fabsanyo

Gondolatok

A jámborság állarca

Mátyás király

 

II.Pius pápa ugyanaz évben lett megkoronázva amikór Mátyás király 1458-ban.Mivel részletesen beszámól a Magyarországi eseményekről Mátyás megválasztásakór,ez azt jelenti,hogy a könyvet az 1458 és 1464(halála éve) évek alatt pápasága idején irta.A könyvet a kritikák elháritásával kezdi,ami azt suggalja,hogy valahonnan kemény kritikát kapott.A könyvben a legtöbbet a magyarokkal foglalkozik,ami azért is lehet mivel ez időben indult meg a török hóditás európában és Magyarország a frontvonalba kerűlt.Egyáltalán nem ugy ir a magyarokról mint testvér keresztény népről,hanem inkább mint ellenséges betolakodókról.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy már a 13.századtól állandó szembenállás volt a Vatikán és a Magyar királyság között,akkór részben érthatő a magatartása.

Amint láthatjuk ez időtájt a latin nyelv aminek a birtoklása a legnagyobb elérhető dicsőséget jelentette egy nyugati művelt ember számára,elég primitiv állapotban volt.Nincs kizárva,hogy az emlitett kritikák nem is a tartalomra vonatkoztak,hanem inkább a nyelvre,ami egy parasztsórból a kultura csúcsára felkapaszkodott embernek mérhetetlen sérelmet okozott.

A Károli Gáspár bibliájában használt magyar nyelv legalább száz évvel korábban már kellett létezzen,ahhoz hogy ilyen gördülékenyen meg lehessen irni.Ha ez igy van,akkór el lehet képzelni,hogy honnan kapta Pius a kritikákat.Nem is maradt el a bosszú.Ha ez a bosszú csak a történelem lapjaira korlátozódott volna,akkór is embertelen tett,mert mások felbujtására szolgálhat,de ha figyelembe vesszük a Velenceiek összejátszását a törökökkel,akkór már gyanus dolgokkal állunk szemben.

https://books.google.ro/books?id=JBtdBoawiNIC&pg=PT328&dq=valachi+siculi&hl=hu&sa=X&ved=0CF0Q6AEwCTgKahUKEwidub3S_9zHAhXG2RoKHZOAA6M#v=onepage&q=valachi%20siculi&f=false

1.old:Quecunque mortales agunt sive privatim sive publice:calumniae subiacent,nec divinis operibus maledica lingua parcit,tantum sibi humanus arrogat intelectus.-–Egyes halandók ágálnak privátilag vagy nyilvánosan:rágalmakat hazudva,még az isteni műveket sem kiméli a gyalázatos nyelv,ilyen öntelt az emberi értelem.

2.old.:Sed qui contendimus tanquam maledicis occursuri clausurique ora:Frustra nitimur ,et in dextro et is sinistro latrant itinere canes,nullius vita sine reprehensione cucurrit.-–De miért akarnánk a gyalázkodók száját befogni?Hiába való. Az utcán jobbról is balról is ugatnak a kutyák,de senki sem ussza meg az életet büntetés nélkűl.

3.old :Mundi formam omnes fere consentiunt rotundam esse…—Mindenki egyet ért abban hogy a Föld gömbőlyű.

A magyarok elleni támadást egyenesen a gyökereknél kezdi.

64.old.:Diodorus Scytharum gentem apud Araxim flumen originem habuisse putat,parvamque ab initio nationem fuisse,et modicae terrae cultricem,ac propter ignobilitatem á vicinis contemptam…Natam apud Scythas ex terra virginem,umbilicotenus hominis forma,reliqua viperae,que puerum genuerit nomine Scytham,qui olim ante se clarissimus evadens,nomen ex se populis vocabulum indiderit,inter cuius posteros duo fratres extiterint,summa virtute,alter Pluto,alter Napis appellatus…Natio truculenta et ignominiosa in cunctis stupris,ac lupanaribus fornicaria:comedit que caeteri abominantur,iumentorum,luporum ,ac vulturum carnes,et quod magis horreas,hominum abortiva:diem festum nullum collunt,nisi mense Augusto Saturnalia…Ferunt et Hungaros qui Danubij ripas incolunt,Scytharum genus esse,non quasi ab Hunnis ortos quod propter verbi cognationem aliqui crediderunt,sed alijs Hungaris,quorum Iordanus meminit,qui Nothos eos dicit,suo tempore fuisse propter commercium pellium Mardurmarum….Non longe á Tanai sedes habere,rudes homines et idolorum cultores,quorum eadem lingua sit cum Hungaris Pannoniam incolentibus,voluisseque cum plerisque sacrarum literarum professoribus,viris religiosis,et ex ordine beati Francisci,qui linguam illam nossent,eo proficisci et sanctum Christi Evangelium predicare:sed prohibitum á domino,que de Mosca vocavit,qui cum esset graeca perfidia maculatus,egre ferebat Asiaticos Hungaros,latinae coniungi ecclesiae et nostris imbui ritibus.—Diodorus szerint a Szkita nemzetség az Araxa folyó mellől szérmazik,az elején egy kis nemzet volt,csendes földművelő nép akiket a szomszédaik az alacsony származásuk miatt lenéztek…Született a szkiták főldjén egy szűz köldökzsinórszerű emberi forma, vipera maradéka, aki egy Szkita nevű gyereket szűlt.Ez volt az, aki után a szkiták a nevüket kapták.Később volt két nevezetesebb leszármazott testvérpár,Plutó és Napis…Tudatlan romlott barbár nemzet akik csak a romlott erkölcstelen nemi életet ismerték…! olyasmit esznek amit mások utálnak: marhákat ,de farkast,sőt sasokat is és ami borzasztóbb elvetélt ember hust is:Nincsenek ünnepnapjaik,csak egy van Augusztusban a Szaturnália…Ugy tartják,hogy a Duna mellett élő magyarok is a szkiták leszármazottai,de nem a hunoktol származnak ahogy egyesek hitték,mert ezek más magyarok mint akiket Jordanus emlit,mert őket Nothoknak mondja,akik az ő idejében vadállat bőrökkel kereskedtek.(Itt muszály tisztázni a dolgokat:a Noth elnevezést német történészek agyalták ki az avar körökkel kapcsolatban,ugyanis ők ugy hitték,hogy az avar,vagy hun körök védelmi szerepet játszottak,ezért a Napkőr szót amit régi iratokban találtak,Nothkér szóra módositották.A Not németűl szákséget jelent.Azonban a régi irásokból kiderűl,hogy ezen kőröknek nem védelmi,hanem kultikus szerepük volt.) Nem messze a Tanai folyótól volt a lakhelyük,faragatlan és bálványimádó emberek,kiknek ugyanaz a nyelve volt mint a Pannoniában élő magyaroknak.Több ferencesrendi szent irásokban jártas vallásos emberek,kik a nyelvüket ismerték,elindultak hozzájuk az evangéliumot hirdetni,de megakadályozta őket egy Moszka nevű görög tévhittel megfertőzött uralkodó,hogy az ázsiai magyarokat a mi latin ritusu hitünkbe vonzák.

A 85.oldalon a Tamerlán birodalmát Pártus birodalomnak nevezi.

Tudatlanságból,vagy épp mivel tudott a pártus-magyar rokonságról,igy próbált ezzel is ütni a magyarokon.De az is lehet,hogy komolyabb veszélynek tartott egy pártus-magyar összefogást a török veszélynél és akkór ismét felmerűl a törökkel való lepaktálás gyanuja.

85.old:Partorum imperio potitus Scythas,Iberos,Albanos,Persas,Medosque,sibi subegit :Mesopotamiam invasit,atque armeniam transitoque Eufrate,cum quadrigentis millibus equitum,sexcentis millibus peditum,omnem Asiam quam minorem appellamus obtrivit.—A pártus birodalom alávetette a Szkitákat,Ibérokat,Albánokat,Perzsákat,Médeket:Mezopotámiát megszálták,átmenve az Eufráteszen,negyven ezer lovas és hatszáz ezer gyalog katonával az egész közel-keletet amit Kis-ázsiának hivunk elfoglalták.

Tamerlánt a pártusok királyát megkérdezték,hogy honnan az a nagy kegyetlenség ami őt jellemzi,amire igy felelt:Tu me hominem esse arbitraris:faleris:ira Dei ego sum et orbis vastitas:caveto ne posthac mihi occuras,nisi velis interrogationis tuae poenas dare.–-Te ugy itéled meg,hogy én ember vagyok:de tévedsz:Isten haragja vagyok a világ elvesztője,vigyázz,hogy ne kerűly még egyszer a szemem elé ilyen kérdésekkel.

29o.oldalon részletesen és nagy empátiával ir Zsigmond császárról.

Az általa leirt királyok jellemzéséből következtetni lehet a saját jellemére is.

295.old. Albert(Zsigmond császár veje) jellemzése:Fuit quoque in bellis audax et manu promtus,Moravos ac Bohemos armis subegit,Polonos late vagantes intra regnum suum coercuit…Repente occidit quae brevi ad summum potentiae creverat:neque enim biennio toto imperavit.Statura eius procera fuit nervosum et validum corpus,facies terrifica,more gentis erasa barba,superius labium intensum,vestem haud splendidam balteus auro gravis cinxit,nec unquam lateri defuit ensis.—A harcban bátor lés gyors kezű,a Morávokat és Bohémokat fegyverrel alávetette,a széltében bolyongó lengyeleket a birodalmához csatolta…Gyakran leőlte azokat akik a hatalom csucsára nőttek:de csak alig két évet uralkodott.Testalkata magas,izmos keménykötésű,az arca ilyasztő,nemesek modjára borotvált arccal,a felső ajka kemény,a ruházata nem tul fényes,nehéz arany őv a derekán,amelyről sose hiányzoztt a kard.

299.old:Lászlo Albert fia:Ipse paucos dies Prage moratus,sive morbo pestifero,ut plerique tradiderunt,seu veneno ut alij affirmant,obijt diem ,nobilissimus sangvis paterna origine ac materna ex imperatoribus ortus.—Amint Prágában időzött a pestis járványban érte a halál egyesek szerint,mások szerint viszont megmérgezték,apja után a legnemesebb vérből,és anyja után is császárok véréből származott.

3oo.old.:Nunc quisquis haec legis et futura praedicito:singulare prorsus humanae inconstantiae documentum ex duobus adolescentulis aetate moribusque pene paribus,alter ex regio solio dum novae nuptae thalemum exornat,defertur ad tumulum :alter dum capitale iudicium trepidus manet,ex carcere vocatur ad regnum.Libertas eius ex gubernatore Bohemiae sponsalitijs atque alijs pactionibus empta refertur…In parte Hungarie que trans Danubium in septentrionem porrigitur,et nunc Sepusium vocant,olim Gepidae confedere.Insignis latro Examites,natione Bohemus,Hussitarum pestifera labe infectus,milites praedanti cupidos undequmque ad se venientes benigne collegit,eosque fratres appellavit,et universam regionem illam tributariam sibi reddidit exedificatis munitionibus locis opportunis .. .—Most bárki ezt elolvasta megmondhatja a jövőt:mint az emberi álhatatlanság egyedi pontos dokumentuma,két felnőtté váló korban lévő hasonló szokásokkal rendelkező gyermek,az egyik a birodalom tronjáról amikor a frissen nősült nász ágyból a sirba kényszerűl:a másik aki fejvesztés félelmével néz szembe,de aztán szabadul a börtönből és meghivják királynak.A kiszabadulását Bohémia gubernátora tette lehetővé olyan feltétellel,hogy a lányát feleségűl veszi,de az egyességben más megállapodások is szerepeltek…Magyarorszáhg azon része amely a Dunán túl északfelé terűl el és amit most Szepességnek hivnak,melyet valamikór a gepidák birtak.Hirhedt betyár népség a bohémiai,megfertőzve a Huszita eretnekséggel,rabolnak és bárki hozzájuk szegődik szivesen fogadják,testvéreknek hivják,a környéket megadóztatják,a megfelelő helyeken erőditményeket épitnek.

A fenti szövegből látszik,hogy a pápa nem nézte jó szemmel Mátyás királlyá koronázását.Ez számára és talán az egész biborosi testület számára egyfajta rebelliót jelentett.
Megjegyzendő hogy Szilágyi Mihályt következetesen Michael Rilaghinak hivja.Hunyadi János szerinte oláh nemzetiségű.

297.old.:Hic Ioannes natione Valachus fuit,haud altis natalibus ortus,sed ingenio dextero et animo sublimi,et virtutis amator,multa cum Turcis fecunda praelia fecit,et hostium spolijs Hungarica templa ditavit,primusquae omnium apud Hungaros Turcarum acies et frangi et vinci posse monstravit.-–Ez a János oláh nemzetiségű volt,nem valami magas származású,de hozzáértő lángelme és kimagasló szellem,virtus szerető,sok eredményes csatája volt a törökkel,és a hadizsákmányt a magyar templomoknak adományozta,ő volt az első a magyarok körzt aki a török előrehatolást meg tudta törni,bebizonyitva,hogy a törököt le lehet győzni.

Pius emlitést tesz olyan irásról,mely azt állitja,hogy a Dunának kifolyása volt az Adriára.Ő ezt hamis elképzelésnek tartja:

345.old.:Istriam ab Istro amne dictam ferunt,quem á Danubio in Adriam fluere falso credidere.Cui errori et Pomponius Mela,et Nepos Padi accola aures adhibuit.Nullus enim ex Danubio amnis in Adriaticum effunditur mare.Argonautarum eos fabula decepit,quos per Istrum ex mari Pontico in Istriam vectos memoriae proditum est.—Azt tartják,hogy Istria az Istertől kapta a nevét,azon téves hit mellett,hogy a Duna Isztria mellett az Adriába ömlött.Ezt a tévedést Pomponius Mela és Nepos Padi az ott lakóktól hallotta.De semmi folyás nincs a Dunából az Adriába.Az argonauták meséje sem hihető ami szerint ők a Pontusztól(Fekete tenger)a Dunán felhajózva kijutottak az Adriára.
De ha igz,hogy szél fuvatlan nem indúl,akkór létezhetett egy olyan periódus amikór a dunának kifolyása volt az adriai tengerre: https://fabsanyo.wordpress.com/2016/05/

Hun László

kun lászlo

A birodalmak legfőbb tevékenysége az ősi  népek kirablása mellett ezek megsemmisitése volt,de talán ma is az.

https://books.google.ro/books?id=ebJTAAAAcAAJ&pg=PT705&dq=lycaonis+arcadiae+regis+filio+genti&hl=hu&sa=X&ei=JlDeU_vdHMTnyQOqgIHQCA&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=lycaonis%20arcadiae%20regis%20filio%20genti&f=false

86.old.Interea vero accidit,ut Constantino adhuc puero Bizantij imperante,quidam nomine et patria Romanus,tenuisse conditionis homo,quique sub Leoni Constantini(VI.Leo bölcs Leo 886-912)patre copias militares duxerat,vi sibi imperium occuparit,quo factum est in iis tumultibus,ut Calabri et Apuli ab illo defecerint.Itaque Romanus,homo natura pessimus,ulciscendae huius rebellionis causa,Sarracenorum regem ex Africa in Italiam evocavit:qui ut sunt ij Christiani nominis hostes acerrimi,Italiam magna hominum multitudine ingressus,non solum Apulos et Calabros,sed totam Italiae partem,quae ab extremo Iapygiae littore ,inter bina maria Adriaticum atque Tyrrhenum Romam usque porrigitur,diripuit,nullo imperatoris respectu habito…Gargasnus mons á Sarraceni monitus ex eoque saepe totam illam Italiae partem excursionibus rapinisque vastarunt.—Amikor Biborban született Konsztantinus még gyerek volt,egy bizonyos Romanus vezette a birodalom ügyeit,aki Bölcs Leo idejében a hadsereg élén állt,és Kalabriában meg Apuliában a tömeg fellázzadt ellene,ugy bosszulta ezt meg,hogy az afrikai Szaracénokat meghivta Itália ellen,akik tudva levőleg a keresztények ellenségei.Ezek nem csak Apuliát és Kalabriát,de a két tenger közti részeket egész Rómáig pusztitottákés rabólták…Mi után nagy nehezen vissza lettek szoritva,befészkelték magukat a Gargániai hegyekbe,ahonnan rendszeres rablótámadásokkal vexálták a vidéket sok éven át.
Ettől kezdve több alkalommal magyar német vagy horvát segitséggel sikerűlt a szaracénokat kiverni,de minden alkalommal visszajöttek.

92.old.Itaque anno servatoris MVIII.(1oo8)cum pontificatum Romae SergiusIV.,imperium in Germania Henricus I.,et Constantinopoli Michael Cathalaicus administraret:ita regnum Neapolitanum habebat,ut pars quaedam illius Romanis et ducibus quibusdam,et pars alia Graecorum imperio pareret:cuiusmodi erant Apulia et Calabria,quas imperatoris nomine Malocchus Graecus gubernabat.Que cum ita essent,non deerant tamen continuae Sarracenorum ex Sicilia excursiones,qui loca quaedam in regno tenebant,et principum Romanorum atque Graecorum perpetuae discordiae ,quibus regnum variis modis vexabatur.—Igy az Ur 1oo8.évében amikór Rómában IV.Sergius pápa és a német birodalom élén I.Henrik trónolt,és Konstantinápolyt Katalaikus Mihály igazgatta,a Nápolyi királyság egyfelől a római hercegeknek,másfelől a görög birodalomnak volt alávetve:amint Apuliát és Kalabrtiát a császár nevében Malochus Grecus kormányozta.Ebben a helyzetben nem hiányoztak a Sziciliából inditott szerecsen támadások sem, amely szigetet birtokoltak,kihasználva a rómaiak és görögök közti állandó nézeteltéréseket különböző módon vexálták a nápolyiakat.

96.old.1o15körül.:Hoc tempore Sarraceni iterum potentissima manu Italiam invaserunt,divisosque in binas partes exercitu,una Capuam altera Barium obsederunt:sed Bario Gregorius Graecus eius rei causa ab imperatore missus,una cum Petro Urseolo Venetorum duce suppetias tulit fractisque Sarracenis,ab obsidione liberavit.Capuae vero auxilium tulit Henricus I.imperator Germanus,et Bavariae dux:erat enim tunc temporis Romae,ut imperij corona á pontifice donaretur,Capuamque profectus eam liberavit,et Sarracenos praelio victos,ex Italia cedere coegit.-–Ez időben a szerecsenek ismét erős támadást inditottak Itália ellen,két irányba vitték a sereget, egyikkel Capuát ,másikkal Bárit ostromolták:de Gregorius Grecus akit a császár küldött segitségűl és Urseolo Péter velencei herceg segitségével felszabadultak az ostrom alól.Capua segitségére pedig I:Henrik német császár és bajor herceg érkezett,aki épp Rómában tartozkodott hogy átvegye a pápa által ajándékozott koronát,és igy kiverte a szerecseneket Itáliából.

114.old.:Iisdem temporibus,circa annum partae Salutis MCI.accepimus Columannum Hungariae regem cum Michaeli Vitali duce Venetorum foedus adversus Normannos pepigisse,eorumque copias in Apuliam ingressas Monopolim atque Brundusium ocupasse,totamque regionem trium mensium spacio diripuisse,deinde Hungaros iterumin patriam rediisse.—Ebben az időben 11o1 körül Kálmán magyar király és Mihail Vitali velencei herceg szövetséget kötöttek a normannok elleni harchoz.A seregeik Apuliában elfoglalták Monopolit és Brundusiumot,három honapon keresztül rabolták a vidéket,ami után a magyarok hazatértek.
Az alaptéma itt is ugyanaz. Ekkor dél Itáliát ugyancsak szaracénok szálják meg ezalkalommal normann vezetés alatt.

12o.old. A 12.században Sziciliában és délolaszországban megvetik a lábukat a Normannok.Királyuk III.Rogerius.1149-ben meghal .

Rogerius jellemzése:Vir fuit procero pinguique corpore,vultu Leonino,voce rauca,in publicis rebus severus,in privatis humanissimus:ingenio magno et praesertim in cogenda pecunia industrius:Sarracenis formidabilis:regnum bene gubernavit,templa,palatia hortos atque alia eius generis multa magnifice construxit:et quoniam Apuliae,Calabriae,Siciliaeque imperaverat,et Tunetum in Africa regem tributarium sibi fecerat,hunc versum gladio suo inscultum ferebat:APULUS ET CALABER,SICULUS MIHI SERVIT ET AFER.—Magas kövér ember volt oroszlán tekintettel,érces a hangja a közösség dolgaiban szigorú,a magán ügyekben humánus,lángelme de különösen a pénzszerzésben nagyon iparkodó:a szerecsenek számára félelmetes,az országot jól kormányozta,templomokat,palotákat kerteket és sok más remek alkotást hagyott hátra,és mivel Apuliát,Kalabriát , Sziciliát uralta,és az afrikai Tunetum királyt az adófizetőévé tette,a következő verset véste kardjával kőbe:Apul,Kaláber,Szikulusz,nekem szolgál Afrika is.

Federico II. colligitur multiutudinem Sarracenorum,ut viginti millia essent eorum,qui arma ferre possent:quibus deinde Federicus in omnibus suis bellis usus est .—II.Frigyes összegyüjtötte a szaracénokat husz ezret,akik vas fegyverekkel rendelkeztek és ezeket használta minden háborújában.

6.old.:1292-ben Meghal IV.Miklos pápa.A biborosok közti ellentétek miatt két éven keresztűl nem tudnak pápát választani.Végre találnak egy Petrus Murroneus nevű remetét,akit Károly jóváhagyásával kineveznek mint V.Celestin pápát.Hét hónapi pápaság után ez önként lemond.Ezt követi VIII.Bonifacius,aki elfogatja a remetét és megöleti attól félve,hogy a nép nehogy a kegyessége miatt vissza hivja.

II.Károly nápolyi király nagyobbik fiát Magyarország királyának akarja:

238.old:Deinde Neapolim reversus magna pompa atque solemnitate,Carolum Martellum filium natu maximum equestri dignitate donavit,et per Legatum Apostolicum Hungariae Regem pronunciari curavit:quoniam eo anno illius Rex Stephanus,ex hac vita commigrans,nullos alios reliquerat liberos,quam uxorem suam Mariam huius Caroli Martelli matrem:cuius ratione eum in Regnum surrogare volebat,quamvis jam tum alius quidam Andreassus,e stirpe Regia,non nisi transversae lineae ratione natus,id ingressus esset,eiusque partem aliquam ocupasset.—Innet visszatérve Nápolyba nagy pompával és ünnepéllyesen a lovasság vezére méltóságába helyezte nagyobbik fiát Martel Károlyt és apostoli küldötteken keresztűl Magyarország királyának ajánlotta,mivel ebben az évben elhunyt István(V.István) király,aki után nem maradt fiú örökös,csak a felesége Mária ,aki Martel Károly anyja:ezen ok miatt óhajtja fiát a magyar trónra,mivel András(III.Endre),csak mellékági leszármazott.

