthogy elveszitsék a monopoliumukat.Ez nem feltételezés,hanem logikus következtetés,ugyanis a Bibliában Pál apostóltól olyan mondás is van,hogy minden hatalom Istentől van.Tehát amint az Iszlám hatalomra jut,a biblia szavait elfogadó keresztény azonnal a hatalom szolgálatába fog állni.

Azt azonban észre kell venni,hogy itt nem pusztán vallási terjeszkedéssel állunk szembe.A profit orientált társadalom,a profit érdekében előtérbe helyezte az áruk minél nagyobb forgalmát.Maga az “igehirdetés” is űrúcikké vált.Lásd a rengeteg bibliát meg szentkönyvet,amit minden utcasarkon árúlnak.A divat meg a kényelem reklámozásával rá vették a társadalmat a használati cikkek minél hamarabbi lecserélésére,és a fölösleg szemétként való felhalmozására.Az köztudott dolog,hogy a szemétben elszaporodnak a paraziták.Minél nagyobb a szemét tömeg,annál nagyobb számban és változatos formában jelennek meg a paraziták.Ezek a biologiai lánc egész skáláját felölelik egész a homosapiensig.A mai civilizáció legnagyobb problémája épp az,hogy nem tud megbirkozni sem a szeméttel,sem a parazitákkal.

 

Advertisements

Vallás és szexualitás

Képtalálat a következőre: „hold ünnepek”

Boldog,kinek egyéniségében megvan az a hangszer,melyen a világ minden gazdagságával játszhatik! Annak a nemiség is arra való eszköz,hogy megértse az élet bensőségét,legbántóbb fájdalmait és legmámoritóbb boldogságát,legrettentőbb mélységét és legfényesebb ormát.
Rosa Mayreder

Tény ,hogy a vallásnak sokkal több köze van az érzelemhez,meg az érzékiséghez,mint az értelemhez.Az érzelem szó valójában az érzékiség nemesebb változata,de mindkettő ugyanaarról a tőről fakad.

Bloch:Korunk nemi élete 19oo-as kiadás
94.old.
“Herodotos 2.könyv 64.fej.amelyben elbeszéli,hogy az egyiptomiaknál a templomban való közösűlés szigorúan meg van tiltva,azután a következőket mondja:”Mert az összes többi népek,az egyiptomiak és a görögök kivételével a szent helyeken végzik el a közösüléseiket és a közösülés után mosdatlanúl mennek be a szentélybe és abban a véleményben vannak,hogy az ember hasonló az állathoz,mert látható,hogy a vadállatok,a madarak az istenek templomaiban és a szent berkekben párosodnak.Ha tehát ez nem volna Istennek tetsző cselekedet,akkór ezt az állatok sem tennék.Ez a szokás kétségtelenűl a vallásos érzés szükségességéből és abból az óhajból ered,hogy a közösűlés ideje alatt a templomban való tartozkodás az istenséggel egyenes összeköttetést hozzon létre.Amikor később az istenség templomi leányzók alakjában külön hierodulékat kapott,akkor nem volt már szükséges,hogy a férfi saját feleségét vagy más asszonyt vigyen magával a templomba,mert hiszen a hierodulék közvetitésével is érintkezhetett az istenséggel.”

A fenti mondatokból kitűnik,hogy a vallásos révülés nagyon közel áll a szexuális révüléshez.Ugyanakkór azt is láthatjuk,hogy csak a férfiak vannak emberszámba véve,és nekik van joguk az istenség közelébe kerülni.Ez a felfogás megvolt a három monoteista vallásban is egész a legutóbbi időkig,mert a pap volt az aki a kapcsolatot tartotta ember és Isten között,ez pedig csak férfi lehetett.

“A szent Vénus papnők a phöniciaiak”kadesei”,a görögök “hieroduléi” a kik Aphrodité istennő szólgálói voltak,a templom környékén laktak.Számuk gyakorta igen nagy volt.Igy például Korintusban több mint ezer női hierodulé állott a prostitució szolgálatában akik mesterségüket Aphrodite istennő előcsrnokában,sőt magában a templomban gyakorolták.”

“Ennek a szexuál vallási mysztikumnak megnyilvánulására alkalmas időpontúl szolgáltak a primitiv népeknél és az ókorban divatos vallásos erótikus ünnepségek.Ezeken az ünnepeken látható leginkább,hogy a vallásos extázis egész különös módon szexuális érzésekbe megy át,és igy tünik fel legkirivóbban,hogy igen gyakranaz áhitatos vallásos buzgolkodás fináléjaképpen szexuális orgiákat ültek.Egyidejüleg itt a nemi gerjedelem a vallásos gerjedelem folytatásának és hatványának tűnik fel,lényegében ,csirájában mind kettő egy tőről fakad,mint természetes földi megoldása egy extatikus,a tulvilágban és a metafizikában gyökerező lelki feszültségnek.”
“Az a tény ,hogy a vallásos szertartások alkalmával bekövetkezni szokott ilyen nemi kicsapongások az egész földön el vannak terjedve és hogy ezek a kicsapongások ősi időktől fogva a legkülönfélébb vallásifelekezeteknél is előfordulnak,ismét csak arra mutat,hogy ennek a dolognak eredete a vallás lényegével áll szoros összefüggésben, amelyhez a történelmi hitfelekezeteknek semmi közük nincs.Tehát teljesen illetéktelen és jogtalan az,ha ujabb időben a katolicizmust teszik egyesek ezekért a dolgokért felelőssé,holott ez épp ugy nem tehet róluk,mint ahogy nem tehetnek róluk a többi vallási felekezetek sem.Ez a szexuál-vallási jelenség mindenütt következetesen megtalálható és visszatérő alaptermészete az emberi nemnek,amelynek valódi tudományos elbirálása csak objektiv antropologiai.ethnologiai vizsgálati módszerekkel lehetséges.”

Azért én nem mentegetném ennyire a Katolikus Egyházat,mert legyünk őszinték,az északi népek sosem voltak olyan heves vérmérsékletűek mint a déliek.A szex kultusza és különösen a tömegesen elkövetett ugynevezett bakanália inkább a déli népekre volt jellemző.Amikór a 13.században megindult az afrikai népek tömeges beáramlása Itáliába,akkór a katolikus pápaság melléjük állt és szembe szált a nemesekkel akik megprobálták védeni az országot.Majd később ugyanezekkel a bevándorlókkal III.Ince pápa keresztes hadjáratot vezetett a franciaországi ugynevezett eretnek keresztények ellen.Ezeket nevezték kataroknak és albingenseknek,akik valószinű,hogy gnosztikus keresztények voltak,tehát akik inkább az értelem mint az érzelem mentén gyakorólták a keresztény vallást.

Az hogy a vallás szinte kizárólag az érzelemre koncentrál,szerintem ez nem más mint űzleti fogás,mert a vallás a régi időktől fogva űzletként működött.Nyilvánvaló,hogy a legjövedelmezőbb űzletág a prostitució.Nagyon sok jólmenő üzletember ugy érte el a sikereit,hogy valami módon meglovagólta a prostituciót.Az sem titok,hogy a vallás az egyik legnagyobb bevételi forrás (a hivek adakozásából).Ezért volt összekötve a vallás már az ókortól kezdve a prostitucióval.Ha a mai kereszténységből már hiányzik a prostitucióra utaló praktika,azért az Evangéliumba olyan mondatokat találunk mint,hogy Krisztus az egyház vőlegénye,(ergó,bármely egyháztag vőlegénye)amely kijelentés egy frusztrált nőnek (és ilyenből akad bőven ) mindig menedékűl szolgált.Arról ne is beszéljünk,hogy az apácák legtöbbje ezt a szó szoros értelmében veszi és olyan érzelmi kapcsolatot ápól a képzeletbeli Krisztussal mintha valóban a menyasszonya lenne.

A vallási fanatizmus térnyerése és a globalista birodalmi törekvések komoly félelemre adnak okot,hogy az emberiség nemsokára vissza fog hanyatlani az ókori társadalmi viszonyokba.Ha megkérdezném az embereket,hogy egy szóval jellemezzék az ókori társadalmi rendszereket,a legtöbben talán a rabszolgatartó szót használnák.Pedig szerintem a legrelevánsabb szó a falokrácia.A falokrácia nem más,mint az emberi érték falloszban való kifejezése.Ez a primitiv értékrendszer Afrikából származik.Egyes beszámolók szerint még a 19.században is egyes afrikai falvakban ugy választottak törzsfőnököt,hogy előre meg volt adva a fallosz mérete,és erre felhatalmazott női küldöttség járta a falut,amig megtalálta a megfelelő méretű jelőltet.Minél kisebb volt egy egyén fallossza annál csekélyebb volt az értéke.Ezekben a társadalmakban ugyan ez az ok is hozzá járulhatott,hogy a nő értéke kisebb volt a férfiak értékénél.Nyilván való,hogy a dominancia szempontjából a hórdában élő állatoknál ez egy nagyon fontos tényező.Ugyanez a helyzet olyan emberi közösségekben ahól nyiltan,vagy burkólt formában divik a többnejűség.

Az európai emberre nem volt jellemző sem a többnejűség,sem a tulzott dominancia hajlam,ezért a birodalmi eszme,sem hóditott teret amig nem vált kevertfajúvá.A keveredésből létre jött egy olyan faj,amely délre haladva mind jobban a feketékre,és északra haladva mindjobban a fehérekre hasonlit.A felületesen gondolkodó ember mindig a látszatra koncentrál,vagy is a bőr szinére.Pedig a lényeg az intelligencia.Az intelligencia általában forditott arányban áll a fallosz méretével.Ahhoz,hogy valakiből domináns egyéniség váljon nem föltétlen szükséges a magas intelligencia.Ezt mindig pótólni tudta a tanácsadók tábora,ami legtöbbszőr nőkből és eunukokból állt.A keveredés következményeként az átöröklött tulajdonságok néha olyan kombinációt is létrehoznak,amikór az intelligencia párosúl a magas dominancia hajlammal.Ezeket az eseteket kiemelve, vannak akik lándzsát törnek a keveredés mellett.

A gender elmélet nem más mint a kevert fajú társasdalom létjogosultságának elméleti megalapozása.A gender elmélet relativizálja a nemek közti különbséget.A gender elmélet propagálása kéz a kézben megy a kevert fajú társadalom propagálásával.Mert miről is van szó? A gyereknek nem szabad tudnia a nemi hovatartozásáról,ugyanakkór olyan csoportban kell nevelkednie, olyan társakkal,akik nemileg hamarabb érnek és akiknél a nemi aktivitás jóval hamarabb elkezdődik.Amennyiben minden szabadjára van engedve,a nemileg érettebb egyének elcsábitják már kiskorukban a nemileg éretlenebbeket.Ugye a genderelmélet szerint a homoszekszualitás egy jó dolog.A nemileg érettek által elcsábitott nemileg éretlenek nem is fogják elérni a nemi éretséget,igy nem lesznek képesek soha a férfi szerepre.A csábitó viszont képes lessz magának nem csak nőt szerezni,hanem e mellett homoszexuális viszonyt is folytatni több ugynevezett nemileg semleges egyénnel.Nem nehéz megállapitani,hogy melyik faj fog prosperálni és melyik fog lassan eltünni.Azonban a nemi érettség elötti mértéktelen nemi kihasználtság nem csak a nemi szervek fejletlenségéhez vezet,hanem főleg az agy és az értelem fejletlenségéhez is.Mivel az iszlámhitüeknél megengedett az éretlen lányokkal való házasság,igy nem csoda,ha náluk a nők gyengébb értelmi képessége egy nyiltan megvallott tény.Ez viszont vonatkozik a homoszekszualitásra csábitott kiskorú fiukra is.

Az európai faj az évszázadok folyamán keveredett az afrikaival.Ez a keveredés azonban elenyésző a mellett amit a mai bevándorlási politikával szorgalmaznak.A fenti levezetés szerint Európában egy olyan embertipus jön létre, amely a családon belüli többnejűség és az iszlám vallás felé fog elmozdulni.Ez a délről jövő nyomás elöbb észak Afrikát,aztán a Közelkeletet érintette.A keresztes háborúk ezt a nyomást próbálták megállitani váltakozó sikerrel.A 15-16.században már ugy tűnt,hogy a folyamat megállithatatlan.Az hogy ez a folyamat még is megállt és szünetelt egy félévezredig,az talán inkább a pestis járványoknak köszönhető.A keresztény vallás a közhiedelemmel ellentétben,nem a Közelkeletről származik,hanem Európából.Ami a Közelkeletről származik,az inkább a vallás elferditése.Alexej Hrustaljov szépen bebizonyitja ezt a következő videóban:Alekszej Hrusztaljov – Franciaország a kereszténység bölcsője (Kitalált ”középkor” Világkor)

 

Galata

 

Képtalálat a következőre: „galata”

Ha egy leirt mondat értelmetlen,akkór vagy az iró gondolkodásával van a baj,vagy  hamisitási gyanú áll fenn.

Pál levele a galatabeliekhez:3.rész 1.vers

Karoli Gáspár tolmácsolásában.:Oh balgatag galátabeliek,kicsoda igézett meg titeket,hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek szemei elött a Jezus Krisztus ugy iratott le,mintha ti köztetek feszittetett volna meg.

A Vulgátában:O insensati Galatae,quis vos fascinavit non obedite veritati,ante quorum oculos Jesus Christus praescriptus est in vobis crucifixus?—O balgatag galátabeliek, ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak,kiknek a szemeik elött leirt Jézus Krisztus bennetek van megfeszitve.

Giovanni Luzzi tolmácsolásában:O Galati insensati,qui v ha ammaliati,voi,dinanzi agli occhi de quali Gesu Christo crocifisso é stato ritratto al vivo.—Oh balgatag galátabeliek,ki igézett meg titeket,ti,kiknek szemei elött  a megfeszitett Jezus Krisztus vissza tért az életbe.

Probáljuk értelmezni a fenti mondatokat.Az utolsó azt állitja,hogy Jézus Krisztust Galatában feszitették meg,mivel szemtanúként citálja őket a feltámadását bizonyitandó.A második szerint maguk a galataiak is elszenvedték a megfeszitést(atrocitást).Az első mondat szinte értelmetlen:Nem lehet szemtanuként citálni valakiket,akik csak másodkézből vesznek tudomást a tényről.

Fomenkó és társai azt állitják,hogy Jézust valójában Galatában feszitették meg és ő nem más volt mint Andronik bizánci császár.1185-ben a történelmi irások szerint valóban megőltek egy Andronik nevű bizánci császárt,de ez se nem volt szentéletű és nem keresztre feszitették,hanem a nép haragja végzett vele a legocsmányabb módon.Azt is állitják,hogy az eredeti Jeruzsálem Bizánc volt.Ezt bizonyitandó felsorakoztatnak egy csomó 145o és 1545 között festett a passiót ábrázoló képet.Ezek nagy részét olasz festők készitették akik valószinű hogy a Giovanni Luzzi tolmácsolásában értelmezhető mondat alapján ugy gondolták,hogy a passió szinhelye Bizáncban volt.

