fabsanyo

Gondolatok

A bábjáték újboli szinrevitele

a nagymester.jpg
A templomos Nagymester átka elégetésekór:

„Isten tudja, hogy ki tévedt és ki követett el bűnt, és a balszerencse bizony lesújt azokra, akik tévesen ítéltek el minket. Isten meg fogja bosszulni a mi halálunkat. Tudja meg az Úr, hogy igazság szerint mindazok, akik ellenünk vannak, miattunk fognak szenvedni!”

Az emberi aktivitásban amikór elindul egy felkapott irányzat,rövidesen lavinaszerűen mindenki ezt követi.Ilyenek voltak a művészetek különböző ágai,ilyenek a tudomány külömböző ágai,az irás,és amint látjuk manapság a digitalizáció.Az irás nagy kórszaka a 15.század.Ekkór kezdték irni a világi és a vallási történelmet.Mivel ezidáig nem volt meg az irás terjesztéséhez szükséges infrastruktura,ezért a létező kezdetleges kevés fennmaradt szöveg nem volt elegendő a történelem rekonstrukciójára.Ezt a hiányt az irók a fantáziájukkal pótolták az elég nagyszámban fenn maradt képek meg szobrok alapján.Igy el lehet képzelni,hogy a képek meg szobrok néha egészen mást ábrázolnak mint amit a történészek melléjük társitottak.

Még egyszer(mivel a tudás anyja az ismétlés), abból indulunk ki,hogy ezer évet betóldottak a történelembe,és hogy a diocletianusi üldözések valójában III.Ince pápa alatt történtek,de aki a következő levezetés tanusága szerint száz évvel korábban tevékenykedett,persze más név alatt(az évszámokat pár évvel ide oda tologatták,ami a lénnyegen nem változtat,ugyan igy a nevek sem lényegesek,hisz a pápák sosem használták az igazi nevüket):Diocletiánus keresztény űldözései (284-3o5) ami valójában “III.Ince” uralkodása alatt történt (298-316).Ez római számokkal CCXCVIII-CCCXVI.Az első C helyére beraktak egy M-t Igy III.Ince uralkodása átkerűlt az 1198-1216-os évekre(MCXCVIII-MCCXVI).Ezt a műveletet a könnyebbség kedvéért csinálták igy,hogy ne kelljen nagyobb javitásokat eszközőlni a kéziratokban.Igy azonban száz évvel hátrább tolódtak az események.Ez azt jelenti,hogy a “valódi” III.Ince valamikor az ezerháromszázas évek alatt kellett tevékenykedjen.És meg is találhatjuk éspedig XXII.János pápa személyében(1316-1334).Láthatjuk,hogy mindhárom despota uralkodási ideje majdnem ugyanaz Diocletianus 21 év,III.Ince és XXII.János 18 év és ugyanazokat a véres keresztényűldözéseket követték el.

A szabad enciklopédiából:
“Dante úgy írt az egyházfőről(XXII.János), hogy szívében három fenevad is fészkel: a bujaság, a kegyetlenség és a kapzsiság.”
“Az ifjú Duèze(a leendő XXII.János) azonban roppant érdeklődést mutatott Isten egyháza iránt, így fiatalon a domonkosok közé állt.”
Tudni való,hogy a domonkosok közűl kerültek ki az iquizitorok.

“Toulouse-ban és Cahors-ban is jogot tanított, majd Albi kanonokjává nevezték ki.”

Ezek ugyanazok a helyek,ahol III.Ince eretnekeket gyilkoltatott.

“Egy évvel később a vienne-i zsinat titkára lett, ahol jogi tudásával segített a pápának és IV. Fülöp francia királynak. Jogi értekezéseiben elítélte a VIII. Bonifác elleni pert, ugyanakkor kiváló jogi érvrendszert épített fel a templomosok elleni eljárásokhoz. ”

Nagy a valószinűsége annak,hogy a templomosok elleni hadjárat IV.Fülöp segédletével, ugyanaz mint az albingensek elleni,de mivel ezer évvel meghosszabbitották a történelmet,igy az eseményeket feldarabólták és különböző idősikokra helyezték.De nem csak az eseményeket többszörösitették,hanem a pápákat is.Igy könnyebben lehetett ködösiteni,vagyis az igazságot palástólni.

VIII.Bonifác idejéről ezt találjuk a szabad enciklopédián:
“A harmadik állam, mellyel sokat foglalkozott Bonifác, a Firenze központú Toszkána volt. A városban előtörtek az ellentétek a guelfek és ghibellinek között. A ghibellin érzelmű Bianchi, azaz Fehérek csoportja építkezhetett a szélesebb polgári rétegeken. Tagja volt több korabeli híresség is, például Dante Alighieri is. Velük szemben a Neri, azaz a Feketék pártja az arisztokraták és a nemesség érdekeit képviselve igyekeztek megkaparintani a köztársaság vezetését.”
“A pápák csak ezután ismerték fel, hogy időközben teljesen megváltozott Európa társadalma. A kialakuló polgárságot már más eszközökkel kellett az egyházhoz csábítani, mint a korábbi egyszerű embereket.”
“A Gaetanikat korábban gyakran a di Segni névvel illették. E néven korábban három pápát is megválasztottak, III. Incét, IX. Gergelyt és IV. Sándort.”

A gaetaniak Spanyolországból származtak,akik többsége mor származásu volt.Igy lesz világos a kép.Ugyanaz a forgatókönyv játszott le akkor is mint ma.Az egyház a helyett hogy az emberi gondolkodás fejlődését követné és ehhez igazitaná a vallást ,inkább lecseréli a hiveket alacsonyabb szinten álló embercsoportokkal,többségében afrikai bevándorlókkal.

“VIII.Bonifáchoz kötődik az első szent év bevezetése.”

Igy jöhettek Rómába a zarándokok,akik egy része hamisság által meggazdagodot és e miatt bűnbocsánatraéhes egyedekből állt,a másik része pedig az alamizsna , a gyógyulás és az élete jobbra fordulása reményében jött.Az elöbbiek nagy része északról az utóbbiak nagy része délről.

Nagy a valószinüsége annak,hogy az az ominozus év amit mi most 1525-nek irunk,azt a tridenti zsinat elött J525-nek irták.Van elég ezredforduló utáni évszám ahól ezer helyett csak egy j-t találunk,ami a Krisztus születése utáni éveket jelenti.Állitólag ebben az évben 525-ben kérte fel I.János pápa Dionisius Exiguust hogy éllitsa össze a következő évekre a husvét ünnep táblázatát.Ő volt az aki bevezette az ánno dominit 532-ben,de amit valójában a tridenti zsinaton vezethettek be,és az ezer évet is ekkór adhatták hozzá.

I.János(523-526):A szabad enciklopédiából:”A pápát a dühös király(Teudorikus gót király) rákényszerítette erre az útra(Konstantinápolyba). Jánosnak azt is kikötötték, hogy bírja rá a császárt rendelete visszavonására, adja vissza az elvett templomokat és térítse vissza az arianista hitre azokat, akik kényszerből vették fel a keresztséget.”—Ennek a történetnek nagyon kilóg a lólába.Miféle keresztény katolikus pápa volt az aki a hitével ellentétesen akar áttéritenei embereket áriánus hitre? Valószinű hogy ez csak egy kitalált személy és kitalált történet ahhoz a másik kitalált történethez,amelyben ez a pápa kéri fel Dionisius Exiguust 525.ben, hogy készitse el a husvéti űnnepek táblázatát.Ez a felkérés valószinű,hogy XIII.Gergelytől származik valami szürke eminenciáshoz.Az 525-ös év nem véletlen,ugyanis ez az év közel esik a Mohácsi csata elvesztéséhez és egyuttal a Magyar állam széteséséhez.Ezt kihasználva át lehetett irni a történelmet.Ez az átirás XIII.Gergely pontifikátusa alatt történt,amit a tridenti zsinat szentesitett.A Magyar királyság mindigis egy nagy szálka volt ugy a pápaság,mint a császárság szemében.Ezért szerették volna még az emlékét is kiiktatni.

“XIII.Gergelyt, III. Pál hívta az örök városba, és először a város egyik bírájává tette, majd pápai abbreviátor lett és a Campagna pápai kincstárnoka. 1545-ben Pál felkérésére részt vett a tridenti zsinaton, mint az egyházfő egyik jogásza. A következő évben IV. Pius személyében új egyházfő került a katolikus egyház élére, aki az újjáélesztett tridenti zsinat pápai megbízottjává nevezte ki Ugót(XIII.Gergely), amelynek egészen a záró üléséig jelen volt”—Az abbreviátornak komoly szerepe volt a régi irások megfejtésében és persze adott esetben azok korigálásában(expurgálásában ahogy ezt akkoriban nevezték).

“Ugo korántsem volt nevezhető szent életű, erkölcsös embernek, ezért valószínűleg más is állhatott a gyors választás hátterében.” A piszkos munka(a történelem átirása) elvégzése biztosan szerepet játszhatott ebben.Ehhez mint abbreviátor minden adottsága megvolt.
“Az új naptár kidolgozásával párhuzamosan át kellett alakítani a római egyház martyrologiumát is, amely az év napjaihoz kötötte a katolikus szentek és mártírok ünnepét.”

“A hosszas fejtörés és a tízek munkája azonban nem tartozott Gergely uralkodásának sikertörténetei közé. Az első, 1582-es kiadás tele volt félreírásokkal és nyomdai hibákkal, és ebben rendkívül hasonlított az 1583-as második kiadásra. Gergely mindkét kiadást semmisnek tekintette, és személyes felügyelete alatt végül 1584-ben megszületett a helyes kiadás, amely a Martyrologium Romanum Gregorii XIII jussu editum címet viselte. A pápa ezt tette kötelezővé minden katolikus egyház számára.”—Ha nem kellett volna átirni az évszámokat és ezeket szinkronba hozni akkór ezt egy iskolás gyerek pár nap alatt elvégezhette volna.Az expurgáláshoz a legjobban minden bizonnyal egy abbreviátor értett.De amikor az évszámokat nem csak megváltoztatták,de ide-oda tologatták az időskálán,”ember” kellett legyen a talpán aki ezt pontosan eltudja végezni.

“Gergely nevéhez köthető még egy érdekes kulturális örökség, ugyanis az ő tiarája a legrégebbi, amely mind a mai napig épen fennmaradt.Wiki:A tiara (a perzsa تاره tara szóbol származik, ami latinul „tiara”) általában csúcsos fejdísz; az uralkodók, pápák, és egyéb előkelőségek megkülönböztetését és hatalmát jelképezi.”—Nem inkább a TRIARA? ami ha megvizsgáljuk a Gergely tiaráját láthatjuk,hogy egy hármas korona(tri=három,ara=védelem).

XIII.Gergely nem csak új naptárt vezetett be de az anno dominit meghosszabbitotta ezer évvel.Ebbe a hosszú időtartamba került bele egy sór kitalált pogány császár,egy sór pápa és és mártir.Ehhez aztán kellettek a tárgyi bizonyitékok is amelyeket Gergely utódai próbáltak megvalósitani.

” V.Szixtus:Így ekkor állították fel Néró császár obeliszkjét a Szent Péter-téren, de a Santa Maria Maggiore-bazilika, a lateráni bazilika és a Santa Maria del Popolo-bazilika előtti obeliszkek is ekkor kapták mindmáig végső helyüket.Oszlopok terén úgy tűnt vonzotta az ókor, ugyanis Sixtus felújíttatta Traianus és Antoninus Pius császárok diadaloszlopait, és az előbbi tetejére Szent Péter, az utóbbira pedig Szent Pál szobrát készíttette el.”