Hová tűnt Kun László V.István fia?Nehezen képzelhető el,hogy aki ilyen aprolékosan leirja az eseményeket,nem tudott volna V.István fiúgyermekéről.Inkább azt hiszem,hogy az 13oo-as évek elötti történelem nagyjából egy közmegegyezésen kifundált mese,amit most történelemként fogadunk el.Fel kell tennünk a kérdést,hogy ha létezett Kun László,kinek állt érdekében ennek az ignorálása,vagy ha nem létezett,kinek állt érdekében ezt kitalálni?

 

A Szentszék minden áron birodalmi embert akar a magyar tronra:

Turoczi:
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA

239.old.:Caeterum ultor scelerum Deus non est passus,ut impius homo ea execranda facinora impune perpetraret diutius. Haud enim multo post,quam legatus rediit ad urbem Romam,á Comanis,quibus maxime fidebat,ob morum asperitatem,necatus est.Anno ab incarnato filio Dei M.CC.XC.—Nem mult el az Isten bosszuja a gonosz ember ellen, aki nap mint nap követte el az utálatos tetteit.Mert nem sokkal azután hogy a pápai küldöttek visszautaztak Rómába azok a kunok ölték meg,akikben a legjobban megbizott.

24o.old:Is igitur superstite adhuc Ladislao,adjutus Avi,socerique,opibus:perrexit in Hungariam,propterea quod cum haberet Ducis appellationem,quae dignitas est Regi proxima,sperabat se adepturum in Regno Dominatum,quem adepti antea fuerant,quicumque fungi eiusmodi Ducis dignitate consueverant.Inter haec Ladislaus á comanis occiditur.Accepto igitur necis nuncio,Hungari quos non latebat quali genere esset Andreas exortus,ipsum electum appellatumque Regem coronaverunt.Austriam hic in potestatem redegit,obiit Budae anno salutis humanae M CCC I…Sub eo Hungarorum primores in duas discessere factiones.Earum una Rege adhuc vivente,impetravit á Bonifacio,huius nominis octavo Romano pontifice,mitti puerum quendam undecim natum annis,qui Hungarie regno ,Andrea abdicato praeficeretur.—Tehát még László életében a nagyapja,a rokonok és a gazdagsága segitségével bejött Magyarországba,ahova az urak is hivták, mivel méltóságban a legközelebb állt a Királyhoz,igy remélhette a hatalom megszerzését.Eközben a kunok megőlték Lászlót.Tudomást véve a gyilkosságról az urak kiknek nem volt elrejtve András származása,kikiáltották őt királyukká és megkoronázták.Miután Ausztriát visszacsatolta, meghalt Budán 13o1-ben…Uralkodása alatt az urak két táborba oszlottak.Ezek egyike még a király életében VIII.Bonifác jóváhagyásával lemondatták Andrást és a még tizenegy éves gyereket(Carobertot)ültették helyébe.
Kellett neki visszacsatolni Ausztriát?

Hunc ita Pontifex Maximus,adductus precibus,ac rationibus alterius Hungarorum factionis,quae sunt visae iustissimae,quam Andream regno praeficiendum.Eius rei gratia legatus Apostolicae sedis missus quidem est in Hungariam,sed re infecta,eo unde venerat rediit.Tantae namque tunc erant Andreae opes,ut neque legati potestas neque arma adversariorum facile ipsum Hungaria pepulissent,qui adversae erant factionis.—A pápa Őszensége ugy itélte meg,hogy a magyarok másik táborának a kérése és érvelése sokkal jogosabbak minthogy Andrást továbbra is uralkodni hagyják.Ezen ok miatt a Szentszék küldötteket menesztett Magyarországra de a dolgok ugy elmérgesedtek,hogy amelyik uton jöttek,azon mentek vissza.Ugyanis olyan nagy volt András támogatottsága,hogy sem aküldöttek hatalma,sem az ellentábór fegyverei nemtudták eltávolitani.

Ekkór jött aztán a Vatikán titkos fegyvere,ami után megoldódott a helyzet.

Nagy a valószinűsége annak,hogy Kun László elöbb egy karakter-gyilkosság,később meg egy valódi gyilkosság áldozata.Ugyanakkór egy oriási történelmi ferditéssel állunk szembe.A történészek hetet-havat összehordnak,hogy valahogy ki tudják magyarázni a történteket.De ha figyelembe vesszük Európa más részein is zajló eretnekek elleni háborúkat a katolikus egyház részéről,akkór rájöhetünk a valós helyzetre.Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele” https://fabsanyo.wordpress.com/2017/02/. Ebben a kórban a katolikus Egyház tüzzelvassal irtott minden más irányzatot.Ezek képviselőit eretnekséggel vádolta meg,de a vádak között mindig jelen volt a sodomizmus és más nemi elferdülések vádja is.Amint a napi hirekből látjuk ,ezt a “fegyvert” sok sikerrel alkalmazzák a mai politikusok is.Az a polgárháborus helyzet ami abban az időben előállt,nem is annyira az urak viszálykodásának,vagy a kunok garázdálkodásának tulajdonitható,hanem inkább a Katolikus Egyház cselszővéseinek.Kun László a kunokat megfegyelmezte,a tatárokat kiverte az országból és az ellene felhozott vádak többsége csak rágalom volt.

Kun László nem a kunok ellen viselt háborút,hanema Kumán(coman)tatárokellen.A hamisitók ebből kreáltak két történetet egy háborut a tatárokellen és egyet a kunokellen.

Az Anjou legendárium képeiből kiderűl a hamisitás.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

A 82r(X.Quomodo pugnabat cum tartaris=hogyan harcolt a tatárokkal) és a 83v(Quomodo Comanum depilabat per crines et puella decolabat collum suum=Hogyan huzta a hajánál fogva a Kománt,és a lány levágta a nyakát)képekből világosan látszik,hogy Szent László nem kun(hun) vitézzel harcól hanem egy kumán(coman) tatárral.
Vajon mit akart mondani a festő művész a 85v képen látható tállal,amit a nemes ember nemtudott felemelni,de a szegény ember felemelte?A 86r -en található képek is arról akarnak üzenni,hogy az ördögi erők meghamisitjáka tényeket.

 

Bonfini: http://www.e-rara.ch/bau_1/content/pageview/3302578

https://books.google.ro/books?id=J6QxAQAAMAAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Antonii+Bonfinii:Rerum+ungaric.arum+decades&source=bl&ots=TslmPyAJoN&sig=NDq_6tNQuJbbraqS0U2CcST-jA0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiz0tHd0r_KAhVJkSwKHYm-DngQ6AEINzAE#v=onepage&q=Antonii%20Bonfinii%3ARerum%20ungaricarum%20decades&f=false

Idézet Bonfinitől:

Ladislau igitur Caroli filiam uxorem duxerat,quam quidem neque pro dignitate tractavit,neque coniugali amore et charitate prosequutus est,Cumanorum nanque amoribus distractum,multas ex his sibi pellices,preter sas(sus) et aequum admovisse ferunt.Illegitimo igitur amore plus aequo flagravit,et in earum ditionem hunc se totum asservisse perhibent,ex his potissimas treis nominant,Aydnam,Cupchecen,et Mandulam…Hinc Chuno Ladislao cognomen est indutum:vitae impudicitiam ad Pontificem maximum detulere.Quin etiam in depravatae fidei suspicionem ob Cumanarum consuetudinem,venisse memorant.Item caeteris Christianae Republicae Principibus haud parum suspicionis injecit,ne Regis exemplo Ungari,qui quandoque ab inita olim fide defecerant,in priscam majorum labem reciderent.Itaque sacrosancta Senatui visum est,mittendum esse in Pannoniam legatum Philippum Firmanum,civem et Cardinalem circumspectum Apostolicae Sedis legatum creant. His Legatus propemodum commotus ,anathematis Regi notam inussit,Ungaris demissas barbas interdixit,iussit crines tondere.Pileorum Cumanorum usum ,apostolico edicto inhibuitt,postremo antiquatis Cumanorum ritibus,quos Regis exemplo ,multi passim imbiberant,et confirmata fide catholica,in Italiam redijt….Quum enim propter intestina bella se quotidie mutuo popularentur...—László tehát Károly király lányát vette feleségűl,akit viszont nem becsült kellő képpen,sem házastársi kötelességének nem tett eleget,ugyanis a kunokkal szórakozott,szajhákkal hált emellett disznókkal és lovakkal is,amint jelentették.Törvénytelen szerelemet gyakorolt plus a lovak iránt is tüzelt,és ennek mindent alárandelt,ajelentések szerint ezek hárman volt a szeretői közül a legnagyobbak:Aydnam,Cupchecen,et Mandula…Igy felvette a Kun László nevet és a tisztátalan életmodjának hire eljutott a pápához is.Fenn állt a megrontott hit gyanuja,amit a kunok szokásaiból átvett. Ugyanigy más keresztény országok vezetőiben is fenn ált a gyanú,nehogy a király példáját követve a magyarok visszaessenek őseik tévelygéseikre.Igy tehát a szent Szenátus ugy látta jónak,hogy Pannoniába küldi Firmán Fülöp biborost egy apostoli küldöttség élén.Ez a küldöttség amint megjött ,felmutatta a király kiátkozásának okmányát,a magyarok szakáll viselének tilalmát,és megparancsolta a haj lenyirását.Az apostoli ediktum megtiltotta a kunmódra növesztett hajviseletet,és végül a kunok ősi ritusait,amit a király példáját követve sokan magukba szivtak,aztán megerősitva a katolikus hitet visszatértek Itáliába…A belháborúk miatt a nép egymást irtotta…

A fenti szövegekből látszik,hogy itt valójában vallásháborúval van dolgunk és nem polgárháborúval,vagy etnikai háborúval.Ha figyelembe vesszük Nechita Coniate bizánci történetiró irását a Kárpát-medencei etnikumokról a XII.században,ahól szkitákról,hunokról és hungárokról ir,akkór joggal gyanithatjuk,hogy a kunok,valójában az őstelepes hunok voltak és nem a kumánok akikkel őket összemosták a történelemhamisitók.A kunok vagyis az ős hunok csak abban különböztek a magyaroktól,hogy fő foglalkozásuk az állattartás volt és ragaszkodtakaz ősi hitükhöz.

https://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA309&dq=scythas+generos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwifjZ7OxfbPAhXpKsAKHf4LB-c4ChDoAQgxMAM#v=onepage&q=scythas%20generos&f=false  63.oldal

Hogy van az, hogy az irások szerint Kun László enyhén szólva nem volt az Egyház barátja és  még is az ő neve alatt jussolta az Egyház a legtöbb adománylevelet.? Az világosan látszik,hogy az Isten a földi helytartója által forgatja az ujja körül a világot.

Az Anjou legendárium és Piccolomini Getikája

covers_249831

A Károly Robert uralkodásával fémjelzett időszakot ugy emlitik a mai történelemkönyvekben,mint a magyar történelem egyik aranykorát.Valójában azonban a magyar történelemben minden a feje tetejére van állitva,tehát mindennek az ellenkezője igaz.És valóban, hogy lehet egy dicső kórszak az, amikór Károly Robóert(Karoberto) lefejezi a magyar nemességet.Nem e ez volt az a Nagy Károly aki kiirtotta a Hun nemességet s nem pedig a sosem létezett másik?Minden országban a kultúra megteremtője és fenntartója a nemesség volt.Ha Károbertónak a magyar nemesek az utjában álltak(tudjuk,hogy másfél évtizedig tartott,amig a magyar urak ellenállását megtörte),akkór vajon ő ápolta a magyar kulturát,vagy azt is irtotta?Hogy került az ugynevezett Anjou legendárium a Vatikánba?Vajon ezzel együtt nem e lettek oda vive olyan magyar irások is aminek alapján Silvius Piccolomini a későbbi II.Pius megirta a Gótok történetét,majd az eredeti irások meg lettek semmisitve?Ha össze vetjük az Anjou Károly és a Nagy Károly családfáját,azonnal feltünik a hasonlóság:

Martell Károly…Kis Pipin…Nagy Károly(I.Frank császár)VIII.század—I.Anjou Károly(Károly Robert(Caroberto))…Sánta Károly…Marcel Károly XIII.század

Tökéletes szimmetria.Valószinű,hogy az utóbbiról másólták le az elöbbit.

Vajon mi az igazság az ugynevezett Anjou legendáriummal kapcsolatban?

Mint sok más magyar kincset ezt is ugy szét lopkodták,hogy csak a 2o században fedezték fel a hóllétüket.

Feltárása: “Karl Lajos 1925: figyelt fől az Acta Sanctorum pictis imaginibus adornata c. képeskv-re a Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Vaticanae (Albert Poncelet, Brüsszel, 1910) c. katalógusban. A m. kutatók eleinte csak m. vonatkozásaival foglalkoztak. 1941-70: →Levárdy Ferenc derítette föl tört-ét, művészettört. jelentőségét és összefüggéseit. L.F.”(a Wikipédiárol)
“A temperával festett és aranyozott képeket tartalmazó pergamen-kódex 140 lapja a világ több nagy gyűjteményének – Róma: Vatikáni Apostoli Könyvtár,[1] Szentpétervár: Ermitázs,[2] New York: Pierpont Morgan Library,[3] Berkeley: Bancroft Library, Washington: Metropolitan Museum Library,[4] Párizs: Louvre[5] – állományát gazdagítja.Károly Róbert és a gyermek András herceg itáliai utazása alkalmából készült az a legendagyűjtemény, amelynek töredékei a világ nagy múzeumaiban találhatóak.”

Magyar Zoltán szerint sokkal valószinübb,hogy a kódex amelynek ikonográfiai programját képzett klerikusok állithatták össze,nem egyetlen ember munkája….Sz.László életének ilyen részletes elbeszélését másutt nem ismerjük…a kodex képsora számos ponton eltér a falképek ciklusától s inkább más ,az udvari kultura László kultuszát reprezentáló elpusztult emlékekkel függ össze.A legendárium képsora rendkivűl tudatosan van szerkesztve.Az események csak részben követik a kronológiát,inkább téma szerinti csoportositásban jelennek meg.

A fenti érveket figyelembe véve,kizárt,hogy egy utazási esemény alkalmából gyorstalpalással készitették volna ezeket a képeket.Ez a mese csak azt hivatott bizonyitani,hogy (Anjou) Károly volt a művek megrendelője.De ha igy lett volna,akkór minden bizonnyal a képek közt szerepelne ő is meg az egész familiája.Sokkal valószinübb,hogy sok egyéb kinccsel s talán irásokkal együtt ezekkel fizetett azoknak,akik trónra segitették.Ezek közt a nagyágyú nem más ,mint VIII.Bonifác pápa,aki előszeretettel élt az ellenfelek kiátkozásával.Abban az időben ez hatásos fegyvernek bizonyult.Ha beigazolódik az időbetoldás a történelembe,akkór ebben az időben vitték nyugatra társzekerekkel az ugynevezett avar kincseket.

Az Apostoli Királyság titulusnak meg volt ugy a szellemi, mint az anyagi “aranyfedezete” Magyarországon,és ezt nem az Anjou dinasztia idejében kapta,hanem épp ekkór de facto vétetett el tőle.

Nagy a valószinüsége annak is,hogy Silvius Picolomini a későbbi II.Pius pápa az elhurcólt eredeti magyar irásokból vette az ihletet amikór a hunokról irt.

https://books.google.ro/books?id=4CZRAAAAcAAJ&pg=PT13&dq=toxus+rex+hungarorum+berchtoldi&hl=hu&sa=X&ei=FFGIU9aYFuie7AbMpoCgAw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=toxus%20rex%20hungarorum%20berchtoldi&f=false

XVIII.old:Is licet suapte natura magna cuperet,augebat tamen ei fiduciam gladius Martis inventus,sacer apud Scytharum Reges semper habitus,qui sic repertus est,ut Priscus historicus tradit:Pastor quidam gregis,cum buculam claudicantem offendisset ,nec causam vulneris sciret,solicitus vestigia cruoris sequitur,ac sic ad gladium devenit,quem depascens herbas bucula incauta calcaverat,efossumque protinus ad Attilam defert,quo ille munere gratulatus,ut erat magnanimus,arbitratus,se mundi totius Dominum constitutum,et per Martis gladium potestatem sibi concessam esse belorum.—Lehet onmagában a nagy természet iránti sovárgás,de az ebben való bizalom a Mars kardjának megtalálásakór érett meg,a szkiták szokása szerint szent volt az a Király akinek ez a birtokába jut ,amint megirta Priszkosz történész:Egy csorda pásztor észrevette ,hogy egy borju sántit mivel valamiben megsértette a lábát,keresvén a baj okát megtalálta a kardot,amibe a láb megsérült,gyorsan kiásta a kardot és azt át adta Attilának,aki nagylelkű lévén gazdagon megjutalmazta ezért apásztórt,mert ugy vélte,hogy ezzel a világ urává lett és a Mars kardjának a birtokában megnyerheti a háborukat.

Valahól nagyon sántit a gót mese:

https://la.wikipedia.org/wiki/Theodericus_(rex_Ostrogothorum)

Ebben az áll,hogy Theodoricus Pannoniából származott,és innen megy a népével Itáliába ,akár a longobárdok.Persze itt az évszámok is eltérnek,meg az események is.Ha pedig elfogadnánk,hogy ez az idősebb Theodorikus fia,akkór meg nem származhat Pannoniából,mivelaz apja Tolozai.A lényeg az hogy Attila vissza követeli őt és a vele eltávozott harcosokat,mint szökevényeket. Piccolomininél a következő mondatot találjuk:Attila ergo et animo inclinatus et Gyzerici suasionibus motus,legatos in Italiam ad Valentinianum Principem mittit,Gothosque Romanis suspectos reddere nititur:dicit ergo se nihil contra Rempublicam habere,sed Theodoricum sibi inimicum esse,daturumque se Reipublice auxilium in quavis necessitate,si eum Romani seorsum Theoderico congredi patiantur.—Attila tehát saját indittatásból és Gyzericus kérésére mozdult,küldötteket menesztett Valentiniánuszhoz követelve a gót gyanus rómaiak kiadatását:ugymond semmi baja a római Köztársasággal,de Theodericus az ellensége,és minden szükséges segitséget megad a Köztársaságnak,ha elfogadják,hogy külön Theoderikusz ellen háborut indithasson.

Piccolomini az Attila által inditott nyugati hadjáratoknál átugrik a Tárnokvölgyi,meg a Kesmauri csatákon,és egyenesen a Katalaunumi ütközetről ir.

XIX.:Sangibanus alanorum rex metu futurorum perteritus Aurelianum Galliae civitatem et seipsum Attilae tradere pollicetur.Sed Theodericus atque Ecius id sentientes,ante adventum Attilae eandem urbem destruunt,suspectumque Sangibanum custodiunt,et inter suos auxiliares cum omni gente medium statuunt.Quibus cognitis,coepit Attila suis rebus dissidere,meditaroque fugam,sed consultis auspicibus,qui more suo nunc pecorum fibras,nunc quidam venas in abrasis ossibus intuentes,quamvis infaustum huius pugnam praetenderent,quia tamen summum hostium ductorem ex parte adversa casurum,relictaque victoria triumphum sua morte foedaturum praedicebant,sperat Attila mortem Ecii sibi repromitti ,qui suis motibus obviabat,quam etiam cum suo exitio affectabat,statuitque pugnare.—Sangibánus az alánok királya félve a jövőtől megigérte,hogy magát és Aurelianum galliai várost is megadja Attilának.De Teoderikus és Ecius ezt megtudván,még Attila érkezése elött lerombólták a várost Sangibánt őrizetbe vették,és a segitőit megfigyelés alatt tartották.Ezt megtudván Attila a visszavonulást latolgatta,de a jósokat megkérdezvén,akik szokás szerint az állatok beleiből és a kicsontozott inakból jósóltak,a csata szerencsétlen kimenetelét josólták,de ugyanakkór az ellenség vezéréneka halálát,akit Attila Eciusnak vélt,igy harcba bocsátkozott.

Sed Attila deturbatos milites in hunc modum hortabatur:Post victorias tantarum gentium,post edomitum Orbem,ineptum judicaverim,…Aggrediamur igitur hostem alacres.Audaciores sunt semper,qui bellum inferunt.Despicite dissonas gentes,indicium pavoris est,societate defendi.En ante impetum nostrum terroribus iam feruntur,excelsa querunt,tumulos capiunt,et fera poenitudine in campis inimicos efflagitant.-–Attila igy biztatta az összegyült sereget:E sok nép legyőzése után és a világ megzabolázása után itélkezni fogunk a balgák felett…Tehát sebesen rohanjuk meg az ellenséget.Azok a bátrak mindig akik vállalják a harcot.Vessétek meg a széthuzó népet,a gyávaság jele hogy nem tudják megvédeni társaikat.Már a rohamunk elött beléjük szált a félelem,felmagasztalást keresnek, temetőt kapnak,és kemény büntetést vonnak magukra ellenséges területeken.

Hát akkór ki is van itt ellenséges területen?A következő szövegben is az látszik,hogy itt Attila nem támadó,hanem védekező pozicióban van.Vagyis a szöveget egy olyan eseményről másólták ahól a király a saját otthonát védi.