A történelem hamisitók a hamisitás érdekében számtalanszór megerőszakolták a latin nyelvet,sokszór arra kényszeritve a szótárkészitőket,hogy a hamis forditás szerint értelmezzék a szavakat.Elég egy példát emlitenem :populus,populatio.Habár a legtöbb latin nyelvben mindkét szó ugyanazt jelenti =nép,népesség,de a klasszikus latinban a hamisitást megkönnyitendő a populus=nép,a populatio=népirtás.Mind a mellett,hogy a népirtásnak van egy erre megfelelő szava a depopulatio.Valahogy igy állunk az in szóval is amit a Fomenkóék által idézett angól bibliaforditás among=közte-nek fordit.A közte szó megfelelője latinban az inter.Tehát a latin in egyértelműen a magyar ben-nek felel meg.Ezért a Vulgátából idézett mondatban nem azt kell érteni,hogy köztetek,hanem hogy bennetek.

Probáljuk megfejteni a Galata szó értelmét.

Sebastian Münster egy elismert térképész volt a 16. században,ezért az ő korához képest nem lehetett tudatlan ember.Amit a különböző nemzetek történetéről ir,azt a 15.században forgalomban lévő történelemkönyvekből merithette.Ekkór a történelem még alakulóban volt.Ő csak azt irta le amit az akkori történelemkönyvekből olvasott.Az ő érdeme a térkép készités.Rengeteg várost hitelesen megrajzólt,bár a történelem átirása után ezek nem mindig tükrözik a mai hivatalos álláspontot.A könyv talán az értékes térképeknek köszönheti,hogy elkerülte az expurgálást.

https://books.google.ro/books?id=6i2WKfS2hVMC&pg=PA561&dq=argento++hunni&hl=hu&sa=X&ei=JPqcVMalCYGdygPXloLwCw&ved=0CGUQ6AEwCQ#v=onepage&q=argento%20%20hunni&f=false

83.oldal:
“Gallia Europa harmadik régiója a nevét Galatától kapta az egyiptomi Herkules fiától.Ez a Herkules Galliába érkezett még mielött Troját lerombólták volna,és felépitette Aleszia városát amelyet utólag Julius Cézár lerombólt.Miután Galata kiterjesztette a birodalma határait el nevezte ezt Galaciának(Galazia).Aztán a rómaiak ezt a nevet Galliára változtatták.Egyesek a görög nyelvre hivatkozva ahól Gala tejet jelent,azt tartják,hogy ezt a nevet a Gallok azért kapták mert a bőrük szine fehérebb volt mint a spanyoloké.Gallia három tartományra oszlik:a belga,a kelta ,és az Aquitania.”

E szerint Gallia,Galata,Galicia(amiből kettő is van:egy Spanyolországban,a másik Ukrajnában) szavak mind egy tőről származik.Vajon melyik az a Galáta amiről Pál apostól beszél?A törökországi Galata állitólag nem más volt mint egy tengerparti legelő, ahól a juhokat fejték és állitólag a tejről kapta ezt a nevet.Mivel a Vulgáta közelebb állt az eredeti iráshoz mint a másik két evangéliumi változat,ezért érdemes ezt jobban megvizsgálni.A mondat azt állitja,hogy maguk a Galataiak is elszenvedték a Krisztus szenvedését “est in vobis krucifixus”.Megvizsgálandó,ha az emlitett tartományokban mint Gallia, Galáta,valóban történtek atrocitások.És valóban 12oo körűl Galliában az albingenseket irtották,miközben a keresztesek ugyan ez év körűl fosztják ki Bizáncot.Lehet,hogy a másik két Galiciában is történtek atrocitások,ha nem is ugyanabban az időben.A Galicia Gallia,Galata nevek alatt létező területek földrajzi elhelyezkedésük miatt az ott élő népnek mindig jólétet biztositottak.Ha figyelembe vesszük hogy a gála(latin) szó luxust jelent,és azt a tényt,hogy az emlitett galáta névvel fémjelzett helyeken az atrocitások bekövetkeztéig az emberek luxusban éltek,akkór igazat kell adnunk a Vulgátában való megfogalmazásnak.Azt is figyelembe kell venni,hogy a Jézus születési időpontja nem történelmi tény szerint hanem csak közös megegyezés szertint lett meghatározva.A hivatalos verzió szerint az időszámitásunk kezdetekór.Fomenkóék szerint a 12.században.Figyelembe véve,hogy a reneszansz korában is létezett egy pár Pál,vagy Hieronimus,akik bele javithattak az Evangéliumokba,igy a fenti mondatok tőlük is származhattak.

1o42.oldal:

Konstantinápoly
Bizantio nobile citta prima Lico da Pausania Lacedemonio edificata nel fretto euripo d’Europa et Asia,á quali disse l’oraculo Pitio,che edificassero contra ciechi,cio é contra Megaresi,che lasciato il fertile terreno,edificarono Calcedone luoco sterile dirimpetto á Bizantio.I pesci che dall’Eusino vengono in Propontide sbigottite dal biancheggiante fasso nel litto Chalcedone,vengono á corso al promontorio di Bizantio.Per cio quanto ne pigliano Bizantij manca á Chalcedoni.Pausania rifacendo questa citta la chiamo Bizantio et tenendola anni sette la fece capo della Tracia.Fu poi soggietta á gli Atenesi et di nuovo á Lacedemoni,sin á Constantino Magno il quale per resistere alle corriere de Persi et Parti,che affliggevano il Romano Imperio in Oriente,vi trasferi l’imperio da’Roma,et edificandola come citta Imperiale la nomo da se stesso Constantia o Costantina.Et stando in pensiero dove edificare tal cittá gli venne desir di rifare Ilio di Troade tanto celebre per l’universo,che migliaia d’anni fu da Greci rovinata:ma essendo avisato in sogno che ristorasse Bisantio,mando á vedere il sito,i fiumi,il mare et la qualita dell’aria.Et informato come il luoco era ameno,l’aria temperato,et il terreno fertile et il porto di mare fermo,ne edifico una magnifica citta con forti mura et egregij edificij siche pensavi piutosto stanza de Dei,che de Imperatori.Spoglio Roma et altre magnifiche citta ,come scrive Gieronimo,per arrichire questa nova Roma….Et volendo l’imperatore chiamarla nuova Roma et il paese Romania,il volgo la volse chiamate Constantinopoli dall edificatore di essa.Turchi la chiamano Stampolei et Stampolda cio e grancitta.Ma per a dirimpetto á Bizantio all’altra riva del golfo maritimo chiamano Gallata.Et dicesi che quel golfo é tre tanto largo come il nostro Rheno.Queste due citta sono lontane tra loro un tiro di artigliaria.Costantinopoli é triangulare,ha due lati verso’l mare et uno in terra–-Bizánc nemes város melyet Lico Pausania épitett az Európát és Ázsiát elválasztó tenger szorosban,melyről Pitia jós azt mondta,hogy ezt a vak Magyarok ellen épitették,akik elhagyták termékeny főldjüket,hogy megépitsék Kalchedon várát Bizánccal szemben egy terméketlen földön.Még a halak is melyek a Fekete tengerből érkeztek,a fehér kövek miatt elkerülték Kalchedont és a Bizánc kiugró partjaihoz jöttek.Pausania ujra épitette ezt a várost hét évig birtokolta és meg tette Trákia fővárosának.Ez után az Athéniaiak kezére került,és ismét vissza a Lacedemóniakhoz,egész Nagy Konsztantin idejéig,aki a perzsák és a pártusok ellen való védekezés végett áthelyezte a székhelyét Rómából ide,császári várossá épitve ezt és a saját nevét adva nekiKonstantinápolynak nevezte.Amikor azon töprengett,hogy hova is kéne épiteni a várost,az a kivánsága támadt,hogy ujra épitse Troját,melyet a görögök évezredekkel ezelött lerombóltak,de aztán álmában figyelmeztetve lett,hogy Bizáncot kell újjá épitenie,ezért megfigyelőket küldött a helyszin kikémlelésére.Ezek értesitették,hogy a hely kellemes,a klima mérsékelt,a főld termő,és a kikötő megfelelő.Itt egy nagy várost épitett kemény falakkal szép épületekkel melyek inkább Istenek hajlékaira mint császárokéra emlékeztetnek.Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…Az uj várost a császár akarata szerint Uj Rómának nevezték,az országot pedig Romániának.A törökök Isztambulnak vagyis a Nagy Városnak hivják.Bizánccal szemben a golf másik partját Galatának hivják.Azt mondják,hogy ez a golf olyan széles mint a mi Rajnánk.Ez a két városrész egy ágyúlövésnyi távolságra van egymástól.Konstantinápoly háromszög alakú,két oldala a tenger felé,egy meg a szárazfőld felé.

“Ahogy Hieronimus irja,kifosztotta Rómát és más városokat,hogy igy gazdagitsa ezt az uj Rómát…”-A dicső római birodalom létét igazolandó a fejetetejére állitották a történelmet.Arról nem nagyon találni irást,hogy Rómát azért fosztották volna ki,hogy Bizáncot gazdagitsák,de ennek a forditottjáról igen is vannak irások.

Kik lehettek a megarik ha nem a magyarok? Honnan jöhettek és mikór? Azt tudjuk,hogy a magyarok sokat harcoltak bizánccal.Más megari nevű népről nem tudok.Amilyen összefércelt a fenti történet,olyan hitele van Nagy Konstantinnak is.

 

Adalék:A nagy tisztogatás https://fabsanyo.wordpress.com/2017/01/

A kostanci zsinat

Képtalálat a következőre: „a konstanzi zsinat”
http://digitool.bibnat.ro/R/UU4S689XIEG65AEDNP764TUJVPXPAE3R1GUMAULBC3VMGRR9RR-01105?func=collections-result&collection_id=1246

A könyvet német nyelven irta a 15.században, olyas valaki aki szemmel kisérte az eseményeket.A könyv a Battyáneumhoz tartozik,a digitális változathoz ugy lehet hozzáférni,hogy az ablak balsarkában rákattintunk a cautare szóra,majd a XVI.századi könyvekre.

Tudni való,hogy Zsigmond király a Nikopoli csata után egy kerek évet bolyongott ismeretlen helyeken,amig végre hazavergődött.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a Konstanci zsinaton az első hegedüsök a közelkeleti patriárchák voltak,akkór sejteni lehet,hogy hól moshatták át az agyát,eufemisztikusan szólva,hól érzékenyithették,hogy megpróbálja a globalizációt a vallás terén.

2o.old..Die selben englischen hetten vor dem Concilio zum Costannz kein nation,wann das si gehorchten under die nation Germani und ward ihn die nation erst zum Costanz gegeben als man das hinach findet.—A kostanci zsinat elött az angolok nem képeztek nemzetet,ugyanis ők a germán nemzethez tartoztak,és a nemzeti titulust csak a Costanci zsinat után kapták,ahogy itt találjuk.

Ez egy megdöbbentő kijelentés,de ha a nemzet fogalmát a nyelvhez kötjük,akkór tudni kell,hogy ebben az időben egy skót paraszt szókincse 3oo szóból állott.Ha azt is figyelembe vesszük,hogy a Sakespeare nyelve nem a mai angól nyelv,akkór biztos hogy ebben a kórban nem volt kialakulva a mai angól nyelv,igy a nemzet sem.Ha Zsigmondnak szüksége volt szavazatokra a pápa választáshoz,akkor nemzetet csinált az angólból,ugyanis csak azon népek biborosai választhattak,akik nemzetet alkottak.Ilyen volt az Olasz(Lámpárt),a Germán, a Francia,a Spanyol és utolsónak az Angól.

52.old.Indem selben Sessio wurdent Bapst Gregorius Cardinal wieder zu Cardinelen gemacht.Inn dem selben Concilium ward declarirt das Pfaffheit(patriarchen,Cardinele,erzboscöfe,Bisch.und prelaten)solten zu Constanz bleiben bis das es ein end nahm bei dem fluche ewiger verdammnis und bei beraubung ihrer pfrunden.-–Ebben a szesszióban degradálták le Gergely pápát ismét biborossá.Ezen zsinaton kijelentették,hogy a papság(patriárchák,biborosok stb.)nem hagyhatják el az ülést addig mig nem hoznak döntést az eretnekek(Husziták) kiátkozásáról és a vagyonuk elkobzásáról.

Gyors itélettel máglyán égetik meg Husz Jánost .Nyolcszáz felfegyverzett katona kiséretében kiviszik a városon kivűl és a korahajnali órákban máglyán égetik el.A fejére egy papir csákót tettek, amelyre két ördög volt rajzólva és alatta a “Heresis archa” név.

Állandó keresztes kőrmenetek a városban az Antiochiai János patriárcha vezetésével, a mesterek és az Auditorok aszisztálásával.1416 Január. levelek érkeznek a királyoktól és hercegektől,melyben megtagadják az engedelmességet Benedek pápa iránt.

61.old.:An dem zinstag (vor eingehendem Brachmonat) indem Mayen Anno Domini MCCCCXVI so ward ein sessio und ward besandt Mayster Hieronimus und als er vormals auff den sint kommen was das er abstehen wolt seins kezzers glaubens inn der sessio so antwurtet er hett uppigchlichen geschworen das er den glauben nit mer halten wolt unnd flüchtet ihm selbst darumb das er es vormals zu drei maln verschworen het und sprach offentlich, er wolt halten den glauben so Meyster Huss geglaubt hett und wer auch der Huss und Mayster Johann Wiklis gütt leüt gewesween unnd also ward er von ganzem Gemeindem Concilio für ein ketzer verteilt und gab man in dem weltlichen gericht und namen in Graff Eberhart von Nellenburg Graff Hanns von Lupfen die stathalter des Concilio warent von des Künigs wegen Künrad Mangold oberer burgenmeister und heinrich Gunterschweiler under burgermeister und man furt ihn aus mit vil gewapneten mannen und ritten die vier vor ihm und hinder ihm bis an die Stadt so der Huss verbrandt ward so ward er auch verbrandt…—Egy májusi böjti napon 1416-ban volt egy szesszio ahól Hieronimus Mestert megkérdezték ha meg akarná tagadni a boszorkány hitét,amire ő azt válaszólta,hogy ünnepélyesen megesküdhet,hogy a hitet nem fogja megtartani nem bánva azt,hogy erre előzőleg háromszór megesküdött,és nyiltan kijelentette,hogy a Husz mester hitét tartja jónak,és hogy Husz és Wiklof Mesterek jó emberek voltak.És igy az egész zsinat által el lett itélve mint boszorkány és ki lett szolgáltatva a világi hatóságnak. Eberhard von Nellenburg és Hans von Lupfen grofok voltak kinevezve a király által a zsinat vezetésére,Künrad Mangold polgármester és Heinrich Gunterschweiler alpolgármester,ezek négyen lovagolva kettő elől,kettő hátúl fegyveresekkel kikisérték arra a helyre ahól Huszt megégették,ugy égették meg őtet is.