Hogy is van ez? Emléket állitunk a legkegyetlenebb keresztényűldözőnek? Nem az ókor vonzotta V.Szixtuszt,hanem a tridenti zsinaton kapott utasitás,hogy bizonyitékokkal szolgáljon a sosem létezett pogány császárok létezésére.

A fenti irásból az látszik,hogy a mai időszámitásunk szerinti 13oo-as évek körűl az eretnekek elleni keresztes háborúk leple alatt a történelem legnagyobb keresztényűldözése zajlott.Rómában a keresztény Egyház irányitása olyan délről származó alacsony kulturával és erkölcsi hozzáállással rendelkező pápák kezébe került,akik a vallást kimondottan anyagi javak megszerzésére használták fel.A fenti levezetés értelmében Bizánc kirablása nem 12o4-ben hanem 13o4-ben történt,ami a hamisitás alkalmával került át 12o4-re.Magyar vonatkozásban is ebben a periódusban kerül az ország élére egy dél Itáliából származó király Károberto néven,mely nevet nem lehet semmi európai nyelvben található nevek közé sorolni.Ezért feltételezni lehet,hogy a tulajdonosa sem volt európai.Ami jellemző erre a királyra az a végtelen kegyetlensége és az állati ravaszsága amivel megsemmisitette,vagy megadásra kényszeritette a magyar urakat.Ugyanis a poszádai csatában tudatosan törbe csalta a magyar nemesek nagy részét.Tehát azt mondhatjuk,hogy az 13oo-as évek körűl a déli népek inváziójáról beszélhetünk az északi népek ellen.

 

Milyen messzire nyúlik vissza a történelem ?

Ha abszurd dolgokat találunk a történelemben,ezeket csak ugy tudjuk feloldani,ha az érzelmeinket háttérbe szoritjuk.A mellékelt linken vértanuk történeteit találjuk a nagy keresztényüldözés idejéből a II.-III.századokból.De hogy kerülnek ezek a XII.-XIII.századokba?
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Az irás kezdete:XXXVIIIr:Fuit autem temporibus Constantini magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae qui tertio in exilium deportatus est a Constantio,eoque minime voluisset heresi arrianae consentire.—Nagy Konsztantin ideje után,fia Konsztantiusz egy bizonyos Liberius pápát három évre számüzött mivel nem értett egyet az áriánus eretnek tanokkal.(Libériusz helyére Félixet teszi meg pápának,de ez még annyira sem fogadja el az áriánizmust.Sőt eretneknek bélyegzi Konsztantiuszt.Ez után vissza hozatja Libériuszt és számüzi Félixet,majd kivégeztetei.)

Az irás vége:XXXVIIIr:Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus ? annos.(itt törlés és javitás van a kéziratban,a lényeg ezer és valamennyi év)-–Innet a papok és prezsbiterek ellopták a testét és eltemették a saját maga épitette bazilikába az Aurelia utcában december 15-n ezer és plusz minusz ?évben.

Az irás kezdete:CXXXVIIIv:Eusebius historiografus memorat africanum poene omnium de urbe regia atque de tota Italia Christi martirium gesta conscripsisse.Nam Simphorosa dixit apud Tiburtinam urbem cum septem filiis suis una die ab Adriano principe hoc ordine interfectam.-–Euszebiusz történetiró feljegyzéseiben megemlékszik az afrikaiak által véghezvitt kinzásokról a fővárosban (Romában)valamint egész Itáliában amelyek a mártir keresztényeket érték.Igy végezték ki Hadrian császár parancsára Szimphorozát a hét fiával együtt Tiburtina városában.

Az irás vége:CXXXVIIIv:Martirium Sancti Simphorosae et sue filiae…Quorum corpora requiescunt via tiburtina miliario nono regnante domino nostro Isu Christo…-–Szent Szinphoroza és fiai vértanusága…Kiknek testei a Tiburtina utcában nyugszanak Urunk J. K. uralkodásának ezer kilencedik esztendejében.

Az irás kezdete:VIIv:Erat autem grandis persecutio christianorum temporibus Diocletiani imperatoris.Qumque Sanctus Paternianus eiectus in tristitia magna positus de sua congregatione. Ieiun:avit diebus quinque nec manducavit nec bibit,sed dienoctuque in oratione permansit.-–Nagy keresztény üldözések voltak Diocletian császár ideje alatt.Ezért Paternianus nagyon szomorkodott a gyülekezete miatt.Öt napig böjtölt,se nem evett se nem ivott,csak éjjel nappal imádkozott.(Az ötödik nap meg jelent neki Gabriel arkangyal és azt tanácsolta hogy menjen a gyülekezetével Egyiptomba).

Az irás vége:VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.—Az anya pedig ossze szedte lánya testi maradványait,megcsokolta,odahozván a szekeret felrakta rá lányai maradványait,és elhagyta a várost ezer tizennyolcban.

Azt látjuk,hogy mindhárom esetben ezer és valamennyi évet ir.A legtöbb mártir halálának idejét csak a hónapok jelzik,de legtöbbnél egy kis üres hely van hagyva,ahova római számjelzéssel beférne az évszám is.E helyett ezeknél csak azt irja hogy:regnante domino nostro Isu Christo–– Krisztus uralkodása alatt,vagy is Krisztus születése után.Ha figyelembe vesszük az ezen a linken( http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479) megadott Jézus születési dátumát anno mundiban, ami 4199 és ehhez hozzá adjuk a 3oo évet amennyivel eltér a világ keletkezése a két biblia (vulgáta és septuaginta) szerint,akkór megkapjuk a qvazi 45oo-at.Ezt modositotta Julius Africanus 55oo-ra:

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false 4.old:Africanus ad annum Incarnationis Dominicae annos statuit 55oo,ut autor est Georgius Monachus,chem calamo scriptum penes nos habuimus.—Afrikánus Krisztus születését az 55oo-ik évre tette,amint Georgius Monáchus kéziratában megtaláljuk.

Valakire rá kellett kenni a piszkos munkát,mert a fenti könyvben százféle képpen próbálják kihozni az 55oo-at,de logikusan sehogy sem jön ki.Vagyis önkényesen betoldottak 1ooo évet a Krisztus születésétől balra de jobbra is (a szimmetria megörzése végett).Mielött azonban megejtették volna ezt a műveletet,a keresztény üldözések évei, hogy a fenti példáknál maradjunk,Trajánusszal kezdődtek,CV,CIX,aztán Adriánusz korában CXVIII.Az ezerév betoldása után az “egyszerüség” kedvéért a száz helyett (C) irtak ezret.Igy lett a százötből ezeröt,a százkilencből ezerkilenc,a száztizennyolcból ezertizennyolc.Ez megmagyarázza azt a különös jelenséget is hogy miért van száz év eltérés némely eseményről különböző forrásokban.

Nem mehetünk el azon észrevétel mellett,hogy a nagy keresztény üldözések a Nérók(Claudius ,Nero) meg a Trajánusok( Trajanus Hadrianus , Trajanus Decius)-al n kezdődött.A Traján név nyilván a trójai névre vezethető vissza.Az ugynevezett trójaiak azonban akik az ezredforduló elött meghóditották Itália nagyrészét,afrikaiak voltak: http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

Ha elolvassuk a szent mártirok legendáit ezen linken :http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 és összevetjük Stanley,vagy bármelyik afrikai utazó 19.századi utleirásaival,nagyon sok hasonlóságot találunk ami az erkölcsi hozzáállást illeti.A linken található irásból kiderül,hogy ezek a “trójaiak” tömegesen keresztelkedtek meg,és egyáltalán nem ugy viselkedtek mint elnyomott rabszolgák,hanem mint halált megvető harcosok,akik ha nem is használtak fegyvert az elején,de a szóbeli erőszakot nem tagadták meg maguktól.Itt csak egy példa:

CLXXXIv Martirium S.Cornelius papae:Venientes autem omnis foras muros porte Appie ante templum Martis,expuebant in eum dicens:Pereant dii demoniorum simul cum Decio.Eodem autem die decolati sunt …—S Kornél pápa mártiromsága:Kijöttek pedig a falakon kivűl az Ápia kapujához Mars templomához és elkezdték köpködni mondván:Vesszenek az ördög istenei Déciusszal egyben.De ugyanaz nap le lettek fejezve.

A vallás mint bármelyik ideológia arra lett felhasználva,hogy alátámassza bizonyos körök hatalmi törekvéseit.Amint az átkeresztelkedett de addig fanatikus bálványimádók többségbe kerültek,azonnal eretnekeknek bélyegezték a valódi őskeresztényeket,és üldözni kezdték őket.

A történelem ugy tartja,hogy a keresztényüldözések tetőpontja Diocletianus idejében volt.

Az idézetek a szabad enciklopédiából vannak:

“Ki volt Diocletianus? Caius Aurelius Valerius Diocletianus egy szabadon bocsátott dalmáciai rabszolga fia volt. Császár volt 284-305 között, majd miután lemondott, a dalmáciai Salona (Split) közelében levő palotájában élt és a hagyomány szerint kertészettel foglalkozott.”
Oriási ellentmondás.Egy véreskezű diktátór önszántából lemond a tronról,és nekifog kertészkedni.Ilyen nem lehetett és nem is volt.Vagy is olyan mint Diocletianus császár csak egy kitalált személy.
Ellenben volt egy véres kezű eretneküldöző,aki nem más mint III.Ince pápa.Erről bővebb információt itt találunk: https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

“III. Ince és III. Honorius pontifikátusainak eredményeképpen a keresztény világban mindenütt lenézték és árulóknak minősítették az eretnekeket, akikről gyakran nem tudtak többet, mint hogy az egyház megbélyegezte őket.”
“A keresztények azért is gondot okoztak a császárnak, mert nem voltak hajlandóak az uralkodót imádni.”Imádni a szenteket szokták.A pápa nem csak szentnek számitott,hanem egyenesen Isten főldi helytartójának,vagyis egy földi Isten.El is várta hogy ugy viszonyuljanak hozzá.

Amit III.Ince véghez vitt az ugynevezett eretnek keresztények ellen, azt ráfogták egy sosem létezett Diocletiánra,jobban mondva maga Ince volt a “Diocletián”.Mindkettőjük uralkodása közel ugyanannyi idejig  tartott:III.Ince(1198-1216),Diocletián(284-3o5).Megjegyzendő,hogy a többi pápától eltérően akik általában csak egy-két évet uralkodtak,az ő uralkodási idejük husz év körüli.Ahhoz,hogy diocletiánra kenjék a balhét,betoldottak az időszámitásba 1ooo évet.III.Ince valójában 298-tól 316-ig uralkodott.Ezt római számokkal igy irták:CCXCVIII-CCCXVI.A régi irások évszámait ki kellett javitani.Hogy ne kelljen teljesen átirni a krónikákat,az első C-t kijavitották M-re.Igy lett Ince uralkodási ideje MCXCVIII-MCCXVI.A kérdés most az,hogy ha a két személy egy és ugyanaz,akkór miért tolódott el Diocletiánus uralkodás a 284-3o5-as évekre? A válaszhoz a kulcs ebben az irásban van:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4 VIIIr:Diocletianus idejében a keresztények nagy üldözéseknek vannak kitéve,VIIIv:Ráfael arkangyal javasolja Paterianusnak álmában hogy menjenek Egyiptomba.