Hic Theodericus Rex dum milites exhortans discurreret,in exercitu equo depulsus ,pedibusque suorum conculcatus,vitam matura senectute conclusit.Nonnulli dicunt,eum interfectum telo Andagis de parte Ostrogotarum,qui tunc Attila parebant.Atque sic praesagium vatis impletum est,quamvis Attila de Ecio intellexisset.Hinc Vesagothe relictis Alanis,Hunnos aggrediuntur,parumque abfuit,quin ipsum occiderent Attilam,sed ille furorem timens,in castra sese recepit,que plaustris erant vellata,parvoque et fragili munimento se tunc Attila tutare quaerebat,cui non poterant antea vallata murorum oppida resistere.Thorismundus autem Theoderici filius,qui cum Ecio cacumen collis invaserat,ratus se sua in agmina proficisci,nocte caeca in hostium carpenta ignarus incurrit,ubi fortiter dimicans,vulnere in caput recepto,ex equo praecipitatus est ,aegreque a suis morti ereptus,ac sic a praeliandi intentione destitit.Similiter et Ecius noctis confusione divisus ,cum inter hostes medios vagaretur,trepidus, ne quid incidisset adversi Gothis ,inquirens tandemque ad socia castra perveniens reliquum noctis scutorum defensione transegit.Postera die luce orta cum plenos cadaveribus campos aspicerent,nec audere Hunnos erumpere,suam arbitrantur esse victoriam,scientes Attilam non nisi magna clade confusum detrectare certamen:ille contra cum nihil ageret,ne prostratus videretur armis,tubisque canebat,incensionemque minebatur,sic victores suos territabat inclusus.At Gothi Romanique ut rem agnoscunt,quid agant,consulunt,votorumque summa visa est,obsidione illum premere,qui annonae fatigabatur inopia,nam castra ipsa expugnare arduum erat,tot sagittariorum turmis communita.Ipse autem Attila,ubi se clausum videt,piram struxit ex fellis equorum,ut si hostes supervenirent,igne inmisso in eam se praecipitaret,ne ullus quisquam eius vulnere laetaretur,aut in potestatem hostium tantarum gentium Dominus perveniret.Verum dum obsidio paratur,querunt Vesegothe Regum suum miranturque,tanta in felicitate non comparere ductorem,cumque diutius explorantur,inter densissima hostium cadavera cum reperiunt,ac tantis honoribus inimicis spectantibus auferunt,honorificeque,ut maiestatem decebat Regiam sepeliunt.Ex hinc Thorismundus,quo pacto patris mortem ulciscatur,ex Ecio,qui consilio atque aetate praeibat,querit,ille timet,ne Hunnis funditus interemptis Gothi Romanum vastarent Imperium,ut qui hoste vacarent,nec fidem servare novissent,adolescenti suadet,ut proprias sedes repetat,paternumque regnum arripiat,priusquam Germani,paternis susceptis opibus,diadema suscipiant,ac post et graviter et impie cum suis pugnare pro regno cogatur.Sequitur consilium adolescens non tam ut Ecio morem gerat,quam ut sibi consulat,relictisque Hunnis in Galliam pergit.In hoc tam funesto bello ex utraque parte caesi sunt centum sexaginta quinque millia hominum,exceptis quindecim millibus Gepidarum et Francorum,qui ante congressionem publicam noctu se occurentes mutuis concidere vulneribus,Francis pro Romanorum,Gepidis pro Hunnorum parte pugnantibus.Attila etsi Gothorum discessum perceperat,fraudem tamen timens,aliquamdiu se intra castra continuit,sed uti hostium absentiam longa silentia secuta sunt,mentem eregit,rursusque victoriam sperat,et in antiqua facta recolligit animum.Torismundus patre mortuo in campis statim Catelaunicis,ubi pugnaverat,Regiae majestatis insignia suscipit,ac Tholosam proficiscitur,ubi quanquam Fratrum turba fortiter esset,sic tamen initia sua moderatus est ut nullum repererit de successione regni certamen.—Ekkór Theodericus Király miközben a katonáinak bátoritó beszédet tartott,hirtelen leesett a lováról,és a sajátjai taposták el,igy öregség elött befejezte életét.Nem kevesen állitják azonban,hogy az osztrogót Andagis fegyvere által vesztette volna életét,aki Attilát védte.Igy teljesedett be a jövendőmondók jóslata,amit Attila Éciuszra értett.Ez után a Vizigótok(akik az alánok megfigyelésével voltak megbizva)elhagyták az Alánokat és a Hunok ellen indultak,csak kicsin mulott hogy nem őlték meg Attilát,aki félve ezek haragjától,a táborába menekűlt,tábórba mely szekerekkel volt körűlvéve,szegényes és törékeny erőditmény, amely akkór Attilát volt hivatott megvédeni,akinek az elött nem tudott ellenálni a falakkal körülvett erőditmény.Toriszmundusz pedig Teoderikusz fia aki Éciusszal megrohamozta a domb tetőt éjszaka a vak sötétben az ellenség szekeribe botlott ahól kemény hadakozás közben a fején sebet kapott,a lováról leesve,az övéi mentették ki.Ugyanigy tévelygett a sötétben az ellenség között Éciusz is félve nehogy ellenséges gótókkal találkozzon, aztán az éjszaka elteltével a pajzsok védelme alá húzódott.A következő nap amikór megvilágosodott a környék, a rengeteg holtest látványa tárult a szem elé.Mivel nem hallották a Hunok mozgását, igy azt hitték övék a győzelem tudva,hogy nem csak Attila nagy vesztesége, hanem a zürzavar vetett véget a harcnak:aztán a kürtök harsogtak,tűz fenyegetett,igy a bezártak rettegésben tartották a győzteseket.Amikór a gótok és a rómaiak felismerték a helyzetet,tanácskoztak és eldöntötték,hogy vesztegzár alá helyezik a tábort,tudva hogy élelemhiányban vannak,de a tábór magaslaton állt és a nyilászok tórnyaival megerősitve.Maga Attila amikór bezárva látta magát lóbőrökből máglyát rakatott hogy ha az ellenség rá tőr beleveti magát nehogy élve az ellenség kezébe kerüljön ennyi nemzet Ura.Az ostrom előkészitése alatt a vizigótok csodálatos módon siratták a királyukat akit sok keresés után a legsürübb tetemek közt találtak meg,sőt nagyon sok méltóságot az ellenség soraiból,kiket tisztességesen eltemettek. Ecius,aki tanácsadásban és kórban meghaladta a többieket.Azt kérte(félve attól,hogy miután a Hunnok ki lettek irtva,a gótok megtámadják a Római birodalmat,mert az idegen kóborlók megbizhatatlanok,) a fiataloktól,hogy menjenek vissza a szülőföldjükre és foglalják el királyi örökségüket,mielött ezt megtennék az otthon maradt testvéreik,nehogy aztán ezekkel harcólniuk kelljen.A tanácskozás után a fiatalok nem ugy ahogy Écius akarta,hanem a saját akaratuk szerint otthagyták a Hunnokat és haza mentek Galliába.Ezekben a gyászos harcokban mindkét részről százhatvanötezer ember pusztult el,az ötvenezer Gepida és Frankon kivűl,akik a nagy ütközet elött csaptak össze,a Gepidák a Hunnok oldalán,a Frankok a Rómaiakoldalán.Attila amikór észre vette a gótok távozását,elöbb csapdát sejtve még várt egy pár napig,aztán látva hogy hosszúidőn keresztűl az ellenség nem jelentkezik,ujra remélni kezdte a győzelmet és vissza nyerte régi lelki állapotát.Toriszmundusz miután apja életét vesztette a Katalaunumi csatában,elnyerte a királyi méltóságot és elindult Tolozába,ahól a testvérei serege várta,de köszönhetően a fegyelmezett természetének nem kerűlt sór utódlási harcokra.

Ez után mintha Ecius is eltünt volna a római seregekkel együtt,szabad utat engedve Attilának Itália felé,aminek a kirablása után egészségesen haza távozik,ahól a nász éjszakáján éri a halál.

XXVII.Attila halála után megindul a harc a fiai között a tronöröklésért,de ebbe a harcba beszáll Ardarikus(Aladár?)is aki a gepidák fejedelme.A Nedad folyó melletti csatában elesik Attila nagyobbik fia Ellák,a többi fiu elmenekül a Fekete(Pontici) tenger partjára.Egyedüli gyöztesnek Ardarikus kerül ki.

Az irásel ején Silvius Piccolomini azt állitja,hogy Leonardus Aretinus és Jordanes irásaiból vette az ihletet.Ha azonban elolvassuk Jordánes Getikáját,azt látjuk,hogy Piccolomini szinte szóról-szóra “másolt” ki ebből.De ha már meg volt irva a történet,mire volt jó ez a plagizálás? De az is lehet,hogy ez volt az eredeti,és Jordanes akiből aztán Jornandest csináltak,hogy jobban hajazzon az antiquitáshoz Piccolomini irása alapján compilálta a Getikát .Ezt abból lehet kikövetkeztetni,hogy a Jordanes Getikája sokkal bővebb.Mi értelme lett volna egy megirt nagy terjedelmű mű után irni egy kisméretű művecskét ugyanarról a témáról,amelyben plagizál és az irásának ezt a cimet adja:Aeneae Sylvii historia gotorum(Aeneas Silviusz a gótok története).Igy ha nem ő az eredeti szerző,akkór bűntettet követett el.Vagy pápáknak ez megengedett?

 

 

 

 

A krisztusi doktrina

üdvözlégy

Ha a fény nem képes a sötétségen felülkerekedni,akkór ennek a világnak vége.Hit, hüség, szeretet,mind csalóka káprázat ha hiányzik az ész.Az ész az egyetlen eszköz amivel urrá lehet lenni a sötétségen.Az Észből ered a gondolat,ami az IGÉBEN ölt testet.
https://books.google.ro/books?id=7PlFAAAAcAAJ&pg=PA585&dq=nebros+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=ICDCVJC0C-f5ywPmrYCIBg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=nebros%20scytharum&f=false

44.old.:In principio erat Verbum et verbum erat apud Deum,et Deus erat verbum.Omnia per ipsum facta sunt,et sine ipso factum est nihil,quod factum est.Et insuper scire,que Deus semper existens,principioque carens ,et secula praecedens.—Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala.Minden ő általa lett és nélküle semmi.Ezenfelül tudni kell hogy az Isten öröktől fogva létezik, nincs kezdete és az idők elött létezett.

45.old.:Minime vero mirari oportet,non dudum antea ita ut nunc,omnibus hominibus et gentibus CHRISTUM innotuisse.Doctrina enim CHRISTI omnium consumatissima,atque perfectissima,omnique sapientiae et virturtis genere absolutissima .—Kevésbé sem kell azon csodálkozni,hogy ugy a multban mint most is, az embereknek és a nemzeteknek tudomásuk van Krisztusról.Mert a krisztusi doktrina(tanitás) a leg komplexebb és a leg tökéletesebb,minden bölcsességnek és virtusnak az abszolut forrása.

Megjegyzem,hogy ez igy is volt addig, amig nem higitották fel olyan elemekkel,melyek bizonyos népcsoportok érdekeit szolgálták.A krisztusi tanitás lényege:Ne tedd másnak azt amit nem szeretnéd,hogy más neked tegyen és csak azt tedd másnak,amit szeretnéd,hogy más neked tegye.Ezt ugy is meglehet fogalmazni,hogy élni és élni hagyni.Ez a gondolkodásmód nem 2ooo éve jelent meg,de lehet,hogy több ezer évvel ezelött divatban volt.Ezt hivták aranykórnak,amikor nem voltak háboruk,amikor sem egyének,sem népcsoportok nem törekedtek a dominanciára.Csak is egy ilyen békés környezetben lehetett elvégezni azt a bonyolult és hosszas munkát,ami a növények nemesitését illeti.Rá lehet fogni,hogy a számtalan konyhakerti zöldséget és az édes gyümölcsöket az Isten egy kéz csettintéssel teremtette,de akkór hogy magyarázzuk meg azt,hogy mindezen hasznos gabona,zöldség meg gyümölcs fajtáknak van egy vad, kevésbé használható változata? Vagy ugy képzeljük,hogy az Isten is ugy gondolkozott mint az indián varázsló:jó embernek jó orvosság,rosz embernek rosz orvosság ? Könnyebb elhinni azt,hogy mindezt istenemberek végezték el.A Krisztusisten Emberisten.Aki a krisztusi tanitást követi Krisztussá,vagyis Isten fiává válhat.Ez az Isten az univerzális Jó Isten,nem pedig egy törzsi hatalmára féltékeny bosszuálló isten mint amilyent az Ó testamentum ábrázól.

Amikor elszaporodtak a dominanciára szakosodott népcsoportok,ezek uj tanokat gyártottak,amelyek igazolni próbálták a bűnös cselekedeteiket.Kitalálták a hitet és a hűséget egy kegyetlen zsarnok Isten iránt,mint jogalapot.Az embert megfosztották minden érdemtől és dicsérettől,amit átruháztak egy olyan képzeletbeli Istenre,aki egy csetintéssel megteremtette a világot,Igy hazudták el bizonyos békés népek évezredes munkáját , eltulajdonitva e munka gyümölcsét.Még ha el is ismerték ezen békés emberek munkáját a létező anyagi javak előállitásában,mindezt csak is a saját Istenük akaratának tulajdonitották,aki a hit és hűség fejébe  a már létező javakat, majd nekik adja,és nem annak aki megdolgozott érte.

Miután az aranykór véget ért,és a rablásra berendezkedett népek tulsulyba kerültek,de amint fennebb olvastuk,hogy a Krisztus név és krisztusi tanok még nagyon élénken megvoltak az emberek tudatában,ezt valahogy semlegesiteni kellett,és az uj Istenhithez kellett igazitani.Ekkor dolgozták ki a Jézus Krisztus történetet.Régi irásokból látszik,hogy nem egy valódi megtörtént esetről van szó,hanem egy olyan szcenárióról,amit az idő folyamán módositgattak.Az ilyen könyveket mint ami a linken megadott, utólag vagy megsemmisitették,vagy elrejtették,mivel itt még nem volt tökéletesitve a hamisitás.Az eredeti irásokat vagy megsemmisitették,vagy megsemmisültek ugy,hogy már nem másolták át az eredeti formában,és az idő vas foga tette a dolgát.

Az alább leirtakat már nem találjuk meg a bibliában,ott már szépitgettek

55.old:Ut vero infans á lacte materno iam abhorruit et mammam attingere noluit,promissionem mater adimplet:et in templum ascendens iuxta votum eam DEO consecrat,tertium iam tum aetatis agentem annum.Et sacerdotes quidem tum eam tanquam sanctius quoddam donarium suscepere et puellam in sacrario fovendam esse duxere,ad antiqui illius Samuelis similitudinem.Itaque illa ut res divina,intacta et sacrosancta in templi sanctiore loco et adytis ipsis vivebat.Postquam autem adolevit,consilium sacerdotes agitarunt,quid de ea statuerent,ne in sacrum eius corpus admittere quisquem viderentur.Sacrilegium namque prorsus se commissuros putabant,si viro eam coniugerent,atque in servitutem coniugalis legis redigerent,que semel DEO dicata est.E diverso autem puellam eo aetatis flore in sacratiore templo versari,nec permissum lege putabant nec rem satis honestam et decoram esse videbant.Saepe itaque et multum re deliberata,divinitus eis per inspirationem ostendit,ut eam alicui,qui ad templum sedulo esset,sponsae nomine commiterent.Eum vero talem esse debere,cui recte virginitatis custodia demandaretur.Porro non alius ipso Iosepho visus est esse magis idoneus,ad solorum sponsalium coniunctionem contrahendam:quippe qui propinquitate generis eam contigeret,(eiusdem enim tribus erant) insuper vero et senio et honestate morum iampridem bonae fidei existimationem consecutus esset.—Amidön a gyereket már eltanácsolták az anyatejtől,és a gyerek már nem akarta érinteni az emlőt,beteljesedett az anya fogadalma:és felmenvén a templomba a fogadalomnak megfelelően a gyereket Istennek ajánlotta,amikor a három évet betöltötte.És a papok felvették mint egy szent ajándékot,és a lánykát a sekrestye melegébe vitték akárcsak egykór Sámuelt.Igy mint isteni érintetlen szent a templom szent helyeiben sőt a szentélyben élt.Miután pedig éretté serdült a papok tanácsa összeült megtárgyalni a helyzetét,hogy ne engedtessék meg bárkinek a szent testének a megtekintése.(Itt meg kell jegyezni,hogy azok a nők,akik ilyen templomokban nevelkedtek görögöknél,általában a nemi életbe való beavatást voltak hivatottak elvégezni).Egyenesen szentségtörésnek itélték férfival való egyesülését,valamint a házasság kötelékébe való vissza adását,hamár egyszer Istennek volt felajánlva.Másfelől ebben a virágzó kórban a lányt a szent templomban tartani, sem a törvény,sem a tisztesség nem teszi lehetővé.A sok tanácskozás után a szentlélek ihletet adott nekik,hogy valakinek,aki szorgalmasan jár a templomba ahhoz jegyeztessék el.De ettől megkövetelték,hogy a lány szüzességét megörizze.Aztán nem mást mint magát Jozsefet találták a leg megfelelőbbnek a vigasztaló eljegyzésre és házasságra:mivel közeli rokonságban is voltak(ugyanis ugyanabból a törzsből valók),ezenfelűl meg idős, tisztességes,erkölcsös és a hitbéli dolgok tekintetében már elöbb felfigyeltek rá.

Epiphan szerint:Iosephus senex admodum fuit,octuaginta plus minus natus annos,et sex ex priore coniuge habuit libros.—Jozsef már jó öreg volt,nyolcvan év körüli,és hat gyereke volt az elötti házasságából.

95.:Joseph faber ex uxore sua Salome(que quidem filia fuit Aggaei,fratris Zachariae prophetae,eiusdemque Iohanis baptistae patris:Zacharias vero et Aggaeus filij erantBarachiae sacerdotis) quatuor susceptis filios,Iacobum ,Simeonem,Iudam,et Iosen:et item filias duas Esther et Thamar.Ita ut Salome ipsa et Ioannes baptista duorum fratrum liberi fuerint.Etenim Zacharia filius quidem est Barachiae patrus autem iohannis. Similiter et Aggaei frater quidem Zachariae patrus autem Salome,Iosephi coniugis.Salomen porro dico,non illam in Bethleem obstetricem( illa enim Bethleemitica,consobrina Elisabethae erat et item sanctae virginis Mariae ut hoc sacrum Lucae Evangelium indicat). Siquidem tres fuere sorores Bethleemiticae ,filiae Matthan sacerdotis,et Mariae coniugis eius,sub Cleopatrae et Cosoparis Persae regno,ante Herodis Antipatri filij regnum.Primae Mariae,secundae Sobae ,tertiae Annae nomen erat.Nupsit prima in Bethleem Maria,et peperit Salomem obstetricem.Nupsit quoque secunda itidem in Bethleem Sobae,et genuit Elisabetham.Nupsit postremo et tertia Anna in terra Gallilea,et protulit Mariam Dei genetricem ex qua nobis exortus est CHRISTUS ipsa veritas —Jozsef  mesternek Salométol(aki Agga lánya volt,aki Zakariás proféta testvére,aki keresztelő János apja:Zakariás pedig és Agga Barachia papnak a fiai) született négy fia Jákob,Simeon,Juda és Josea és két lánya Eszter és Tamara.Igy ez a Salome és keresztelő János két testvér gyerekei voltak.Mert Zakariás Barachia fia volt és János apja,ugyan igy Aggai Zakariás testvére és Salome apja,aki Jozsef felesége.De nem Betlehemi bábasszony Salomérol van szó(mert a bethlehemi rokonságban volt Erzsébettel és szent szűz Máriával amint a Lukács evangéliumában olvashatjuk.Három Betlehemi nővér volt,kik Máthán pap és felesége Maria gyerekei,Kleopatra és a perzsa Kosoparis uralkodása alatt,Herodes Antipatros fia uralkodása elött.Az első a Máriáé,a második Sobáé,a harmadik Annáé.Feleségül vette az elsőt Máriát Bethlehemben és született tőle Salome a bábaasszony,feleségűl vette a másodikat Sobát ugyancsak Bethlehemben akitől született Erzsébet,feleségül vette a harmadikat Annát Gallilea földjén,akitől született Mária Isten anyja akitől született nekünk a Krisztus maga az igazság.

Ezek szerint, Máthánnak három felesége volt,akik közül az utolsó Anna.Ekkór már Máthán Galileába költözött és nevet is változtatott,mivel Mária apját Ioachimnak hivták.Ugy tünik,hogy a férfiak majdnem kétszer hosszabb ideig éltek mint a nők.

94.old:Ceterum tempus omne á nativitate CHRISTI usque ad Dei genitricis migrationem,annos fuisse dicit quadraginta quator.Totius autem vite eius annos quinquagintanovem.—Krisztus születésétől Mária haláláig 44 év telt el.Egész élete hossza 59 év volt.Vagyis 15 éves korában szült.

Itaque in Nazareth cum Iosepho domicilium illa habens,ab archangelo Gabriele laetum accipit nuncium:Ave, dicente,gratia plena,Dominus tecum.Et simul cum ea ipsa voce intransibiliter eternum et anteseculare VERBUM DEI descendit,et conditionem naturamque nostram,(inenarrabili naturamque superante modo subit,supra mentis intelligentieque nostrae captum,massae et fermento humano miytum atque temperatum).—Tehát amint Názáretben Jozseffel lakott,Gábriel arkangyaltól örömhirt kapott:Üdvözlégy,az Ur van te veled.És ezzel a szózattal együtt a változatlan örök és idők elötti Isten Igéje leszállt és a mi természeti körülményeinkben testet öltött.

Itt egy olyan esettel állunk szemben ami zsidóknál nem volt szokásban,tudnillik nők nem szolgálhattak templomban,és egyedüli eset amikor Istennek felajánlott leány gyermek a templomban papok közt nevelkedne.Ellenben szokásban volt ez rómaiaknál és görögöknél,ezért gyanitani lehet,hogy innet vették a sztoryhoz az ötletet.A sok ellentmondást elkerülendő,ezt a történetet teljesen mellőzték a bibliából.

Ezt a történetet egy olyan erkölcsében megromlott papság szerkeszthette,akiket a hatalom teljesen elvakitott.Azt tudjuk,hogy VI.Sándor pápa idejében normálisnak számitott,hogy egy pap kénye kedve szerint elcsábithatta bárkinek a jegyesét vagy feleségét.Sándor pápának egy ilyen kapcsolatból született Lukrécia nevű lánya a Vatikánban élt.A rossz nyelvek azt mesélték,hogy a Borgiák olyan heves vérüek voltak,hogy nem tudtak kielégülni rendesen csak egymásközt.Igy amikór a Vatikánban megjelent egy ujszülött,akit Nárcisznak kereszteltek,mindenki azt gyanitotta,hogy ez Sándor és Lukrécia,vagy Cezare és Lukrécia közös gyereke:”Borgia roman einer familie von Klaubund”Phaidon verlag.Wien 1932.87.oldal.

A történet sok szempontból is szembe megy az erkölccsel,habár a hatalom annyira korumpálta a mai ember erkölcsi magatartását,hogy a legtöbb embernek fel sem tünik hogy itt nincs minden rendben.A bibliában és a megfilmesitett változatokban Jozsef egyáltalán nem az az inpotens aggastyán,aki önként elvállalja a magasztos feladatot.Sőt annyira féltékeny,hogy már el akarja bocsátani a menyasszonyát,amit csak Gábriel arkangyal közbelépése tud megakadályozni.Amilyen összefércelt a story,épp olyan felületes az égiek hozzáállása.Egy ilyen világméretű esemény kivitelezését,ha a mindenható minenttudó égiek irányitanak,akkór zökkenőmentesen és botrány keltés nélkűl kellett volna végbemenjen.Ez a történet ugy tünik,hogy inkább az akkóri papok erkölcsi magatartását hivatott igazólni,amikor bárkinek a jegyesét büntetlenűl birtokba vehették.

Ha valódi történelmi személy lett volna,akinek az életutja az égiek figyelemközpontjában volt,akkór nem lenne akkora homály a születése és a fellépése közötti időszakban.A közel 3o év alatt Egyetlen momentumot közölnek,amikór a szülei a templomban találják meg papok társaságában.Ezt nem lehet a család szerény helyzetének tulajdonitani,mivel amint a fenti szövegekből kiderűl,a rokonságnan papok sőt egy próféta is szerepel.Egyetlen magyarázat a 3o év eseményeinek hiányára az,hogy ezek nem is léteztek.