Valószinű,hogy ennek a Hierinimus Bohemusnak a tanitásait datálták vissza a IV századba.A Krisztus gyilkosai a ruháin osztoztak,ezek pedig a Hieronimus tanitásain.De az is lehet,hogy Hieronimus Mester csak Husz János fantomképe és a Hieronimus(Jeromos) elmélkedéseit valójában Husz irta.Mert az irányzat követőit nem Hieronimitáknak,hanem huszitáknak nevezték,viszont Husznak az irásai eltüntek.Ezt a könyvet a 16. században kompilálták 15. századi szerző irásából,a kompilátor bevallja a könyv elején,hogy meghagyta a régi szavakat csak azért,hogy jobban szemléltesse a kór szellemét.Ez azonban nem zárja ki a hamisitást,tudván az akkori nyomást a jezsuiták részéről.

https://books.google.ro/books?id=d1tmAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=ghazari+hunni+fidem&source=bl&ots=Qyx9PNcP3j&sig=U50a0O76ux9h1B5w51aRv4VJUug&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi8sZW_4KnZAhXGI1AKHdpBB1M4ChDoAQgqMAE#v=onepage&q=ghazari%20hunni%20fidem&f=false 126.old.:Jagelloque Princeps cum fratribus octo baptizatus misit ad Urbanum papam qui nomine omnium illi obedientiam polliceretur,et in Christi cultu per eas oras propagando multum studij posuit Hieronimus Bohemus monachus anno milesimo quadringesimo decimo quinto,Aenea Silvio teste.—Jagello herceg nyolc megkeresztelkedett testvérét küldi Urbánus pápához akik mindannyiuk nevében biztositották őt az engedelmességükről,kiknek szájuk által terjedt Hieronimus Bohemus  barát sok tanitása ezer négyszáz tizenötben Aenea Silvio tanusága szerint.

Tehát II.Pius pápa tanusitja,hogy a Hieronimus Bohemus tanitásait (melyek valószinű,hogy Husz János tanitásai) Orbán pápa nem itéli el.Világos,hogy a Husz János ellen inditott inkviziciós eljárás Zsigmond király aljas cselekedete volt,ami egy elvaratlan gennyes seb a katolikus Egyház testén.

Ha S.Jeromos(Hieronimus)nem más mint Husz János(Hieronimus Boemus) fantomképe vissza datálva a IV.- V. századba,akkór feltételezhetjük,hogy a Nikeai zsinat sem más mint a Kostanci zsinat fantomképe.

65.old:Am sant Felix und sant Regula tag inn der nacht starb der Kamer Auditor und ward begraben zu dem Thum darnach an der mitwochen hett man ihm ein opffer.—Szent Félix és Szent Régula nap éjszakáján meghalt a kamara Auditor,akinek a temetésén áldozatot mutattak be.

Megjegyzendő,hogy áldozat bemutatás a halott részére afrikai szokás.

71.Darnach het ein Erzbischof von Tennmark mess und inn der mes ward sie auf den Altar gesetzt in ihren namen ein michelpild silbrin und verhült als ein Haupt und Brust und zu einem heiligen gemachet mit rechter urtheil von Gemainem einhelligen spruch des Concilis mit geschwornen aiden als vorgeschrieben ist Und nahm der Erzbischof der die mess hett dass bild und gab damit den segen und hub an mit lauter Stimme zu singen:Ecce nova proles data est..Darnach da sang man:Te deum laudamus.—Egy dániai biboros aki a misét cereblálta,egy ezüstből készűlt szobrot helyezett az oltárra,(ez egy gyerek mellszobrára hasonlitott)ezt szentnek nyilvánitotta és ezzel osztván az áldást fennhangon énekelte:Ime az uj gyermek aki nektek adatott.Ez után mindenki énekelte a Te Deum laudamust.

Amint láthatjuk,a vatikáni karácsonyi szentmisén ez a gyermek,már nem csak mell és fej,hanem egy meglett kisded szobor.

8o.Am freitag ward sessio und schwurend all des ersten der Künig ,all Cardinal,Patriarch,Erzbischoff,Bischoff,alle botschaften für ihr herrn eins zusein und keinen Bapst zu hulden dann der zu Constanz von dem Concilio erwolt wurde und leutet man aber dreimal Laudes.—Pénteken Szessziót tartottak ahól elöbb a király esküdött,aztán a biborosok,a patriárchák,püspökök ,küldöttek,hogy egységben az urukkal(Zsigmond király),nem hódolnak meg egy pápának sem,csak amelyiket a zsinaton fogják választani.

8o old.In der Session ward Bapst Benedict Petrus de Luna zu nichten gemacht und für eine Kezzer verteilet und vurden all Glocken geleut.Und hiss der Künig nach imbiss sein pusauner durch die Stadt pusaunen und warent dazu gegen all die mit gwalt die dem Bapst hieltent und wurden die absolvirt die in vormals gehalten hetten und was zugegen unser herr Künig …—Ebben a szesszióban Benedek pápát(Petrus de luna) semmisnek és boszorkánynak nyilvánitották,ami után megkongatták a harangokat.Ebéd után a király megfuvatta a harsonákat a városban és összeszedték mindazokat akik kiálltak a pápa mellett.

Ugyanigy jártak el XXIII.János pápa hiveivel is.Magát a pápát is elfogták és bőrtönbe zárták.

91.old.An dem zinstag so hetten die andern Erzbishoff und all Geistlichen pfaffen ein gesungen Mess von dem Heiligen Geist und gingend darnach mit dem Kreuz von dem Münster bis zu dem Kauffhaus zu dem Conclavi und wartet ihr unsehr herr Künig und all weltlich fürsten vor die Rathaus und namend da von dem Patriarchen Antioceni de segen und gingend da dannen …—Másnap a püspökök és papok egy énekes misét tartottak a szentlélek tiszteletére,ami után a kereszttel körmenetet tartottak a Münstertől a Kereskedők házáig és itt várták őket a Király és a világi hercegek,ahól az antiochiai pátriárcha megáldotta őket…
Auff dem selben Sant Martins tag nach dem Creuzgang zwischen der zehenden und eylften stund da ward da ward zu Bapst erwollet Bapst dominus Otto de Columna…—Ugyanazon szent Márton napján a körmenet után tiz és tizenegy óra között meg lett választva Otto de Columna mint V. Márton pápa.

99.old.:Darnach rittend die Cardinal ye zwen und zwen der was zwen und zwenzig.Danach drey Patriarchen darnach unser heyliger vatter der Bapst und rit unverdect das ihn aller menigklichen sahe und fürte ihn unser herr der Künig zu fus bey dem zaum und ein tremel inn der hand und wart dem volckt und zu der andern seyten der Marggraff von Brandenburg als dann vorhin auch benennet ist,und rittend fast gemahlichen von dem grossen hoff abher bis für sant Stefan und da dannen an den oberenm marckte. Und da unser heyliger vatter der Bapst kame für das Haus genant zu dem Schlegel so kam die Jüdischheit zu Constanz ihm entgegen mit vil grossen brinnenden kerzen und hetten all ihr habit an als sy inn ihrem langen tag stehend ,und trugen die Zehen gebote in einem roten samatin tuch und under einer himeltzen das was ein guldin tuch und sungend fast in Hebraisch und knieten all nider und buttend ihm die zehen gebot und batend in sy zubesteten, als sie von andern Bapsten herkommen waren da empfienge er die gebot nit, aber unser herr der Künig empfieng sie und sprach: Moses gebot weren recht und gut ,aber sy wolten die nit rechrt verstehen.So redet der Bapst etwas das ich nit verstehen kund und zu dem letzten hort ich das der Bapst also sprach:Omnipotens deus,aufferat velamen ab oculis vestris ut possitis videre lumen aeterne vitae.—Ez után a biborosok kettesével lóháton huszonketten.Utánuk három pátriárcha és szentatyánk a pápa,aki fedetlen lovagolt,hogy az egész tömeg láthassa.A lóvát kantáránál fogva vezette a király gyalog,egyik oldalán egy testőr a nép távoltartására,a másik oldalán a Brandemburgi őrgrof és igy meneteltek a nagy udvartól a Szent István bazilikáig,ahonnan a felső piactérig.És amikor a szent atya a Pápa a Kalapácsnak nevezett házhoz ért,szembe jött vele a Kostanci zsidóság,sok nagy égő gyertyával a kezükben és egy aranyozott kendőbe fogva hozták a tizparancsolatot. Zsidó nyelven énekeltek,térdre borultak és felmutatták a pápának a Tizparancsolatot,kérve őt,hogy hagyja jóvá.De mivel ez a Tizparancsolat  más pápáktól származik,ezért nem fogadhatja el. A király azonban elfogadta és a következőt mondta:Mózes törvényei jók és igazak,csak ti nem akartátok őket helyesen megérteni.Ekkor a pápa valamit mondott,amit én nem értettem,csak az utolsó mondatát:A mindenható Isten felemelte a leplet a szemeitek elől,hogy láthassátok az örökélet világosságát.

No csak nó,a király jártasabb vallási ügyekben mint a pápa? Tehát  Mózes törvényei jók,csak rosszúl értelmezték.De kik is azok a “ti”akik nem akarták helyesen értelmezni?Szerintem ugy a zsidók ,mint a katolikusok papok,mert ez a mondat felűlirta a pápa akaratát.Vagyis Zsigmond király a bujkálása alatt olyan erők befolyása alá került,akik hatalmasabbak a keresztényeknél és a zsidóknál is.Ez az a láthatatlan hatalom amely Mózes óta bitorolja a hatalmat a világ felett.

1o3.old.:Am freitag nach Agnetis anno dni.MCCCCXVIII so fing man an zu leuten die grossen Glocke zwischen XI und XII zu einem zeichen als unser herr Jesus Christus an dem Creuz starb ...—Az Ágnes nap utáni pénteken 1418-ban elkezdtek szolni a nagy harangok,11 és 12 óra között jelezve,hogy ebben az orában halt meg a mi urunk Jézus Krisztus a kereszten .

Ez megint egy megdöbbentő állitás.Ha valaki egy ilyen könyvet tudott irni,arról nem lehet feltételezni,hogy nem tanulmányozta volna az evangéliumot,ha már lett volna ilyen.

1o6.Auf zinstag die recht fassnacht so stach man auff dem Pral und kame unser herr Künig mit verbunden helm in herr Laurenzien vom Heidnischen thuren zu und stach auch und thet neun rit und stach nider ein Ritter und ein knecht und rit wider ab.—A király lovagi tornán vesz részt ahól megől egy lovagot és egy szolgát.

116.old.:Darnach am montag da was sessio und leytet man einest darzu mit der grossen glocken und ward etwas reformiret.An dem grossen donnerstag da was so der XXIIII tag inn dem Merzen früh so bekleidt unser heiliger vatter der Bapst zwölf man armer leut inn eitel weisses kleid als münch gehent kappen rock gürtel und schuch alles weiss darnach an der sibenden stunde so was er auff der Pfalz inn dem hohen ercker und alle Cardinal bei ihm all angelegt mit inseln und unser herr der Künig bei ihm und verbannet und verfluchet so all Heyden all Ketzer alle Schismatici all Juden(Petrum de Luna alle die dem stul zu Rom nicht absprechent, felscher der Brief und Bullen und alle die die an den stul zu Rom nit glaubent noch den haltend alle die seinem gericht und geboten nit genug thuund und alle die die da rath hilff und gunst dar zu gebent, und warff über sie mit seiner hand ein brinende kerzen herab under das volcke und darnach die Cardinal wurfen eylss brinent kerzen herab der yegliche wol ein pfund wachs wage ….–-Ez után hétfőn ismét szesszió volt,amit a nagyharangok jeleztek,ekkór valami reformra került sor.Nagy csütörtökön,ez március 24-én reggel, a szentatya felöltöztetett 12 szegény embert szép fehér ruhákba,piros sapkával mint a a barátoké,ővvel és cipővel.Hét ora körül,amikór (a pápa) a palota magas erkélyyén ült,mellette a biborosok és a király,kiátkozta az összes pogányt,az összes boszorkányt,minden szakadárt és zsidót.Mind azokat akik Rómában nem tagadják meg Luna Pétert(Benedek pápa),akik leveleket és Bullát hamisitnak,akik nem fogadják el és nem tartják be az általa hozott törvényeket,azokra saját kezüleg égő gyertyát haitott a nép közé.Ez után sietve minden biboros ugyanigy égő gyertyákat haitottak a nép közé,amely gyertyák egy-egy font viasszot tartalmaztak.

A zsinat három és félévet tartott.Kostanc és a Boden tó környéke olyan népvándorlásnak voltak a szemtanui,mint ma az egész nyugati világ,azzal a különbséggel,hogy a vendégek nem gyalog hanem lóháton vagy szekeren érkeztek és az akkóri világ előkelői közé tartoztak.A felfordulás azért nem lehetett kisebb,mert egy egy előkelő vendég akár négyszáz lóval is érkezhetett,és uganannyi szólgával.Ezeknek az elszálásolása és etetése sem lehetett egy leányálom.Minden előkelőségnek saját cimere volt amelyeket felszegeztek a szálást adók kapujára.A cimerek megtalálhatók a könyvben.A zsinat vége felé aztán kitört a pestis, amin nem lehet csodálkozni.

Egyértelmű,hogy Zsigmond király megpuccsolta a római Egyház vezetését.A törvényesen megválasztott XXIII.János pápát börtönbe záratta és helyébe egy báb pápát juttatott hatalonmra, akit teljes mértékben az ellenörzése alatt tartott.Az, hogy sem a hivek a papok vagy biborosok,habár mindenki elött nyilvánvaló volt a csalás,még sem tiltakoztak,az az inkvizició által művelt mindenféle üldöztetéseknek,kinzásoknak, élveégetéseknek köszönhető.Nem is volt ez után bátorsága egy pápának sem uj zsinatot össze hivni egész 1962-ig,amikór Giuseppe Roncalli ujra felvette a XXIII.János 1415-ben megpuccsolt pápa nevét és számát.A multat nehéz bevallani.Ötszáz évig nem venni tudomást egy nyilvánvaló csalásról ez kimeriti a cinkosság fogalmát.A reformáció irányába tett erőfeszitések,melyek ugyancsak kudarcot vallóttak, mind ezen ok miatt indultak el.A kostanci zsinat tévedése abban áll,hogy nem a szellemi birodalom(Isten birodalma) megujitását és megerösitését tűzte ki célúl,hanem a főldiét.XXIII. János sokszor mondogatta, friss levegőt kell engedi az egyházba. Ezért meghirdette az “aggiornamentót“, az egyház korszerűsítésének folyamatát.Az “aggiornamento“nem adminisztrációs dolgokra vonatkozik,hanem szellemi dolgokra.

Kivonat XXIII. János pápa beszédeiből A II. Vatikáni Zsinaton

Nessuno capisce questa retrograda e giá passata importanza del vecchio testamento, la quale in gran parteé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trescritte tradizioni prese in prestito daquá e lá…” “Con una parola siarno legati ad un certo giudaismo in vecchiato e per noi non basta Cristo, il figlio di Dio!…”—
Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letünt nép(ek)nek (sumír, akkád, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval,kötve vagyunk. valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!…”

A ma regnáló pápa sajnos követi az ötszáz éve tartó téves irányzatot,amikór nem a lelki szegénység hanem az anyagi szegénység felszámolását tűzte ki az Egyház céljául.

Ördögtől való e a gnozis?

Meditáció, Sötét, Fény, Negatív, PozitívKorint 4.v.7.Quis enim te discernit?Quid autem habes ,quod non accepisti?si autem accepisti,quid gloriaris,quasi non acceperis?—Kicsoda különböztet meg téged(másoktól)?Mid van amit nem kaptál?De ha ugy kaptad hogy dicsekedhetsz vele mintha nem kaptad volna?