A nagy üldözések már III.Ince uralkodása elött kezdődnek.284-től kezdődik a kopt időszámitás,amit őskeresztény időszámitásnak,vagy a mártirok időszámitásának is neveznek.Vagyis az üldözött “eretnekek” uj életet kezdnek Egyiptomban amihez egy uj időszámitást kapcsolnak.Miután az üldözéseket Diocletiánusra fogták,és az üldözöttek uj időszámitását a nevéhez kötötték (tudnillik ezt Dioclitiáni időszámitásnak is nevezik),igy az uralkodási évének kezdetét át kellett tenni eme időszámitás kezdetére.

Egyébként ha utána nézünk a császárok és pápák uralkodási éveinek különböző forrásokban,azt látjuk,hogy teljes a káosz és bizonytalanság.

Az Anno Dominit csak a XVII.században kezdte terjeszteni Petavius.Árulkodó dolog,hogy mi alatt a keresztény egyház középpontja Jézus,még is elyen sokáig tartott,hogy a születésével inditsanak egy uj érát.

Azt mondjuk,hogy a diocletiáni éra 284-től indúl, Jézus születésétől számitva.Jézus születési dátumát állitólag egy Julius Afrikánus nevű pap állapitotta meg,annó mundiban 55oo ra,de lehet,hogy ezt is a tridenti zsinaton(1545-1565),és ekkor adhattak 1ooo évet a Krisztus utáni évekhez .Igy a diocletiáni éra annó mundiban 5784-ben kezdődik.A Dionisius Exiguusnak tulajdonitott hokusz-pokusz csak arra jó, hogy még jobban lehessen ködösiteni.Ugyanezt a célt szólgálja az ugy nevezett Arszakida féle időszámitás kapcsolása a Jézus születési dátumához.

Idézetek a szabad enciklopédiából:

“Az Arrianus hagyomány úgy tartja, hogy I. Arsak megölte testvérét, azonban a modern történetírás úgy hiszi, hogy ő volt Pártia ura Kr. e. 211-ig, amikor fia II. Arsak került hatalomra.”
Vagyis “ugy hiszi”,konkrét bizonyitékok hiányában.

“Justinus szerint „Ő (Arsak) élete a fosztogatásból és a lopásból állt, amikor hallott Seleucus, Gaulok-tól elszenvedett vereségéről. Megkönnyebbülve támadta meg a pártusokkal, a tolvajok bandájával és legyőzte elöljárójukat Andragorast, megölte őt és átvette a nemzet feletti uralmat.” Justinus, XLI. 4.”

“Ha ez nem is bizonyítja azt, hogy I. Arsak közvetlenül a chorezmi dinasztia tagja volt, (ezt lehetetlen kimutatni), mégis arra mutat, hogy az Arsakidák és a chorezmi Szijávusidák uralkodóháza között közvetett dinasztikus kapcsolatok álltak fenn.”

Érdekes,hogy akár hányszór az ázsiai magyarokról,vagy ezek rokonságáról van szó,elöbb kiderül,hogy egy rabló fosztogató nép volt,aztán meg az,hogy bizonyos Korezmi urak csicskásai voltak,akik tanácsokkal és vezetőkkel látták el őket.Világos ,hogy ez politikai céllal legyártott klisé,épp ezért nyugodtan mellőzhetjük az ugynevezett arszakidai időszámitást.

A fény vallása sem ázsiából származik,mint ahogy egyesek szeretnék.A Máni általa terjesztett manicheizmus nagy valószinüséggel nem tőle származik,hanem Európából.Mind amit a manicheizmus tanit ,az benne vólt a katarok,más néven az albingensek vallásában.A név (albingens=fehér faj) világosan mutatja,hogy nem ázsiai sem afrikai,hanem európai emberek vallása volt.A XII.-XIII.századi vallási üldözések kivándorlásra kényszeritették a még életben maradt albingenseket.Igy került a kereszténység a koptokhoz,és a manicheizmus Ázsiába.

Ugy tünik,hogy a vallási buzgóság amit a kancellár asszony és apápa hiányól az európaiakból, de ami néha a fanatizmusig fajulhat vérmérséklet függvénye.Igy a vallási lanyhaság lehet az egyik ok,amiért a főpásztórnak ennyire szivügye a déli népek Európába való hozatala.

Szent II.Félix vértanu

210px-felix_ii_antipapa

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

XXXVIIIr:”Fuit autem temporibus Constantini Magni principis usque ad Constantius Augustus Liberius quidam papa urbis Romae,qui testio in exilium deportatus est a Constantio.Eo quod minime voluisset heresi arriane consentire.Et fecit in exilio annos tres.Et congregantes se sacerdotes cum universo clero romano,ordinaverunt in loco eius Felicem presbiterum urbis episcopum venerabilem virum.Et fecit concilium idem Felix et invenit duos presbiteros romanos consentientes Constantio Augusto arriano nomine Ursacium et Valentem et dampnavit eos in concilio coram quadraginta et octo episcopi qui fuerant congregati.Hic declaravit Constantium filium Constantini Augusti hereticum.Et secundo rebaptizatum ab Eusebio nicomediensi iuxta Nicomediam in aquilonali aula.Et hoc declarato eiectus sanctissimus Felix de episcopatu suo a Constantio Augusto filio Constantini Augusti. Hic fecit basilicam via Aurelia cum presbiterii honore fungeretur.

Et in eadem basilica emti agrum circa locum quem optulit Ecclesiae quam fecit.Post paucos autem dies Zelo ducti Ursacius et Valens presbiteri rogaverunt Constantium augustum ut revocaret Liberium papam de exilio ut una tantum modo communione participaret,excepto rebaptizare.Tunc missa auctoritate per catulinum agentem in rebus probres.Et simul Ursacius et Valens venerunt ad Liberium papam urbis Romae.Qui Liberius consensit preceptis Augusti ut in unam participationem convenerunt communionis.Tunc revocaverunt Liberium de exilio,rediens autem papa de exilio habitavit in cimiterio Sancti Agnae virginis apud germanam Constantii Constantiam Augustam.Ut quasi per eius interventionem rogatus redire Liberius in civitatem Romanam.

Sed Constantia Augusta quae fidelis erat in domino Iesu Christo noluit rogare Constantium Augustum germanum suum eo quod consenserat consilio eius.Eodem autem tempore Constantius Augustus una cum Ursacio et Valente convocaverunt aliquos que ex perfidia arriana erant,et miserunt et revocaverunt Liberium papam de cimiterio sancte Agne martiris et et ingressus est Romam.In ipsa autem hora Constantius Augustus fecit consilium cum hereticis simulquam cum Ursacius et valente et eiecit Sanctum Felicem episcopum de episcopatu suo,qui erat catholicus et timens Dominum et iustus homo.Et revocavit Liberium in vicem suam.

Ab eodem uno die fuit persecutio maxima in clero.Ita ut intra Ecclesia presbiteri et clerici neccarentur.Tunc depositus est Sanctus ac Beatissimus papa Felix de episcopatu suo et habitavit in prediolo suo quod est via portuensi.Et levatus exinde ductus est in civitatem coranam et passus est ibi capite truncato et martirio coronatus quarto idus novembris.Exinde raptum est corpus eius a presbiteris et clericis et sepultus est in basilica quam ipse construcsit via Aurelia quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus V annos.Cuius natalicium celebratur quarto kal. augustas ad laudem et gloriam nominis Domini usque in presentem diem cui est honor et gloria in Sancta Sanctorum Amen.”

Magyarul:

“Nagy Konstatin császár és Konstantius Augustus idejében egy bizonyos Liberius pápát a tanuság szerint Konstantius kiutasitott a birodalomból,azon okból hogy nem akart egyet érteni az ariánus eretnekséggel.Három évet élt száműzetésben.Összegyüjtve a római egyház főpásztorait, a helyébe rendelték Félix prezsbitert a város püspökét egy tekintélyes embert.Ez a Félix megnevezett két ariánus prezsbitert akik Konstantiussal egyazon nézetet vallották ,név szerint Ursachiust és Valenset és a tanácskozáson ezeket elitélte negyvennyolc püspök elött,akik a tanácskozáson részt vettek.Ez után Konstantiust Konstantin fiát eretneknek nevezte.Azért is mivel nikomediai Eusebius ujrakeresztelte Nikomediában(Eusebius áriánus volt).Ez után a kijelentés után Konstantius kitaszitotta a szent életű Félixet a püspökségéből.Aki ezután egy bazilikát épitett az Aurelia utcában, amit a prezsbiterekkel együtt becsületesen müködtetett.

Egy pár nap után azonban Ursacius és Valens prezsbiterek, hajtva a tulbuzgóságtól, arra kérték Konstantius Augustust,hogy hivja vissza Liberius pápát a számüzetésből,hogy igy áldozni tudjanak anélkül,hogy átkeresztelkednének.Akkór a hatalom elküldte a kutyáját és megbizottját a szégyenteljes dologra, és Ursaciummal és Valenssel együtt eljöttek Rómába Liberius pápához.Liberius egyetértett Augustus feltételeivel az áldozással kapcsolatban.Ekkor visszahivták Libériust a számüzetésből.Vissza térve pedig a pápa a száműzetésből,a Szent Ágnes mártir temetőjében lakott Konstantia Augustánál Konstantius nővérénél.És mint az ő közbenjárására arra kérték Liberiust,hogy térjen vissza Rómába.

De Constantia Augusta aki hű volt az Urhoz Jezus Krisztushoz nem akarta kérni Constantiust Augustust a testvérét mivel ismerte az álláspontját.Ez időben Konstantius Augustus Ursacioval és Valenssel összehivták azokat akik az áriánus álnokságot vallották,és érte küldtek és vissza hivták Liberiust a Szent Ágnes mártir temetőjéből, aki igy be jött Rómába(Konstaninápoly).Ugyanebben az orában Konstantius Augustus tanácskozást hivott össze az eretnekekkel Ursacius és Valenssel együtt és kitaszitották Szent Félix püspököt a püspökségéből,aki katolikus volt Isten félő és igaz ember.És visszahivták Liberiust a helyébe.

Ettől a naptól nagy űldözésekben volt része az Egyháznak.Annyira hogy sok prezsbitert és papot megőltek.Ekkor megfosztották a Szent és Boldog Félixet a püspökségétől,és lakott ezután a saját birtokán a kikötő utcában.Innet kiemelték és vitték a városba ahol megkinozták, fejét vették és mártirrá koronáztatott november negyedik idusában.Innet a testét ellopták a papok és prezsbiterek és eltemették az ő által épitett bazilikában az Aurelia utcában december ötödikén ezer egynéhány évben.Akinek születés napját Augusztus negyedikén ünneplik mind a mai napig Isten dicséretére és dicsőségére akinek tisztelet és dicsőség a Szentek Szentjében Ámen.”

Az irás zavarosnak tünik azért,mert utólag megpróbálták a hamisitott történelemhez igazitani.Ezt az őszinte,de az Egyház számára leleplező irást lehet hogy csak azért nem semmisitették meg, mert sok benne a mártir és az Ámen.Ebből tökéletes képet alkothatunk magunknak a valódi történelemről.Az irásból kiderül,hogy az események az ezredforduló környékén zajlanak(quinto decimo Kalendas decembris in miliario plus minus V annos).A hivatalos történelem szerint Konsztantiusz 352-től keletrómai császár.Tehát az a Róma ahól ő uralkodik Bizánc.Amint látjuk Libériuszt a nyugati Rómából hivják vissza.

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
“Libériusz (latinul: Liberius), (kb. 310 – 366. szeptember 24.) volt a 36. pápa Szent Péter halála óta. 352. május 12-én választotta egyházfővé a római zsinat. Pontifikátusának legnagyobb részében az arianizmus ellen kellett hadakoznia úgy, hogy a császár teljesen megvonta tőle bizalmát, és az arianisták pártjára állva II. Félix ellenpápát segítette trónra.