Azalábbi linkentalálható képsorozat,valójában a kereszténység történetét mutatja be képi formában,amikór a legtöbb ember elött ismeretlen volt azirás.Itt a történet a Nagy boldog asszonnyal kezdődik.A jézusi történetet latin művelségű papok találták ki.Latinul a máre nagyot jelent,tehát a Mária nevet is a Nagy(asszonyról) kreálták.Ahogy a fenti idézetekben a Máthán esete is mutatja,a tehetősebb férfiaknak több feleségük volt,akik közűl az elsőt Nagyasszonynak hivták.Ezért volt a Máthán első feleségének a neve Mária.A régi időkben a neveknek mindig jelentése volt.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

Távol áll tőlem hogy még nagyobb megosztást provokáljak a keresztények között,de amig nem találjuk meg a kereszténység igazi szilárd és kikezdhetetlen alapjait,addig az iszlám térhóditását nem lehet megállitani.Egyedűl a krisztusi tan hirdeti a szabadságot és az egyenlőséget nemzetek és nemek között.Az Ótestamentumi és az Iszlám által elképzelt Isten egy rabszolga társadalmat hivatott tovább éltetni.

Gender study

csimpánz

Egy tinidzser számára minden információ ami a szexuális élettel kapcsolatos prioritást élvez.Nem sok főiskolán oktatják az ezzel kapcsolatos dolgokat,ezért van olyan nagy népszerüsége azon egyetemeknek,ahól bőségesen kinálják ezen információkat.Az egyik ilyen egyetem tudtommal a CEU.

A gender elmélet szerint létezik vagy 6o féle szexuális identitás.Ez lehet igaz is,de már az is elgondolkodtató ha csak vagy hat féle létezik.A közhiedelem szerint a szexuális identitás szoros összefüggésben áll a nemi szervek nagyságával.Ez azonban nem törvényszerű.

A Kama Szutra szerint háromféle női és háromféle férfi nemiszervméret létezik.Ezeket állatokkal példázza,ugy mint nőknél a suta,a kanca és az elefánt,a férfiaknál a nyul,a bika és a csődőr.Az elmélet szerint,a legnagyobb nemi kielégülés a suta és a csődör esetében jöhet létre,az elefánt és a nyul esetében ez egyszerüen lehetetlen.Mindebből az következik,hogy létezik egy olyan kategória, ugy férfiak mint nők esetében,akik csak valamilyen deviáns módon képesek szexuálisan kielégülni.

Hogy mennyire helyes a Kámaszutra észrevétele,az a következő történetből is látszik:

https://magyarkozosseg.net/korhazba-szallitottak-bebiszittert-mert-behelyezte-ra-bizott-babat-egy-testnyilasaba/

Aki katona volt az emlékszik a berukkolást követő orvosi vizsgálatra,amikor az ujjoncok meztelenre vetközve végig mennek egy orvosi kommisszio elött,és ezek szortirozzák őket különböző egységekbe.Itt a vizsgálat elsősorban a nemi szerv nagyságára irányul,mert a nemi szerv nagysága általában forditott arányban áll az intelligenciával.Nem nehéz megfigyelni,hogy egy emberszabású,testsullyához képest, sokkal nagyobb nemi szervvel rendelkezik mint egy ember,vagyis a nemi szerv mérete fajfüggő.Itt már is jön a cáfolat,hogy hogy függhet valami olyasmitől,ami nem létezik,mert ugye emberi fajok nem léteznek a mai polkorekt szóhasználatban.De ha valóban egységes az emberi faj,akkór hogy magyarázzuk meg ezt az oriási szóródást a nemi identitás terén?Bármelyik állatfaj esetében két féle nemi identitással állunk szemben.Az állati homoszexualitás ritka és csak olyan esetben áll fenn amikór ugyanolyan nemű állatok össze vannak zárva.A nemi szervek mérete ugyanannál a fajnál nem mutat jelentős különbséget.

Itt valójában arról van szó,hogy olyan emberek uralják a tudományt és a vallást,akiknek érdekében áll az igazság elferditése.Tény hogy a hatalmat mindig a kevésbé intelligens de állati ravaszsággal rendelelkező emberek szerzik meg.Valaki azt mondta,hogy annak van szüksége hatalomra,aki valami hamisságot akar elkövetni,mert aki jót akar annak elég a szeretet is.

Gyerekmese az az állitás,hogy minden ember egy tőről származik.Valamikór számtalan emberi faj létezett,a legfejlettebbektől,akiket a mitoszok isteneknek neveztek a legfejletlenebbekig,akiket faunoknak hivtak.A sorozatos keveredés folytán a faji jellegzetességek, ez esetben a nemi szervekre vonatkozólag, mikor egyiknél,mikor másiknál előbukkannak.Ezt a mai tudomány jelen esetben a gender study egyszerüen csak megállapitja,de magyarázatot nem ad rá.

A vallás szerint minden ember egy emberpártól származik.Azonban ,ha jól odafigyelünk a bibliában leirtakra,rájövünk,hogy nem éppen igy van.

A biblia teremtés könyvében leirt bűnbeesést sokféleképpen értelmezik,de az igazi jelentése tabu téma.Még mielött Ádám és Éva gyereket nemzettek,a kigyó elcsébitja Évát.Egy nőt mire szoktak leginkább elcsábitani,ha nem a nemi közösülésre? És ha egy kigyó beszélni tud,akkór az csak szimbólikusan kigyó,igy lehet,hogy flig ember félig állat.És ha Káin nem ütött Ádámra a tökéletes teremtményre,akkór feltehetően a “kigyótól” származott.De lehet ennek a bűnbeesésnek egy másik kézenfekvő magyarázata.A bibliából megtudhatjuk,hogy a választott nép számára az egyik legnagyobb és egyben halálos bűn a sodomizmus(állatokkal való közösűlés) volt.Állat és ember közti nemzési lehetőség nem bizonyitott,habár a mitológiában találunk olyan lényeket,mint a minotaurus ,vagy a kentaurok amelyek ilyen közösülésből származnak.A modern jővőképet megjelenitő filmekben is találunk ilyen lényeket,mintha azt suggalnák,hogy a jővő ilyen irányban fog haladni.Feltehetjük a kérdést,hogy a bibliai tiltás a fajtalan nemi élvezetre vonatkozik,vagy a fajok keveredését hivatott meggátólni?Véleményem szerint mindkettőre.Egy ember-állat keverék sosem lesz sem tökéletes ember,sem tökéletes állat.De van egy még fontosabb jelenség.A nemi élvezet alatt olyan tulajdonságok kerülnek át(mondjuk a bioáramokon keresztűl) egyik félről a másikra,amelyek az adott faj jellemzői.Ezek a tulajdonságok aztán öröklődnek az utódokra.Régi megfigyelés, hogy bizonyos emberek viselkedésben sőt arckinézetben is bizonyos állatokra hasonlitanak.Ezt pedig vallási alapon nem lehet megmagyarázni,mivel Isten nem keverte az embert az állattal.
Idézet Bloch “Korunk nemi élete” cimű könyvéből :57o. oldal
“Ami pedig az állatokkal való valódi fajtalanságot és nemi aktusokat (sodomia,bestialitás)illeti,alig van olyan állat,mely ne szolgált volna valami módon és valamikor az emberi vágyaknak,természetesen leggyakrabban a mindig rendelkezésre álló házi állatok használtattak,mint:kutyák,macskák,juhok,kecskék,tyukok,ludak ,kacsák,lovak.Martin Schurig már 173o-ban Gynaecologiájában,a sodomiás eltévelyedéseknek nagyon gazdag casuistikáját állitotta össze,melyben a megnevezett állatokon kivűl még majmok,medvék és halak fordulnak elő.Az ó-korban kigyók gyakran voltak a fajtalanság tárgyai nők részéről,a mai ölebecskéjének szerepét játszották.A bestialitás elterjedése általános.Különösen hirhedtek annak gyakorisága miatt Kina és Olaszország,az elöbbi országban a lud,az utóbbiban a kecske az,melyet különösen szeretnek a nemi visszaélésre használni.Ló és szamár Indiában és a délszlávoknál a főszerepet játszák a sodomiás tárgyak között.”
Tegyük hozzá,hogy Németországban és egész Kelet és Nyugateurópában épp ugy el volt terjedve mint a fennebb emlitett országokban.

Ugy látom,hogy nem én vagyok az egyetlen akinek ez a véleménye.Itt van például Hertelendi táltós irása a facebookon:

“Atyám, miért van az, hogy az ókori isteneket mind valami állathoz hasonlították, állat fejjel ábrázolták? Hisz ezek a népek tisztelték és félték isteneiket, az állat jelzőt pedig az ember leszólásként, negatív megbélyegzésként használja.
Fiam, ugye ismered a mondást, „Ki mint él, úgy ítél!”.
Nos, az ember néha embertársára is használ állatjelzőket, viselkedése, kinézete alapján.
Kinézetre: lófeje van, tehénszájú, macskaszemű, szamárfülű, majompofa, stb. …
Viselkedésre: éjszakai bagoly, úgy viselkedik, mint a disznó, úgy eszik, mint a disznó, nyerít, mint a ló, cammog, mint a medve, álnok, mint a kígyó, stb…..
Ha az ember saját társaira is talál állat hasonlatot, akkor szerinted azokat az idegeneket, akiket régen nem ismert, milyen jelzővel tud jellemezni? Hát természetesen a környezetében élő állatok mintájára keres hasonmást.

Így lett Zeuszból bika és nem véletlenül kapta a felesége Héra a tehénszájú, tehénszemű eposzi jelzőket.

És mit gondolsz, miért lett Hádész az alvilág istene? Mert egy üreglakó fajhoz tartozott, mielőtt idekerült a világ végéről, ezért hát kerülte a napfényt. Ugyanez az isten jelenik meg a Közel-Keleten, mint Sét, Jahve, de itt már szamárhoz hasonlítják, mert a lakosság egyik leginkább tenyésztett sivatagi haszonállatára emlékeztette őket. De itt is leginkább sötétben mutatkozik, a zsidó templomban is a legbensőbb szentélyben volt a helye. A sivatagban meg földalatti templomokat készítettek a számára.

De ott van a görög szentháromság másik alakja, Poszeidon, aki szívesen tartózkodik a víz alatt. Érdekességként ábrázolásában mégis inkább kecskének ábrázolják és ilyenkor inkább az erdőt járja, Bakkhosz néven, a Közel-Keleten Baphometre hallgat.

De ha felvetetted a kérdést fiam, hadd említsek meg egy másik érdekességet, ami felett a kutatók többségében elsikkadnak. Ezek a magukat istennek nevező lények mindenhol a sémi népekhez tartoztak, akik mindenhol egy előtte virágzó magas kultúra romjaira telepedtek rá, lemészárolva az őslakosságot rémuralom alatt tartották a túlélőket. Ez igaz a Földközi tenger egész kerületére. Ezt a gyilkos csürhét a mai történelemírás – palástolva valódi kilétüket -„tengeri népek”- ként jellemzi.”

Ehhez annyit hozzáteszek,hogy a sémi az nem más mint a fehér  és a fekete ember keveréke.Ezeknél divatba volta patriarchátus és a falokrácia.A fallosz volt a hatalom szimbóluma.Igy nem csoda ha a leghatalmasabb entitásnak(Istennek) szerintük nagyobb fallosza kellett legyen mint az embernek.A természetben viszont az emlitett állatok rendelkeztek nagyobb fallosszal,mint az ember.Csoda akkór,hogy ilyennek képzelték az isteneket?

Jupiter

jupiter

Ha a fejünket a homokba dugjuk,hogy ne vegyünk tudomást az igazságról,attól még a tények tények maradnak.

https://books.google.ro/books?id=pspBAAAAcAAJ&pg=PA122&dq=fanum+iovi&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiqt8enieLSAhXBKJoKHe6CA1wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=fanum%20iovi&f=false

Csak a lényeges dolgokat irtam ki,hogy ne vegyem nagyon igénybe a kedves olvasót.De akinek ideje és módja van elolvasni az egész könyvet megéri.Isac Vossius holland humanista jelentette meg  a 17.században Edoardo Barone Herbert de Cherbury “De religione gentilium”c.művét,mellőzve a jezsuita befolyást.

5.old:Inter stellas autem que priae erant magnitudinis,splendoris et virtutis,puta Sol et Luna ,et erraticae in genere demum prius quam fixae ,in Deorum numerum erant adscitae.Inter Erraticas post duo magna luminaria inclaruit primo Stella Phosphorus sive Venus ,que variis sub nominibus ,uti reliqui Planetae ,longue lateque colebatur.Accesit tandem in illorum numerum Stella Mercurii,uti que Solis fuerit sive assecla sive comes .Stellas enim Martis ,Iovis et Saturnis nescivisse videtur ipsa vetustas,licet bene antiquis temporibus et reliquae erratice (preter illas quas Galilei Telescopium detexerat),tandem innotuerint,et ex ipso colore inter se distingerentur.Ita ut Venus candida semper,Mercurius caeruleus,Iupiter rufus et flavius,Mars cruoris instar purpureus vel nigricans,Saturnus plumbeus vel pallidus viseretur.—A csillagok között melyek elsők voltak nagyságukban,tündöklésükben,és erényeikben,mint például a Nap és a Hold,és tévesen elöbb álló csillagoknak vélték,Isteneknek számitottak.Ezen tévesen állócsillagoknak vélt két nagy világitó testen kivül az első a Vénusz(fényes csillag),melyet különböző nevek alatt hosszában széltében imádtak.Ezekhez számláltattak később a Merkur,amely a nap szomszédja,vagy társa volt.Nem tudni a Mars,Jupiter és Szaturnusz ismertségének idejét,ami lehet az ókorbol is,de csak Galilei távcsöve által lettek ismertekké a szinük szerint(maguk a nevek,mint istennevek léteztek az ókortól is).Igy a Vénus mindig fényes,a Merkur kékszinű,a Jupiter vöröses sárga,a Mars sötét-vörös,a Szaturnusz halvány olomszinű.

11.old:Poeta Ennius:”Ille est Iupiter quem dico ,quem Graeci vocant Aerem qui ventus est et nubes et imber postea,atque ex imbre frigus ,ventus post sit aer denuo,quod et firmat usitata loquendi formula sub Dio vel Divo et sub Iove,id est in aprico aere ,cum Iupiter aliquando pro Aere figurate apud antiquos accipi soleat qua de re suo loco fusius”.Anima tandem ipsa ab aer spirare dicitur.—Ennius költő szerint:Ez a Jupiter amiről beszélek,amelyet a görögök Aernek(levegőnek)hivnak,amely szél is és felhő is aztán eső után hideg ,majd ujból levegő,és ezt Istennek is szokás nevezni Jove névvel ami nem más mint enyhe napsütötte levegő,mások Jupiternek vagy Légnek hivják.Maga a lélek is nem más mint belélegzett levegő.

15.old:Phoenices quotannis sacrificabant Saturno dilectissimos filios et unicos :quod valde firmat Porphirius lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364.Saturnum porro vocatur fuisse El testatur Damascius .Phoenices et Syri Saturnum vocant El,et Bel,et Bolathen.Omnis inquit in illis partibus Solem colunt,qui eorum linguam Hel dicitur.Atque haec quidem de nomine El,cuius plurale Elim,qui etiam sunt Angeli,Exod.15.13 et Elohim cuius singulare Eloah sufficient…Ad alterum nomen Iehova sive Iahve accedimus,ubi etiam integrum locum ex eodem Vosso aponam.Iah uno ex Dei nominoibus,ex Halelu-ja,hoc est Laudate Dominum….in tetragrammatum Iave vel Iehave,ut Samaritani efferebant….sive pronunciarint Ieheve ut Mercerus et Drusius censent,sive Iehovah ut praeferunt puncta Masoritica.—A Föniciaiak minden évben Szaturnusznak áldozták a legkedvesebb egyszülött fiúkat:ezt megerösiti Porphirius (lib.2 de Abstin.ab esu Animal.vid.pl.Voss.pag 364).Aztán Szaturnuszt nevezték El-nek is Damascius szerint.A Föniciaiak és sziriaiak Szaturnuszt El,Bel és Bolathen névvel illették.Ezen vidéken mindenki napimádó volt,amit a saját nyelvükön Hel-nek hivtak.Ez ugyanaz a név mint El,melynek többes száma Elim,mely angyalnak neve (Exodus 15.13)és Elohim melynek egyesszáma Eloah…Igy eljutunk egy másik névhez a Jehovához aminek magyarázatát teljes egészében Vossiustól vesszük.Jah egyike az Isten nevének,a Halelu-jah azt jelenti,hogy dicsérjétek az Urat.A tetragrammátában Jave,vagy Jehave,ahogy a szamaritánusok mondják…Mercerus és Druzius szerint Jeheve,vagy Jehova a Mazorétika szerint.

2o old:Solis cultum antiquum maxime ,tum universalem fuisse testantur non solummodo S.S.sed Homerus et Hesiodus,ipse quoque veteres Historici.—A legősibb kultusz a Nap kultusz Homerus és Hesiodus de az összes régi történész szerint is.

123old:In numismate quodam Diocletiani Iupiter effigitur dextram victoriam porrigens sinistram hastam erectam tenens:inscriptio est:Iovi Conservatori Orbis.—A Diokletianus érméinek egyik oldalán a Jupiter jobbkeze alatt a legyőzöttek,a balkezében egy dárdát tart:ezzel a felirattal:Jovi a világ megtartója.

27.Augustinus contra Faustum(manicheus):”Ad Solis girum vestra oratio circumvolvitur.Vestrae vanitati placuit in Sole ponere virtutem Filii,et in luce Sapientiam.“—Augustinus Faustum ellen:A beszédetek a nap járásáról szól.Tévesen a napba helyezitek a Fiú erényét(erejét)és a bölcsesség fényébe.

28:Apollinis nomen quem Solem esse monstrat Plato in Cratylo.—Apollinis neve Nap amint Plató bizonyitja.

47.:De nomine autem Iao non Strabo solummodo ,de quo antea mentionem feci,sed Origines locus ex emendatione H.Sanfordi,ubi ait:Id est Iao Iah ab Haebreis appelatur.Ex quo duplicato etiam verbum Iehovah esse conflatum,vult Isidorus l.7,cap.I.—A Jao névről nem csak Sztrabó szól hanem Origenes H.Sanfordi szerint,ahól ezt mondja:A Jao-t a zsidók Jah.nak hivják.Amelynek a kettőzéséből lesz a Jehovah név (Isidorus l.7,cap.I.)

119.:De Iove aliqua historice,aliqua mytice ,aliqua mystice narrantur.—A Joveről vannak akik történelmileg,vannak akik mitikusan és vannak akik misztikusan beszélnek.

Multi fuere olim Ioves,trecentos,qui in orbe terrarum hinc inde fuerint culti de invenisse tradit Varro.Horum omnium notissimus fuit Iupiter Cretensis.Excessit hic Deus fortitudine et ceteris virtutibus omnes,accepto enim post Saturnum regno,maxima plerique contulit ad humanam vitam:primus omnium justitiam docuit mutuo servari inter mortales,omni vi ac injuriam remotis ,lites et contentiones judicio auferens,singula quae ad bene vivendum ac pacem pertinerent,summam ope procuravit,bonos ad virtutem exhortatus est ,improbos timore coercuit ac poena.—Varro szerint a világban háromszáz helyen fellelhető volt a Jovi tisztelete(imádata).Ezek legnevezetesebbje Jupiter Kretensis volt.Ez az Isten(Jovi) aki Szaturnusz után kezdett uralkodni kitűnik az ereje és más erényei által,,és a legnagyobb befolyással volt az emberi életre:elsősorban a halandók számára a kölcsönös igazság szolgálatát tanitotta,minden rosszat az igazságtalanságnak tulajdonitott,a vitáknak és pereknek törvényes megoldást ir elő,ami egyedüli módja a békében való életnek,a jókat az erény utjára biztatta,a gonoszokat megfélemlitette és megbüntette.

Iupiter hic quem Curetes infantem adservasse fertur ,claruit (ut quidam putant) circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis,qui rapuit Europam ,aliter Asterius vocatus,ex quam suscepti sunt filii Minos .—Ez a Jupiter akinek a gyerek Kuretes szolgált, Izsák és Jákob idejében élt:Más volt az a Jupiter Kretensis amelyik elrabolta Európát és más volt Asterius aki a Minosz fiakat nemzette.

Össze vetve a fent kijegyzetelt adatokat,képet alkothatunk a vallás kialakulásáról.Az ember az isteneket mindig a magaslatokon vélte megtalálni.Ezek lehettek hegyek,mint a sok Olimposz,de a legmagasabb hely az istenek számára az égboltozat volt.Igy az égi testeket kezdték azonositani a különböző istenekkel.
Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a kezdeti időkben a legtöbb nép napimádó volt,és azt,hogy a számtalan ugynevezett pogány isten közűl Jovi volt a leghatalmasabb,akkór azt is be kell látni,hogy Jovi valójában Napisten volt.A tűz megszeliditése elött a Nap volt az egyetlen meleget árasztó forrás,ezért nem csoda ha Jó istennek nevezték.A Jovi nevet csak magyarúl lehet értelmezni.Más nyelvekben nem más mint egy üres szó.A régi magyar nyelvben a nevek u végződést kaptak.Igy Jovi Isten magyarul Jou Isten volt.Mivel a latin nyelvben az u-t v-vel irták,ezért lett a Jou-ból Jov,ami után hozzá toldották az i-t.

Amint a fenti idézetekből látjuk a Föniciaiak Szaturnusz Istene emberáldozatokat követelt.Ezt a sötét korszakot követte Jovi isten fellépése,és ez lehetett az a kórszak amit a régi történészek aranykórnak neveznek.Ezután sajnos egy visszaesés következik a fanatikus vallások megjelenésével,ahól nyilvános emberáldozatokra nem kerül sór,de sok utalást találunk erre a különböző ugynevezett szent irásokban.Az emberáldozatokat felváltották a tömeges állatáldozatok,ami nem kevésbé visszataszitó.Ekkor történt Jovi átkeresztelése Jupiterre.A Jupiter,akárcsak a Jovi csak magyarul értelmezhető,ami nem más mint JouPéter.A fenti szövegekből azt is megállapithatjuk,hogy mikór jelent meg a Jupiter név.

:”circa tempora Isaaci et Iacobi:aliter fuit Iupiter Cretensis qui rapuit Europam “,vagyis Izsák és Jákob idejében amikor a keresztény Jupiter elrabolta Európát.Franciául a keresztény Cretien,itt Cretensis,ami nem jelenthet mást.Itt ugye rá lehet vágni,hogy Izsák és Jákob jóval a Jézus elött élt.Na és ha mindhárom személy csak papiron létezett? Mert Krisztus nem biztos,hogy Jézus is.Ez az állitás sok hivőnél egyből kiveri a biztositékot,pedig a kereszténység jóval az állitólagos Jézus(aki valószinű,hogy egy Jezsuita találmány)elött létezett.A Scaligeri féle időrend pedig nem biztos hogy igaz.