A magyaroknál szokásban volt és talán még ma is,hogy egyesek a neveikben az i-t, y-re,vagy a t-t th-ra cserélték,ezzel bizonyitva nemesi származásukat.Az y és a th,talán attól nemesebb az i és a t-nél mivel görög eredetű betük,és amint tudjuk a görögök nemesebbeknek tartották magukat más népeknél.Ez a praktika nagyon jól bele illik az uralkodó osztály módszerébe,amelynek a mottója “divide et imperra!”

Ilyen megvilágitásban vizsgáljunk meg két szót,a scita és a Scytha szókat.A scita latin szó tudást jelent,a Scytha szóról azt állitják,hogy egy ókori nép neve és ezzel azt suggalva,hogy semmi köze a scita szóhoz.Azt is állitják,hogy a görögök nevezték igy a szkitákat.Ha jobban megvizsgáljuk,azt látjuk,hogy ugyanaz a szó mindkét esetben,csak a népet jelölőnél két betűt kicseréltek görög betükre.Amig a szónak latinul van értelme,addig görögűl nincs.Görög nyelven a tudás gnozis.A scita latinul jelent tudást.
Herodotosz szerint a Dunától északra egész a jeges tengerig szkiták éltek.Ha a szkita nevet a fenti megvilágitásban nézzük,vagyis hogy a szó gnózist jelent,akkór óhatatlanúl a gnosztikus kereszténységre gondolunk.És valóban a régi irások arról tanuskodnak,hogy még a 13.században is észak Európában nagyszámú gnosztikus keresztény közösségek léteztek.

Sok ókori történet iró emlitést tesz a szkitákról,azonban az időmeghatározást nem lehet komolyan venni.

https://books.google.ro/books?id=fJxOAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=iustitia+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBWoVChMIsru2gbGNxwIVS1UsCh1GFAAE#v=onepage&q=iustitia%20scytharum&f=false

4.old.:Nomen enim Scytharum fortasse Persici belli tempore increbuit:Homero certe omnino non innotuit.Is novit tantum in universum gentes boreales nomadum more vitam degentes propter iustitiae laudem nobiles,nomine.—A Szkita név lehet,hogy a perzsa háború idején kezdett terjedni:mindenesetre Homerosz nem tesz rola emlitést.Tudott,hogy az északi népek nomád modra éltek és igazságosságuk miatt nemeseknek nevezték őket.

22.old Plinius állitására,mi szerint a Szarmatákat és a Germánokat is szkitáknak nevezi a szerző a következőt mondja:Sensus est:Antehac omnes gentes illis regionibus habitantes ubi nunc Sarmatas et Germani incolunt,Scythae nomine communi appellabantur,nunc vero hoc nomen in terris propioribus evanuit et usurpatur tantum de terris remotissimis ad boream et ignotissimis.–-Ugy tartják,hogy mindazon nemzetek akik ott laktak ahól ma a szarmaták és a germánok, szkitáknak neveztettek,mostanra azonban ezen vidékekről eltünt ez a név,amit most távoli ismeretlen népeknek tulajdonitanak.

25.old.Ptolemeus distinguit Scythiam intra et extra Imaum,ne tantillum quidem inde efficitur:nisi quod iam priores dicebant,longe lateque pertinere nomen Scythicum.-–Ptolemeus különbséget tesz az Imaumon belüli és az azon kivüli Szkitia között,amiből az következik,hogy a Szkita név széltébe-hosszába el volt terjedve.

26.:Esse aliquam Scytharum cum Slavicis gentibus cohaerentiam,non potest uno verbo profligari,imo ne multis quidem poterit ad fidem historicam adduci,et temere certe videtur fieri,si quis plane idem esse Scythas ac Slavos praeiudicat:id quod nuper etiam insulsius fecit vir non indoctus.Magis etiam vereor,ne non possint rem ad veri similitatem perducere,qui de Germanorum origine Scythica cogitarunt.–-Hogy van e kapcsolat a szkiták és a szlávok közt ezt nem lehet egy szóval sem tagadni,de van aki egyenesen azt állitja,hogy a szkiták és a szlávok ugyanazok.De ez sem eszementebb azon állitásnál,hogy a germánok szkita eredetűek.

Ha a fenti állitásoknak valami értelmet akarunk tulajdonitani,akkór azt kell mondjuk,hogy a szkita név nem egy etnikumra,hanem inkább valami másfajta közösségre vonatkozik.Ez a közösség nem lehet más mint a vallás,éspedig a szkita vallás,ami ugy tűnik,hogy Herodotosz idejében egész Eurázsiában el volt terjedve.
Az Imaum hegy csakis a Kárpátok lehet ami egy belső Szkitiát különit el.Ez a belső Szkitia nem más mint a Kárpát-medence.A 72.oldaltól a szerző felsorólja azt a sok ellentmondást amit herodotosz irásában találunk a szkitákkal kapcsolatban.Mindezek az ellentmondások feloldódnak,ha a Herodotosz által leirt szkitiát a Kárpát-medencére vonatkoztatjuk.Tehát a szkita vallás(gnosztikus vallás) a Kárpát-medencéből indult és terjedt szét egész Eurázsiában.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false

Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Hát akkór ki is kezdte el a templom rombolást? Azért meg kell jegyezzük,hogy habár nem kételkedhetünk Szent István létezésében,azért nagyon kevés kétséget kizárható adat maradt fenn tőle.Igy nehéz itélkezni a tettei felől.

https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

314.:Anno 1o17.:Dum in Germania et Saxoniae partibus,reversis ad fidem Slavis,Religio floret:dum in Anglia extincta Tyranide,sub Canuto Rege danorum Sanctitas revocatur:dum denique in Hungaria,sub Stephano maioribus in dies incrementis cultus Christi radiat:Gallia sub Roberto rege,Manicheorum haeresis laborat.-–A német és szászországi területeken a szlávok vissza tértek a hitre a vallás virágzott:Angliában véget ért az önkény uralom,Canuto dán király alatt vissza tért a szent élet:Magyarországon Szent István alatt a napok többségében terjed fényesen a Krisztus kultusz:Gallia Robert király alatt vissza esett a manicheus eretnekségébe.

https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(gnosztikus vallást) és szokásaik szerint törvénykezzenek.

59.:Tunc nobiles Hungarie videntes mala gentis sue in Chanaad in unum convenerunt,consilioque habito tocius Hungarie ,nuncios miserunt solemnes in Rusciam…Tunc igitur detestabili et execrabili ammonicione illius Vate omnes populi libaverunt se demonibus et ceperunt comedere equinas pulpas et crudas carnes et omnino pessimas facere culpas.Tam quippe clericos quam laicos catholice fidei servatores interfecerunt et quamplures ecclesias dei destruxerunt.Deinde contra Petrum regem rebellantes universos teutonicos et latinos qui in officys diversis prefecti per Hungariam sparsi fuerant turpi neci tradiderunt.—Ekkór Magyarország nemesei látván a nemzetük romlását,összegyültek Csanádban tanácskozásra az egész magyar nemzet,és követeket menesztettek Oroszországba…Ekkor azonban sajnálatos módon Vata tanácsára hallgatva,a démonokhoz kezdtek imádkozni,ló hust enni,nyers hust enni,és mindenféle gyalázatos dolgot müvelni.Ugyanakkór sok katolikus egyházi és laikus embert megőltek és templomokat rombóltak le.Ezután a Péter ellen lázadók őlni kezdték a német és latin tisztségviselőket kik közűl kevesen menekűltek meg.

Tudjuk,hogy Csanád(Marosvár) volt az egykori Ajtony vezér székhelye.Abban az időben a politika kéz a kézben ment a vallással.Ha a magyarok Csanádban gyűléseztek és a követelésük egyik pontja a gnosztikus vallás visszaállitása volt,akkór azt is feltételezhetjük,hogy Ajtony sem volt pogány,hanem épp gnosztikus keresztény.Azt jól látjuk az irásokból,hogy az eretnekekre a katolikusok kigyót békát szoktak kiabálni,de ezek általában hamis vádaknak bizonyultak.Azt is figyelembe kell venni,hogy akárcsak a mai békés tüntetések alkalmával,mindig megjelennek a diverzánsok és provokátorok,ami akkór is igy volt.

De vajon ördogtől való e a gnózis?
A gnozis akár a latin scita tudást megismerést jelent.Krisztus tanitása szerint az igaz ember a világosságban jár,a tolvaj pedig a sötétben.A világosság nem a vak hitet jelenti,hanem a tudást,a megismerést.Ennek a tanitásnak az ellenkezőjét találjuk az ótestomentumi irásban,amikór az Isten az embert azért bünteti,mert a tudást akarta megszerezni.Nyilvánvaló ennek a tanitásnak(jobban mondva ellentanitásnak a politikai üzenete):Nektek rabszolgáknak nem lehet hozzáférésetek a tudáshoz.A tudás csak a kiválasztottak előjoga,és aki ezt megszegi,az a legkeményebben büntetendő mint eretnek.
Még egy nagyon fontos kérdésre kell válaszólni:Vajon a tudás(megismerés) mindenki számára elérhető?A tudás nyilván való,hogy I.Q. függő.Tehát van akinek a lámpása fénylik,van akinek csak pislákól,és van aki csak a sötétben botorkál.Gyerek koromban játszottunk ugy,hogy bekötöttük a szemünket és hagytuk magunkat egy másik által vezetni,aki látott.Ez hit és bizalom kérdése. Mert biztosan nem biztam volna magamat bekötött szemmel egy másik bekötött szeműre.A vallások területén ugyanez történik.Az emberek többsége vakon bizik a vezetőjükben és egy idő után már nem vizsgálja ha a vezetőik tényleg látnokok vagy eltunyult vakok.A legrosszabb eset amikór a vezetés gonosz emberek kezébe kerűl.Fel lehet ismerni a gonosz embert? A krisztusi tanitás szerint az embereket akár a gyümőlcsfákat a gyümőlcseik(tetteik) szerint lehet felismerni.Ha egy vezető ember tetteiből jó dolgok származnak,akkór az igaz ember,ha viszont az általa vezetett tömegre a cselekedetei károsan hatnak,akkór az a vezető lehet,hogy nem csak vak hanem gonosz is.

Legenda

Képtalálat a következőre: „cirill és metod”

http://books.google.ro/books?id=TLAAAAAAcAAJ&pg=PA18&dq=dum+Ungricus+rex+in+partes+Danubii+venit&hl=hu&sa=X&ei=NnVvVJ74PKSeywPq2ICABQ&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=dum%20Ungricus%20rex%20in%20partes%20Danubii%20venit&f=false Die pannonische Legende vom heiligen Methodius
szerző: Ernst Duemmler 26.old.

16.old.:Excepit autem illum Kocel cum magno honore et iterum misit eum ad apostolicum et viginti viros honestos,ut illum ordinaret episcopum in Pannonia in sedem sancti Andronici apostoli,qui ex septuaginta fuit.—Kocel pedig nagy tisztességgel fogadta őt és ujból elküldte még husz becsületes emberrel az apostoli székhez hogy kineveztessen Pannonia püspökévé,Szent András apostól székébe aki a hét tőrzsből való volt.

Lássuk,hogy mit is jelent a septuaginta.Ez nem más,mint a görög biblia neve.A ginta(ginta latina=latin nemzetség)törzset,nemzetséget jelent.Az hogy a 7o neve septuaginta azért van mert a hetven 7 tizes,a 1o pedig egy törzs egység.Az a mese,hogy a bibliát a 72 bőlcs fordiotta és innen adódna a biblia neve csak mese.De ha a biblia innet kapta volna a nevét akkór nem hetvennek hanem hetvenkettőnek kellett volna nevezzék.A Septuaginta inkább azért kapta a Héttőrzs nevet mert az Evangélium gerince a Pál levelei,amelyek hét nemzetséghez(gyülekezethez) szólnak.A zsidókhoz irt levelet minden bizonnyal később csatolták a többihez,amikór a Jézus történetét is.Érdekes módon a magyarságnak is hét törzse volt,és érdekes módon Szent András széke a fenti legenda szerint Pannoniában volt.De az is lehet,hogy a legenda valójában II.András (Jeruzsálemi-és ezért emliti szentnek) király székhelyére utal.

18.old.:Dum Ungricus rex in partes Danubii venit voluit illum videre et licet (homines)quidam loqueretur et putarent,eum non posse sine cruciatu ab illo liberari,ivit ad eum.Ille vero prout decet dominum ,ita hunc suscepit honorifice et sollemniter cum gaudio:et collectus cum eo prout tales viros decebat sermones facere dimisit illum cum amore et cum donis magnis ,deosculatus eum atque dixit:Memento mei semper,pater venerabilis in sanctis precibus tuis.—Amint a magyar király a Dunához jött,látni akarta őt(tudniillik Metodust),habár egyes emberek azt mondták neki,hogy nem fog onnan szabadulni megkinzás nélkűl,még is megjelent nála.Ott pedig olyan örömteli ünnepélyes fogadtatásban részesűlt mint ahogy egy urhoz illik:És miután illendő beszédeket váltottak elengedte őt nagy ajándékokkal,megcsókolván őt ezt mondta:Emlékezz meg rólam tisztelendő atyám mindig a szent imádságaidban.

19.old.:Custodite me proles,usque a tertium diem.Sic etiam factum est.Cum tertia dies illuceresceret dixit igitur:Domine in manus tuas commendo spiritum meum.In manibus presbyterorum requievit sexta die mensis Aprilis tertia indictione anno millesimo trecentesimo nonagesimo tertio a creatura totius mundi...—Örködjetek mellettem gyerekeim hérom napig.És igy tették.Amikór harmadnapra kivirradt azt mondta:Uram a kezedbe adom a lelkem.A prezsbiterek kezében halt meg Április hatodikán, harmadik indikción, ezer háromszáz kilencven harmadik esztendőben az egész világ teremtésétől kezdve.

Érdekes,hogy Metod halálának a fenti sorokban található évszámát teljesen ignorálják,holott a legendában ez az egyetlen évszám amire támaszkodni lehetne.Itt egy kicsit össze lett keverve a Krisztus születése a világ teremtésével,ez azonban világosan az anno Christire utal.Az biztos,hogy ez a legenda sem maradt meg az eredeti formájában.Az évszázadok folyamán mindig változtattak rajta egy kicsit a kór felfogásának megfelelően.

A legenda ugy kezdődik,hogy:
Mensis Aprilis VI. die Commemoratio et vita beati patris nostri et doctoris Methodii archiepiscopi Moravici.—Április VI. boldog Metod püspök atyánk megemlékezésének napja.

12.old.:Fuit vero in illis diebus Rostislav cum Sviatopolko princeps Slovenorum et miserunt ex Moravia(nuncios) ad imperatorem Michaelem loquentes ita:Misericordia Dei bene valemus et intraverunt ad nos doctores multi christiani ex Italia et ex Grecia et ex Germania,docentes nos contrario modo,verum nos sloveni simplices homines sumus neque habemus quempiam,qui nos in veritate instituat et sensum (scripturae) interpretatur.Age igitur domine et mitte talem virum ,qui nos omnem veritatem doceat.—Azokban a napokban Rostislav és Sviatopolko Szlovén hercegek Moráviából küldötteket menesztettek Michael császárhoz ezt mondván:Isten kegyelméből jól ment a dolgunk,amig meg nem jelentek nálunk itáliai,görög és német keresztény tanitók,ellentétes módon tanitva minket,de mi szlovének egyszerű emberek lévén nincsenek nekünk tanitóink kik eligazitanának az igazságban és az irás értelmét megmagyaráznák.Ezért kérjük őfelségét,hogy küldjön nekünk ilyen embereket,akik minket az igazságban tanitanának.