Libérius valószínűleg Rómában született. Az első olyan pápa, akit nem avattak szentté.
A száműzetés alatt II. Constantius az egyház élére II. Félixet ültette ellenpápaként. Több zsinaton szentesítették az arianizmus tanait. Azonban Félix nem tudta ellátni az egyház problémás ügyeit, és a lelki életben is válságokat okozott. Egyre népszerűtlenebb lett, és Rómában egyre többször vonult ellene a tömeg. A császár ezt megelégelte, és két év után visszahívta Libériuszt az egyház élére. Félix eltávolítása 358-ban fejeződött be, az ellenpápa elmenekült a szent városból.
Ugyan a császári hatalom visszahívta Liberiust, de nem hitelvi meggyőződése miatt, hanem csak Félix népszerűtlenségétől félve. Így a pápa személye megtűrt lett Rómában és nem támogatott.”

Amint látjuk a két történet mármint a kézirásos és az enciklopédikus szöges ellentétben áll egymással.Az utóbbiban sokkal több kérdőjelet látok.Ha Libériusz ennyire ellenezte az arianizmust akkór mi volt az oka,hogy  nem avatták szentté?
Másfelől Félixről szintén merőben eltérően ir a mai történetirás: https://hu.wikipedia.org/wiki/II._F%C3%A9lix_(ellenp%C3%A1pa)
egy kis idézet: “A krónikák többet nem is írtak a sikertelen ellenpápáról, mindössze annyit lehet tudni, hogy Porto melletti birtokán élt egészen 365-ig, haláláig.A hatodik századtól kezdve pápaként tisztelték, és miután szarkofágját felnyitották, a vértanúk közé is felvették nevét. A szarkofágba ugyanis a következő volt belevésve: Félix pápa és vértanú. Csak később derült fény az igazságra, és mivel valószínűleg a császár papjai temették el, ezért volt félrevezető a felirat. Ünnepét július 22-én tartják.”

A kikötő melletti utcából(via portuensi) Portot csináltak,ami ugye valahól Portugáliában van.Érdekes ,hogy Konsztantiusz aki Nagy Konsztantin egyik fiaként a keleti részek császára, ugyanis a nyugati részek a másik két fiúé,mégis ugy viselkedik egész Európában mint egy totumfactum.Intézkedik Rómában,intézkedik a Milánói zsinaton,ő mondja meg hogy ki legyen pápa Rómába,a másik két testvér(császár) hallagat mint a hal.

Ez igy az egész nem más mint mese habbal.

Ugyanebben a kézirásban a következő történetet találjuk:A római császár elküldi az egyik hadvezérét,hogy verje le a közelkeleti keresztények lázzadását.Egy éjszaka ez a vezér ezt a vallomást teszi egyik barátjának:
XIXr:”Tu cognovisti quia pater meus gentilis fuit,idolis et simulacris serviens. et mater mea christiana defuncta est,et multa festinatio fuit ut me christianum faceret.Sed propter timorem patris mei at imperatoris hoc facere non potui.Et habeo preceptum ut christianos interficiam.“—Tudod te azt hogy az én apám nemes ember volt bálványokat és szentképeket tisztelt,és az anyám aki meghalt keresztény volt és sokat küzdött,hogy engem is azzá tegyen.De az apámtól való félelmében ezt nem tehette meg.És most azt az utasitást kaptam,hogy keresztényeket őljek.

Itt egy másik történet:

XXVIIIr:Tunc sceleratissimus Archisilaus cum militibus suis equestribus iter agens.Sanctas dives virgines in via flamminea miliario quarto decimo comprehendit atque revocans eas ad urbem Romam iunio donato prefecto protulit dicens:Istas sacrilegas virgines contra legem vivere Deos negare templa deferere,contra salutem principium agere..—Ekkor az eszement Archisilaus a lovas katonáival ismét garázdálkodott.Szent szüzeket fogott el a Flaminea utcában ezer negyvenet, elvitte  Rómába átadta őket a fiatal prefektusnak mondván:Ezek a törvényszegő szüzek a törvénnyel ellentétesen élnek,tagadják az Istent, templomok ellen vannak  és az egészség elve ellen cselekednek.

A bálványok és szentképek(simulacri) nem csak pogány vallásokban voltak jelen sőt, amig az irás nem terjedt el, ezek voltak a keresztény tanitás legfőbb kellékei.Ezek diszitik ma is a katolikus templomokat.Egy ilyen templom felépitése és képekkel szobrokkal való ellátása nem olcsó mulatság.Ezt csak a gazdag nemes emberek engedhették meg maguknak.Sokkal olcsóbb volt az evangélium irásos terjesztése.Ehhez nem kellettek gazdagon feldiszitett templomok,söt még templom sem kellett.Ezt az irányzatot ölelték fel a szegényebb rétegek és igy indult el a nagy keresztény üldözés, ami nem is a pogányok részéröl jött hanem keresztények részéről.Mindezek az események az ezredforduló táján zajlottak.Az egyik fél embereket és könyveket égetett,a másik meg bálványokat és szentképeket rombólt.A rabszolgatartó de keresztény birodalom elnyomó gépezete üldözte a krisztusi elveket valló és a rabszolgaságból szabadulni vágyó kersztényeket.

A nagy tisztogatás

eretnekegetes

III. Ince (Gavignano, 1160. november 23. – Perugia, 1216. július 16.) volt a katolikus egyház történetének 176. pápája. A történetírók egyöntetűen őt tekintették a középkor leghatalmasabb pápájának, akinek pontifikátusa alatt állt a katolikus egyház hatalmának tetőpontján.[1] Incének sikerült elérnie, hogy Európa minden fejedelme és uralkodója elismerje a pápa elsőségét, és az egyetemes egyházon belül is sikerült ezt biztosítania. A fiatalon fellépő egyházfő tizennyolc éves uralkodása átrajzolta a Pápai Állam határait, de a kontinens politikai térképét is. Korának minden fontosabb hatalmi vitájába belevetette magát,[1] és kiváló diplomáciai érzékével ritkán maradt alul. Ezért több krónika is megemlíti, hogy Incét elsősorban nem szent élete tette naggyá, hanem politikai pályája.(Wikipédia)

Ha csak a franciaországi albingensek kiirtását irjuk a számlájára,akkór sem lehet szentéletűnek nevezni,de tudjuk,hogy a keresztes hadakkal egész Európát végig sepertette,a leg kegyetlenebb módon.Vajon a szent Ferenc legendája amit ez a korabeli irás meg sem emlit,nem csak azért lett kitalálva,hogy jobb szinben tüntesse fel Incét?

Európaszerte sok olyan város volt aminek a nevében benne van a fehér szó:Székes Fehérvár(Alba regia),Gyula Fehérvár,Nándor Fehérvár,Albia civitas(Francia O.)stb.Kérdés,hogy miért kapták ezen városok a fehér nevet,és miért nevezik a mai Őskeresztény Egyház tagjai az albingenseket(ami magyarra forditva fehér nemzetséget jelent) a saját elődeiknek?

A jelen irásban találunk olyan összefüggéseket amelyek részben választ adnak a feltett kérdésre:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

Az albingensek “eretnek tévelygései” ugyanazok,mint a mai Őskeresztény Egyház tagjaié,ha egyáltalán tévelygésnek lehet nevezni ,ugyanis ők hittek a reinkarnációban,és nem tartották jó Istennek az Ószövetségi Istent.Akár csak Luther Márton, ők is elitélték az Egyház kufárkodását,ami nyilván nem tetszett az egyházi vezetőknek,akik ellentámadásként sok olyasmivel vádolták meg az albingenseket ami csak puszta rágalom volt.

A fent nevezett pápa a legnagyobb kegyetlenséggel bánt el az albingensekkel.Itt csak egy pár esetet másoltam ki.

15.old.:Ligati sunt ergo ambo stricte duris vinculis et fortissimis,per crura ventrem,et collum manibus etiam post terga revinctis.Quo facto inquiritur ab illo,in qua fide vellet mori,qui ait abiuro pravitatem haereticam,in fide S R E volo mori,orans ut mihi sit pro purgatorio ignis iste,accensus est igitur ignis circa stipitem copiosus :illo autem qui perfectus erat in haeresi in momento combusto,alter statim confractis vinculis fortissimis,ira sanus exivit ab igne,quod nulla apparuit in eo combustionis nota,nisi quod summitates digitorum aliquantulum sunt aduste.-–Tehát mindketten meg lettek kötözve kemény kötelekkel,a hasukra és nyakukra szoritva,kezük hátra kötve.Mi után ez meg lett,megkérdezték tőlük milyen hitben akarnak meghalni,aki azt mondta,hogy megtagadom az eretnek tanokat,és a szent római Egyház hitében akarok meghalni és imádkozok,hogy ez a tűz purgatóriumul szolgáljon,azok megmenekültek.Tehát meg lett gyujtva a tűz a máglya körül:akik az eretnekségben maradtak megégtek,a többieknek elvágták a köteleiket és kevés égési sérülésekkel élve kiszabadultak.

19.old:Obsidio Minerba:sed cum nihil penitus proficeret,fecit eos extrahi de castro :erant autem perfecti heretici centum quadraginta vel amplius.Preparato igitur igne copioso, omnes in ipso proiecirunt,nec tamen opus fuit,quod nostri eos projcerent:quia obstenati in sua nequitia,omnes se in ignem ultro precipitabant.Tres tamen mulieres evaserunt.Combustis igitur haereticis,ceteri omnes qui erant,abiurata haeresi,sanctae sunt Ecclesiae reconciliati.—Minerba ostroma:Mivel semmiképp nem haladtak előre(a téritéssel)elrendelték a városból való kihozatalukat:voltak megrögzött eretnekek 14o-en sőt még többen.Nagy tüzet készitettek és bele dobtuk őket,de nem is mi kellet őket bele dobjuk mert önként ugrottak a tűzbe.Három asszony azonban elszökött.Igy elégetvén az eretnekeket,akik maradtak mind vissza tértek az Anyaszentegyházhoz.
A város neve sokat mondó,mivel Minerva egy európai Istennő volt,ugyanaz mint Sibilla,vagy a Nagyboldog Asszony.

11.old.:Statim intrantes in civitatem Biterrensem,á minimo ad maximum omnes fere necati,tradentes incendio civitatem…Fuit capta civitas sepedicta in festo S.Mariae Magdalenae.O iustissima divinae dispensationis mensura!.Sicut in principio huius libri diximus,dicebant heretici B.Mariam Magdalenam fuisse Christi concubinam…..Hoc quoque nun est omitendum,quod saepedicta civitas multoties devastata fuerit,ob causam superius memoratam:semper in die festi S.Magdalenae,in cuius Ecclesia tantum scelus perpetratum fuerat,dignam recepit eiusdem sceleris ultionem.-–Bemenvén Biterrense várába kicsitől nagyig mindenkit legyilkoltunk és felégettük a várost…Ez épp S.Mária Magdaléna ünnepén történt.O az isteni igazságosság mértéke!Mert amint a könyv elején mondtuk,az eretnekek azt állitották,hogy Mária Magdaléna krisztus ágyasa volt…Nem elhallgatandó,hogy az emlitett város többszöri lerombolása,mindig S.Mária Magdolna ünnepén történt.