A kereszténységre való áttérés abba a formába ahogy azt ma találjuk,nem ment egyik napról a másikra.Számtalan irányzat létezett,melyek kölcsönösen megvádolták egymást  eretnekséggel ,és évszázadokig tartott köztük az élet-halál harc.Téves az az álláspont amit a mai korifeusok vallanak,hogy minden meg volt jövendőlve, illetve előre elrendelve,aztán ment minden mint a karikacsapás.Nem szükség az apokrif iratok igazságtartalmára hivatkozni,elég ha elemezzük bizonyos szavak jelentését,amelyek közel állnak a valláshoz.Az egyik ilyen latin szó a peto,petere aminek az egyik jelentése a jelölés.Ebből a szóból származik a petra ami követ jelent,de nem akármilyen követ, hanem épitésre kijelőltet,mert a közönséges kőnek lapis a neve.Péter is mint apostól kijelőltetett az Egyház épitésére.A régi ugynevezett pogány Isten neve Jó.Ez csak magyarul értelmezhető,de benne foglaltatik mindaz amilyennek egy erkölcsi magaslaton álló ember az Istent elképzeli.Nem féltékeny,nem pártoskodó,nem bosszuálló,és mégis pogány Istent csináltak belőle.Az ugynevezett élő Isten(ezt a jelzőt cinikusan azért használják,mert nagyonis hasonlit az élő hus-vér emberre) bosszúálló,féltékeny,pártoskodó.Ezt fogadtuk el és hozzá imádkozunk.Döntse el mindenki,hogy melyik a jó Isten és melyik a rosz Isten.Ha Jupiter nem más mint Jó Péter,akkór bizonyára volt egy Rosz(hamis)Péter is.Az emberi nyelv megörökit olyan igazságokat,melyek másképp végképp feledésbe mennének.A latin nyelvben a hit fede közel áll a hüség fide szóhoz,és a legtöbb ember nem is lát különbséget.Igy a hűség mindig felülirja az igazságot.A hűséges ember nem mindig igazember.Mert hüséges lehetsz a gonoszhoz is igy te is azzá válsz.

Az alábbi könyvből az derűl ki,hogy Jovis és Apollinus (aki Jovis fia) avar istenek voltak.

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

Nehéz megállapitani,hogy Becani,aki valószinüleg spanyol volt,csak tudatlanságból ferditett,vagy készakarattal.Ha magyar lett volna,vagy komolyabban foglalkozik a magyar történelemmel,biztos nem lett volna olyan sok ellentmondás számára,az alábbi irásokban,de az is lehet,hogy az esetben ezt az irást is rég eltűntették volna.

A 1o47.oldalon a Riphei hegyek hóllétét tárgyalja.Tudni való,hogy erről a hegyről Herodot ir aki szerint Szkitiától északra található és Nyugatról Kelet irányban helyezkedik el.Becani arra a következtetésre jut,hogy ez a hegy nem lehet más mint a Norvégiai hegység.Szerintem figyelmen kivűl hagyja azt a tényt,hogy Herodot idejében még nem ismerhették Skandináviát.Az akkori térképek szerint az ismereteik nem terjedtek tul messzire a Balkán környékétől.Igy a Riphei hegyet csakis a Kárpátokkal lehet azonositani.A történészek ezt azért nem fogadták el,mivel ez ellenkezett volna azzal az általuk hirdetett hazugsággal,hogy Herodotosz a szkták hazáját az orosz sikságra helyezte.

1o48.old:Mihi profecto non paulo magis eius fabula arrisit,quam illud Pindaricum melos,quo Hiperboreos ad fontes Istri videtur quesivisse ,dum Herculem ab umbrosis eius fontibus Oleastrum in Olimpia tulisse canit,persuaso Hiperboreorum populo,Apollinis ministro ut id permitteret:ubi Scholiastes nimis supine fontes Istri umbrosos ea de causa dicit,quod Olearum densis silvis lumen excludatur,cum ad Istri fontes nullae unquam Oleae excreverint,frigore id prohibente.–-Számomra nem kevésbé nevetséges az elbeszélése(Theopompuszé),mint Pindárusz meséje,aki a Hiperboreosokat(északi népek) az Ister forrásához teszi,amint ugy énekli meg ,hogy Herkules az Ister forrásánál,az olajfák árnyékában vár az Olimpiára,a H.(északi nép)pedig Apollinusnak szolgál(áldoz):ahól a tanultak sokasága azért fekszik a földön(lustálkodik) az olajfák árnyékában,mivel a fák sürüsége akadályozza a fényt.De az Ister forrásánál nem nőnek olajfák,mivel a hideg ezt megakadályozza.

Itt két dolgot kell figyelembe venni.Iszternek hivták a Duna folyását a vaskaputól a Tengerig.Igy az Ister forrását a Vaskapu körül kell keresni és nem a Fekete erdőben.Ez abban az időben,amikór a Vaskapu időlegesen elzárult.Nem hiába van ezen a helyen egy Herkules fürdő.Itt az éghajlat sokkal enyhébb mint északabbra,de lehetett olyan történelmi idő,amikór a meleg megengedte olajfák létezését is.Másfelől  látszik,hogy ezt a szöveget aki másolta nem fogta fel,hogy itt átvitten kell értelmezni egyes dolgokat,és ezért sikeredett zavarosra a szöveg.Ugyanis az eredeti irás azt akarja mondani,hogy az adott vidéken az adott kórban a “fény” hiányában szenvedtek.De az is lehet,hogy az olajfákon amelyek meggátolják a fény behatolását,valójában a délről jött megszállókat kell érteni.Azt  figyelembe kell venni,hogy a történészek Herkulest Afrikából származtatják,tehát egy olyan periódusról van szó,amikór a déli népek megszállták Déleurópát.Ez megtörtént több hullámban a VIII. és a XIV.századok között.

A XIII.század körüli Afrikából induló inváziót a mai történelemirás ugy adja elé mint két klán(guelfi és guibelini) közti háboruskodást.

A Guelphi-Guibelini háború

Vajon miért hamisitották meg ugy az európai történelmet,hogy az európai civilizációra a nagyobb veszélyt a keleti inváziónak tulajdonitották,miközben a déli invázió káros hatásait szinte teljesen ignorálták? Ha elolvassuk azokat a latin irásokat,amelyek nagyrészét megsemmisitették,más részét elrejtették,akkór azt látjuk,hogy a keleti inváziók általában egy pár évig tartottak,miközben a délről jövő inváziók több száz évig.Ha figyelembe vesszük,hogy a rombolásban és kegyetlenségben a déliek semmiben sem maradtak a keletiek alatt,akkór csak azt feltételezhetjük,hogy az Európa urainak inkább megfeleltek a délről jövő betolakodók,mint a keletről jövők.Ez nagyon is kézenfekvő,ha Európa urai alatt az Egyház vezetőit értjük,ugyanis az Egyház jobban tudta integrálni az alacsonyabb kulturával rendelkező népeket,akiknél még nem létezett a vallás fogalma.
A mai történelemirás ugy próbálja beállitani a guelphiek és guibeliniek közti csatározásokat,mint két itáliai klán közti háboruskodást.Nézzük meg,hogy valóban ez e az igazság?
https://books.google.ro/books?id=oIwjkeMajG8C&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
271.old:Anno 12o7.Dum haec interim de Germaniae pace á pontificijs legatis aguntur inter Othonem Saxonem et Svevum Philipum,horrenda Saraceni nominis factio Christianae reipublicae bellum indixit.Nam ex Africa copiae Saracenorum ingentes in Europam traiecerant,Hispaniam invaserant ,et Innocentius quidem pontifex ubique crucem predicari iubet:sed priusquam reliquorum populorum auxilia confluxissent ,magnum hostes partem Hispaniae adeo vastarunt ut iam Gallias meditarentur.—12o7.év:Miközben a pápai küldöttek a Szász Otto és a sváb Fülöp megbékéltetésén fáradoztak,a szaracénok irdatlan serege megtámadta a keresztény országokat.Szaracénok oriási serege át kelt Afrikából Európába,elözönlötték Spanyolországot. III.Ince pápa aki meghirdette a keresztes háborut,még mi elött össze tudta volna gyüjteni a seregeket, a szaracénok megszállták Spanyolországot és Franciaország elfoglalásáról gondolkoztak.

3o3.old:Anno 124o.Et divisi sunt factiones etiam nominibus nam qui pontifici et Ecclesiae favebant,Guelphi dicti sunt,qui Caesaris(II.Fridericus) arma sequebantur ,Guibelini nomen hoc apud Pistorienses aiunt primo auditum.Sed utriusque sane appellationis antiquior origo,sub Cunrado 3. qui circa annum Domini 1138 imperium inierat,in pugna quadam coepit ,quum Guelfi auxiliares copie symbolum quasi hoc sibi haberent,Hic Guelphy,qui vero sub Cunradi Caesaris signis erant,Hic Guibelini clamarent.—Két táborba oszlott a nép: akik a pápa és az Egyház szimpatizánsai voltak,ezeket Guelfieknek nevezték, akik viszont fegyveresen a Császár(II.Frigyes) oldalán álltak Gibelinieknek, ahogy Pistorienstől hallottuk,de mindkét elnevezés sokkal régebbi.Már 3.Konrád aki 1138-ban a császárságot elinditotta, a Guelfiknek nevezett segéd csapatokkal vivott csatát,akik viszont a Konrád oldalán harcoltak,ezeket Gibelineknek nevezték.

3o8.old.1247:Continuatum est fere biennio bellum atrox variumque,quo partes Guelfae et Guibelinae totius Italiae se lacerabant.—Két éves kemény harcok dultak a Gelfiek és a Gibeliniek közt, melyek szét szabdalták egész Itáliát.

369.old: Anno13o9: Sed cum agi nihil inter Henricum Caesarem et Eberhardum comiitem concordiae causa posset,comes indignanter recessit,contra quem rex grandem exercitum vocavit.Erat enim comes,ut scribit Iacobus Moguntinus de domo Guelphorum seu Camera Franciae,et aliorum Tusciae ac Lombardiae Guelphorum originem trahens.Hunc rex per principes,barones et civitates imperiales,oppidis suis et castris fere omnibus aut destructis omnino,aut captis depauperavit,ut ex 8o munitissimis castellis et oppidis duo et 7o expugnata ademerit,ubi et castrum Wirtemberg extitit destructum.Itaque belli angustia undique pressus,ad castrum Usperg munitisssimum fugit quo obsesso,fugientem Rudolfus marchio de Baden sororius suus in oppido Besiken recepit.—De mivel Henrik Császár és Eberhard grof semmiképp nem tudtak egyességre jutni,a gróf felháborodottan eltávozott,amire a király nagy hadsereget hivott össze.Jákobus Moguntinus szerint a gróf Guelfi házból azaz francia házból származott,mások szerint Tuszciai,vagy lombárdi guelfi származásu volt.Ez után a király a gróf kastélyait vagy lerombolta,vagy elszegényitette,igy 8o megerösitett kastélyt és 72 várat foglalt és rombolt le,ezek közt a Wirtembergit.A gróf az uspergi várba szaladt,melynek az ostroma közben Besike várába Rudolfushoz menekült.
Verum post mortem Henrici Caesaris idem comes omnia deperdita recuperavit,et plura alia ,ita ut ditior et potentior factus fuerit quam prius erat.—De Henrik halála után a gróf vissza kapta az összes elvesztett várát,és még másokat is,igy még gazdagabb és hatalmasabb lett mint az elött.

371.old Anno 1312. Henricus urbem Romam ingreditur.Blondus autem et post eum Platina,sequentes Ptolemeum,scribunt Henricum Romam venisse ,coronatum inde a tribus cardinalibus Romanos omnes in verba sua... —1312.-ik évben Henrik császár bevonul Rómába.Blondus és utánna Platina majd Ptolemeus irják,hogy amikor henrik Rómába jött,három római biboros koronázta meg(császárrá) mind az ő utasitására…

372.old.:Anno 1313.:Caesar(VII.Henrik) tum Florentiam cum parvis copijs obsedit cum in ea essent ex factione Guelpha congregati ad centum millia armatorum,in qua quidem obsidione habitis diversis conflictibus,pars Caesaris semper victoriosissime triumfavit .Erant tum in magnis angustijs Florentini,timentes de captione civitatis.—1313-ban a császár Firenzét ostromolja kevés csapattal,amelyben a guelfiek tartozkodtak százezer felfegyverzett harcossal.Ez ostrom alatt sok osszecsapás volt amiből a császár mindig győztesen került ki.Nagy szorultságban voltak a firenzeiek…

A császár részt vesz a Mária mennybemenetelének ünnepén ahól megmérgezik.Az áldozó kehelybe ugyanis amiből ivott mérgezett bor volt.
Tehát a henrik által vezetett hadjárat a guelfiek ellen elbukott.A pápa egyértelműen a guelfieket támogatja.Ezért kikényszeriti,hogy Magyarország élére is egy délitáliai,vagyis guelfi származású király kerüljön.
Hamis történelem,hamis magyarázkodás:Dr.Görög Fernc A magyar nemzet története c. könyvéből:
129.old.:Koronás királya már volt Magyarországnak,de a koronás királynak alig volt hatalma,mert a hatalmuk virágzási korát élő óriási birtokok és katonaság fölött rendelkező”kiskirályok” nem azért választották meg Károlyt királlyá,hogy engedelmeskedjenek is neki…Másfél évtizedig tartó kemény küzdelem után azonban sikerült Károly királynak levernie összes ellenfeleit.
Ha félre tesszük a sok mellébeszélést akkór rájövünk,hogy itt egy délről jövő pápai áldással történt invázióval nézett szembe a magyarság,és az ugynevezett kiskirályok másfél évtizednyi halálharcot vivtak,ami után a Poszádai csellel a Károlyunk kiirtotta a még életben maradt magyar urakat is. https://fabsanyo.wordpress.com/2016/06/.

 

https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false

1o48.old.Et si illic non crescant hac de causa,qui ,rogo ,sub ipso Septentrionis cardine nascentur?Sed quia Abaris Hyperboreus fuit ,et totum orbem discendi causa circumivit,si quae de illo feruntur ,audiamus,non parum illustrabatur Cimmeriorum haec extrema sedes.Herodotus sagittam circumtulisse dicit,et citra cibum totum orbem ambiisse,praeterea ,quod sciam nihil addens.Pausanias prodidit quibusdam placere,Abarim templum quoddam Sospitae Proserpinae in Peloponeso condidisse:quod si ita est ,necesse est fateri praedivitem fuisse.Sunt qui tradunt pestilentia per totum orbem grassante,oraculum redditum fuisse,Athenienses debere pro omnibus orare.—De ha ott nem nőnek e fajta fák,akkór mik teremnek ezen északi szélességen?De kik voltak az északi avarok,és az elterjedésük oka,akik amint hallottuk a Kimmerek északi szállásáról jöttek.Herodotosz szerint a nyilat körbevitték(a világban) élelem nélkül körbejárták a világot,semmit nem vive magukkal.Pausanias szerint a Sospitae Proserpiae templomot az avarok épitették a Peloponézoszon:mely be kell vallani jövendő mondó volt.Volt aki állitotta,hogy a nagy pestis járvány is meg volt itt josolva,az Athéniak többet kellett volna imádkozzanak.

Venisse igitur et aliarum gentium legatos ,et ab Hyperboreis Abarim ad Athenienses inducendos ,quo communi omnium nomine numen precibus suis placerent.Id accidisse circa tertiam Olimpiadem ,ut est Svidae collectaneis ,quo loco Hyperboreos Scythas vocat,et Abarim Scytham —Jöttek más népekből is küldöttek,az északi Avarok az Athéniakhoz vivén őket hogy imádkozzanak az égiekhez.Ez a harmadik Olimpiász idején történt ahogy Svidas irja,ahól az északiakat(Hiperboreis) Szkitáknak és az avarokat is szkitáknak nevezi.

1o49.old.Pitagorasz az Apollini templomából elviszi Phoebius nyilát.

Quo vero ,quae diceret magis credentur,omnia sigillatim enumerasse quae in fano Apollinis Hyperborei contineretur.Quo vero tempore vel Abaris fuerit,vel Pythagoras,video non liquere.Nam ex Svida modo docui,tertiae Olimpiadi adventum Abaridis in Graeciam adscribi.Eusebius ad Olimpiadem quinquagesimam tertiam,in Graeciam venisse prodit.Pindarus tempore Croesi Lydorum regis,alij circa vicisimam primam Olimpiadem…,cum Graeci fateantur,Hyperboreos Scythas fuisse ,et ab illis Abarim ad Pythagoram audiendum per immensa terrarum spatia venisse.Que de Pythagora scribuntur sic in dubiis pono,ut verear Graecos ad gloriam Pythagorae potius quam ad veritatem respexisse,dum Abarim eius discipulum faciunt.—Ami hihetőbb,hogy az északi Apolinis templomában minden le volt pecsételve(elrejtve).Az nem világos,hogy melyik időben léteztek az avarok és Pitagorasz.Szvidasznál ugy olvasom,hogy a harmadik Olimpiász ideje alatt jöttek az Avarok Görögországba.Pindárusz szertint Krözus lydiai király idejében,mésok az első Olimpiász idejére teszik,…ahogy a görögök állitják az északi népek(Hiperboreos) Szkiták voltak és tőlük jöttek az Avarok az irdatlan messziségből,hogy meghallgassák Pitágoraszt.De amit Pitagoraszról állitnak,abban én kételkedem,mert a görögök inkább Pitagorasz dicsőségét emelik ki,mint az igazságot,amikor azt állitják,hogy az Avarok az ő tanitványai voltak.

Az “irdatlan” messzeséget a történelem hamisitók találták ki,akik mindenáron számüzni szerették volna a magyarokat a Kárpát-medencéből,nekik mindegy volt,hogy északra vagy keletre,csak minél messzibbre.

1o51.old:Quod si ita Physicos interpretamur,nihil aliud sagitta Phoebi significabit,quam divinum quoddam ingenij acumen,quo Abaris ceteris praecellebat.Nec vero ingenij solum aciem designabit,sed omnes illas disciplinas,quas huius beneficio percipimus.Dicitur igitur Pythagorae sagittam suam Abaris dedisse,quia nimirum plurima ei sapientiae arcana misterria tradidisset…Fuerunt igitur,ut ad propositum revertamur,Hyperboraei quoque á Cimmerijs procreati,et quamvis ultra Boream habitarent,Europae á vetustissimis attributi .—Hogyha fizikailag magyarázzuk,akkor Phoebius nyila nem más,mint az isteni tudás aminek az avarok a birtokában voltak,másokat megelőzve.És ez nem csak az ügyesség csucsát jelentette,hanem mindazt a tudáshalmazt,aminek az élvezői vagyunk.Tehát a nyil átadása Pitagorasznak nem más mint a sokféle rejtett tudás átadása…Hogy visszatérjünk az elején feltett témához,az északiak(Hiperboreos) a Kimmerektől származnak,és ők birtokolták legelöbb Európát.

És most próbáljunk egy kicsit gondolkozni.A chiméra nem más mint ,ábránd,iluzio,szörny,vagy gonosz lélek.Herodotosz szerint a szkiták 28 éven át kergették a Chimérákat(ábrándokat) Ázsiában.Itt az van,hogy az északi népek a kimmerektől(chiméráktól) származnak.Jornándes szerint a hunok a gonosz lelkektől származnak.Nem ugy néz ki ,hogy ugyanazzal a mesével állunk szemben? Egy kimérából(illuzióból) csinálunk egy népet,aztán helységeket is ugy mint a Krim meg a Dán felsziget,és történelmet hazudunk.

Szabadkőmüvesek Diocletianus idejében?

szabadkőmüvesek

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.3
Az ókori történelem nem más, mint a középkori történelem szemetes ládája.Rengeteg felvállalhatatlan embertelen cselekedet amit a középkorban elkövettek,mind vissza lett datálva az ókorra,módositott formában és más név alatti főszereplőkkel.

Bármennyire nevezzük jelen irást legendának,nem lehet teljesen légből kapott .Diocletiánus épitkezéseinek nem sok nyoma van a Kárpát-medencében,ellenben annál több nyoma van a Károly Robert(Caroberto) idejében véghezvitt épitkezéseknek.Ebben az időben készülhettek az Anjou legendárium képei is.Diocletiánus származásáról és előéletéről szinte semmit nem tudni.A császársága alatt nincs irás arról,hogy tömeges keresztény kivégzések lettek volna.Mégis a legnagyobb keresztényüldözőnek tartják,és az ő korát nevezik a mártirok korának.Igy érdemes megvizsgálni,ha nem e épp a középkórban valóban elkövetett tömegmészárlások lettek vissza vetitve az ókorra,amit az ugynevezett eretnekek ellen ugyancsak keresztények követtek el.Ha figyelembe vesszük,hogy a Nap egy nagyon fontos vallási szimbólum volt a Kárpát-medencében,amit megtalálunk zászlókon,az ostya formájában,de a szentek ábrázolásánál a glória formájában,akkór feltételezhetjük,hogy valamikór az Istent naphoz hasonlitották,amely egyformán kegyes mindenkihez.Ezt Jo Istennek is hivták.

XXXIXv:Tempore quo Diocletianus augustus perrexit Pannoniam,ad metalla diversa sua presentia de montibus abscidenda factum est ut omnes artifices metallicos congregaret.Invenit inter eos magne peritie artis inbutos homines:nomine Claudium,Simpernianum,Castorium,et Nicostratum,mirificos in arte quadrataria.Hij occulte christiani erant,custodientes mandata Dei et quisquid artis operabantur in sculptura in nomine Domini Isus Christos sculpebant.-–Az időben midön Diocletianus be ment Pannoniába,a hegyekben található különféle fémek feldolgozásához összegyüjtötte az összes fémmüves mestert.Talált köztük nagy művészi jártassággal biró embereket,név szerint Claudius,Sympernianus,Castorius,és Nicostratus,csodálatos kőműveseket.Ezek titokban keresztények voltak, megőrizve az Isten parancsolatait és minden faragásukat a Jezus Krisztus nevében végezték.

Diocletioanus meg akarja épittetni a Nap(isten) emlékművét(bálványát),szekerekkel lovakkal és minden ami hozzá tartozik.(Valószinű hogy a képet az asztrológiából vették).

napisten

Quadam autem die convenerunt in unum omnis artifices numero sexcenti viginti duo cum Philosophis quinque…Et erat mira intentio inter artifices et philosophos.—Egy nap aztán összegyültek a mesterek hatszázhuszonketten és öt filozofus…És nagy feszültség támadt a filozófusok és a mesterek között.