Ekkór Michael elküldi Cirilt(Constantn) és Metodot, akik Moráviában tanitványokat hagyva,három év után vissza térnek .

Nicolaus apostolicus de talibus viris certior factus,accersivit utramque desiderans eos videre tanquam angelos Dei:sanxit doctrinam amborum evangelio Slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito et ordinavit presbiterum beatum Methodium.Erant autem ibi multi alii homines,qui blasphemabant Slovenicas literas loquentes:Dedecet ullum populum habere libros hos ,nisi hebreos ,grecos,Latinosque...Mikor Miklos pápa ezekről az emberekről hallott,elküldött utánuk látni kivánván őket,mint Isten küldöttjeit.Megszentelte mindkettejük tanitását és a szlavon evangéliumot Sz.Péter oltárába helyezve kinevezte boldog Metodot prezsbiterré.De voltak itt sokan mások akik káromolták a szlavón irást és beszédet és azt mondták,hogy az Evangéliumot csak három nyelven szabad hirdetni zsidó,görög,és latin nyelven.

Itt a következő neveket találjuk:Michael(bizánci császár),Nicolaus(Miklos pápa),Kocel,Rastislav,Sviatopolko.Ezekből a nevekből következtethetnénk arra a történelmi időre,amikór Metod tevékenykedett,de az is lehet,hogy a neveket direkt ugy szerkesztették,hogy megfeleljenek a történelmi konstrukciónak.Ugye a legenda magyar királyt emlit,akinek a nevét szándékosan elhallgatja.Magyar királyról viszont 1ooo elöttről nem lehet beszélni.Ha azonban elfogadjuk az 1393-as évet Metód halálának,akkór már igen.A sviato szentet jelent és a polko a pál név becézett formája, a Palko,akkór ez a Sviatopolko lehetett egy a szent Pálok közűl.Világos,hogy a legendát szándékosan kiforgatták,csak egynéhány árulkodó jelt ott felejtettek.A történelmi irás csak a reneszansz kórban kezdődött,és talán a legendák is ebből a kórból származnak.A pálosok,akár a manicheusok,vagy a bogumilek a 14.- 15.században eretnek szektáknak számitottak.

Apátságok létrehozása Frankfőldön

 

Magnum cronicon Belgicum

https://books.google.ro/books?id=_kdDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
liberalis traditio— a nagylelkűség hagyománya

A legtöbb ember amikór a liberális szót hallja mindjár a szabadságra gondól.Pedig ennek a latin nyelvben egészen más az értelme.Ez nagylelkű,adakozó,jótékony,nemeslelkűt jelentett.Amikor ez a szó megjelent a középkórban, olyan fogalom hogy szabadság nem létezett.Mindenki valakinek a szólgája, ha nem rabszolgája volt:a köznép a nemesnek,a nemes a királynak,a király a császárnak,a császár a pápának,a pápa az istennek.
Az irásból megtudjuk,hogyan kolhozositottak a középkórban és hogyan fosztották ki az őslakósokat a betelepitett bevándorlók által.Ugyanis a 13.században az eretnekek ellen folytatott háborukban miután az egyház legyőzte ezeket, francia ,német földön,becslések szerint betelepitettek közel 1oo ooo délről származó bevándorlót.Ezeket az elűzött,vagy rabszolgásitott őslakósság othonaiba telepitették.

445.old.:Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet dicens:date elemosinam et ecce omnia munda fiut vobis.Idcirco ego in Dei nomine Burgarad presbyter dono pro animae remedio ,ut veniam in futuro consequi merear,dono per hanc epistolam ad monasterium S.Bonifacii in pago Grapfeld constructo in loco nuncupante,qui dicitur Fulda ubi Styrmi Abbas cum turba plurima monachorum praeesse videtur,hoc est in locis nuncupantibus:Hiruzfeld seu beogo,in marca et Nifartano et in hnutilinguam una hobune…—A mi Urunk és megváltónk az Isten fia igy tanit minket:adjatok alamizsnát és ime az egész világ a tietek lesz.Ezért én Burghard prezsbiter az Isten nevében a lelkem megváltásáért és hogy a jővőben elnyerjem a megérdemelt jutalmamat ezen levél által adományozom a Grapfeld körzetben található birtokomat mely Fuldának neveztetik a S.Bonifác monostornak ,ahól Styrmi apát jelen van sok barátpappal együtt…

446.old.Traditio mancipiorum in Tulba--Birtokok átadása Tulbában

Ego itaque Mima ancilla Christi trado in elimosinam meam S.Bonifacio Christi martyri in pago Salageuve in villa que vocatur Tulba haec mancipia,cum omnibus rebus suis ,Adalof,Anthad,Ata,Fastun,Theotlind,Alatun Chunirat,Erlolf,Hiltiburg,et filia eius iunior:haec mancipia sic trado ad supra dictum sanctum ,ea ratione ut per vestrum beneficium illa habeam mihi ad fruendum usque obitum meum.Postea vos et sequaces vestri illa habere incontradicta perenniter firmissimam habeatis potestatem.Actum in monasterio Fulda die IV.mensis Octobris ego Asger scripsi et testibus confirmavi…—Én Mima Krisztus szolgálólánya alamizsnaként adományozom S.Bonifácnak Krisztus mártirjának Tulba falut a következő szólgákkal és minden ami hozzájuk tartozik:Adalof,Anthad,Ata,Fastun,Theotlind,Alatun Chunirat,Erlolf,Hiltiburg és ennek fiatal lánya.Ezen szolgákat(rabszolgákat)adományozom a fent emlitett szentnek,olyan feltétellel,hogy halálomig a munkájuk gyümölcséből részesedjek.Halálom után ti és az utánnatok következők ellentmondás nélkűli örökös tulajdonosai lesztek.Az oklevél készült a Fuldai monostorban okt.4.én Asger irtam és tanukkal bizonyitottam.

448.old.:Liberalis traditio in multis Pagis et villis—nagylelkű adományozás kerületekben és falvakban
Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet nos dicens,date elimosinam et ecce omnia munda fiunt vobis.Idcirco ego in Dei nomine Marto et frater meus Megingoz donamus pro remedio animarum nostrarum et pro abluendis peccatis nostris ut veniam in futuro consequi mereamur,donatumque in perpetum esse volumus per hanc epistolam traditionis ad monasterium S.Bonifacii,quod dicitur Fulda,constructum in pago Grapfeld ubi venerabilis vir Paugolf abbas cum turba plurima monachorum praeesse videtur,sicut enim superius dictum est donamus atque tradimus ad praefatum monasterium portionem haereditatis nostrae quisquid proprium habere videbamur in locis quorum haec sunt nomina:Einfirst haec est cella nostra iuxta fluvium sala :In pago asefeld,in quinque villa,que dicitur Wangheym in pago Wringrave,in villa ,que dicitur Hesinlar.Iterum in ipsp pago salageuve,in villa que dicitur Isanhus:In pago Grapfeld in villa que dicitur Wangheim...—Az Ur a mi megváltónk,az Isten fia igy tanit minket:adjatok alamizsnát és ime az egész világ a tietek lesz.Ezért én Marto és testvérem Megingoz az Isten nevében,a lelkünk megváltása és a büneink lemosása végett ezen levél által örökös adományként adjuk a S.Bonifác monostornak mit Fuldának neveznek, a Grapfeld mezején található helységet,ahol a tiszteletre méltó Paugolf apát a barátpapjaival megjelentek.Tehát a fentiekben mondottak szerint adományozzuk és örökbe adjuk az örökségünk egy részét amint következik:…

449.old:Si aliquis de nostris heredibus et proheredibus ullo unquam tempore contra hanc epistolam donationis nostre venire tentaverit aut eam infrangere conatus fuerit,iram trinae maiestatis incurrat et divinam ultionem super se recipiat.—Ha valaki az örököseink közűl megtámadná a levélben foglalt adományozást, sujtsa őt az isteni bosszúállás.

5oo.old.:Traditio bonorum in pago Paringe et villis Sandheym,Northeym et Pladungen—Jószágok adományozása Paringe körzetben,Sandheym,Nordheym és Pladungen falvakban.
In nomine Domini nostri Iesu Christi ,ego Fricceo et coniux mea Itmuot,ob metum gehennae aeternae et premium vitae aeternae seu pro remedio animae nostrae aut remissione peccatorum nostrorum,ut veniam delictorum atque scelerum nostrorum consequi mereamur in futuro,Dei gratia nos admonente,donamus atque tradimus traditumque in perpetuum esse volumus,ad S Bonifacium martirem Christi ad monasterium quod vocatur Fulda,ubi venerabilis et preclarus abbas, cum multam turba Deo servire monachorum videtur,quicquid proprietatis habemus ex iure parentum,et alio quocunque modo acquisitum,in pago Paringe et in villis istis ,Fundheym et in Northeym et Pladungom,similiter et hoc quod in ista Bochonia iuxta ripam fluvii que vocatur Huna,totum et integrum cum terris,silvis,aedificiis,campis,pratis,aquvis aquvarumve decursibus et omnibus adiacentis et mancipia XIIII. quorum nomina haec sunt:Ruadolf,Anno,Manno,Hagustalt,Truogo,Waldman,Otan,Willicoma,Irmingart,Adalgart,Peiarin,Warrat,Wiglind,Orgart,cum omni supellectili eorum, sic in elimosinam nostram tradimus,sicut supra scriptum est,ita ut per precationem nostram,et per vestrum beneficium nos illam rem usuario modo excolendam tenere permittatis usque obitum vitae nostrae,post obitum nostram amborum supradictum rem vos et posteri vestri perenniter habere firmissimam habeatis potestatem culmo subnixam.Actum in monasterio Fulda,anno XX primo regnante Carolo glorioso Rege Francorum die XXVII mensis Februarii,et ego Asger iussus indignus presbiter scripsi.—Jézus Krisztus Urunk nevében.Én Fricceo és Itmuot nevű feleségem,a Gyehena örök tüzétől való félelmünkben és az örök élet igéretében,ugyanakkór a lelkünk megmentése és a bűneink eltörlése végett,mivel bűneink miatt ezt megérdemelnénk a jövőben,de Isten kegyelme által figyelmeztetve,adjuk,adományozzuk,örökös örökbe akarjuk adni vagyonunkat a S. Bonifác monostor részére mit Fuldának hivnak,ahól a tiszteletre méltó hires apát sok sereg barátpappal az Isten szolgálatában áll.Minden vagyonunkat mit törvényesen öröklöttünk,vagy más módon szereztünk,a Paringe körzetben és ezekben a falvakban:Fundheym,Northeym,és Pladungom,ugyanugy azt ami ebben a Bochoniában a folyó partján található,mit Hunának hivnak,mindent egyben a földekkel erdőkkel,épületekkel,,mezőkkel ,legelőkkel,vizeket,folyásokkal,és a hozzátartozó 14 szolgával,kiknek neveik:Ruadolf,Anno,Manno,Hagustalt,Truogo,Waldman,Otan,Willicoma,Irmingart,Adalgart,Peiarin,Warrat,Wiglind,Orgart,a hozzájuk tartozó kellékekkel,mint alamizsnát adományozzuk,az értünk végzett imádságokért és a ti javatokra.Fenntartva az élvezeti jogot,amig élünk.Halálunk után örökösen birtokoljátok amint fennebb irva van.Kelt a Fulda monostorban Károly Frank király uralkodásának 2o. évében 27.Február hónapban,és én irtam Asger méltatlan prezsbiter.

A nevekből látszik,hogy egyik sem vette fel a zsidókeresztény vallást,mert ellenkező esetben a nevük tartalmazná a bibliai neveket .

Itt kb.4oo ilyen adomány levél található.A fentieket csak izelitőnek irtam ki.Ezek valószinű,hogy mind az eretnekek birtokainak elkobozása után lettek kiállitva és vissza datálva Nagy Károly idejére.

577.old.Traditio praedii in Heitenfeld—A Heitfeldi birtokok átadása

Itt is kb.4o.adomány levelet találunk,de ezek már valóban a 13.századra vannak keltezve.
III.Ince pápa 6ooo jól felfegyverzett tébai harcossal és 4o ooo ezer zarándokkal verte le az eretnekeknek nyilvánitott katarokat és albingenseket.Ezt az akciót sokáig nagy titok ővezte,igy csak egyes legendákban találunk bővebb utalást ezekre az eseményekre,mint például Szent Afra legendájában.A legenda szerint a ciprusi király egy Hilária nevű afrikai nőt vett feleségűl,akitől egy jó kinézésű lány született.Miután idegenek meghóditották a szigetet,a családjával Rómába menekült,ahól Afra elöbb prostitucióból tartotta fenn magát ,de végűl megkeresztelkedett és átköltözött a belgiumi Auguszta városába az egész családjával.Egy ideig annyira prosperáltak,hogy az egyik családtag püspökséget is szerzett.Aztán fordult a kocka és Afra mártiromságot szenvedett.Abból lehet gyanitani,hogy a történet nem hiteles,hogy ez is mint prostituált nő,egy Narcis nevezetű Spanyolországból németföldre menekült keresztény embert rejtegetett a hatóságok elől.Ez a sztori viszont nagyon sok változatban megtalálható a szentek életéből.

XII.old.:Sanctus Valerius Trevirorum secundus Archiepiscopus.Coepit anno Domini LXXVII et praesuit annis XV.Cuius praedicationis tanta fuit vehementia ut iam tunc per galliam et Germaniam Christiani paganos numero et religione superarent.Sepultus est ipse in eadem Ecclesia iuxta corpus S. Eucharii.Post decessum Beati Valerii Maternus Pontificalem suscipiens apicem quadraginta annis talentum sibi creditum feliciter multiplicavit.Iste Tungrenses et Colonienses ad fidem Christi convertit.Et his tribus civitatibus Pontificali praesidit iure.In quibus singulis ferunt Pentecostes die divinum officium celebrasse.In hoc tempore fecerunt Trevirenses subterraneum vini ductum á Treviri usque ad Coloniam per pagum Bedonis,per quem vini copiam Coloniensibus amicitie causa misere.–-Szent Valér a Trevire második püspöke.Megkezdte működését 77-ben és regnált 15 évet.Kinek a prédikációi olyan vehemensek voltak,hogy már akkór Galliában és Németországban több lett a keresztény mint a pogány.Ugyanabban a templomban van eltemetve mint Sz.Eucharius.Boldog Valériusz halála után a püspökség vezetését Maternus vette át,aki negyven éven keresztűl nagy tehetséggel gazdagitotta azt.Ő téritette meg a Tungrensieket és a Kölnieket a katolikus hitre,és törvényesen irányitotta e három város püspökségét,ahól ahogy mondják,egyetlen hivatalos szent ünnepet ünnepeltek éspedig a Pünkösdöt.A Trevireiek földalatt(dugva) szálitották a bórt Treviréből Kölnbe a Bedonis járáson keresztűl a Kőlniek iránti barátság jeléűl.