17.old:Qui enim viris religiosis multiplices plagas intulerat:non multo post vulnera recipiens infinita,in ipsa porta Tholosae á Christi militibus digne pro meritis est occisus.O iustum iudicium! O aequa divinae dispensationis mensura!.—Aki a vallásos embereknek sokféle sérelmet okozott:nem sokkal később végtelen sebeket szenvedett,ugyanabban a Tholosa kapujában a Krisztus katonái által méltóképp meg lett gyilkolva.Ó igazságos elégtétel!Ó isteni igazságszolgáltatás !

Hát ezek bizony nem igazságos isteni jóvátételek hanem bosszú a javából.Bezzeg amikór egy kissé is szorúl a kapcájuk nem tudnak megszűnni az ajvékolásban.

33.old:Veniebat etiam cum adversarijs ille pessimus apostata,ille prevaricator iniquus filius diaboli,minster Antichristi,Savaricus videlicet de Malleone,omnem excedens hereticum,omni deterior infideli,impugnator Ecclesiae,Christi hostis.O virum imo virus pessimum!Savaricum dico:qui scelestus et perditus,et prudens,et inprudens,currens adversus Deum exerto collo,etiam impugnare ausus est Ecclesiam sanctam Dei.O hominem apostasiae principem,crudelitatis artificiem,perversitatis auctorem! O hominem malignorum participem! O perversorum consortem!O hominem opprobrium hominum! O virtutis ignarum!O hominem diabolicum!…Nec silendum,quod cum comes esset in Castro novo et iam quasi esset in manus inimici ecce missus á Deo Guido de Lucejo,cum quinquaginta ferme militibus supervenit:siquidem miserat omnes comes nobilis Regi Arragonie in auxilium contra Turcos...—Jött pedig az ellenséggel a legrosszabb hitehagyott,az ördog elvetemült fia,az Antikrisztus szolgája,a szavarista Meleone,aki mindenkin tul tesz az eretnekségben,a legrosszabb a hitetlenek közül az egyház üldözője,Krisztus ellensége.Ime a legrosszabb ember! Szavarikus mondom:aki bűnöző,és átkozott,ovatos és nem ovatos,Isten ellen szegülő kitépett törzs,aki az Isten szent Egyháza ellen küzd.O hitehagyott emberek hercege,kegyetlenség mestere,fajtalanság szerzője! O a rossz emberek társa!O elvetemültek társa!O emberi aljasságok embere!O erényt nem ismerő!O ördögi ember!…Nem elhallgatandó,hogy amint a grof Castro-novóban volt és már majdnem az ellensége kezébe került,ime Isten ide küldte Guido de Lucejot ötven jol felfegyverzett katonával,ugyanugy ide küldte az Arragoniai király összes nemesét segitségűl a Turkok ellen.

Gondolkodjunk el azon,hogy vajon miért nevezi az albingens Maleonet szavaristának,és az embereit turkoknak? Tudjuk,hogy Szavária(Szombathely) Magyarországon volt(van),és azt is tudjuk,hogy az albingensek virágkora idejében a magyarokat turkoknak nevezték.Szerintem ez csak egy megbélyegzés vólt,mivel a közel-keleti keresztények a törököktől szenvedtek a legtöbbet.Igy akit az Egyház ellenségének kikiáltottak,azt a fennebb bemutatott sok jelző mellett ezzel is lehetett illetni.Mindebből az is következik,hogy a Savariai kereszténység ugyanazt a hitet vallotta mint az albingensek.

Savaria (későbbi nyelvhasználat szerint Sabaria) Szombathely római kori elődje, a borostyánút egyik állomása, a mai Magyarország legrégibb városi rangú települése. A 2. századtól Pannonia superior tartomány vallási központja, később Pannonia Prima tartomány székhelye lett. Szent Márton tours-i püspök szülővárosa. A népvándorlás idején pusztult el.(Wikipédia)

Hát lehet hogy a népvándorlás idején pusztult el,de valószinű hogy a keresztes népvándorlás idején.Ugyanis ezerévet belehazudtak a történelembe,egyéb hazugságok mellett.

Itt van egy régi irás kitudja hányadik másolata:
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.A.4

Egy Sophia nevű keresztény asszonynak három lánya van.Pistis12 éves,Elpis 1o,Agapes 9 éves.A vallásuk miatt a római császár elé viszik őket.A három lányt megkinozzák,megölik és érdekes módon az anyát életben hagyják.

I.Et cum pervenissent ad palatium,signum Christi erga sua pectora fecerunt.Erat autem decor puellarum incomprehensibilis.Omnibus enim homo intuentes non estimabat enim illi similitudinem generis humani pulchritudinem.—És amint a palotába jöttek,keresztet vetettek a mellükre.A lányok szépsége felfoghatatlan volt.Minden emberi képzelet sem közelithette meg hasonlóságban ezek gyönyörüségét.

IVv: Audiens autem imperator hos sermones,iussit eam apud quendam primum civitatis haberi,donec interrogatio fieret et veniret ad finem.-–Halván ezen beszédeket a császár a kihalgatások lefolytatásáig a lányt a város egyik főemberéhez küldte.
Adrianus autem imperator audiens hos sermones repletur ira et furore.Iussit eam expoliari vestem qua erat induta.--Adriánus császár hallván ezen beszédeket nagy haragra gerjedt és megparancsolta,hogy vetkeztessék meztelenre.

Levágják a lány egyik mellét,amiből vér és tej folyik.
Üstben olajat és viasszot olvasztottak hogy ebbe dobják a lányt,de mielött a császár ezt parancsolta volna a lány önként bele ugrott,de semmi bántódása nem esett,mintha csak hideg vizbe ült volna bele.Ez után a császár tanácskozást tart és kard általi halált javasól.
Ugyanigy járnak el a középső lánnyal.Agapét a legkissebbiket tüzes kemencébe vetik,de itt is ő elöbb ugrik be.A tüz nem árt a lánynak,de három angyalt is látnak a kemencében a lány meleltt.(mintha a bibliában is lenne egy ilyen jelenet ?).

Más kinzás:Adducta est ad tribunal.Iussit eam foratoris candentibus perforari.-–Az itélő szék elé viszik.A császár megparamncsolja,hogy tüzes vassal lyuggasszák a testét,ami után lefejezik.

VIIv:Mater autem complexa est filiam suam et osculata est eam.Et iungens carrucam,super imposuit puellarum reliquias.Et exiens foras a civitate, miliario octavio decimo.Posuit edificium in loco altissimo edificans templum dignum certaminis earum.Convenerunt igitur omnis femine civitatis,una cum matrem earum portantes unguenta et intuentes ubi reliquias sacrarum virginis erant.—Az anya(Sophia) össze szedi a lánya testét és megcsokolja.Majd összegyüjti lányai maradványait egy szekérre rakja és elhagyja velük a várost ezer tizennyolcban.A legmagasabb helyen templomot épit ezen küzdelem emlékére.Össze jöttek a város asszonyai illatos olajokat hozván a szent szüzek reliquviáira.

Ez után leirja Adrianus császár halálát.Nagy testi és lelki szenvedései vannak.A teste életében rothadni kezd megtelve nyüvekkel.Brachia eius ab humeris disiuncta sunt.–A keze leválik a vállától.

Ugy néz ki,hogy az irás a XI.századból származhat.Ez azonban egy másolat,ami abból látszik,hogy a másoló nem értvén a latin nyelvet,helytelenűl választotta el a szavakat,az eredeti irás régi szokás szerint egyvégbe iródott.De ha másoltak akkór módosithattak is.A módositást már persze latinul értő pap végezhette el.Ahogy a fenti irásból látjuk,a nagy keresztény üldözés a XI.századtól kezdődött.Itt és elárulta magát az 1o18-as évszám.Adrianusnak a teljes neve Trajanus Adrianus Augustus.Ezt ugy magyarázzák,hogy Traján császár örökbe fogadta.Az igazság az lehet,hogy ezeknek a palindrom neve trojan volt,ami a trojai származásra vall.Ez pedig afrikai,és bizony abban az időben(X-Xi.század) dél Itáliát afrikaiak uralták.Ha megnézzük a reneszánszkori olasz portrékat,nem valami szépségversenyre való képek.A XI.században pedig végképp nem lehettek azok,ezért annyira kihangsulyozza az irás a három szüz szépségét.Ez volt az a kór,amikór szokás szerint egy alacsonyabb müveltséggel rendelkező de agresszivebb nép meghódit egy magasabb kulturával rendelkező népet.Igy a vallást is a saját intelligencianivójukhoz alakitották.

A három szűz kinzása és vallatása valódi inquiziciós eljárásra vall.Egy római császár ha csak nem örült mint ahogy  Néróról állitották,ilyesmit nem tesz szép lányokkal.Ilyet csak azok a papok voltak képesek megtenni,akik a szekszuális gyönyöröket bűnnek tartották.Tehát ismét az albingensek üldözésénél vagyunk.
Egyébként mai állitás szerint Hadriánus elég normális embernek van leirva.Persze nagy a valószinűsége annak,hogy ez is csak papiron létezett,mint sok más történelmi államférfi.
Wikipédia:Hadrianus humanista és mélyen hellenista volt. Szelíd, átszellemült arckifejezése mutatta: bár egész életében katonáskodott, a harci tudományban és gyakorlatban, testi erőben jeleskedett, ugyanígy művelte a tudományokat és leginkább a költészet, a filozófia iránt érdeklődött.

Kik cserélték ki az óbórt lőrére?

katharok

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.479

Ezt a törtémelemnek szánt irást a reneszansz korában irták,német papok magyarok részére.Az irást Mátyás király koronázásakór fejezték be 1458-ben.Mint bármelyik korabeli történetirás,ez is a teremtéssel kezdődik.Habár a szerző feltünteti a bibliai fejezeteket ahonnan idéz,azonban az idézetetek nem mindig vágnak össze a mai bibliában talált irásokkal.

Ábel halála után Ádám megesküszik,hogy többet nem fogja “ismernni” a feleségét,de aztán az Angyal megtöri ezt az esküt azzal a céllal,hogy meglegyen Krisztusnak Isten fiának a leszármazási ága.Igy ismét ismerte Ádám Évát és megszületett Sét.Ez után Káinon és Séten kivül még született Ádámnak 3o fia és 3o lánya.Egész az özönvizig nem esett eső, nem volt tél,a földet csak a pára öntözte,az emberek nem ettek hust és nem ittak bort.
Káin irigységből,mivel az Ábel áldozata kedvesebb volt Isten elött az övénél, megöli Ábelt hét késszurással.Ezért hétszeresen kell bünhődnie annak aki megöli Káint.Lámech nyillal öli meg Kaint a bokrok közt,igy 77-szer kell bünhödnie annak aki őtet megöli.A mai bibliában azt olvassuk, hogy :”ifjat öltem mert megütött”,itt mintha nem Káinról lenne szó.Az iromány szerzője tudva ,hogy a magyar mondákban a 7-szám nagyon gyakori,igy a hitelesség kedvéért számtalanszór használja ezt a számot,nem csak a bibliai idézetekben de a magyar történelmi irásokban is.

Itt nem azt irja,hogy Istennek voltak fiai akik le jöttek az égből,hanem a Séth leszármazottait nevezi Isten fiainak,a Káinét,pedig az ember fiainak és leányainak:”Iste Malalech vivit 894 annos et genuit filios ét filias…qui fuerunt gigantes ex filijs Seth qui filij Dei vocabant et ex filiabus Chaini que erant pulkchri et filij Seth conversi sint ad mala.“—Malalech élt 894 évet és nemzett fiakat és lányokat…akik oriások voltak a Séth leszármazottai,akiket Isten fiainak neveztek,akik megszerették a Kain szép lányait és igy  gonoszokká kezdtek válni.