A munkálatokat Sympernianus vezette aki keresztény volt és kikérte ,hogy mindent rá bizzanak,ő majd a saját elképzelése alapján fog eljárni.Elkészitették a nap emblémáját,majd egy templomot épitettek ahól elhelyezték ezt.Diocletiánus nagyon meg volt elégedve és jutalomban részesitette a mestereket.Ez után még sok más templomot épitnek.Ezenkivűl pénzérméket is veretett.

nap

És egy kis papi füllentés:
Claudius autem omnia que operabatur in nomine Domini Isus Christos faciebat et bene sequebatur eum ars.Simplicius autem qui erat gentilis omnia quecumque facebat non erant convenientia.Quadam vero die dixit ad Simplicium Nicostratus.Frater quomodo tibi ferramentum tuum comfringitur.Dixit autem ad eum Simplicius Rogo te temperame michi ferramentum ut non confringeretur.Dicit ei Claudius:Da michi omnem ingenium artis.Et dum dedisset ei omnem sculpturam ferri dixit Claudius In nomine Domini Isu Christi sit hoc ferrum forte et sanum ad faciendam operationem.Ab eadem hora cepit Simplicius omnem artem quadratariam cum ferramentis suis sicut Simpernianus bene et rechte operari.Tunc Simplicius miro amore et studio cepit inquirere a Simperniano quod esset genus temperamenti quia nunquam frangebantur argumenta ferramentorum suorum que ante non ita erant.Dicit ei Sympernianus una cum Claudio:Ergo frater miraris in temperatione ferramentorum.Deus qui est creator et Dominus omnium rerum ipse facturam suam confortavit .Respondit Simplicius dicens Symperniano:Numquid deus Iovis ipse non fecit omnia?Respondens Claudius ait illi:Frater age penitentiam quia blasphemasti nesciens quid loqueris.—Claudius pedig minden műveletét a Jezus Krisztus nevében végezte és tökéletes munkát végzett.Simplicius pedig ,aki nemes vala bár mit csinált nem volt sikeres.Egy nap aztán azt mondja neki Nicostratus:Hogy lehet testvér,hogy a vésőd állandóan kicsorbúl.Simplicius pedig azt mondja neki:kérlek élezd meg te a vésőmet hogy ne csorbuljon ki. Claudius:Add ide az összes szerszámaidat.És miután oda adta,Claudius azt mondja:Jezus Krisztus Urunk nevében legyen ez a szerszám erős és megfelelő a munkához.Ettől az orától kezdve Simplicius épp olyan jol kezde dolgozni a szerszámaival mint Simpernianus.És ekkór csodálkozással és kiváncsian megkérdezte Simpernianust mi ez az élezési modszer,hogy nem csorbulnak ki a szerszámok mint az elött.Simpernianus és Claudius ezt válaszolták:Tehát testvér,csodálkozól az élezési módszeren.Az Isten aki minden dolog teremtője,ő erősitette meg a szerszámot.Simplicius:Vajon nem Jovis isten az aki mindeneket teremtett?Claudius igy felelt:Testvér, tégy bűnbánatot mert istenkáromlást követtél el nemtudván mit beszélsz.

A kőmüvesek összetüznek a császárral,mivel nem akarják elkésziteni Asclepius(Esculap) szobrát(Esculap az orvoslás istene,a lánya Higiéna).A császár:Quare non obediestis preceptis nostris ut sculperetis de metallo porphiretico deum Asclepium ?Respondit Claudiu et dixit:Pie semper auguste nos semper obediimus pietati vestre et serviumus claritate tue.Imaginem vero hominis miserrimi nunquam faciemus qua scriptum est sic.–-Miért nem engedelmeskedtek utasitásainknak,hogy elkészitsétek bibór fémből(bronz) Asclepius szobrát?Claudius igy válaszólt:Kegyes és mindig szent császár, mi mindig alázatosan szolgáljuk fennségedet.De emberről faragott képet sosem csinálunk,mert igy van megirva.

Érdekes ellentmondás,mert Jézusról sőt a szentekről is igen sok képet készitettek utólag.

Mivel az emlitett öt mester sem Eszkuláp szobrát nem akarja elkésziteni sem a Nap istennek nem akarnak áldozni,ezért be rakják őket egy olom ládába és a vizbe vetik.Innen egy Nikodémus nevű keresztény kihalássza a holttesteket és eltemeti őket.Diocletiánus vissza tér Rómába,ahól elkészitteti Eszkuláp szobrát,aztán lemond a császárságról és elkezd kertészkedni.
esculap

Szent András apostól hitvallása

andrás

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.8

2r:Pax vobis et universis qui credunt unum Deum in trinitate perfectum Deus patrem ingenitum,verum filium unigenitum,verum spiritum sanctum procedentem ex patre et filio:et hoc esse unigenitum filium,quod est et ille ,qui genuit.Hanc fidem didicimus a sancto Andrea apostolo domini nostri Jesu Christi.—Béke nektek és mindenkinek aki hisz az Egyistenben,a tökéletes Szentháromságban,a nem született Atya Istenben,az igaz egyszülött Fiúban,az igaz Szentlélekben amely az Atyától és a Fiútól van,és az egyszülött Fiúban aki maga magát szűlte.Ezt a hitet tanultuk Szent Andrástól Jézus krisztus apostolától.
Et quoniam de immaculata terra factus fuerat homo primus:qui per lignum prevaricationis mundo mortem intulerat:necessario de immaculata virgine natus perfectus homo,in quo erat dei filius,qui primum fecerat hominem vitam eternam,quam perdiderant per Adam homines,repararet,ac per lignum crucis,lignum concupiscentie excluderetur.Panderet in cruce immaculatas manus pro manibus incontinenter extensis:pro suavi cibo arboris vetite,escam felis acceperet:in se suscipiens mortalitatem nostram ut suam nobis immortalitatem offerret.—És mivel a szeplőtlen főldből teremtetett az első ember:aki a fa csábitása miatt behozta a halált a világba,szükség volt a szeplőtlen szűz által szűlt tökéletes emberre,akiben megszületett az Isten fia,aki elsőnek elérte az ember számára az őrökéletet,melyet Ádám által elveszitett az emberiség,ezt jóvá tette a kereszt fája által,mely fa megszünteti a szenvedélyeket(kivánságokat).Megfeszitve a keresztre a szeplőtlen kezet, a tiltott fa édes gyümőlcse felé gátlástalanúl kinyújtott kéz miatt,elfogadva a keserű eledelt:magára véve a mi halandóságunkat,hogy felkinálja nekünk a saját halhatatlanságát.

Akinek van egy kis sütnivalója,az azonnal belátja,hogy itt csupa szimbólikus dolgokról van szó.Szimbólikus a tiltottfa gyümölcse,amely nem más mint engedni a zabolátlan kivánságoknak és ösztönöknek.Szimbólikus a kereszt fája,ami nem más mint felvállalni a kivánságok és gyönyörök hajszolásának megtagadását.Krisztus nem más mint az Ige,és nem husvér valakiről van szó,hanem egy tanitásról,Tanról aki egy az Atyával,és aki saját magából ered,és belőle ered a Szentlélek is mint a helyes gondolat.Ezek mind felnőtt emberek értelméhez való magasröptű spirituális fogalmak és jóval túl mutatnak a jámbór együgyű hivők számára felkinált Jézusi történeten,amely gondólkodó emberek számára nagyon sok botrányos dolgot tartalmaz.

Ha megnézzük a koronázási paláston a Krisztust ábrázoló képet,azt látjuk,hogy tökéletesen megfelel a fennebb leirtakhoz.Nincs itt sem Mária sem Jozsef,sem a kis Jézuska,hanem egy ember aki legyőzi saját belső ellenslégeit,az egyik a szólgalelküség egy kutya képében,a másik az aggressziv erőszak a sárkány képében.Elég gyanus a magyar történelmi irásban,hogy II.András és III.andrás uralkodása között kb.száz év a különbség és mindkét andrás ugy van leirva mint gyengekezű uralkodók.II.András pedig sok időt tölt a Szenföldön,ahól az ottani nép még királyának is választja.Ha “A bábjáték ujboli szinrevitelében ” leirt forgatókönyvet figyelembe vesszük,akkór lehet,hogy II.András nem más mint III.András fantomképe,és a fennebb leirt András apostól hitvallása,valójában nem más mint András magyar király hitvallása.

Itt egy másik magyar Szent András:

https://books.google.ro/books?id=7TVSAAAAcAAJ&pg=PA115&dq=monanus+hadrianus+maya&hl=hu&sa=X&ei=wlkVVffSB6Sz7AbIu4DwCw&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q=monanus%20hadrianus%20maya&f=false

A következő szővegben egy keresztény család vértanuságáról van szó Claudius császár idejében:Márius,Martha(férj,feleség),Audax ,Abakus(fiuk)

49r:Muscianus iussit eos deponi de eculeo in conspectu Marthae et manus eis precidi…Tunc iussit Muscianus ut manibus ad colla ligatis sic per civitatem circuirent sub voce preconia :Deos blasphemare nolite.Clamavit enim Marius Audax et Abacus :Non sunt dii sed demones qui vos perdere habent et principem vestrum.—Musciánus megparancsolta,hogy vegyék le őket a kinpadról és Mártha szemeláttára vágják le a kezeiket…Ekkor Márciánus megparancsolta,hogy kössék a levágott kezeiket a nyakuk köré,és igy hordozzák őket a városon végig,a hirnök eközben ezt kiáltotta:Nem illik az isteneket káromolni.Márius,Audax és Abakus közben ezt kiabálták:Nem istenek ezek,hanem démonok,akik el akarnak titeket és a vezéreteket veszejteni.

Ha elfogadjuk az ezeréves időbetoldást,akkór a 14.század elején vagyunk,amikór valóban afrikai megszállásról beszélhetünk .Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele”.Ekkór kerül sor a pápai szék áthelyezése Avignionba és ekkór kerűl a magyar trónra a délitáliai Carobertó,aki Zák Felician lányának levágatta orrát,fülét,ajkait és ugyanugy végig vitette a városokon,mint a fenti szövegben a hármat,és a szöveg is hasonló:Nem illik a királyra támadni.

49v:Passiones Sanctorum Fabianus et Sebastianus

fábián pápa

Fabianus papa natione romanus sedit annos quatordecim menses undecim dies martirio coronatur.Fuit autem temporibus Maximiani et Africani,usque ad Decium secundum,et quadratum,et passus est quartodecimo calendas februarias.—Fábian pápa aki római nemzetiségű volt,tizen négy évet és tizenegy hónapot székelt ami után vértanúvá koronáztatott.Ez Maximianus és Afrikanus és második Decius idejében február havában történt.
Itt ugy látszik,hogy Diocletianus helyett Africanus szerepel,de tudni való,hogy Maximianus afrikai származású volt.Igy az a gyanú merűl fel,ami nagyon valószinűnek tűnik,hogy mindketten afrikaiak voltak

Szent Theodoszia legendája

s-krisztina

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

Az eset Diocletianus császár idejében történt valahól a Közelkeleten Cézáreában.Egy Theodoszia nevű nemes származású szűz felveszi a keresztény vallást és a saját szavaival élve eljegyezte magát Krisztussal,ezért nem hajlandó férjhez menni,inkább szülei tudta nélkűl a fogva tartott keresztény közösségben keres menedéket.Szülei és az előljárók kérésére a főpap elé viszik,aki nyilvános kihallgatást rendel el.Igy elkezdődik ketteik közt a párbeszéd:

CCXXIv:Preses:Ego volo ut audias nos et salutem consequaris honorandos deos et principes nostros.Et me tibi patrem adoptando.
Theodosia dixit :Que a te dictas preses audivi.et pietatem quam videris circa me exhibere quantum utilius es vitae presentis,centies tantum et amplius vitae aeternae est contrarius.Dic ergo mihi preses:caelum et terram et omnem firmamentum et ornamentum eorum quis fecit?
Preses dixit: Deus.
Theodosia dixit:quis Deus visibilis aut invisibilis?.
Preses dixit:Invisibilis.
Theodosia dixit:Quem invisibilem confiteris,comprehensibilis an incomprehensibilis?
Preses dixit :incomprehensibilis.
Theodosia scta dixit:Quis est ille edicito cui me suades immolare?
Preses dixit :Domino magno Jovi.
Theodosia dixit:Erras preses.Jovis visibiles est,et comprehensibilis,qui infirmitatem carnis portavit,et peccata quoque multa commisit.Castitatem sororis suae violavit,adulter moechatus.Violator castitatis dicendus est non deus.
Preses dixit:Multa te habeo interrogare ut religio vestra deposcit, humiliter et cum disciplina responde.
Theodosia scta dixit:Audi preses. Libertatem talem nos induit christos ut regum ut potestatem terrores non timeamus,nec personalitatem aliquid dicamus.sed sicut interrogas ita responsum accipias.
Preses dixit:Ergo Jovis deus non est cui et ipsi principes per salute sua cerimoniant?

Theodosia sc. dixit:Preses ut tibi respondeam veritatem compellentem,non superbia deiciente.Ecce quam insipiens es et vanus,ut aliud quod verum est confitearis et aliud per fallaciam adfirmes.
Preses dixit:Et Christus cur visibilis fuit et carnem gestavit?
Theodosia scta dixit:O preses putabam te haberes sapientiam tu autem in omnibus insipienter respondis,comparando carnem Jovis inmundi quem peccata nutrierunt et gehenna consumit,Illi gloriose incarnationi qui peccata mundat de quo sacramento non est temporis aliquid dicere quia nec tu dignus es audire.

Haec audiens urbanus preses in sibi labit vocem serpentis et exclamant dixit:Tollite a conspectibus meis inpudicam et expoliate
A magyar forditás:
A főpap:Szeretném ha meghallgatnál minket és saját érdekedben tisztelnéd az isteneinket és vezetőinket.És atyádként elfogadnál engem.
Theodoszia :Amit mondtál hallottam főpap, és az a tisztelet amit tanusitottam és ami a jelen életem szempontjából hasznos,százszór sőt többszőr hasznosabb az örökélet szempontjából ennek az ellenkezője.Mond meg nekem főpap:Ki csinálta az eget,a földet,ezek minden erőségeit és diszeit?
A főpap:Az Isten.
Theodoszia:Melyik Isten,a látható vagy a láthatatlan?
A főpap:A láthatatlan.
Theodoszia:Melyik láthatatlan Istent vallod,a felfogható,vagy a felfoghatatlant?
A főpap:A felfoghatatlant.
Theodoszia:Ki az aki elrendelte és akinek fel akarsz engem éldozni?
A főpap:Jovi a nagy Isten.
Theodoszia:Tévedsz főpap.Jovi látható,és felfogható aki gyarló hust(testet) visel,és nagyon sok bűnt követett el.Nővére szűzességét megsértette,nemi erőszakot és házasságtörést követett el.Aki nemi erőszakot követ el az nem Isten.
A főpap:Sokat hallgattalak hogy a vallásotokban hibát találjak,tehát alázattal és fegyelmezetten válaszolj.
Theodoszia:Hallgass ide főpap.Minket Krisztus egy olyan szabadsággal ruházott fel,hogy nem félünk a király meg a hatalmasságok terrorjától,sem más személyektől,hanem amilyen kérdéseket teszel fel olyan feleleteket fogsz kapni.
A főpap:Tehát Jovi nem az az Isten akiket maguk a hercegek is félve tisztelnek?
Theodoszia:Főpap én neked a meggyőző igazságot mondtam és nem odavetett fönnhéjázásból.Ime milyen balga és hiábavaló,hogy másban hiszel és hamisan mást állitsz.
A főpap:És Krisztus miért volt látható és hust(testet) viselt?
Theodoszia:O főpap,feltételeztem,hogy bölcs vagy ,te azonban mindenre balgán válaszolsz,összehasonlitva Jovinak a szennyes testét ami bűnből táplálkozik és a gyehena fogja megégetni,azzal a dicső megtestesüléssel amely a bűnöket megtisztitja és amiről nincs itt az ideje mondani valamit,és amiről nem vagy méltó hallani se.

Ezt hallva a város főpapja,kigyó hangon ezt kiáltotta:Hozzátok elömbe a szégyentelent és vetköztessétek le.

Következik egy kis kinzás ,ami után ujra vallatás.

Preses dixit:Tam cum dicas te unum dominum colere,tres adorare cognosceris.Ex quibus intelligi potest,patrem et filium quem dicitis adorandum.Quid tertium,quem spiritum sanctum appellatis hoc dicito.Per deos et per meam salutem audire delector.
Theodosia sancta dixit:Vere sicut scriptum est astuti sunt filii tenebrarum quam filii lucis.Tam sicut superius dixi quia non debet margarite pretiose ante porcos mitti.Verum etiam te Iudicem indignum iudicabo,audiendo sacramentum trinitatis.Et nunc adbibe patientiam tibimetipsi et dicam qualis sit ratio ista,per salute audientium.Audi ergo.Pater et Filius et Spiritusancto unum sunt trinitates maiestas.Nam sicut Filius ex corde patris procesit,ita et Sp.sc.de patre est.Propter ea tres confitemur personas,et unum credimus fide.Et sicut pater in filio.ita et filius in sp.sc..Vides ergo et filium et sp sc. ex patre..Propterea a nobis unus deus colitur,et trinitas vera cognoscitur.Sicut enim semper etsp.sc. in filio,ita semper et filius in sp sc. quicquid operatur sc.sp. unum est cum patrem et filio.Ecce audisti indignus qualiter in trinitatem credimus,et unum dominum adoramus et columus.Audisti quem interrogasti heretice.
Preses dixit:Multa verbositatem tuam sustinui,ut patientiam meam stantem populum cognosceret.
A magyar forditás:
A főpap:Amint mondod te egy istent tisztelsz és hármat imádsz.Ugy érteni,hogy Atya ,és Fiú akiket imádsz is.Ki a harmadik akit Szentléleknek neveztek? Az Istenre és az én üdvözülésemre szeretném ezt hallani.

Theodoszia:Bizony ahogy irva vagyon, ravaszabbak a sötétség fiai mint a fény fiai.Ahogy elöbb is mondám nem szabad a drága gyöngyöket a disznók elé vetni.Pedig bizonnyal meg foglak itélni téged méltatlan biró,tudtodra adván a Szentháromság szentségét.És most végy türelmet és mond meg ennek az értelmét a hallgatóság épülése végett is.Halld tehát:Az atya a Fiú és a Szentlélek egy a Szentháromság méltóságában.Mert ahogy a Fiú az Atya értelméből ered ugyanugy a Szentlélek is az Atyától van.Igy ezt mint három személyt valljuk és Egyként hisszük.És ahogy az Atya a Fiúban ugy a Fiú a Szentlélekben.Tehát látod,hogy a Fiú és a Szentlélek az Atyától van.Ezért Egyistent tisztelünk,amiben felismerjük az igaz Szentháromságot.Ahogy a Szentlélek mindig a Fiúban van,ugy a Fiú is mindig a Szentlélekben,és amint a Szentlélek mindkettőjükben dolgozik igy a Fiú és az Atya egyek.Ime most hallottad méltatlan pap, hogy milyen Szentháromságban hiszünk,és egy Urat tisztelünk és imádunk.Hallottad a választ amire kérdeztél te eretnek.

A főpap:Engedtem a bőbeszédednek,hogy a nép megismerje a türelmemet.

Ez után akár csak a kis kakas meséjében,megkinozzák,a kemencébe rakják,a tengerbe dobják és mindenhonnan élve ki jön.Az utolsó felvonás az,hogy a népet meghivják az arénába,ahova beengednek egy sor fenevadat:oroszlán párduc,medve,bika stb és közéjük dobják Theodosziát.Miután innet is élve jön ki, karddal lefejezik.Ezután nagy földrengés rázza meg az arénát.A szülei és a keresztények sokasága összegyül és nagy tisztességgel eltemetik.Szó sincs masziv keresztény üldözésről.

Az esemény a közel-keleten zajlik Cézáreában ,igy fel kell tenni a kérdést,hogy melyik vallás képviselője a főpap,akinek az istene Jovi?Ez nagyon hajaz a Jahvéra akit ma Jehovának mondanak.A római panteon fő istene Jupiter volt, mely név elég távol esik a Jovitól.
Jeromos idejében aki nem sokkal a diocletiáni üldözések után élt,Jeruzsálemben az uralkodó vallás a zsidó volt,ezért feltételezhetjük,hogy a vallató főpap is zsidó.De ha Theodoszia eretneknek nevezi a zsidó főpapot,ebből az következik,hogy a zsidó vallás a keresztény vallásból ered és nem forditva.Ha valami értelmet akarunk adni a szentháromságtannak, amit “Theodoszia kifejtett”,akkór az Atya a régi ,a Fiú az uj generáció,a Szentlélek,pedig a helyes gondolkodás amit mindkét generációban meg kell találni.Igy már nem egy despotikus kegyetlen bosszúálló Istennel állunk szembe,hanem egy valódi demokratikus uralkodó szellemiséggel.Igy a mai demokratikus felfogásnak megfelelően el lehet fogadni azt a kivánságot,hogy amilyen a mennyben ugy legyen a földön is.Ami megzagyvásitja a dolgokat az a megszemélyesités.Mert ha a Szentlélek személy és az Atyától van mint a Fiú,akkór testvérek.De ha nem fiú,mert egyszülött fiúról szól a fáma, akkór lány.Lehet,hogy épp Theodoszia személyével próbálták ezen irásban ezt szemléltetni,mert amikór lefejezték akár Krisztus halála után egy óriási földrengés keletkezik.

Régi krónikák ugyanezt a történetet mesélték el,de a hősnő neve Krisztina volt,ami még találóbb a harmadik isteni személyre. http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_krisztina .Tudjuk,hogy a reneszánsz korában volt egy nagy pestis járvány,aminek az elinditója valószinű,hogy a higiénia hiányával egybekötött kicsapongó nemi élet .Az Egyház szerint ez Isten büntetése volt a bűnök miatt. A papok a bűnt a nők csábitó szépségében látták.Ekkór voltak a nagy boszorkány perek,és ekkór “száműzhették” Krisztinát a Szentháromságból.Helyébe jött egy falokrata farizeus,a Saulból lett Pál személyében,akit ugyanugy lefejeztek,mint (Theudosia)-Krisztinát.A Krisztináról szóló irásról emlités van az elöbbi linken,de képek vannak róla több templomban.

Mivel itt emlitve van az eretnek szó,ezért feltételezni lehet,hogy az irás nem lehet régebbi a 13.századnál.Ettől az időtől kezdték vádolni egymást eretnekséggel különböző felekezetek.

A Szentháromság a fenti megfogalmazásban, hogy ugyanis a Fiú és a Szentlélek is(megszemélyesitve Krisztus és Krisztina),az Atya értelméből ered azt jelenti,hogy nem testi,hanem szellemi fogalmakról van szó.A megszemélyesités pedig az ősibb primitivebb istenhitre utal,amikór az isten fogalmát az emberi családról másolták le: Atya,anya,fiú,lány.Az eredeti bibliában az áll,hogy Ádám idejében a nők ikreket szültek,mindig egy fiut és egy lányt,akiket már eleve eljegyeztek mint házastársakat.http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 Igy nem csoda,ha az Isten gyermekeiről is igy vélekedtek.A régi, mondjuk eredeti keresztény vallásban megtaláljuk az Anyaistent a Nagyboldogasszony személyében.Ha csak egy bóldogasszonyról lenne szó,már mint Máriáról,akkór fölösleges lenne a Nagy jelző.Erre azért volt szükség,mert létezett egy másik boldog asszony a (Teodoszia)-Krisztina személyében,akit a boldogságos szűznek is neveztek,mivel habár Krisztus jegyese volt,a szeplötlenség követelményének megfelelően örök szűzességben “létezett”.Az apácák Krisztus jegyeseinek vallják magukat,és legtöbbjük mélységesen át is éli ezt a szerelmi viszonyt.Ugyan ilyen viszonyban állhattak eredetileg a barátpapok a boldogságos szűzzel,de miután ezt azonositották Máriával,és ők is Krisztus jegyesei lettek,ez sok lelki torzulást eredményezett.