Egy mai keresztény aligha tudná értelmezni az elöbbi mondatokat.Nagyarányú téritésekről ir Gall és Német földön 9o körűl.Mi az hogy keresztények egyetlen ünnepet ünnepeltek,és mi az hogy dugva szálitották a bórt? Amikór német és gall Földet még a római légiók is csak félve közelitették meg,hogy beszélhetünk téritésekről?Inkább hihetőbb az,hogy azok a feljegyzések amikből a krónika szerzője kompilált inkább a középkórból származnak,amikór számtalan eretnek szekta létezett,de akiket inkább őskeresztényeknek nevezhetünk.Azért nevezem őket őskeresztényeknek,mivel még nem volt egységesitve katolizálva a keresztény vallás.Voltak akik a husvét ünnepét ünnepelték,aminek semmi köze nem volt a Jézus történetéhez.Mások amint itt látjuk a pünkösdöt,melynek épp ugy nem sok köze lehetett a később megszerkesztett forgatókönyvhöz.Egy közös vonás volt a különböző őskeresztény szertartások között,és pedig a szeretet lakoma,amit görög nyelven agapenak neveztek,ahól a bór nagyban hozzájárult az átszellemüléshez.A bór isteni italnak számit a latin nyelvben is.A divin istenit jelent,de szószerint(di vin) leforditva azt jelenti,hogy bórból.De miért kellett dugva szálitani a bórt?Valószinű,hogy ekkór még nem dolgozták ki az Eucharisztia fogalmát,és a bór használata tiltott élvezetnek számitott a katolikus vezetés részéről.
Az eucharisztiában(szent áldozás) már a bórhoz a kenyeret is társitották és a szeretet lakomából egy áldozási szertartást csináltak.A mai egyházi tanitásban azt találjuk,hogy a megváltás egy előre kidolgozott isteni terv alapján történt,ami már az ószövetségben meg van irva a próféták által.Igy a Jézus halála az utolsó nagy áldozat az emberiség megváltása céljából.Az eucharisztia tehát nem más mint ennek az utólsó nagy áldozatnak a szimbólikus ujra megélése.Csak itt van egy óriási ellentmondás.Az igaz,hogy az áldozati állat husát az áldozók elfogyasztották,de a vérének a fogyaztása szigorúan tilos volt.Ha viszont az áldozati bórt ugy fogjuk fel mint Krisztus vérét,akkór ez a vérfogyasztásra való ösztönzést jelenti,vagyis az ószövetségi Isten törvényének a tagadását,ergo az egész Ótestomentum elvetését. Ebből látszik,hogy itt egy összetákólt mesével állunk szembe.Sokkal valószinübb,hogy az eucharisztia Eucharius nevéből lett levezetve,aki talán az egyik őskeresztény püspök volt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eucharius
Saint Eucharius is venerated as the first bishop of Trier. He lived in the second half of the 3rd century. According to an ancient legend, he was one of the seventy-two disciples of Christ, and was sent to Gaul by Saint Peter as bishop, together with the deacon Valerius and the subdeacon Maternus, to preach the Gospel.-–Euchariuszt ugy tisztelik,mint Trier első püspökét.Ő a 3.század második felében élt.Egy ősi legenda szerint Krisztus 72 tanitványának egyike volt akit Péter Galliába küldött két másik tanitvánnyal Valér és Maternusszal,hogy hirdessék az Evangéliumot.

Hogy mennyire bizonytalan a történések ideje,azt abból láthatjuk,hogy a jelen krónika szerint Eucharius már az első században meghalt,miközben a Wikipédia azt állitja,hogy még a 3.század második felében is élt.

 

Transzhumáncia

Képtalálat a következőre: „transhumanta”

Latin szómagyarázat és nyelvtan a 15.századból.

https://books.google.ro/books?id=iDDikKkACTIC&pg=PT25&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=HF-VVLzENZL9aLXjgdgK&ved=0CFEQ6AEwBzg8#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false– Ioannis Altenstaig Mindelhaimensis sacrum litterarum baccalaureo—a szent irodalom dijjazottja

Egy irásban minél több az abreviáció,annál régebbi az irás.Ebben az irásban rengeteget találunk.

Figyeljük meg,hogy zárja a szerzőhöz irt levelét Jacobus Henrichman Sindelfingensis,a szerző egyik barátja:
Vale iterum ex Crespachio nonis Maij:Anno octavo ultra sesquimillesimum.—Ismételt üdvözletem Chrespáchióból Május kilencedikén 6oo8-ban.(Aki valamennyire jártas a latin irásokban észre veheti,hogy a modern latin szótárokat olyan forditások alapján készitették amikór még nem léteztek szótárak.Igy a sesquimillesimumot másfél évezrednek forditják.Ráfogják,hogy létezik egy sesqui szó ami másfelet jelent.Na ezt a fehér hollót lehet keresni a latin szövegekben.A ses hatost jelent a qui pedig mint.)

Ez nem más mint az anno mundi szerinti 6oo8. év.Ebből kivonva a Jézus születési évét 55oo-at,megkapjuk a Kr.u.5o8-as évet.Tehát ekkor még sokan nem tudtak az ezer éves csalásról,és az 15o8-at csak 5o8-nak irták.A könyv elején a szerző hivatkozik egy pár ókori iróra, mint Arisztoteles, Eratosztenes,Vergilius,de az ugynevezett sötét középkórból senkit sem emlit.Ezért biztosra vehetjük,hogy az emlitett nagy klasszikusok ezer évvel közelebb álltak a szerzőhöz,mint ahogy azt a mai történelem tanitja.

A mult hamisitása,abból a kényszerképzetből indult ki,hogy az irás már évezredekkel ezelött megjelent.A társadalmi életben akár a fizikában az ok okozat törvénye érvényesűl.Valami csak akkór jöhet létre,ha annak oka van,vagyis szükségszerűen.Azt tudjuk,hogy a reneszánsz korában az irás robbanás szerűen terjedt.Vajon létezett egy két évezreddel a reneszansz elött olyan ok ami szükségessé tette volna az irást?Ez az ok a nagy római birodalom léte lehetne,ami viszont ugy néz ki,hogy csak egy fikció.A kezdetleges római számjegyekkel lebonyolitott számitási technika mellett teljesen lehetetlen lett volna egy ilyen óriási birodalmat működtetni.De a nagy Szent Római Német birodalom léte is csak egy vágyálom,mert soha nem volt olyan egységes,hogy az lett volna ami a neve.A nagy földrajzi felfedezések a reneszansz korában kezdődtek,és ekkór vált igazán szükségessé az irás.Az irás nem más mint a beszéd papiron való rögzitése.Az tudott igazán irni,aki a beszédnek is ura volt.Ezek pedig a kereskedők voltak.

Az istenek nevének magyarázatánál ezt olvassuk:
Mercurius:deus facundiae dictus nam hominibus loqui prestare dicebant.Dicitur etiam deus mercatororum et palestrae,nunciusque et interpres deorum.-–Mercurius az ékesszólás istene, mivel ugy tartották,hogy jobban beszélt az embereknél.Ugyanakkór a kereskedés és a torna istene, az istenek hirnöke és tolmácsa.

Igy ne csodálkozzunk azon,ha kereskedőktől származó irástudók(teológusok) irták a szent könyveket is.A kereskedők,szükségszerűen nyilvántartást kellett vezessenek az áruikról,de az idegen országokban bejárt utjaikról is feljegyzéseket készitettek.Igy nem csoda,ha az irás a nagy földrajzi felfedezések alkalmával érte el a csúcspontját.

Mi elött az irás terjedni kezdett,vagyis a 14.század elött, az Evangéliumot képi és szobór ábrázolások által terjesztették.Jol szemlélteti ezt az Anjou legendárium,de az akkori templomokban található freskók meg szobrok is.A 14.-15.századtól mindinkább előtérbe kerűl az Evangélium irásos terjesztése.Az irással sokkal precizebben és részletesebben lehetett magyarázni, de egyszersmind félre magyarázni is a tanitást.A valódi beavatott hittanitók helyett megjelentek az űzleti adottságokkal megáldott világhatalomra törő papok és pápák,akik egységesiteni próbálták a keresztény a zsidó és az iszlám vallást.A katolikus szó értelme az egyetemesség.Ekkór dolgozták ki a világteremtésétől megkezdett történelmet és a Jézus Krisztus történetét.

A Jézus története, halála és feltámadása számtalan mitoszban vissza köszön,más néven más helyen és más időben.Igy nagyon megkérdőjelezhető a történet hitelessége.De vajon ez hitelteleniti a krisztusi tanitást is?Ha logikusan értelmezzük az irásokat és kiszürjük azt ami nem odaillő(mert nyilván való,hogy az idő folyamán az érdekek mentén csürték csavarták a tanitást),akkor rájövünk,hogy becsületes egyenes gerincű ember számára ez az egyedüli elfogadható vallás.

Mi az amit ki kellene szürni a tanitásból?
A jézusi történetben megtaláljuk azt a primitiv és egyben groteszk, ha ugy tetszik barbár felfogást,hogy csak véráldozat árán lehet üdvözülni.A primitiv népeknél az volt a szokás,hogy a bűnök bocsánatáért,vagy is a jogos büntetés elkerülése végett,egy ártatlant feláldoztak.Ez legtöbbszőr egy ártatlan állat,de volt idő,amikór gyerekeket,vagy szűzeket áldoztak.A hangsuly mindig a tökéletességen és az ártatlanságon volt.Igy akarták megvesztegetni a kegyetlen, féltékeny, bosszúálló zsarnokot,akit Istennek neveztek.Ez nem csak tudatlanságot hanem a legnagyobb elveteműltséget is tanusitja,azok részéről akik ezt gyakorolták,vagy most is gyakorólják.Milyen módon tudná ezt egy jogtudós olyan köntösbe öltöztetni,hogy egy mai törvényszék elött erre felmentést találjanak? Ráadásúl “az Isten feláldozta a saját fiát” egy cél érdekében,mely célt sokkal humánusabban és példamutatóbban el tudta volna érni,élve a teljhatalmával? Ha egy mai iszlamistas ezt teszi, amikór öngyilkos merénylőt csinál a saját gyerekéből,ugye hogy mélyen elitéljük és joggal.De ha egy Istenről van szó,akkór abba már nincs kivetni való.Az efajta gondolkodási mód vezet oda,hogy a tyúk tolvaj a börtönben van,a nagy tolvaj a parlamentben.Az, hogy az Isten is ezt tette volna a fiával,ebben nincs semmi racinalitás.Ugyanis ha Jézus feltámadott,akkór az nem volt igazi halál.Igy csak a szenvedés marad,amit Jézusnak el kellett szenvednie a bűnök bocsánatáért.Egyesek a husvét nevét azonositják ezzel a szenvedéssel,amit a katolikus egyház stációkra bont,hogy minél jobban kidomboritsa ezt a szenvedést.Nézzük meg ezzel kapcsolatban mit ir a forrás:
Fo.XI.Pascatis et pasce nomen hebreum:est pascat transitum:ut docet Hieronimus sic inquiens:Pasca quod hebraice dicuntur pase:non a passione:ut plerique arbitrantur,sed a transitu nominant.Et Christus dicitur pasca:que transivit a morte ad vitam.—A pascatis és pasci név zsidó eredetű:a pascat átmenetet jelent:Mint ahogy azt Hieronimus tanitja mondván:A pasca amit a zsidók pase-nak mondanak,nem a szenvedésből(szóból) ered ahogy sokan vélekednek,hanem az átmenet szóból.És mikor Krisztusról azt mondják hogy pasca ez azt jelenti,hogy a halálból átment az életbe.

Mivel a különböző nyelvek szavai nem fedik tökéletesen egymást,ezért szükség van egy kis magyarázatra.Tehát a husvét,ami latinul pascat, két szó összetétele a pas(aminek ebben a könyvben egy érdekes röviditése van) és a cat.A pas lépés,átlépés,átmenet,stb.A cate =hozzáértően.Vagyis bőlcs átmenet a halando állapotból a halhatatlansági állapotba,amikor a tanitvány eljut arra a bőlcseségre,amint megérti és megtapasztalja,hogy az ember több mint a halandó test.Ez volt az eredeti keresztényeknél a beavatás ünnepe,amit a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltekór ünnepeltek.A pascat ugyanakkór élelmezést,legeltetést is jelent.Például a román nyelvben a paste=legeltetés,pastele=husvét.Maga a legeltetés is ugy zajlik,hogy a juhok menetközben esznek.Tehát a husvét eredeti értelmében nincs szó sem áldozatról,sem kinzásról.

Vegyük észre,hogy itt szimbolikus dologgal állunk szembe.Értelmezzük a következő szöveget,melyhez hasonlót a bibliában is találunk,de már a jézusi történethez igazitva:
Fo.X.:Verbigena Christus ex verbo Dei natus.–-Az igelényegű Krisztus az Isten igéjéből(szavából,tanitásából) született.verbigena=igefajú

Vagyis Krisztus nem más mint Isten tanitása.
Az Isten élő lélek és tanitás.Nem igényel áldozatot,még szimbólikus formában sem,s nem lehet sem megvesztegetni,sem megpuhitani.Nincsenek számára előre kiválasztottak,akiknek minden áron kedvezne,és többre értékeli a becsületet és igazságosságot,mint a minden áron való hüséget és imádatot.

Az európai ember el kell döntse,hogy az emberi értelem útján közelit Istenhez,vagy az állati érzelemtől elvakitva továbbra is obskurus dolgokban hisz.Ha nem tudunk felül emelkedni a tévhiteken és összefogni az értelmes emberekkel fajtól,nemzetiségtől függetlenűl,akkor a fanatizmus fog győzni,ami csak pusztulást jelenthet.

Scaligerek

Képtalálat a következőre: „paul scaliger”Képtalálat a következőre: „paul scaliger”

Tudni való,hogy Scaliger volt az aki a XVI.században felállitotta az időskálát.Valószinű hogy ő is egy szürke eminenciás pap volt,és ezek általában vagy névtelenek maradnak ,vagy álnéven szerepelnek.Ezért gyanitom,hogy ellentétben a hivatalos állitással ez a név a scala=skála=létra szóból lett leképezve.Érdekes,hogy ugyanabban az időben két Scaliger tevékenykedett.Az egyik a hivatalos Jozef Justus Scaliger,a másik a megrágalmazott magyarszármazású Paul Scaliger.Ugyanakkór azt is feltételezni lehet,hogy a képek nem hitelesek.Paul Scaligernek nem állt érdekében,hogy képet csináltasson magáról,amikór az Inkvizició nem csak máglyán égette az embereket,de nagyon sok gyilkosságot is elkövetett az Isten nevében.Ez az arckép inkább egy spanyol lovagé lehet.Az első könyvben melynek a szerzője ismeretlen, megtaláljuk a vádpontokat,amivel az Inkvizició elé akarták citálni Paul Scaligert.A második könyvben megtaláljuk Scaliger védőbeszédét,jobban mondva irását,mert elkerülte az inkvizició elötti megjelenést.Ő habár ismerte a vádló nevét,de a védekezésében egyszerűen Nazónak nevezi,ami orrt jelent,valószinű,hogy az illető hosszú orrára való tekintettel.

https://books.google.ro/books?id=MVSPETX3qEoC&pg=PR4&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjY0rzYrdbJAhXCg3IKHQh6AMo4eBDoAQgkMAE#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false Encyclopediae seu orbis Disciplinarum,tam sacrarum quam prophanarum Epistemon

A könyv első felében Evangélium magyarázatot találunk az Ótestamentum alapján.A 1o6.oldaltól az okkultizmusról,amit általában azok nyakába szoktak varrni,akik az Egyházat birálni merték.A 3o8.oldalon megtaláljuk Truchsij vádiratát,amit a fiatal Maximilián Császár elé tárt.
Érdemes figyelembe venni azt az irányelvet ami meghatározta ugy az egyházi mint a világi életet az adott kórban:
Iustus ex fide vivet.—Az igaz ember a Hitből(bizalomból ) él.Csakhogy a fide, fidelitas hűséget is jelent.Igy az ember nem az igazság mellett foglalt állást,hanem a feljebbvalója melett.