Továbbá azt olvassuk,hogy Noé közvetlen halála elött átkozza meg Kánaánt:
Noe moriensChanaan filius Cham per persona Cham maledicens et alijs filijs suis duobus Sem et Jafet benedicens vitam terminavit.—Noé haldokolván megátkozta Kánaánt Káin személye miatt,másik két fiát Sémet és Jáfetet megáldván meghala.
Azt is megokólja,hogy miért nem Kámot átkozta meg,hát azért,mivel előzőleg Isten megáldotta Kámot,igy ezt ő nem irhatta felül.Az érvelés okos,csak azt felejti el,hogy amit Isten megáld,az hogy fordulhat rosszra? Lehet épp e kérdés elkerülése végett hagyták ki a mai bibliából ezt az okos érvelést.

21v-22r.old.Anno a creatione mundi 4199 et anno ab urbe rome condita 714Christus dei filius de virgine maria in Bethlehem inde nascitus est . Et 13 die a natavitas eius magi de oriente venerunt Jerusalem in Bethlehem et muneribus adoraverunt eum.Et eodem anno a monitione angeli fugit Josef cum eo et misce eum in Egipto quo ingrediente Egiptum coruerunt idola egipti …non fuit templum in Egipto in quo non corruerunt idolum sicut in exitu filiorum de Egiptu non fuit domo in quo non iacet progenitus mortuus.—A világ teremtésétől való 4199. évben a Róma alapitásától eltelt714.évben megszületett Krisztus Betlehemben Szűz Máriától.A 13.napon eljöttek a keleti mágusok Jeruzsálembe és Betlehembe ajándékokat hozva magukkal.Ugyanebben az évben az Angyal figyelmeztetésére,Jozsef elszaladt a fiával Egyiptomba,ahol lerombolta a bálványokat…Nem maradt templom ahól ne rombolták volna le az összes bálványt ugyanugy, ahogy annak idején nem volt ház ahol az egyiptomi gyermekek ne haltak volna meg.

Ugye Jézus még beszélni sem tudott,de Jozsef már a legvadabb modszerrel terjesztette a vallását.Sokkal valószinübb azonban,hogy az itt leirtak csak a katar üldözések és rombolások visszavetitése a régi multba.Tudni való,hogy a Septuaginta bibliában a teremtés 3oo évvel hamarabb kezdődik mint a Vulgátában.Ha ezt a 3oo évet hozzáadjuk a 4199-hez a 45oo közelébe jutunk.Idővel amint tudjuk a Krisztus születését áttették az 55oo-as évre.Mivel az időskálán Krisztus születése egy történelmi szimmetria központ,ahonnan az éveket pozitiv és negativ(K.e. ás K.u.) irányba számolták,tehát ha K.e.-re betoldottak 1ooo évet igy szükségesnek látták ugyanannyi év betoldását K.u.-ra.Ezért találjuk ugyanazokat a keresztény üldözéseket a III.-IV.században és a XIII.-XIV.században is.

Megjegyzendő,hogy a Keresztény tanok hirdetése ebben az irásban is,akárcsak az Anjou legendáriumban,nem Jézus születésével kezdődik,hanem egy szent asszonnyal.
https://fabsanyo.wordpress.com/2015/10/
Ez esetben Sibillát ir, aki az irás szerint Julius Cézár idejében tevékenykedett.Ugyanezt láthatjuk az Anjou legendárium képein,ahól ugyancsak egy Szent Asszonnyal kezdődik a “legenda”.Az irást később csatolták a képekhez,ezért is nem mindig fedik a mondanivalót.Amikór még nem sokan tudtak olvasni,a történeteket képekben mesélték el.Ezért minél régebbi egy templom,annál több benne a kép.

Az irás nagyfokú terjedése alkalmával (XIII.-XIV.század)versengés alakult ki a két irányzat között, dudnillik a vallás képek(és szobrok)általi terjesztése,és az irás általi terjesztése között.Persze hogy nagy pénzek forogtak kockán.Igy indult el egyfelől a képrombolás (képek és a bálványszobrok lerombolása),másfelől a könyv és könyvtár égetés.Ezen események is mind vissza lettek tólva a XIV.századból a IV.századba.

22v-23r.old.:Indulnak a pápák.Anno 34.S.Péter elfoglalja Jeruzsálemben a főpapi katedrát,ahol 4 évet ül.Innen Antiochiába megy ahol 7 évet marad,aztán Rómába,ahól 24 évet él.
Párhuzamosan képeket látunk a pápákról és a császárokról.A császárokon korona,a pápákon hármas korona.(triara).(ara=oltalom, védelem,védőlemez)Triara=hármas védelem.

Csak azt nem tudom,hogy miért nevezik a mai pápai süveget tiarának,és miért ugyanolyan mint azoké a papoké akik Jézust megfeszittették ?:

21v-22r.old.:Annanásnak és Kajafásnak ugyanaz a süvege ,mint a mai pápáknak.

Ha elolvassuk az eretnekek elleni hadjáratot a XII.-XIII. században,rájövünk,hogy egy oriási visszarendeződés történt a keresztény vallás terén,de ugyanakkór ugy tűnik,hogy ezer évet betoldottak a történelembe.Németországban van egy vallási irányzat egy Gabriele nevű profétanő vezetése alatt,akik őskeresztényeknek nevezik magukat.Ők a Katarokat tartják a valódi keresztényeknek és magukat pedig ezek örökösének.
Ha figyelembe vesszük,hogy a Katarok 2oo éven keresztűl háboritatlanul gyakorolták a vallásukat,és a XII.-XIII.században kezdték őket üldözni,akkór feltételezhetjük,hogy ezek voltak a valódi keresztény üldözések,és hogy a keresztény vallás valójában a mai időrend első ezredforduló táján jelent meg.

A krisztusi tanitás lényege az ember megváltása a rabságból.Mert ugyebár az örök életnek semmi értelme,ha ezt majd rabszolgaként kell élni.De vajon melyik despota (attól függetlenül hogy hány korona van a fején) szeretne valódi egyenes gerincű szabad embereket maga körül? A katarok egyik nagy bűne épp az volt,hogy szabadok voltak,és ezért nem tudtak elfogadni egy olyan despota Istenséget mint amilyent az ótestamentumi irás kinyilatkoztat.

Az albingensek(katarok) elleni üldözésekről Otto Frisingen könyvéből olvashatunk:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

A főldi helytartó akár csak az égi Ur,akit saját képmásukra képzeltek el, csak rabszolgákat tür meg magakörül.Lássuk hogy ir a rabszolga az urához:

1.old.:Sanctissimo patri ,et Beatissimo Domino Innocentio ,Dei gratia universalis Ecclesiae summo Pontifici:humilis licet immeritus servus eius,Frater P.qualiscumque Vallium Sarnay monachus,non solum oscula pedum,sed et ipsa pedum eius vestigia humiliter deosculari Benedictus Dominus Deus Sabaoth:qui novissime diebus nostris,Sanctissimo pater,cooperante vestra solicitudine non pigra,Ecclesiam suam in patribus Provinciae,inter persequentes haereticorum procellas,iam quasi penitus naufragantem,per ministrorum suorum manus ,de ore leonum misericorditer eripuit:de bestiarum manibus liberavit.—A legszentebb Atyának és legboldogabb Inocentio Urnak,Isten kegyelméből az univerzális Egyház Főpásztorának:alázatos sőt érdemtelen szolgája P.testvér Vallius Sarnay barát aki nem csak lábát csókolja de még a lába nyomát is alázatosan csókolgatjaja Boldog Urának Isten Sabaothjának(seregek urának): Szent Atya az Őn felkérésének nem habozok eleget tenni a hazai provinciákban az Egyház ellen fellázzadt eretnekek üldözésében,és mint hajótörötteket könyörületesen kiragadni az oroszlán szájából :kiszabaditani a fenevad kezéből.

Ez után P mester elindul 12 társával erőszakosan tériteni a katarokat,akikre számtalan hamis rágalmat zúdit.Az erőszakos térités eredmányeként,de lehet hogy csak egyszerű ürügy kreálása végett,valaki megöli P mestert.Erre III.Ince pápa mintha csak erre várt volna, egy hosszú dörgedelmes levél kiséretében kikűld két biztost az ügy kivizsgálására.Miután megállapitást nyert a katarok bünössége az ügyben,a pápa elrendel egy keresztes hadjáratot a katarok ellen.Toloza városában kardélre hánynak 7ooo embert és felégetik a várost.Közben megbocsátásban részesitnek egy Rajmund nevű “nemes” embert,akit a gyilkosság felbujtójának tartanak.Ugye az Ur a legnagyobb örömét a megtért nűnösben leli.Ez elviseli a legnagyobb megaláztatást amit egy nemes ember elszenvedhet,hogy meztelenre vetköztetve nyilvánosan megvesszőzzék.

Ez után szabályos ostrom alá vesznek egy másik várost.A város bevétele után a népet meztelenre vetköztették és a téli hidegben elzavarták a városból.Száz ötven embert a legmakacsabbakból élve megégettek.Ennek a hadjáratnak amely közel 2o évet tartott,az lett az eredménye,hogy az addig virágzó gazdag vidék koldusok tanyává vált.Evés közben jön meg ugye az étvágy.12o4-ben inditotta el Ince pápa azt a hirhedt keresztes hadjáratot,amely során kirabolták Bizáncot és sok más rablást és fosztogatást véghezvittek,a “keresztény” hit terjesztése ürügyén.

A vallást mindig ürügyként használták fel hóditó és rabló hadjáratokhoz.A hoditást szinte mindig egy vallásilag fanatizált,alacsonyabb erkölécsi nivón levő nép inditja egy magasabb kulturával és gazdagsággal rendelkező nép ellen,akire rá süti,hogy hitetlen.A varázs szó ahit,amihez szorosan kapcsolódik a hűség.Ez felülir minden más pozitiv erkölcsi értéket.Nem kiván semmi lelki erőfeszitést,csak vakon végre kell hajtani a felsőbb utasitásokat.A mai terrorista jelenség nem más mint ennek az ideológiának a végkifejlete.

Szédités szivvel

a-filozofus

Olyan elméletek látnak napvilágot melyben azt állitják,hogy az ész a megosztó és csakis a sziv az egybentartó.Tehát ésszel nem lehet sem jobbá tenni sem megváltani a világot,csak is a szeretettel.Ennek az elméletnek egyik szószólója Golenya Ágnes, aki szerint az ember hit által megváltoztathatja,jobbá teheti a génálományát is.Ez igaz is lehet.De mi van ha nem mindenki akarja ezt megváltoztatni,jobbá tenni,és épp hitből le szeretné gyilkolni mindazokat,akik nem fogadják el az ő hitét.Az a hit ami félelemből(istenfélelemből) ered az mindig felülirja a szeretetet.Pedig a mai ugynevezett monoteista vallások mind az istenfélelemre épültek.