A fenti párbeszéd valójában két felekezet közti vetélkedés volt, lehet épp a 14.században,a vallási szupremáció miatt.Eddigelé az irásokban és a képi ábrázolásokban lásd Anjou legendárium,csak Krisztus névről van szó nem Jézusról.A Jézus és Máriáról szoló történetet lehet hogy a reneszánsz korában találták ki,igy vonva a kereszténységet zsidó fennhatóság alá.Ennek a nem kevés ellenállásba ütköző akciónak a végrehajtásához létrehozták a jezsuita rendet,amelynek a neve is mutatja,hogy a jézusi vonal érvényesitése volt a cél.A fenti párbeszéd valójában az őskeresztény hitűek és a zsidó-keresztény hitűek közti hitvitát eleveniti meg.Az irás másolat,és mint ilyen módositott.Ez a mondat például,hogy:”Castitatem sororis suae violavit”=megsértette nővére szűzességét,csak a félrevezetés céljából lett berakva.A másik pedig:”adulter moechatus”=házasságtörést követett el,már valóban a Mária megtermékenyitésére utal,aki eleve József jegyese volt.A többi ótestomentumban található, isten parancsára történt gyilkosságokról nem is beszélve.Egész a 15.századig a pápák süvege a hármas korona volt amit erdetileg triarának hivtak.Innentől kezdve már ugyanazt a süveget kezdték viselni a pápák,mint a zsidó főpapok és a süveget átkeresztelték tiarára.Ezt láthatjuk az Anjou legendárium képein.

Hogy lesz a XIII.századi keresztes hadjáratokból III.századi keresztényüldözés.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CLXVv.:Non credo non sacrifico,non adoro idola surda et muta.—Nem hiszek nem áldozok,nem imádom a néma (faragott) képeket(idola).
A képek nembeszélnek,csak mutatnak.Az irás viszont már beszél.Ezzel lehet érvelni,körül irni,megmagyarázni.A latin muta=néma és a magyar mutat szó is egy tőről származik,és azt fejezi ki,hogy hiányzik a beszédkészség.A nagy vallási összecsapások az irás megjelenése után keletkeztek.Egész a 13.századig nem volt meg az irás nagyméretű terjesztéséhez szükséges infrastruktura.Ennek a kifejlesztése után viszont robbanás szerüen jelentek meg az irások.

Mivel az irás általi vallásterjesztés,sokkal olcsóbb és meggyőzőbb volt,ezért ez lett az alacsony néprétegek vallása.Ezek bálványimádással vádolták az elöbbieket,akik viszont ezeket eretnekséggel.Mind ez az 13oo-as évek körül zajlott,a nagy keresztes háborúk idején,de ami az évszám hamisitás miatt vissza lett datálva az 12oo-as évekre,meg a III.századra.De nem csak az évszámokat hamisitották,hanem az eseményeket,a neveket és mindent ami a valós tényállást jelentette.Atrocitások mindkét részről történtek,de ezek mind keresztényüldözésekként lettek megnevezve,és vissza datálva az ugynevezett ókorba.

CCIXr.:Hadrianus et Antoninus imperatores habentes prelium cum Efratensibus et agariensibus elegerunt virorum pugnatorum numerum novem milia potentium in fortitudine,et industriorum in bello.Ascenderunt ergo simul cum eis adversus hostes ,habebant secum Apollinem et Iovem.Ita ut putaretur per eos possidere victoriam.Appropincantes itaque ut bellum contra inimicos agerent,viderunt illos et ecce erant centum milia.Hoc dum vidissent ambo ipsi imperatores Adrianus et Antonius et formidantes simul cum septem militibus fugerunt.—Hadrianus és Antoninus császárok az Eufratesiekkel és az Agarénokkal(feketékkel) harcolván,kiválasztottak kilenc milio edzett és háborukban jártas harcost.Felvonultak tehát velük együtt az ellenség elé,magukkal vivén Apollinumot és Jovit(ezen istenek képeit),hogy általuk biztositsák a gyözelmet.Amint az ellenség felé közeledtek,és meglátták őket,ime százezren voltak.Meglátván ezeket mindkét császár Adrianus és Antoninus megrettenve hét katonával(máshól hét királyról ir) együtt elszaladtak.

Két hadvezér Akacius és Heliades a helyén maradt.
Acacius ét Heliades :Venite sacrificemus diis. Et cum sacrificassent,ampliori formidine omnis consternati sunt.—Gyertek és áldozzunk az isteneinknek.És amint áldoznak még nagyobb ilyedség érte őket.
Meg jelent nekik egy angyal fiatal fiu képében,aki azt tanácsolta nekik,hogy inkább imádkozzanak Krisztushoz az égi Isten fiához és akkór biztosan győzni fognak.A hadvezérek kikérdezték a sereg vélaményét,és azok helyeselték az angyal tanácsát.Igy győzelmet arattak az ellenségen.

Az elmenekült császárok vitája:
CCIXv:Videntes autem imperatores turbati sunt.Maximinus vero imperator dicit ad Adrianum et Antonium imperatores iniuriam patior a vobis.Exercitus enim meus recesit a me.Adrianus patienter dixit Fer domine imperator,qui enim exercitum meum abstulit.Ipse vos ad emit.Non concidat cor tuum.Ecce do tibi mille aureos,si placitum tibi fuerit.Sin autem do tibi mille novos tyrones.Haec enim audiens Maximinus imperator mitigavit furorem,et iubet presentari decem milia per tribunali.—Látván ezt a császárok dühösek lettek.Maximinus császár pedig igy szolt Adriánushoz és Antoninushoz: gyalázatot szenvedtem miattatok,mivel a seregem elhagyott.Adrianus pedig nyugodtan azt felelte:Császári nagyságos Ur, ki lopta el az én seregemet?Épp maga vásárolta azt meg.Ne törjön össze a szive.Ime adok magának ezer aranyat,ha ez önnek megfelel.Ellenkező esetben adok önnek ezer uj Tyront.Ezt hallván Maximinus, megenyhült a mérge és megparancsolta hogy állitsák a tizezret a törvényszék elé.

Azt kell tudni a tizezerről,hogy ezek voltak azok a katonák és hadvezérek(Akacius és Heliades),akik felvették a keresztény vallást, a császárok távóllétében.A császár parancsára ezeket keresztre feszitik.Ez az a tizezer keresztény akik Hadriánus császár idején mártiromságot szenvedtek.
Máximinus és Adriánus ideje között száz év van.Akkór meg hogy tudtak társalogni?Sehogy.Azonban van egy periodus a történelemben,amikór tényleg egyszerre vonul a Közelkeletre vagy három császár és vagy hét király.ez pedig nem más mint a IV.keresztes hadjárat.

Ebből viszont az derül ki,hogy a Közel-keleten létezett az igazi keresztény hit és nem Rómában.A keresztesek (római csapatok) két féle istennek hódoltak Apollinusnak(ez minden valószinüség szerint görög) és Jovinak(mely nagy valószinüséggel zsidó).Ugyan ebben a kórban indult Rómából hadjárat Európa északi irányában is ugyancsak keresztények ellen,akiket itt már eretnekeknek tituláltak.

https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

5.old:Raimundis blasfemie in Deum Moysis:Ludebat quodam die comes in ludo sacrorum cum quodam capellano:et inter ludendum dixit capellano:Deus Moysi quem vos creditis,non poterit vos iuvare in ludo isto,et addidit,nunquam me iuvet Deus ille.—Raimundus istenkáromlása Mozes istene ellen:Egy napon a grof tréfálni kezdett a szentekkel kapcsolatban az egyik káplánnal,és a tréfálkozás közben a káplán ezt mondta:A Mozes Istene akiben ti hisztek nem parancsolhatott ilyen vicces módon,és hozzá adta:nekem soha nem fog parancsolni ez az Isten.
Raimundot III.Ince pápa meghurcolta,mivel ugymond az eretnekek pártjára állt,de mindig kegyelmet kapott.

11.old.:In eadem etiam Ecclesia,in qua ut saepedictum est,dominum suum occiderant cives Biterrenses captionis civitatis,fuerunt usque septem milia de ipsiis Biterrensibus interfecti.—Bitterenses városában 17ooo “eretneket” gyilkoltak meg.

A bábjáték újboli szinrevitele

a nagymester.jpg
A templomos Nagymester átka elégetésekór:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Az emberi aktivitásban amikór elindul egy felkapott irányzat,rövidesen lavinaszerűen mindenki ezt követi.Ilyenek voltak a művészetek különböző ágai,ilyenek a tudomány külömböző ágai,az irás,és amint látjuk manapság a digitalizáció.Az irás nagy kórszaka a 15.század.Ekkór kezdték irni a világi és a vallási történelmet.Mivel ezidáig nem volt meg az irás terjesztéséhez szükséges infrastruktura,ezért a létező kezdetleges kevés fennmaradt szöveg nem volt elegendő a történelem rekonstrukciójára.Ezt a hiányt az irók a fantáziájukkal pótolták az elég nagyszámban fenn maradt képek meg szobrok alapján.Igy el lehet képzelni,hogy a képek meg szobrok néha egészen mást ábrázolnak mint amit a történészek melléjük társitottak.

Még egyszer(mivel a tudás anyja az ismétlés), abból indulunk ki,hogy ezer évet betóldottak a történelembe,és hogy a diocletianusi üldözések valójában III.Ince pápa alatt történtek,de aki a következő levezetés tanusága szerint száz évvel később tevékenykedett,persze más név alatt(az évszámokat pár évvel ide oda tologatták,ami a lénnyegen nem változtat,ugyanigy a nevek sem lényegesek,hisz a pápák sosem használták az igazi nevüket):Diocletiánus keresztény űldözései (284-3o5) ami valójában “III.Ince” uralkodása alatt történt (298-316).Ez római számokkal CCXCVIII-CCCXVI.Az első C helyére beraktak egy M-t Igy III.Ince uralkodása átkerűlt az 1198-1216-os évekre(MCXCVIII-MCCXVI).Ezt a műveletet a könnyebbség kedvéért csinálták igy,hogy ne kelljen nagyobb javitásokat eszközőlni a kéziratokban.Igy azonban száz évvel hátrább tolódtak az események.Ez azt jelenti,hogy a “valódi” III.Ince valamikor az ezerháromszázas évek alatt kellett tevékenykedjen.És meg is találhatjuk és pedig XXII.János pápa személyében(1316-1334).Láthatjuk,hogy mindhárom despota uralkodási ideje majdnem ugyanaz Diocletianus 21 év,III.Ince és XXII.János 18 év és ugyanazokat a véres keresztényűldözéseket követték el.

A szabad enciklopédiából:
“Dante úgy írt az egyházfőről(XXII.János), hogy szívében három fenevad is fészkel: a bujaság, a kegyetlenség és a kapzsiság.”
“Az ifjú Duèze(a leendő XXII.János) azonban roppant érdeklődést mutatott Isten egyháza iránt, így fiatalon a domonkosok közé állt.”
Tudni való,hogy a domonkosok közűl kerültek ki az iquizitorok.

“Toulouse-ban és Cahors-ban is jogot tanított, majd Albi kanonokjává nevezték ki.”

Ezek ugyanazok a helyek,ahol III.Ince eretnekeket gyilkoltatott.

“Egy évvel később a vienne-i zsinat titkára lett, ahol jogi tudásával segített a pápának és IV. Fülöp francia királynak. Jogi értekezéseiben elítélte a VIII. Bonifác elleni pert, ugyanakkor kiváló jogi érvrendszert épített fel a templomosok elleni eljárásokhoz. ”

Nagy a valószinűsége annak,hogy a templomosok elleni hadjárat IV.Fülöp segédletével, ugyanaz mint az albingensek elleni,de mivel ezer évvel meghosszabbitották a történelmet,igy az eseményeket feldarabólták és különböző idősikokra helyezték.De nem csak az eseményeket többszörösitették,hanem a pápákat is.Igy könnyebben lehetett ködösiteni,vagyis az igazságot palástólni.

VIII.Bonifác idejéről ezt találjuk a szabad enciklopédián:
“A harmadik állam, mellyel sokat foglalkozott Bonifác, a Firenze központú Toszkána volt. A városban előtörtek az ellentétek a guelfek és ghibellinek között. A ghibellin érzelmű Bianchi, azaz Fehérek csoportja építkezhetett a szélesebb polgári rétegeken. Tagja volt több korabeli híresség is, például Dante Alighieri is. Velük szemben a Neri, azaz a Feketék pártja az arisztokraták és a nemesség érdekeit képviselve igyekeztek megkaparintani a köztársaság vezetését.”
“A pápák csak ezután ismerték fel, hogy időközben teljesen megváltozott Európa társadalma. A kialakuló polgárságot már más eszközökkel kellett az egyházhoz csábítani, mint a korábbi egyszerű embereket.”
“A Gaetanikat korábban gyakran a di Segni névvel illették. E néven korábban három pápát is megválasztottak, III. Incét, IX. Gergelyt és IV. Sándort.”

A gaetaniak Spanyolországból származtak,akik többsége mor származásu volt.Igy lesz világos a kép.Ugyanaz a forgatókönyv játszott le akkor is mint ma.Az egyház a helyett hogy az emberi gondolkodás fejlődését követné és ehhez igazitaná a vallást ,inkább lecseréli a hiveket alacsonyabb szinten álló embercsoportokra,többségében afrikai bevándorlókra.

“VIII.Bonifáchoz kötődik az első szent év bevezetése.”

Igy jöhettek Rómába a zarándokok,akik egy része hamisság által meggazdagodott és e miatt bűnbocsánatra éhes egyedekből állt,a másik része pedig az alamizsna , a gyógyulás és az élete jobbra fordulása reményében jött.Az elöbbiek nagy része északról az utóbbiak nagy része délről.Megjegyzendő,hogy a 2o16.év is szent év volt.

Nagy a valószinüsége annak,hogy az az ominozus év amit mi most 1525-nek irunk,azt a tridenti zsinat elött J525-nek irták.Van elég ezredforduló utáni évszám ahól ezer helyett csak egy j-t találunk,ami a Krisztus születése utáni éveket jelenti.Állitólag ebben az évben 525-ben kérte fel I.János pápa Dionisius Exiguust hogy éllitsa össze a következő évekre a husvét ünnep táblázatát.Ő volt az aki bevezette az ánno dominit 532-ben,de amit valójában a tridenti zsinaton vezethettek be,és az ezer évet is ekkór adhatták hozzá.

I.János(523-526):A szabad enciklopédiából:”A pápát a dühös király(Teudorikus gót király) rákényszerítette erre az útra(Konstantinápolyba). Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.”—Ennek a történetnek nagyon kilóg a lólába.Miféle keresztény katolikus pápa volt az aki a hitével ellentétesen akar áttéritenei embereket áriánus hitre? Valószinű hogy ez csak egy kitalált személy és kitalált történet ahhoz a másik kitalált történethez,amelyben ez a pápa kéri fel Dionisius Exiguust 525.ben, hogy készitse el a husvéti űnnepek táblázatát.Ez a felkérés valószinű,hogy XIII.Gergelytől származik valami szürke eminenciáshoz.Az 525-ös év nem véletlen,ugyanis ez az év közel esik a Mohácsi csata elvesztéséhez és egyuttal a Magyar állam széteséséhez.Ezt kihasználva át lehetett irni a történelmet.Ez az átirás XIII.Gergely pontifikátusa alatt történt,amit a tridenti zsinat szentesitett.A Magyar királyság mindigis egy nagy szálka volt ugy a pápaság,mint a császárság szemében.Ezért szerették volna még az emlékét is kiiktatni.

“XIII.Gergelyt, III. Pál hívta az örök városba, és először a város egyik bírájává tette, majd pápai abbreviátor lett és a Campagna pápai kincstárnoka. 1545-ben Pál felkérésére részt vett a tridenti zsinaton, mint az egyházfő egyik jogásza. A következő évben IV. Pius személyében új egyházfő került a katolikus egyház élére, aki az újjáélesztett tridenti zsinat pápai megbízottjává nevezte ki Ugót(XIII.Gergely), amelynek egészen a záró üléséig jelen volt”—Az abbreviátornak komoly szerepe volt a régi irások megfejtésében és persze adott esetben azok korrigálásában(expurgálásában ahogy ezt akkoriban nevezték).

“Ugo korántsem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében.” A piszkos munka(a történelem átirása) elvégzése biztosan szerepet játszhatott ebben.Ehhez mint abbreviátor minden adottsága megvolt.
“Az új naptár kidolgozásával párhuzamosan át kellett alakítani a római egyház martyrologiumát is, amely az év napjaihoz kötötte a katolikus szentek és mártírok ünnepét.”

“A hosszas fejtörés és a tízek munkája azonban nem tartozott Gergely uralkodásának sikertörténetei közé. Az első, 1582-es kiadás tele volt félreírásokkal és nyomdai hibákkal, és ebben rendkívül hasonlított az 1583-as második kiadásra. Gergely mindkét kiadást semmisnek tekintette, és személyes felügyelete alatt végül 1584-ben megszületett a helyes kiadás, amely a Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum címet viselte. A pápa ezt tette kötelezővé minden katolikus egyház számára.”—Ha nem kellett volna átirni az évszámokat és ezeket szinkronba hozni akkór ezt egy iskolás gyerek pár nap alatt elvégezhette volna.Az expurgáláshoz a legjobban minden bizonnyal egy abbreviátor értett.De amikor az évszámokat nem csak megváltoztatták,de ide-oda tologatták az időskálán,”ember” kellett legyen a talpán aki ezt pontosan eltudja végezni.

“Gergely nevéhez köthető még egy érdekes kulturális örökség, ugyanis az ő tiarája a legrégebbi, amely mind a mai napig épen fennmaradt.Wiki:A tiara (a perzsa تاره tara szóbol származik, ami latinul „tiara”) általában csúcsos fejdísz; az uralkodók, pápák, és egyéb előkelőségek megkülönböztetését és hatalmát jelképezi.”—Nem inkább a TRIARA? ami ha megvizsgáljuk a Gergely tiaráját láthatjuk,hogy egy hármas korona(tri=három,ara=védelem).

XIII.Gergely nem csak új naptárt vezetett be de az anno dominit meghosszabbitotta ezer évvel.Ebbe a hosszú időtartamba került bele egy sór kitalált pogány császár,egy sór pápa  és mártir.Ehhez aztán kellettek a tárgyi bizonyitékok is amelyeket Gergely utódai próbáltak megvalósitani.

” V.Szixtus:Így ekkor állították fel Néró császár obeliszkjét a Szent Péter-téren, de a Santa Maria Maggiore-bazilika, a lateráni bazilika és a Santa Maria del Popolo-bazilika előtti obeliszkek is ekkor kapták mindmáig végső helyüket.Oszlopok terén úgy tűnt vonzotta az ókor, ugyanis Sixtus felújíttatta Traianus és Antoninus Pius császárok diadaloszlopait, és az előbbi tetejére Szent Péter, az utóbbira pedig Szent Pál szobrát készíttette el.”

Hogy is van ez? Emléket állitunk a legkegyetlenebb keresztényűldözőnek? Nem az ókor vonzotta V.Szixtuszt,hanem a tridenti zsinaton kapott utasitás,hogy bizonyitékokkal szolgáljon a sosem létezett pogány császárok létezésére.

A fenti irásból az látszik,hogy a mai időszámitásunk szerinti 13oo-as évek körűl az eretnekek elleni keresztes háborúk leple alatt a történelem legnagyobb keresztényűldözése zajlott.Rómában a keresztény Egyház irányitása olyan délről származó alacsony kulturával és erkölcsi hozzáállással rendelkező pápák kezébe került,akik a vallást kimondottan anyagi javak megszerzésére használták fel.A fenti levezetés értelmében Bizánc kirablása nem 12o4-ben hanem 13o4-ben történt,ami a hamisitás alkalmával került át 12o4-re.Magyar vonatkozásban is ebben a periódusban kerül az ország élére egy dél Itáliából származó király Károberto néven,mely nevet nem lehet semmi európai nyelvben található nevek közé sorolni.Ezért feltételezni lehet,hogy a tulajdonosa sem volt európai.Ami jellemző erre a királyra az a végtelen kegyetlensége és az állati ravaszsága amivel megsemmisitette,vagy megadásra kényszeritette a magyar urakat.Ugyanis a poszádai csatában tudatosan törbe csalta a magyar nemesek nagy részét.Tehát azt mondhatjuk,hogy az 13oo-as évek körűl a déli népek inváziójáról beszélhetünk az északi népek ellen.

A XIV. század gordiuszi csomója

A történelemből azt látjuk,hogy a gordiuszi csomó átvágása nem vezet semmi jóra.Egy logikai relytélyt csak az érzelmek mellőzésével és a logika segitségével lehet megoldani.

Ha felütjük a latin szótárt,azt látjuk,hogy az évezredet saeculumnak hivják,de ez ugyanakkór századot is jelent.Vajon ennyire nem tudtak különbséget tenni a két fogalom között? Ezt nehéz elképzelni.Inkább arról van szó,hogy mivel a történelmi irásokban ugy hamisitottak évszámokat,hogy a C-t felcserélték az M-el,ezért ezt igazolandó ráfogták hogy ugyanaz a nevük.
Ha eljátszunk azzal a gondolattal,hogy a fenti azonosság értelmében az ezer évet ugy vitték be a történelmi időskálába,hogy az első C-t kicserélték M-re, akkór a “diocletiáni” keresztény üldözések átkerülnek az 13oo-as évekre.Példa: XXII.János pápa hatalomra kerülése J316(CCCXVI)=1216(MCCXVI).Egy kis időeltolódással Bizánc kifosztásának évei.Ha beigazolódik,hogy a nagy keresztényüldözések,amik eretnek üldözések formájában jelennek meg a történelemben a 13.század elején, ezek valójában a 14.század elején zajlanak,akkór meg kell vizsgáljuk az akkóri nemzetközi eseményeket.
Magyar vonatkozásban ekkór kerül Magyarország élére egy dél Itáliából származó jámbór lelkünek semmiképpen nem mondható uralkodó, Károbertó.Egy uralkodó hatalomra jutásához, kivált hogy ha messziről származik,nagy háttér erőre van szükség.Tehát itt arról van szó,hogy egy délről jövő invázióval állunk szembe.Nagyon sok irást találunk az afrikai népek európában történt inváziójáról,de ezt tévesen sokkal korábbi időpontra helyezték.Érdemes észrevenni,hogy 1342-ben a magyar trónra kerülő Nagy Lajos több alkalommal bevonul Itáliába,de a fenti okoskodás értelmében az eseményeket vehetjük 1242-ben is.Igy nagy a valószinűsége annak,hogy a délről jövő inváziót a keleti népek segédletével épp Nagy Lajos idejében sikerült megfékezni.Itt aztán el lehet játszadozni a gondolattal,hogy 1241-ben valóban IV.Béla volt az aki menekült a tatárok ellől ,vagy Károbertó?
A pápák székhelyének áthelyezését Avignonba(Franciaország) 13o5-ben,nehéz holmi kis belső civakodásoknak tulajdonitani.Ha igaz a délről jövő invázió,akkór az is igaz,hogy ezek az iszlám vallást hozták magukkal,és Róma iszlám fennhatóság alatt volt.Itt jön képbe a S.Nicola templom amelynek a trajánoszlop volt a tornya.A formáját és magasságát figyelembe véve inkább minarett mint  torony lehetett.