3o8.old.:Ecce Serenissime ac Christianissime Rex,vocor ad parentum tuum ,invictissimum Imperatorem Ferdinandum,tum regem Romanorum,dominum meum clementissimum:ac gravius et crudelius exceptus,interrogor,cur descicerim á Romana et catholica Ecclesia.Dein subsequentes mihi articulos,ad se delatos,tradit utque quamprimum ad eos respondeam iubet:qui sic habent.—Ime legboldogabb és legkeresztényebb Király,hivatkozok az atyádra,a legyőzhetetlen Ferdinánd császárra,azidőben Római király az én legkegyelmesebb Uram,kitől távol állt a szigór és kegyetlenség,megokolom miért jöttünk ide a Katolikus egyház részéről.Itt az alábbi artikulusok előterjesztve, ahogy azok vannak,még mielött azokra válaszolnék.

D.Paulus Scalichius,in lectione Theologica almae universitatis Viennensis 29 Iulij,epistolam Ephesiorum exponens,et super Apostolos scommatizans,mire grassatus est in summos Pontifices,et in specie ad modernum descendens,dixit,quod perpetuo divexet illum Satanas,et quod fuerit semper hipocrita.Et particulatim acta sua exposuit:et addit,quod cardinales et praelati omnes mali et hipocritae sint.—D.Paulus Scalichius a teologiai előadásaiban melyeket a Bécsi egyetemen tartott julius 29.-én,az Efézusiakról,amikór az apostolokat ironizálta,meglepő támadást intézett a magasrangú püspökök ellen,különösen a maiak ellen,amikór azt mondta,hogy a Sátán állandó rabságban tartja őket,és hogy képmutatóak.És különösen hangsúllyozta,hogy a biborosok és a papok rosszak és képmutatók.

Itt egy gyanus elirás.Mit keres a D.a Paulus név elött?Néha igy irják Szent Pál apostól nevét.De utalhat Paul Scalichi egy másik eredeti nevére is.

Secunda lectione asservit,Papam et monachos omnes piscatores esse diaboli:hos praecipue,qui contra hereticos inquirunt,et eos persequuntur.Dixit item ,neminem iam habere Spiritum sanctum ,sive Papa,sive Imperator,sive rex sit ,vel alterius conditionis.-–A második előadásában a Pápáról és a barátpapokról nyilatkozott és azt mondta ,hogy mind az őrdög halászai:különösen azok,akik az eretnekek után érdeklődnek és őket űldözik.Ugyanakkor azt mondta,hogy már senkiben sincs szentlélek,még a pápában vagy a császárban sem.

Tertia lectione dixit,Concilia universalia esse traditiones et inventiones hominum:et quod nullus iam est verus doctor in Ecclesia,quodque omnibus bonis destituta sit.Fassus est etiam,quod verum Evangelium est extra Ecclesiam:et quod posset hoc tutari contra Augustinum,si vellet.—A harmadik előadásában azt mondta,hogy az egyetemes zsinat csak egy szokás és emberi találmány,és hogy már nincs igazi doktor az Egyházban,és már minden jóság kihalt.Az igazi Evangélium az Egyházon kivűl van:és ezt képes megvédeni Agusztinusszal szemben is ha akarja.

Quarta lectione mira arrogantia protulit,Ecclesiam veram non esse apud nos,cum ipsa sponsa sit absque ruga et immaculata,nos vero impij et manifesti peccatores:quod fecesserint in desertum ut mulier Apoc.12.terque aperte vocavit Ecclesiam Romanam Babylonicum scortum,et iungiter in Pontificatum ac ecclesiasticos debacchantur.—A negyedik előadása elképesztően arrogáns,amikor azt állitja,hogy az igazi Egyház nem minálunk van,mert az ő menyasszonya(Krisztus menyasszonya) ránc és szeplőnélküli,mi pedig istentelenek és nyilvános bűnözők vagyunk,kik azt művelik(az igazi keresztényekkel) mint (a sárkány) az asszonyal a sivatagban, az Apokalipszis 12.világosan a Római Egyházat Babiloni szajhának nevezi akihez a pápaság és az egyháziak csatlakoztak.(A latin szöveget ugy látszik,hogy megkavarták,igy próbálták hitelteleniteni az irást,mert ne legyen kétségünk a felől,hogy ezek a könyvek is jól meg lettek cenzurázva.)

Ezután meg probálja cáfolni a négy állitás minden pontját.

És most lássuk hogyan védekezik Paul Scaliger:

https://books.google.ro/books?id=dcE5AAAAcAAJ&pg=PT453&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=w1pLVaiNPMvwUtb2gLgF&ved=0CEYQ6AEwBTiOAg#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Pavli Principis De La Scala Et Hvn, Marchionis Veronae, &c. Domini …

Restat ut gentis et nominis nostri paria argumenta producamus.Neque vero facta mores omneque aetatem tuam nudavero Nase,cum Christi disciplinam profetear,sed meam saltem vitam atque ita percurram,ne invidia gloriam consequatur,id quod minimo cum fastidio me praestare posse reor.—Marad,hogy a nevem és származásommal kapcsolatban egy pár érvet felhozzak.Nem tartom illendőnek,hogy felfedjem a minden kórodban viselt dolgaidat Orr,mivelhogy Krisztus tanait oktatom,de legalább a saját életemről irok s nem a dicsőség kedvéért,hanem hogy kevesebb lenézettségben legyen részem.
Ez után felsorolja a leszármazási vonalát:

Series a Bartholomeo Scaligero,qui Veronae ultimus imperavit,ad Paulum usque deducta,et testimonijs varijs,maxime vero ijs quae sequuntur confirmata.In qua precipue animadvertendum est etiam Venetorum testimonio Scaligeros Regibus Hungariae ignotos non fuisse,qui suis etiam annalibus annotatum habent ,Scaligeros Principes Veronae ,cum essent in aula regis Hungariae,a consilijs suis factos ,anno Christi nati 1388.Haec sunt verba illorum.Hos Poggius Historicus Florentinus,Orator et secretarius Apostolicus passim principes de la Scala appellat.—A sor Bartolomeo Scaligerivel kezdődik aki Veronában uralkodott,és le lehet vezetni tanuvallomásokkal egész Paul Scaligerig.Különösen ajánlott a magyar királyok által hozott bizonyitékok akik elött nem volt ismeretlen a Scaligeriek Veronai származása,ami megtalálható az évkönyveikben,amikor a Scaligeri hercegek a magyar királyi udvarban tanácsadók voltak 1388-ban.Ez a saját mondásuk szerint.Ezeket Poggio firenzei történetiró , szónok és apostoli titkár néha Scala hercegeknek nevezett.

Következik egy csomó más bizonyitás a nemesi származással kapcsolatban.Csak a legérdekesebbeket másolom ki.

Extant literae Mathiae regis Ungariae,ad Bonifacium filium Nicolai,ex Isabella Leonelli Astae et Alexandriae marchionis filia prognatum,cum hac inscriptione:Illustri principi et fratri patrueli nostri Charissimo Domino Bonifacio Scalich,Commilitoni regni nostri Hungariae,magno principi Hungarorum,marchioni Veronae.Datae Budae 8.April.1481. et multe aliae.–-Kivonat Mátyás Magyarország kitrálya Bonifaciumhoz irt leveléből ami igy szolt:Tekintetes hercegek testvéreink és rokonaink,kedves Bonifacio Scalich magyar királyságunk bajtársai,Magyarország nagyhercegei,Veronai Márkik…Kelt Budán 1481 Ápr.8.-án.

Van ahol Scaligert emlit és van ahol Scalichot.Van egy német nyelvű emlitése is a Scalich névnek:

Dem hochgebornen Fürsten und Herrn ,Herrn Michael Fürsten und Herrn von Leyter,.Hörgrafen zu Hunnen und Markgrafen zu Beron,…Data Monati in Bavaria 17 Ianuarij 1534.et obsignatae annulari sigillo,cui insculpta est scala cum canibus sine galea,et supra scalam tres literae sive Characteres C.I.S. subscriptio autem est:E.S.W.und treu Vetter und diener Johan Christof von der Leyter.-–A magas származású hercegnek és Urnak,Michael herceg Ur, Leyteri(Létrai) Ur.Hunniai őrgrof és Veronai márki …Bajorország január 17.1534 gyürűs pecséttel ellátva,melyben egy létra van vésve,a létra fölött három betűvel C.I.S.alatta pedig ez az irás E.S.W.és hűséges unokatestvére és szolgája Johan Kristof Leyterből.

A porosz herceg Scaliger védelmére kel.

Dei gratia Albertus Senior,Marchio Brandenburgensis,Prussiae dux etc.Notum facimus et profitemur,quod Albertus Truchsius á Wetzhausen,sicut interlocutioria nostra sententia requirebat,contra illustrem,Dominum Paulum Scalichum,commilitionem regni Hungariae,Dinastam Huniorum etc.Marchionae Veronae etc.de iure nihil probaverit,quin potius prout ex actis apparet etiam contumax causa ceciderit.Ex quo omnibus actis diligenter consideratis,deum et divinam iustitiam prae oculis habentes animo bene deliberato,et certa scientia,praenominatum Dominum Scaligerum etc.ab impetitione Truchsij,in nomine Domini hisce absoluendum duximus.Quemadmodum vigore harum ,Dominum Scaligerum liberamus et absolvimus et praedicto Truschio perpetum silentium imponimus,cum refusione expensarum ,interesse,et damnorum eundemque Truschium condemnamus,in poenam iure decretam.In cuius rei fidem praesentes manu nostra propria subscripsimus,et annulari sigillo scientes obsignamus.Actum 28.octob.1565.—Id.Albertus Brandenburgi márki Isten kegyelméből Porosz ország hercege,stb.Örömmel állapitjuk meg,hogy a megbeszélésünk után Viceházi Albertus Truchsius vissza vonta a Magyar és Hun dinasztiából származó Scalichi Paul elleni feljelentését.Miután törvényesen semmit sem tudott bizonyitani a felhozott vádakból igy az ügyet ejtettük.Miután az összes aktát tüzetesen átvizsgáltuk az isteni törvényszék határozata szerint a Truschij feljelentését nevezett Paul Scaliger ellen az Ur nevében megoldottuk.Ennek értelmébenScaliger Urat elengedjük és főlmentjük,nevezett Truscvhijt pedig örök hallgatásra kényszeritjük ugyanakkor a költségek megfizetésére.Ennek bizonyitékául a végzést sajátkezüleg aláirtuk és gyűrüs pevcséttel elláttuk.Kelt 1565 okt. 28.-án.

Paul Scaliger Truchsijnak cimzett irása:

235.old.:Hinc puto Nase,te abunde satis intellexisse,quantum in mea Genealogia,meoque nomine et legatione aberraris,scilicet non minus ac in religione ipsa.Series haec satis superque statum meum tueor atque defendit,et ostendit eum non versari in oblivione,aut ignoratione hominum,ut tu falso opinaris.Sententia definitiva te mendacij arguit,cum me ais causa cecidisse et vel sola praeiudicium est,…—Azt hiszem te Orr hogy tévedsz ugy a származásom vonatkozásában mint a küldetésemben,ami nem kevésbé a valláshoz is tartozik.A fennebb felsorolt dolgok megvédik a helyzetemet és nem fogok a feledésbe menni, vagy mellőzve lenni az emberektől, ahogy te azt gondoltad.A végleges itélet bebizonyitotta a hazugságaidat,az ügyemet ejtették és bebizonyosodott,hogy egyszerű előitéletek voltak…

Quapropter tu et tui similes rumpantur licet,qui orientis meae laudis splendorem ferre non possunt ,nunquam tamen me mea virtute,nobilitate,genere spoliabunt:quinetiam haec nefaria turpisque coniuratio cuius tu buccinatorem agis,adversus me suscepta,magnum mihi gloria incrementum est allatura.Nam quandiu literae loquentur,quandiu restabit rerum memoria praeteritarum,tamdiu posteri iudicabant,aequitatem meae causae,non tam pro iudicio decisam,quam etiam omnibus omnium Europae Academiarum Iurisconsultis clarissimis,compertam et probatam fuisse,ut sententia definitiva,et suis responsis iam pridem in lucem editis Latine ,Germanice,G allice,testatum reliquerunt...—Mindamellett,hogy te és a hozzád hasonlók rámrontottatok,de a hirnevemnek nem tudtatok ártani sem a virtusomnak , vagy a nemességemnek,származásomat nem tudtátok elrabólni:továbbá ez a szerencsétlen csunya összesküvés aminek a trombitása te voltál csak növelte a dicsőségemet.Mert amig az emberek a betüket olvasni fogják,ameddig emlékezni fognak a multra,addig az utódok itélkezni fognak az igazságom felől, mert az összes európai akadémiák hires jogtudósai által le lett ellenőrizve és a végleges itélet ki lett adva latin,német ,és francia nyelven…

Non videam quo furore agitatus audeas in similitudinem nominis nostri invehere.Sive enim Scalich Hungarica et orientali terminatione,sive de la scala italicolatina,sive Saligeri,Scalae,etc.Latina:sive von der leyter Germanica voces,idem esse ille ipsae inscriptiones,ut taceam omnes historias testantur.Neque est ut inopiam et fortunae angustias nobis probro des ,quae multos alios principes etiam premit:nam honesta paupertas,multo maiorem nobis gloriam parit,quam mali divitis opes iniuria quesitae.Exercitium autem agriculturae,qui despicit ,mentis compos esse nequit.Cicero eam summis laudibus extollit:sed et Eneas de Picolomini Cardinalis .Siculos Hungarorum vetustissimos,ait nobiles esse,et generosos,licet agros suis colant manibus,ac rure viventes,greges porcorum pascant:neque enim tributa pendunt nisi quo anno Rex Hungariae coronatur.Haec ille .Hoc in florenti Hungarorum statu fiebat...—Nem látom miért hozott olyan nagy dűhkitörést a mi nevünk hasonlósága.A scalich magyar vagy keleti végződésű,vagy az itáliai latin scala,vagy Saligeri,vagy a latin Scalae ,vagy a német Leyter=létra szóból ered.Az sem szégyen nekünk ha szegényebbek és szűkös lehetőséggel birunk,amely helyzetben sok más herceg is van,mert a tisztességes szegénység számunkra dicséretesebb mint a hamissággal szerzett gazdagság.A mezőgazdasági munka pedig amit lenézel, az ész élességét nem tompitja.Cicero a legnagyobb mértékben dicséri,de Eneas Picolomini biboros is.A székelyek a magyarok közűl a legősibbek,és azt mondják róluk hogy nemesek és nagylelkűek,habár sajátkezűleg művelik a földjüket,tanyákon élnek s disznó csordát legeltetnek,de nem fizetnek adót csak abban az évben amikor Magyarország királyát megkoronázzák.Ez volt Magyarország virágzásának korában.