Aki a jót követi és javitani akarja a világot,az beláthatja,hogy elöbb a saját jellemén kell javitania.A jellemtelen ember gerinctelen és szolgalelkű,ez azonban nem ok arra hogy ne legyen az emlitett vallások hűséges és elismert tagja,sőt felettvalói épp ezt várják el tőle.Nézzük meg milyen stilusban ir levelet egy  pap III.Ince pápának,aki felkérte,hogy kémkedjen az eretnekek ellen:
https://books.google.ro/books?id=tg5lAAAAcAAJ&pg=PA103&dq=avarorum+regis&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjN8NOvqrDQAhUG2SwKHc59C60Q6AEIKzAC#v=onepage&q=avarorum%20regis&f=false

1.old.:Sanctissimo patri ,et Beatissimo Domino Innocentio ,Dei gratia universalis Ecclesiae summo Pontifici:humilis licet immeritus servus eius,Frater P.qualiscumque Vallium Sarnay monachus,non solum oscula pedum,sed et ipsa pedum eius vestigia humiliter deosculari Benedictus Dominus Deus Sabaoth:qui novissime diebus nostris,Sanctissimo pater,cooperante vestra solicitudine non pigra,Ecclesiam suam in patribus Provinciae,inter persequentes haereticorum procellas,iam quasi penitus naufragantem,per ministrorum suorum manus ,de ore leonum misericorditer eripuit:de bestiarum manibus liberavit.—A legszentebb Atyának és legboldogabb Inocentio Urnak,Isten kegyelméből az univerzális Egyház Főpásztorának:alázatos sőt érdemtelen szolgája P.testvér Vallius Sarnay barát aki nem csak lábát csókolja de még a lába nyomát is alázatosan csókolgatjaja Boldog Urának Isten Sabaothjának(seregek urának): Szent Atya az Őn felkérésének nem habozok eleget tenni a hazai provinciákban az Egyház ellen fellázzadt eretnekek üldözésében,és mint hajótörötteket könyörületesen kiragadni az oroszlán szájából :kiszabaditani a fenevad kezéből.

Ezek a P.mesterek kiket néha Anonimusoknak is neveznek, kik a hűségükön kivűl nem sok jellembeli pozitivummal rendelkeztek, vakon kiszolgálták a mindenkori egyházi és világi hatalmakat.Ezért nem tekinthetjük hitelesnek az Anonimus “Gesta hungarorum” c. irását sem.

A feltétlen szeretet amire az emlitett hölgy hivatkozik ugyanaz, ami Pál apostól leveléből is kiderül :” Mindent eltűr, mindent elhisz,Mindent remél, mindent elvisel”.Ilyen vak hüséggel adóztak a feletteseik felé a P.mesterek.Ez egy olyan meggondolatlan önfeladáshoz vezet,ami esetleg egy magányos remetének aki már semmit nem vár ettől az élettől,megfelel,de aki kicsit is törődik a családjával ,rokonaival,nemzet és fajtársaival, az nem vállalhatja fel ezt.Aki ezt magáévá teszi,az nem sokban különbözik azoktól a szektabeliektől, akik tömeges öngyilkossággal léptek ki ebből a világból.Ilyen szekta volt az albingensek szektája,akik ugy vélték,hogy a test nem más mint a lélek fogdája,a földi élet pedig a pokol,ahól a bűnös lelkek bűnhödnek.Ezért nem tartották bűnnek a lélek kiszabaditását a fogságból az éhhalál által se,ami nem más mint öngyilkosság.

A pápákról kiderült,hogy nem tévedhetetlenek.Vajon a Pál apostolhoz hasonló vallásalapitók akik azt állitják,hogy egyenesen Istentől kapták az utmutatást tévedhetetlenek? A valóság azt mutatja,hogy nem.A gonoszt nem lehet megfékezni a szeretettel.A történelem folyamán akik  szeretettel probáltak szembe szállni a gonosszal mind mártirokká váltak.A vallás szerint ez egy dicső halál,és nagy jutalom vár a mártirokra.Még ha ezt el is fogadjuk és beleegyezünk abba ,hogy a végén a gonosz a jót teljesen kiirtsa a Földről,de mi lesz a Földdel mert a gonosz nem csak a jó embereket irtja,hanem a növényzetet,az állatvilágot és a termő földet is.Pedig ha van valami Szent a világban az Istenen kivűl,az a Föld amely az emberiség öle és emlője.

Nem minden gondolkodó osztja a végtelen szeretetből fakadó feladást.Nézzük meg hogyan vélekedik egy filozófus a sziv és az ész viszonyáról.

BOETHIUS (Állitólag a VI.században alkotott,azonban a reneszansz korában nagyon sok olyan gondolkodót,akik nem képviselték az Egyház nézeteit,az alkotásaikat vagy megsemmisitették,vagy más név alatt vissza datálták őket vagy ezer évvel.)

DE SUMMO BONO(A LEGFŐBB JÓ)
Optima autem virtus hominis ratio et intellectus est; est enim summum regimen vitae humanae tam in speculando quam in operando. Ergo summum bonum quod est homini possibile debetur sibi secundum intellectum. Non enim secundum animam vegetativam, quae plantarum est, nec secundum animam sensitivam quae bestiarum est, unde et delectationes sensibiles bestiarum sunt.—Az ember legfőbb erénye a gondolkodás és a megértés:ez az emberi élet legfőbb vezérelve ugy a megfigyelés mint a cselekvés terén.Tehát a legfőbb jó amit az ember elérhet azt az értelme által éri el.Nem a vegetátiv lelkén keresztűl,amely a növény világ tartozéka,sem az érzéki léleken keresztűl ami az állatok tartozéka,amelyből az állati örömök fakadnak.

“Vae vobis homines qui computati estis in numero bestiarum ei quod in vobis divinum est non intendentes!” —Jaj nektek emberek kik az állatok közé soroltattatok mert nem az isteni (lélek) irányit titeket.

Divinum autem in homine vocat intellectum; si enim in homine aliquid divinum est, dignum est quod hoc sit intellectus. Sicut enim quod in tota universitate entium optimum est hoc divinum est, ita et quod in homine optimum est hoc divinum vocamus. —Az isteni(lélek) értelemnek neveztetik:mert ha valami istenihez méltó van az emberben,ez az értelem.Ahogy az összes entitások közül a legmagasabbat isteninek hivjuk,ugy az emberben is .

Amint látjuk a filozófus nem az Istent és a Sátánt állitja szembe,hanem az isteni értelmet és az állati ösztönt.Ha valaki a szeretetben látja mindenre a gyógyirt,akkór jóggal kérdezhetjük,hogy vajon az állat nem lépes a szeretetre? Szerintem képes és sokkal mélyebbre mint az ember.Az állat és az állati ember sokkal mélyebb, de ellenörizetlen érzelmekkel rendelkezik.Az érzelem olyan mint a tűz.Ha az értelem felügyelete alatt tartjuk,akkór melegit,ha nem,akkór pusztit.A kontrolálatlan szeretet,bármikór átcsaphat gyülöletté.Azonban a vak szeretet :” Mindent eltűr, mindent elhisz,Mindent remél, mindent elvisel” ,épp olyan károkat tud okozni,mint a legpusztitóbb gyűlölet,mivel szemet huny a gonosz tevékenysége fölött,igy a gonosz cinkosává válik.

Ahogy emlitettem a mai vallások egyik nagy árnyoldala az ,hogy az istenfélelmet helyezik előtérbe.Ezekközé tartozik a három ábrahámita vallás.A másik nagy veszélyforrás az,hogy ellentétben a filozófus állitásával,nem az értelemben látják az istenit,hanem az érzelmi(ösztöni) ragaszkodásban.Amennyiben az értelem nem tartja féken az érzelmet,az bármikór olyan hullámzásba csaphat át,ami képes egyéneket,tömegeket és környezetet megsemmisiteni.A legnagyobb szeretet átcsaphat a legpusztitóbb gyűlöletté,az alázat kevélységgé stb.Jelenleg a pápa épp a végletes kevélységből amikór a hivek a lábát csókolták,most a végletes alázat stádiumát szinleli,amikór az uj kontinens foglalók lábait csókolgatja.

A jóhiszeműség csapdája

ii-istvan

A jóhiszemüség azt jelenti,hogy ha én jó vagyok akkór azt hiszem hogy más is az, anelkül hogy elöbb erről meggyőződnék.Ez a nyitott kapuk politikája,más szóval a liberális világnézet.Az igazság az hogy az emberek nem egyformák,sem alkatilag,de főleg nem erkölcsileg.Egy ember erkölcsi nivója nem függ sem a vallásától sem a politikai,vagy ideologiai beállitottságától,de még az iskolázottságától sem.Ez benne van a génjeiben és elöbb utóbb meghatározza az egyén karakterét.

II.Istvánról nem sokat ir a történelem,de azt kihangsulyozza ,hogy hevesvérű harcias természete volt,és sok sikertelen hadjáratot inditott.II.János bizányci császárról meg azt állitják hogy szelid vallásos ember volt.Az alulirott eseményekből azért nem az derül ki hogy a szkitáknak mondott magyarok megtámadták volna Bizáncot,hanem az hogy nagy számban jelen voltak Trákiában és Makedóniában,ami nem tetszett Bizáncnak.A harci eseményeket az 1123-ik évre lehet datálni,amikor Magyarországon II.István király Könyves Kálmán fia és Bizáncban II.János császár Alexius fia uralkodott .Az idézett szövegben kronikás nem emliti a királyt, hanem csak törzsekről és törzsi vezérekről ir.

https://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA347&dq=uidelicet+hungarorum&hl=hu&sa=X&ei=evcCVLLZMeWO7AaKtIGwDg&ved=0CEsQ6AEwBw#v=onepage&q=uidelicet%20hungarorum&f=false

7.old:Quinto Imperij eius anno,quum Scythae Istrum transgressi,Traciam popularentur,et obvia quaeque ,locustarum instar,vastarent:Romanas copias undique convocatas,et quam acuratissime armatas,contra eos educit:non ob multitudinem duntaxat,pene innumerabilem,sed etiam ob insolentiam et confidentiam barbarorum.Repetebat enim memoria labores suos,quos Alexio Comneno imperante caeperat,quum Tracia occupata,et Macedonia maxima ex parte desolata esset.Ac principio missis ad Scythas legatis ,eorum linguae peritis periculum facit ,an ut ad pactiones descendant,persuadere possit,et á belli consilijs omnes avocare,aut saltem plerosque.Nam in plures tribus erant distributi,nec uni duci parebant.Hoc igitur pacto quosdam ex principibus eorum,omni genere comitatis sibi conciliat:non modo luxuriosis convivijs instruendis,sed et fericis vestibus,et poculis et lebetibus,argentis donandis…—Uralkodásának 5.évében(II.János bizánci császár),a szkiták átkelve az Isteren sáskák modjára benépesitették és rabólták Trákiát:A rómaiak mindenhonnan összehivták a seregeket,és a legjobb hadsereget felállitva kivezényelték ellenük.Nem csak a sokaságuk miatt ami szinte megszámlálhatatlan volt,de a barbárok kevélysége és magabiztossága végett is.Megismétlődött ugyan az mint Alexius idejében,amikor a szkiták egész Trákiát és Makedoniát megszállták.Elöbb küldötteket menesztettek a szkitákhoz olyanokat akik ismerték a nyelvüket,tudomásukra hozva a veszélyt a ami a szövetség felbontásából ered,kérve öket a hadmüvetelek beszüntetésére,vagy legalább a mérséklésére.Mivel több törzsre oszlottak(a szkiták)igy nem minden vezetőjük jelent meg a tárgyaláson.Külön tárgyaltak a törzsek vezetőivel a kedvezményekről(ajándékokról):nem csak kitünő tanácsokat kaptak az együttélésről,hanem diszes ruhákat,meg ezüstből készült használati eszközöket is.