“A kollégium üzenetére, amelyben az érseket Perugiába hívták, Bertrand azt válaszolta, hogy amennyiben meg akarják koronázni, jöjjenek ők Lyonba. A kardinálisok csak nehezen akarták elfogadni Kelemen óhaját, de végül Lyonban tették fejére a pápai tiarát. Kelemen pontifikátusa során sosem lépte át Itália határait.”—Erre sokkal nyomósabb oka kellett legyen Kelemennek,holmi kis durcáskodáson kivűl.
Érdekes hogy száz év eltéréssel a 13. és a 14.században is barátpapok mennek az ázsiai magyarok megkeresésére.

Idézetek a szabad enciklopédiából:
“A Kuma-vidéki magyarságot a pápai bullák közül elsőként IV. Ince egy (1253), IV. Sándor egy (1258), majd IV. Miklós két bullája említi meg a János előtti időkben.”—A politikában és a diplomáciában nem mindig minden az aminek látszik.Itt nem a nemlétező ázsiai magyarság megkeresése és megtéritése volt a legégetőbb dolog,hanem a déli invázió megfékezése.Ehhez kellett valami módon felvenni a kapcsolatot a keleti népekkel és segitséget kérni tölük.De ahogy lenni szokott,amikór a mór megtette a kötelességét,utána elmehet,és el is lessz felejtve,hogy ne essen csorba császárok és pápák dicsőségén.

“IV. Bajor Lajos,e mellett a császári koronát is szerette volna megszerezni. Itália északi részében kormányzót nevezett ki, és a ghibellin városok örömére hadat üzent a guelfeknek, akiknek legnagyobb központja akkoriban Rómában volt. Lajosnak 1328 elején sikerült legyőznie I. Róbert, nápolyi király és a guelfek csapatait, így seregével bevonulhatott az örök városba.”
Tudni való,hogy a ghibelinek a fehérek és a guelfiek a feketék voltak.Kell ennél világosabb bizonyiték,a fenti állitásokra?Meg kell jegyezni,hogy a történelem ismétli önmagát.De az is érdekes,hogy két Lajos is bevonulgat Itáliába ebben a periódusban,egy magyar és egy bajor.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2

CCLIIIr.oldal:Erat autem in eo tempore(Maximian et Diocletian),de exercitu legiones militum qui Thebei appellabantur.Legio denique vocabatur que tunc sex milia ac sexcentes viros in armis habebat,hi in auxilium Maximiano imperatoris .—Maximianus és Diocletianus idejében volt egy olyan légio amit Thébainak neveztek.Ennek hatezer hatszáz fegyverese volt,ez volt Maximianus segitő csapata.
A seregeket a Ron(Rodano) völgyébe viszi.Az ok:”Ira fervidus ob neglectia imperia decimum quemque ex eadem legione gladio feriri iubet.“—Haragra gerjedt(a császár),mivel elhanyagolták a tized fizetését ,ezért a légiónak megparancsolta,hogy ezt karddal hajtsák be.
Azt látjuk,hogy az akciók ugyanott zajlanak ahól III.Ince az eretnekek ellen harcólt.Uj adalék itt az hogy Thébai(Nubiai) légióval megy.Az irásban később az van,hogy egy másik hadosztály valószinüleg európai, egy bizonyos Mauricius vezetése alatt,megtagadta,hogy az elfogott foglyokat feláldozzák.Ezért Mauricius parancsára az egész hadosztályt legyilkolják a vezetőjükkel együtt.
A tized befizetése nem volt egy római szokás,hanem csak a bibliában találunk emlitést róla és a zsidókhoz és a keresztény Egyházhoz kötődik.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tized
CCLVr:”Diocletianus cum ad imperium totius orbis fuisset electus omnisque provincias turbari quorundam presumtionem perspiceret .Ad consortium imperii ut laboris olim sibi commilitnem Herculeum Maximianum caezarem fecit…Cui ad supplimentum exercitus legionem thebeam ex orientalibus regionibus militum deditque legio VI milia ac sexcentos viros valides animis et instructis armis,antiquorum romanorum habebat exemplo.Hi igitur milites Christiane religionis ritum orientalis traditione susceperant,fidemque sacram virtuti armis,omnibus preponebant”-–“Miután diocletianust megválasztották a birodalom élére minden provinciában ahól gyanus elemeket talált,üldözésekbe fogott.Meg tette Hercules Maximiánust segéd császárnak,akivel valamikor együtt harcólt.Ennek a segitségére adta a keleti régiókból származó thébai légiót,hatezer hatszáz keménylelkű harcra kiképzett embert,akik az ókori rómaiaktól vették a példát.(Sic!).Ezek a katonák a keleti ritusú keresztény vallást vették fel,a szent katonai virtushoz való hűséget mindenek elé helyezték.”
Ez a világos beszéd.Ezek nem ókori római katonák,csak azoktól vették a példát.Hát vannak akik ma is vesznek példát róluk,de attól még nem ókori rómaiak.

Milyen messzire nyúlik vissza a történelem ?

Ha abszurd dolgokat találunk a történelemben,ezeket csak ugy tudjuk feloldani,ha az érzelmeinket háttérbe szoritjuk.A mellékelt linken vértanuk történeteit találjuk a nagy keresztényüldözés idejéből a II.-III.századokból.De hogy kerülnek ezek a XII.-XIII.századokba?
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Az irás kezdete:XXXVIIIr:Fuit autem temporibus Constantini magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae qui tertio in exilium deportatus est a Constantio,eoque minime voluisset heresi arrianae consentire.—Nagy Konsztantin ideje után,fia Konsztantiusz egy bizonyos Liberius pápát három évre számüzött mivel nem értett egyet az áriánus eretnek tanokkal.(Libériusz helyére Félixet teszi meg pápának,de ez még annyira sem fogadja el az áriánizmust.Sőt eretneknek bélyegzi Konsztantiuszt.Ez után vissza hozatja Libériuszt és számüzi Félixet,majd kivégeztetei.)

Az irás vége:XXXVIIIr:Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus ? annos.(itt törlés és javitás van a kéziratban,a lényeg ezer és valamennyi év)-–Innet a papok és prezsbiterek ellopták a testét és eltemették a saját maga épitette bazilikába az Aurelia utcában december 15-n ezer és plusz minusz ?évben.

Az irás kezdete:CXXXVIIIv:Eusebius historiografus memorat africanum poene omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martirium gesta conscripsisse.Nam Simphorosa dixit apud Tiburtinam urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc ordine interfectam.-–Euszebiusz történetiró feljegyzéseiben megemlékszik az afrikaiak által véghezvitt kinzásokról a fővárosban (Romában)valamint egész Itáliában amelyek a mártir keresztényeket érték.Igy végezték ki Hadrian császár parancsára Szimphorozát a hét fiával együtt Tiburtina városában.

Az irás vége:CXXXVIIIv:Martirium Sancti Simphorosae et sue filiae…Quorum corpora requiescunt via tiburtina miliario nono regnante domino nostro Isu Christo…-–Szent Szinphoroza és fiai vértanusága…Kiknek testei a Tiburtina utcában nyugszanak Urunk J. K. uralkodásának ezer kilencedik esztendejében.

Az irás kezdete aII.v oldalon

Az irás vége:VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.—Az anya pedig ossze szedte lánya testi maradványait,megcsokolta,odahozván a szekeret felrakta rá lányai maradványait,és elhagyta a várost ezer tizennyolcban.

Azt látjuk,hogy mindhárom esetben ezer és valamennyi évet ir.A legtöbb mártir halálának idejét csak a hónapok jelzik,de legtöbbnél egy kis üres hely van hagyva,ahova római számjelzéssel beférne az évszám is.E helyett ezeknél csak azt irja hogy:regnante domino nostro Isu Christo–– Krisztus uralkodása alatt,vagy is Krisztus születése után.Ha figyelembe vesszük az ezen a linken( http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479) megadott Jézus születési dátumát anno mundiban, ami 4199 és ehhez hozzá adjuk a 3oo évet amennyivel eltér a világ keletkezése a két biblia (vulgáta és septuaginta) szerint,akkór megkapjuk a qvazi 45oo-at.Ezt modositotta Julius Africanus 55oo-ra:

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false 4.old:Africanus ad annum Incarnationis Dominicae annos statuit 55oo,ut autor est Georgius Monachus,chem calamo scriptum penes nos habuimus.—Afrikánus Krisztus születését az 55oo-ik évre tette,amint Georgius Monáchus kéziratában megtaláljuk.

Valakire rá kellett kenni a piszkos munkát,mert a fenti könyvben százféle képpen próbálják kihozni az 55oo-at,de logikusan sehogy sem jön ki.Vagyis önkényesen betoldottak 1ooo évet a Krisztus születésétől balra de jobbra is (a szimmetria megörzése végett).Mielött azonban megejtették volna ezt a műveletet,a keresztény üldözések évei, hogy a fenti példáknál maradjunk,Trajánusszal kezdődtek,CV,CIX,aztán Adriánusz korában CXVIII.Az ezerév betoldása után az “egyszerüség” kedvéért a száz helyett (C) irtak ezret.Igy lett a százötből ezeröt,a százkilencből ezerkilenc,a száztizennyolcból ezertizennyolc.Ez megmagyarázza azt a különös jelenséget is hogy miért van száz év eltérés némely eseményről különböző forrásokban.

Nem mehetünk el azon észrevétel mellett,hogy a nagy keresztény üldözések a Nérók(Claudius ,Nero) meg a Trajánusok( Trajanus Hadrianus , Trajanus Decius)-al n kezdődött.A Traján név nyilván a trójai névre vezethető vissza.Az ugynevezett trójaiak azonban akik az ezredforduló elött meghóditották Itália nagyrészét,afrikaiak voltak: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ha elolvassuk a szent mártirok legendáit ezen linken :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 és összevetjük Stanley,vagy bármelyik afrikai utazó 19.századi utleirásaival,nagyon sok hasonlóságot találunk ami az erkölcsi hozzáállást illeti.A linken található irásból kiderül,hogy ezek a “trójaiak” tömegesen keresztelkedtek meg,és egyáltalán nem ugy viselkedtek mint elnyomott rabszolgák,hanem mint halált megvető harcosok,akik ha nem is használtak fegyvert az elején,de a szóbeli erőszakot nem tagadták meg maguktól.Itt csak egy példa:

CLXXXIv Martirium S.Cornelius papae:Venientes autem omnis foras muros porte Appie ante templum Martis,expuebant in eum dicens:Pereant dii demoniorum simul cum Decio.Eodem autem die decolati sunt …—S Kornél pápa mártiromsága:Kijöttek pedig a falakon kivűl az Ápia kapujához Mars templomához és elkezdték köpködni mondván:Vesszenek az ördög istenei Déciusszal egyben.De ugyanaz nap le lettek fejezve.

A vallás mint bármelyik ideológia arra lett felhasználva,hogy alátámassza bizonyos körök hatalmi törekvéseit.Amint az átkeresztelkedett de addig fanatikus bálványimádók többségbe kerültek,azonnal eretnekeknek bélyegezték a valódi őskeresztényeket,és üldözni kezdték őket.

A történelem ugy tartja,hogy a keresztényüldözések tetőpontja Diocletianus idejében volt.

Az idézetek a szabad enciklopédiából vannak:

“Ki volt Diocletianus? Caius Aurelius Valerius Diocletianus egy szabadon bocsátott dalmáciai rabszolga fia volt. Császár volt 284-305 között, majd miután lemondott, a dalmáciai Salona (Split) közelében levő palotájában élt és a hagyomány szerint kertészettel foglalkozott.”
Oriási ellentmondás.Egy véreskezű diktátór önszántából lemond a tronról,és nekifog kertészkedni.Ilyen nem lehetett és nem is volt.Vagy is olyan mint Diocletianus császár csak egy kitalált személy.
Ellenben volt egy véres kezű eretneküldöző,aki nem más mint III.Ince pápa.Erről bővebb információt itt találunk: https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

“III. Ince és III. Honorius pontifikátusainak eredményeképpen a keresztény világban mindenütt lenézték és árulóknak minősítették az eretnekeket, akikről gyakran nem tudtak többet, mint hogy az egyház megbélyegezte őket.”
“A keresztények azért is gondot okoztak a császárnak, mert nem voltak hajlandóak az uralkodót imádni.”Imádni a szenteket szokták.A pápa nem csak szentnek számitott,hanem egyenesen Isten főldi helytartójának,vagyis egy földi Isten.El is várta hogy ugy viszonyuljanak hozzá.

Amit III.Ince véghez vitt az ugynevezett eretnek keresztények ellen, azt ráfogták egy sosem létezett Diocletiánra,jobban mondva maga Ince volt a “Diocletián”.Mindkettőjük uralkodása közel ugyanannyi idejig  tartott:III.Ince(1198-1216),Diocletián(284-3o5).Megjegyzendő,hogy a többi pápától eltérően akik általában csak egy-két évet uralkodtak,az ő uralkodási idejük husz év körüli.Ahhoz,hogy diocletiánra kenjék a balhét,betoldottak az időszámitásba 1ooo évet.III.Ince valójában 298-tól 316-ig uralkodott.Ezt római számokkal igy irták:CCXCVIII-CCCXVI.A régi irások évszámait ki kellett javitani.Hogy ne kelljen teljesen átirni a krónikákat,az első C-t kijavitották M-re.Igy lett Ince uralkodási ideje MCXCVIII-MCCXVI.A kérdés most az,hogy ha a két személy egy és ugyanaz,akkór miért tolódott el Diocletiánus uralkodás a 284-3o5-as évekre? A válaszhoz a kulcs ebben az irásban van:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 VIIIr:Diocletianus idejében a keresztények nagy üldözéseknek vannak kitéve,VIIIv:Ráfael arkangyal javasolja Paterianusnak álmában hogy menjenek Egyiptomba.

A nagy üldözések már III.Ince uralkodása elött kezdődnek.284-től kezdődik a kopt időszámitás,amit őskeresztény időszámitásnak,vagy a mártirok időszámitásának is neveznek.Vagyis az üldözött “eretnekek” uj életet kezdnek Egyiptomban amihez egy uj időszámitást kapcsolnak.Miután az üldözéseket Diocletiánusra fogták,és az üldözöttek uj időszámitását a nevéhez kötötték (tudnillik ezt Dioclitiáni időszámitásnak is nevezik),igy az uralkodási évének kezdetét át kellett tenni eme időszámitás kezdetére.

Egyébként ha utána nézünk a császárok és pápák uralkodási éveinek különböző forrásokban,azt látjuk,hogy teljes a káosz és bizonytalanság.

Az Anno Dominit csak a XVII.században kezdte terjeszteni Petavius.Árulkodó dolog,hogy mi alatt a keresztény egyház középpontja Jézus,még is elyen sokáig tartott,hogy a születésével inditsanak egy uj érát.

Azt mondjuk,hogy a diocletiáni éra 284-től indúl, Jézus születésétől számitva.Jézus születési dátumát állitólag egy Julius Afrikánus nevű pap állapitotta meg,annó mundiban 55oo ra,de lehet,hogy ezt is a tridenti zsinaton(1545-1565),és ekkor adhattak 1ooo évet a Krisztus utáni évekhez .Igy a diocletiáni éra annó mundiban 5784-ben kezdődik.A Dionisius Exiguusnak tulajdonitott hokusz-pokusz csak arra jó, hogy még jobban lehessen ködösiteni.Ugyanezt a célt szólgálja az ugy nevezett Arszakida féle időszámitás kapcsolása a Jézus születési dátumához.

Idézetek a szabad enciklopédiából:

“Az Arrianus hagyomány úgy tartja, hogy I. Arsak megölte testvérét, azonban a modern történetírás úgy hiszi, hogy ő volt Pártia ura Kr. e. 211-ig, amikor fia II. Arsak került hatalomra.”
Vagyis “ugy hiszi”,konkrét bizonyitékok hiányában.

“Justinus szerint „Ő (Arsak) élete a fosztogatásból és a lopásból állt, amikor hallott Seleucus, Gaulok-tól elszenvedett vereségéről. Megkönnyebbülve támadta meg a pártusokkal, a tolvajok bandájával és legyőzte elöljárójukat Andragorast, megölte őt és átvette a nemzet feletti uralmat.” Justinus, XLI. 4.”

“Ha ez nem is bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák uralkodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.”

Érdekes,hogy akár hányszór az ázsiai magyarokról,vagy ezek rokonságáról van szó,elöbb kiderül,hogy egy rabló fosztogató nép volt,aztán meg az,hogy bizonyos Korezmi urak csicskásai voltak,akik tanácsokkal és vezetőkkel látták el őket.Világos ,hogy ez politikai céllal legyártott klisé,épp ezért nyugodtan mellőzhetjük az ugynevezett arszakidai időszámitást.

A fény vallása sem ázsiából származik,mint ahogy egyesek szeretnék.A Máni általa terjesztett manicheizmus nagy valószinüséggel nem tőle származik,hanem Európából.Mind amit a manicheizmus tanit ,az benne vólt a katarok,más néven az albingensek vallásában.A név (albingens=fehér faj) világosan mutatja,hogy nem ázsiai sem afrikai,hanem európai emberek vallása volt.A XII.-XIII.századi vallási üldözések kivándorlásra kényszeritették a még életben maradt albingenseket.Igy került a kereszténység a koptokhoz,és a manicheizmus Ázsiába.

Vallások és vértanuk

Kezdetben vala az Ige és az Ige vala Istennél és Isten vala az Ige.De mi is valójában az ige?Latinul verbum,ami szót is jelent.Az igehirdetés,nem más mint a vallási tanok verbális hirdetése.Ez lehet szóban is de az irás terjedésével mindinkább irásban történt.A szóbeli terjesztésnél szükség volt egy igehirdető személyre.Az irásbeli terjesztéshez erre már nem is volt szükség. A vallási tanoknaknak egy másik terjesztési formája,az irás megjelenése elött,képekben és szobrokrok formájában történt.Volt egy periodus,amikór oriási konkurencia alakult ki a két terjesztési forma közt.Ezt a periodust nevezik ikonoklasztáziának,vagyis képrombolásnak.A visszavágás erre a könyvek és könyvtárak égetése volt.Elvégre az hogy az egyik istent Jóvnak,a másikat meg Jehovának,vagy Alahnak hivták,ugyanarról az egy uralkodó Istenről volt szó.Mindkettő vagy minhárom megkivánta hogy áldozatot mutassanak be neki.Aztán az Igeistent hirdetők,a képek általi valláshirdetőket bálvány imádással kezdték vádolni.A biblia megirásakór beszurtak egy olyan mondatot,hogy ne csinálj magadnak faragott képet.A keresztények habár a bibliát szent irásnak mondják,mégsem igazodnak minden bibliai előiráshoz.Ugye a legtöbb kersztény templomban ott vannak a képek meg a szobrok,és néha le is borulnak elöttük,ilyenkor persze azzal a gondolattal,hogy a kép csak szemléltető eszköz,és valójában ők Istenhez imádkoznak.A fanatikusok ezt figyelmen kivűl hagyják és amint látjuk,a muszlimok ma is bálvány imádással vádolják a keresztényeket.

Az ellentétet azok szitották és szitják ma is,akik a két terjesztési formából hasznot huztak,vagy is a kereskedők.El kell ismerni,hogy a vallás a legnagyobb és legstabilabb piramis játék és üzlet.Normális,hogy a kereskedők(milyen találó ez a magyar megnevezés),mindig ott vannak jelen, ahól jó üzletet lehet csinálni.Vajon miért került a három ugynevezett monoteista vallás központja Jeruzsálembe? A zsidókat tévesen a sémi népekhez sorolják.A sémi valójában félig fehér félig feketét jelent.A zsidó valójában a kereskedő népekből alakult ki,ezért annyira erős bennük a kozmopolita szellem.De mivel a vallás az egyik legnagyobb üzlet ,ezért ők tartják a kezükben mindhárom monoteista vallást.Az irást és a számolást a kereskedők fejlesztették ki,mivel az áruk forgalmazásánál ez nélkülözhetetlen volt.A vallások irás általi terjesztésében szintén nekik jutott a legnagyobb szerep.A 15.században már teljesen magukhoz ragadták a katolikus vallás irányitását,a Medici származású pápák által.A nyomda feltalálása után a vallás(ige) terjesztésében az irásos terjesztés döntő szerephez jutott.A reformáció megjelenésével a képes bibliák mindinkább kezdtek kimenni a divatból.A templomaikból meg eltüntek a képi ábrázolások.A legradikálisabbak ezen a téren az iszlám hitűek.
A keresztény vértanukról szóló irásokban azt találjuk,hogy legtöbbjük azért lett megkinozva és megőlve,mert nem akartak áldozni Jov Istennek: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479 http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.2 rról azonban nincs feljegyzés ,hogy akadályozva lettek volna abban, hogy a saját Istenüknek áldozzanak.Azt látjuk,hogy volt egy több isten hitű vallás amelynek volt egy fő istene akit Jov-nak neveztek.Mindenki áldozhatott a saját kedvelt istenének,de nem mulaszthatta el a legfőbb istennek való áldozást.A három monoteista vallás abban különbözik ettől,hogy ezeknek egy a hatalmára féltékeny istenük van,aki nem türi meg,hogy rajta kivűl más istent is tiszteljenek.Ebből teljesen hiányzik a demokratikus szellem.Ha elfogadjuk,hogy ilyen a menny,és azt akarjuk,hogy amilyen a mennyben, olyan legyen a földön is,akkór a földön is létre kell hozni egy abszolutisztikus despótikus rendszert,amelynek a hatalmi birtokosa egy az isten földi helytartója.De nem biztos ,hogy ez a helyes megoldás.Tehát ha tiszta vizet akarunk önteni a pohárba,akkór el kell dönteni,hogy a demokrácia felé vagyunk elkötelezettek,vagy egy despótikus rendszer irányába.Amig erről nem születik konszenzus,addig a földi társadalom olyan mint a viharos tengeren hánykolódó hajó.