Van itt egy pár elgondolkodtató dolog:Mit jelenthet ez:Non videam quo furore agitatus audeas in similitudinem nominis nostri invehere—Nem látom miért hozott olyan nagy dűhkitörést a mi nevünk hasonlósága.A név hasonlóság a Scaliger névre utal. Ez azt is jelentheti,hogy Paul Scalichi később vette fel a Scaliger nevet.Az is lehet,hogy tényleg nem voltak magas felmenői, ahogy azt Truchsius állitja,és ő csak egy szűrke eminenciás volt,aki valami olyan nagyot alkotott,amiért az akkori tudományos élet és a haladó gondolkodású főemberek a piedesztálra emelték.Ilyenkór szokták adományozni a lovagi,akkoriban a grófi meg hercegi cimeket,és megfelelő ősöket szoktak nekik keresni.Vajon mi volt az a nagy alkotás amivel le tudta nyűgözni az akkori akadémiai kőröket és olyan védelmet kapni az akkori hatalmasoktól,hogy el tudta kerűlni az Inkvizició itéletét.Abban a kórban sokkal kisebb vétségekért egyes emberek a máglyán végezték.Ha ő alkotta meg a Kronológiai idő skálát,akkór nincs kizárva,hogy elöbb a Skála palindrom nevet adták neki,amit később Scalich majd Scaliger névre változtattak.Érdemes elolvasni a Wikipédiárol a Joseph Justus Scaliger és a Paul Scaliger életrajzát.Az utóbbiról alig van adat,az elöbbiről sokkal több,viszont majdnem olyan adatok,amelyek az itt bemutatott könyvekben Paul Scaligerről szólnak.Ugy tűnik,hogy itt enyhén szólva egy személycsere történt.Ebben az időben az Egyházat és a civil életet olyan korrupt egyének uralták akik az “oszd meg és uralkodj” elvet a legmagassabb fokon művelték.A megosztás egyik formája a városi és a vidéki emberek szembe állitása.A pápa minden évben elismétli az “Urbi et Orbi” kifejezést,mintha Ég és Főld különbség kellene legyen e kettő közt.Aztán az Urbánusok lettek a kiválasztottak, akiknek jóguk volt az uralkodásra,de ugyanakkór mivel mindent Isten művének tulajdonitottak,igy bár milyen munka gyümőlcse az Istenhez hű kiváltságosokat illette meg.Igy nem tartották erkőlcstelennek eltulajdonitani olyan emberek vagyonát ,vagy munkája gyümőlcsét akire rá lehetett fogni,hogy nem hűek a katolikus Egyházhoz,ergo nem hűek Istenhez.

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Skalich

Képtalálat a következőre: „A tordai országgyülés”

 

Képtalálat a következőre: „bárány áldozat”

Vajon hihetünk még a Scaliger-Petaviusi kronologiában?Akik vakon hisznek,ugy érvelnek,hogy a csillagok járását nem lehet hamisitani.Ha a történelmi események mind hozzá lennének rendelve a csillagok járásához,ez igy is lenne.Azonban csak nagyon ritka esetek,ugy mint nap vagy hold fogyatkozások és üstökösok megjelenése lehetnek támpontok.Ezek olyan nagy intervallumban jelennek meg,hogy ezek között a történéseket ide-oda lehetett tologatni az időskálán.Vannak közmegegyezésen elfogadott “támpontok”,melyekre nincs semmiféle megbizható bizonyiték.Ilyenek a különböző időszámitás kezdetek:az Anno mundi,a Krisztus születése,a Róma alapitási éve.

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false Dionysij Petauij Aurelianensis e Societate Iesu de doctrina temporum: pars …

Petávius vallomása:
Alia assumuntur cuiusmodi sunt ea,quae Mathematici postulata nominant.Exempli causa Christianam aeram,sive vulgare Christi annorum initium ab hinc anno millesimo sexcentesimo ac vicesimo septimo coepisse,postulatum est:quod etsi non demonstratione,sed usu,et consensione nititur:tamen neque negari ab ullo potestet ad concludendam demonstrationem valet.Sit enim eo concesso quod consequens est necessarium.—Egyesek ugy fogják fel ezt mint a matematikában a postulátumnak nevezettet.Példa a Krisztusi éra,vagy közismerten a krisztusi évek kezdete,ami 1627 évvel ez elött kezdődött,ez is egy posztulátum,amit nem bizonyitunk ,hanem közmegegyezésessel használunk,mégis senki sem tagadhatja,hogy ez nem bizonyitó értékű.De ha egyszer el van fogadva,akkór szükség van következetességre.

Ez tiszta beszéd,habár nem tulságosan erősiti a hitet.

Az időskálát Scaliger szerkeztette meg és Petavius végezte a simitásokat,hogy megfeleljen az Egyház elvárásainak.A legrégebbi történelmi meg vallási irásokban nem használtak évszámokat.Miután az időskálát megszerkesztették,a külömböző történelmi feljegyzéseket ezen helyezték el olymódon,hogy az elfogadott posztulátumhoz következetesek legyenek.Nagy a valószinűsége annak,hogy a posztulátumot,vagyis Krisztus születési évét Dionisius Petavius vezette be.A következő két könyvben arra találunk bizonyitékot,hogy a krisztusi érát elöbb ezer évvel későbbre tették mint mint ahogy azt Petáviusnál találjuk.A végtelen jele nem ezer évet jelől,hanem egy végtelen időtartamot.

https://books.google.ro/books?id=xe4_AAAAcAAJ&pg=RA1-PA64&dq=Gentis+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi90_SZ07rKAhULjiwKHQvFBaI4PBDoAQhKMAc#v=onepage&q=Gentis%20Hunnorum&f=false

1o.oldal:1614-et ugy irja,hogy az ezer helyett a végtelen jelet használja:Scripsi Lovani,in Arce.VIII.Kalend.Septemb.∞.DC.XIV.

https://books.google.ro/books?id=DDc_AAAAcAAJ&pg=PA335&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=FlVLVaO8IoHwUoTlgcAE&ved=0CEEQ6AEwBTge#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Promptuarium morale super Evangelia festorum totius anni, 1. kötet
szerző: Laurens Beyerlinck.

A könyv elején.Aprobatio censoris…Actum Antverpiae X.Kal.April.∞.D.CXIV.

Tehát az 1614-es évet még ugy irták,hogy 614,aztán Petávius döntése(az Egyház döntése) alapján 627.-tól már megjelent az ezer év.Egyébként van sok olyan évszám ahól az ezer helyett egy I vagy egy J betűt találunk jelezve,hogy krisztusi időszámitás,de ezerévvel későbbi a mostaninál.
Mindjárt feltevődik a kérdés hogy “cui prodest”=kinek használ ez? A felelet erre szerintem az ugynevezett eretnekek,vagy egyszerűen mindazok ellen viselt kegyetlen leszámolások eltusolása,amit III.Ince pápa idejében elkövetett a katolikus Egyház.Lásd ” A bábjáték újboli szinre vitele” https://fabsanyo.wordpress.com/2017/02/

https://books.google.ro/books?id=4pOeUeDx0rwC&pg=PA193&dq=sexaginta+millia+Hungarorum&hl=hu&sa=X&ei=eWIWVZ_1I4rAPOSQgYgL&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=sexaginta%20millia%20Hungarorum&f=false Kalendaria Ecclesiae universae
szerző: Joseph Simonius Assemani

3o.old Boszniai eretnekek 12oo körül.A pápa III.Ince kéri Imre királyt,hogy tiltsa ki az országából az eretnekeket.Ezek lehettek a Bogumili eretnekek?.

157.old.:Cetera de comisso cum Bulgaris et Scythis praelio,ut supra ad oram descripsi:cuius praelii epocham idem Nicetas hanc notat:XII.die Aprilis Indictione VII.anni 6812(Chr.12o4) Latini a Scythis victi sunt.—A továbbiakban a bulgárok és szkiták által viselt háborúról irtam,mely háborúról az abban az időben élt Nicetas Coniate ezt jegyezte fel:Április 12-én 6812-ben(ez anno mundiban),ami anno Christi szerint 12o4.Itt egy 1oo éves időcsusztatás van,mert ha kivonjuk a 6812-ből az 55oo-at(Krisztus születése)akkór 1312-őt kapunk nem 12o4-et.

33.old.:Concilium in Dalmatiae et Diocliae regnis,per Legatos Sedis Apostolicae in causa reformandae Ecclesiasticae disciplinae Anno 1199.celebratum sub Innocentio Papa III.Eadem Synodus absque titulo inserta est in Registro Innocentii III.post epistolam Joannis Diocletiensis et Antibarensi Archiepiscopi,cuius modo facta est mentio.:”In nomine patris et filii et spiritus sancti.Nos Johannes Capellanus et Simon Subdiaconus Domini Inocentii Papae tertii,Apostolicae Sedis Legati,ad evellenda nociva de agro Dominico et virtutum plantaria utiliter inferenda,videntes plura in Clero et Populo Dalmatiae et Diocliae corrigenda,de Sanctorum Patrum Conciliis decreta Praesentia duximus innovanda.Capitula seu Canones sunt num.XII. quibus subscribunt:Ego frater Johannes Domini Paoae Capellanus,Apostolicae Sedis Legatus,scripsi et subscripsi…Ego Joannes Diocliensis et Antibarensis Archiepiscopus subscripsi.-–III.Ince pápa és az Apostoli szentszék küldöttei által celebrált zsinat a Dalmát és Dioclétia királyságában,amit az Egyházi diszciplina megreformálására hivtak össze 1199-ben.Erről a zsinatról van emlités III.Ince pápa regisztrumában,melyet Diocletiáni János Antibarensi püspök levélben szorgalmazott a pápától:Az Apa a Fiu és a Szentlélek nevében,mi Johannes Capellanus és Simon subdiakonus a pápa és a Szentszék közbenjárását kérjük a káros tanok kigyomlálása érdekében,melyek több klérust és közembert megfertőztek Dalmáciában és Diokleciában.

Ezt a kérést 12 klérus irta alá.De elötte nevezett Joannis Diocletianis et Antibarensis Archiepiscopus Pálliumot kapott ajándékba a pápától,amit levélben megköszönt és teljesmértékű támogartásáról biztositotta a pápát.Érdekes módon ugyanaz a forgatókönyv megy itt is mint az albingensek esetében.Itt is az “eretnekek”legfőbb bástyája(aki itt egy magasrangú klérus) ugymond meggyilkól egy másik nem eretnek klérust,ami itt is ürügyűl szólgál egy bosszú hadjárathoz.Ugye,hogy vissza köszön a III.századi Maximián(pontifex Maximus) és Dioklecián(Antibarensi püspök).Lásd “A nagy tisztogatás” , https://fabsanyo.wordpress.com/2017/01/

Vajon kik voltak az eretnekek és mit vallottak amiért tűzzel vassal irtották őket?Az eretnekek zöme európai volt és habár nem sokat tudunk a vallási elképzeléseikről,de a fennmaradt emlékek arra következtetnek,hogy a manicheus valláshoz közel álló gnosztikusok, de keresztények voltak.Az hogy a nap szimbóluma nagy szerepet játszott az életükben,nem meglepő,mivel az északi embernek a Nap a legnagyobb jótevője,ellentétben a déli népekkel,akik számára a Nap heves melege legtöbbszőr gyötrelmet jelent.Az ő szimbólumuk a Hold.Amig az északi ember nap években számólt,addig a déli ember hold években.A vallás csak egyszerűen ürügyűl szólgált a hóditó háborúkhoz.Tudni való,hogy III.Ince pápa 6ooo tébai harcossal és 4o ooo “zarándokkal” rohanta le az albingens eretnekeket.A déli népeknél évezredes tradiciója van a bárány áldozásnak.Ez nem volt szokás a gnosztikusoknál.Amikór a katolikus Egyház vezetését átvették a délről származó,vagy déliekkel szimpatizáló pápák,be vitték az Egyházba a déli szimbólumokat,mint a Hold kultuszt és a bárány áldozást.Lásd husvéti ünnep.

A husvét ünnepe

https://books.google.ro/books?id=boFcAAAAcAAJ&pg=PA38&dq=leges+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=SuBJVZKKA8nuUqW5gOAK&ved=0CE0Q6AEwBjge#v=onepage&q=leges%20scytharum&f=false De Byzantinae historiae scriptoribus, 4. kötet

2.old.:Unde recte a lege praescriptum est,ut a verno aequinoctio,in quamcumque hebdomadem incidat decimaquarta primi mensis Lunae, in illa Pascha agatur,sumptis prius ad illud celebrandum decentibus ac consentaneis encomiis.-–A törvény ugy irja elő,hogy a tavaszi napéjegyenlőség első Hold hónapja 14.napján ünnepeljék a husvétot.

14.old.:Quartadecima autem primi mensis nulla alia ratione observari Pascha praecipit,nisi ut luminis instar Lunae plenum suum habentis circulum,nos perinde plenum habentes mentis luminare,in peccati tenebris non immoremur:quinimmo omnis generis florentes virtutibus,earumque soliis,jucundae veluti plantae,operti,segetem instar venusti permaneamus.Quartamdecimam vero mensis ait non secundum solarem cyclum,sed juxta lunarem.Hebraeorum enim filii non ex solari,sed ex lunari cursu mensem compingere sunt docti,cum mensis ex Lunae nomine dicatur.–-Az hogy a husvétot a hold hónap 14. napjára tették,ebben az a ráció,hogy ekkór a legfényesebb a telihold és ez megvilágitja az elmét és nem maradunk a bűnok sötétségében:és ekkór indúl virágzásnak a természet.A 14.nap nem a napciklus szerint,hanem a hold szerint.Mert a zsidók gyermekei nem a Nap,hanem a Hold járásából számitották és nevezték a hónapokat.

A husvét ünnepét ugy igazitották a keresztény valláshoz,mely ugye Nap ciklusban számolt,hogy a napéjegyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra essen.Ezt a műveletet állitólag a VI.században végezte el az akkori pápa megbizásából egy Dionisius Exiguus nevű pap.A történet szerint a felkérés idején a táblázat már meg volt a 241.évig.Elöbb elkészitette 7 évre,aztán a 248 évhez hozzá adott 284 évet és azt állitotta,hogy ennyi(532) évvel ezelött született Jézus.Ha szemügyre vesszük a 241. és a 284.évet és megtoldjuk őket ezerrel azt látjuk,hogy majdnem ugyan arról az évről van szó(ugyanarról a tatárjárásról),csak az első a Gergely naptár,a második a Julián naptár szerint.Nincs kizárva,hogy a szerző(Dionisius Exiguus)igy probálta kódolva az utókór tudtára adni,hogy az 1241.tatárjárás volt az utólsó csapás amivel megsemmisitették a gnosztikus kereszténységet.