Ezzel az ajándékozással elaltatták a szkitákat,majd éjszaka megtámadták őket(hogy melyik törzset a sok közül nem derül ki).Oriási küzdelem alakult ki.A szkiták szekereiket körbe rakták és ugy védekeztek akár egy várból,néha kirontva az ellenségre.Ekkór agyalta ki a császár a második átejtést.Olvassuk eredetiben:

Tum vero Ioannes prudentiae suae specimen edebat.Neque enim consilio duntaxat et ingenij solertia valebat:sed primus etiam ea quae ducibus et legionibus mandabat exequebatur.Illud autem insignem etiam pietatem eius testatur.Nam cum Romanae phalanges,urgentibus hostibus ,et audacius se inferentibus ,laborarent:imaginem Dei genitricis cum gemitu et miserabilibus gestibus intuens lacrymas bellicis sudoribus calidiores fundebat:neque id frustra.Statim enim coelesti robore armatus,Scythicam aciem profligat:quemadmodum olim Moyses extensione manuum Amalechiticas turmas dissipavit.—Ekkór segitett Joannesnek a speciális ovatos előrelátása.Nem csak a jó tanács és a felkészültség segitett,hanem hogy a vezérek és a légiók pontosan végrehajtották az utasitásokat.Ugyanis a jelkép használata bizonyitja a császár keresztényi jámbórságát.Mert amint a római csapatok az ellenség felé bátran nyomultak:az Isten Anyja képét a magasba tartva jajgatva , nyomorult gesztusokat mimelve és könnyeket hullatva:de nem hiába.Mert megjelentek az égi seregek és leverték a szkitákat,mint egykoron Mozes kinyujtván a kézét az Amalekiták serege szétszóródott.
No komment.

És most nézzük ezen események fantomképét,vagyis hogyan igazolják történelmi hamisitással azt a tényt,hogy Trákiában és Makedoniában “sáska” módra sok volt a szkita(magyar)a 12.században.

https://books.google.ro/books?id=8FlTAAAAcAAJ&pg=PA913&lpg=PA913&dq=Alexij+Comneni&source=bl&ots=ou-nFHKQPb&sig=Ua5y_cCWDO-2GJ-8owKkjgHWjsE&hl=hu&sa=X&ei=1yALVNjFIILkaMvagpgF&ved=0CDMQ6AEwAw#v=onepage&q=Alexij%20Comneni&f=false

3.old.:Modares ,regio natus apud Scythas Sanguine qui non multo ante transfugerat ad Romanos,et propter fidem,quam probaverat,imperium militare fuerat adeptus,quum milites in collem quendam duxisset,planum quidem illum,et arvo similem,sed qui porrigeretur in longum,et amplissimos campos sibi subiectos haberet.Ibidem barbaris factum suum ignorantibus,haerebat...—Modares aki szkita vérből származott és azon régióban született,és aki nem sokkal elöbb átszökött a rómaiakhoz,kikhez hüséget bizonyitott,katonailag elkötelezte magát a birodalom iránt,a katonái élén a hegyeken,sikságokon vidékszerte alá vetette a népeket.De ugyanolyan barbár tudatlan maradt…

Ez után elmeséli,hogy hogyan fosztogatja a vidéket,gyilkolja a férfiakat,nőket és gyerekeket fogságba hurcól.Aztán mégis a szkiták menekülnek a Hunok és szövetségeseik elől:

4.old:Hunnis eo pacto quo diximus,transistrianas gentes adgressis,quum impressiones illorum Scythae sustinere non possent,Valentem id temporis rerum potientem obsecrabant,ut eos per Traciam reciperet,sociorum et subditorum officium facturos et subservituros in rebus omnibus quas princeps imperasset.His verbis persuasus Valens,suscipit ille quidem eos,sed ratus ipsorum se fidei nomine cautionem habiturum idoneam,si liberos eorum necdum puberes in alia regione curaret educari :magnam puerorum multitudinem in orientem mittit,ac Iulium prefecit eorum educationi,atque custodie,quod viri sagacitatem et industriam utrique suffecturam officio putaret.Is eos in oppida distribuebat,ne iuventus barbarorum tanta multitudine collectorum,ad res novas moliendas,et ad conspirandum extra patriam,spatium atque opportunitatem haberet.—A hunok a szövetségeseikkel együtt,amint már emlitettük ,benyomultak az Isteren tuli területekre,akiknek a Szkiták nem tudván ellenállni kéréssel fordultak Valenshez az akkori uralkodóhoz,hogy őket befogadná Trákiába,alattvalóknak és szolgáknak,s mindenben alávetik magukat a császár parancsának.A császár befogadta őket,de hüség garanciaként szokásnak megfelelően az éretségi kór elötti gyerekeiket át kell engedjék más vidékre nevelés végett:Nagy tömeg gyereket küldtek keletre és átadták őket Iuliánnak örzésre meg nevelésre, gondolkodásra és szorgalomra való átnevelési intézetbe.Igy városokba osztották szét őket nehogy más dolgokkal kezdjenek foglalkozni vagy hogy a hazájukon kivűl összeesküvést szőhessenek.

Szerintem egy ókori történelmi irás sem hiteles,mivel nem léteznek eredeti irások,csak ezek ugynevezett másolatai amiket nagy valószinüséggel a reneszansz korában irtak.Ezen irásoknak a rejtett céljuk mindig ötletek adása volt területek,vagy kincsek megszerzéséhez népek leigázásához.Ezt a könyvet 1593-ban nyomtatták Lyonban.Az idézett irásokban jó ötleteket adva a megszálló törököknek,hogyan bánjanak el a magyarokkal.Az irásban akkora az ellentmondás,hogy történelmi tényként semmiképp nem lehet elfogadni.

Névmetamorfozis,vagyis hogy lesz Győzőből Géza

geza

Ha törvény elé tudnánk állitani a már nem élő történészeket és felesketnénk őket,hogy az igazat és csak is az igazat irják le,akkór talán az egész ókori történelem elférne egy lapon.

Kledovszki Die menschen der renesance cimű könyvében 1o8.oldalon ezt találjuk:Unter Sixtus IV.erhielt ein Abbreviator 22 vom 1oo auf das von ihm für sein Amt bezahlte Geld,trotzdem machte die Kurie bei diesen Verkaufen gute Geschefte ,denn beim Tod der Beamten fiel sein Kapital an die Kasse zurück—IV.Sixtus(pápa)alatt egy Abreviátor visszakap járadékként 22 (dukátot) a 1oo-ból,amit a hivatalért fizetett,de még igy is jó üzletet csinált a Kuria,mert a hivatalnok halála esetén a felhalmozott tőkéje vissza száll a Kuriára.

De itt nem a reneszanszkori korrupciót akarom kiemelni,hanem a nevezett hivatal feladatát.Az abbreviator ugyanis szó összevonót, leröviditőt jelent.Régen,amikór az irást a drága borju bőrökre irták,szükség vólt erre a mesterségre a helysporlás végett.Azonban a reneszansz korában a papirgyártás már ismert volt.Itt inkább azt feltételezhetjük,hogy az Abbreviátor feladata a régi összevonással irt szövegek megfejtése lehetett.Tudott dolog,hogy ebben a kórban kezdték leforditani latin nyelvre a régi görög és más nyelven irt szövegeket.

Niceta Choniate kronikájából

https://books.google.ro/books?id=HGN8whtj5DYC&pg=RA5-PA74-IA1&dq=scytharum+haemus&hl=hu&sa=X&ei=tKxUVaqCJsHC7AbKloDoAQ&ved=0CEsQ6AEwBg#v=onepage&q=scytharum%20haemus&f=false

17.oldal: Manuel császár beavatkozása magyar ügyekbe,ami igy kezdődik:“Hunnorum princeps Iazas duos fratres habuit,Stephanum et Bladisthlabum,totidemque filios,Stephanum et Belam.Stephanus evitatis insidijs que á fratre sibi parabantur,Constantinopolim profectus,et á Manuele imperatore,humaniter susceptus,praeter alia plurima beneficia,etiam Mariam uxorem accepit,Imperatorem neptem,Isacio Sebastocratore nata”…—A hunok királyának Iazasnak két testvére volt István és László,meg ugyanennyi fia István és Béla.István kerülve a cselvetést amit bátyja készitett számára,Konstantinápolyba menekült,ahol Manuel császár emberségesen fogadta,e mellett többféle képpen fejezte ki jóakaratát,feleségül adva hozzá Máriát a császár unokahugát Isacio lányát…

Itt két dologra figyelhetünk fel.Az egyik,hogy végig nem magyarokról ir,hanem hunokról.Ez furcsa a 12.században.Két dolog lehetséges:vagy a hunok valóban a 12. század körül regnáltak,és az V. századi hunok csak ennek a fantom képe,vagy kunokról van szó,és akkór valódi kun uralom volt ebben az időben és nem ugy, ahogy a mai történelem tanitja.A másik érdekes dolog,hogy Géza helyett Iazas szerepel.Az I-t J-nek kell olvasni és akkór a Iazasból Jazas lesz.Figyelembe véve azt,hogy ugy a magyar mint az olasz nyelvben a j és a Gy gyakran felcserélődik (gyertek,jertek,Juri Gyuri,Jovani,Giovani),a J helyett Gy-t kell érteni.Vagyis nem Iaza hanem Gyaza.Azonban tudjuk,hogy a régi irásokban a helysporlás végett a magánhangzókat néha kihagyták,igy az Abbreviátor által feltételezett é és a hangzók való szinű,hogy tévesek.Sokkal inkább illik oda az ő.Igy a király neve nem Géza,hanem Győző.

A fent idézett szövegen kivűl a továbbiakban sehól nem találjuk Gézát,még Iazas név alatt sem.Ellenben az ütközet leirásánál a 18.oldalon a hadsereg élén megjelenik egy Deses.Ha figyelembe vesszük,hogy ez a Deses betör Szerbiába(bizanci terület) aztán küldötteket meneszt Bizáncba béke kötés végett,amit el is ér miután esküvel megfogadja,hogy nem fog többé betörni bizánci területre,amit azonban nem tart be.”Iuravi lingua,mentem iniuratam gero”—A nyelvemmel esküdtem,de az eszem nem esküdött.Legalábbis ezt a mondatot adják a görögök Deses szájába.De ki lehetetne más ez a Deses ha nem a magyarok teljhatalmu ura?Akkór lássuk,ha Iazas és Deses nem e ugyanaz a személy .Az utolsó sz-t elhagyjuk mivel az görög rag.Marad a Dese amiből az e-ket szintén elhagyjuk,mivel régi abbreviált szóról van szó.Igy marad a Ds.A róvás irásban a Gy nem a G-ből képződik,hanem a D-ből,ha az I-t ráhelyezzük a D-re.Igy a szövegolvasó a név első betüjét Dj(Gy) helyett D-nek látta .Vagyis szintén a Győző névvel állunk szembe.Ebből az is következik,hogy a magyar vonatkozásu neveket Choniate róvás irásból meritette.

Jordanes szerint a gótok egy Skandináv szigetről származnak

http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html

IV. 25.Ex hac igitur Scandza insula quasi officina gentium aut certe velut vagina nationum cum rege suo nomine Berig Gothi quondam memorantur egressi.—Tehát ahogy az emlékezet tartja a gótok Scandza szigetéről jöttek ki Berig királyukkal,amely sziget akár egy nép gyár,vagy nemzetek vaginájául szolgált.

Érdekes hogy ugyanezt állitják a történészek Szkitiáról “Scythia est vagina populorum és minden latin irásban ugy áll mint a fentebb idézett gótok esetében hogy “egressi” ,vagyis hogy kijöttek szkitiából.Csak hogy kijönni egy kisebb helyről lehet egy nagyobba és nem forditva.Ez a gótok esetében megfelel a követelménynek.A hunok és magyarok esetében,akikről ugyanigy irják, hogy kijöttek szkitiából,már nem pászól.Ezért kellett a Meotiszi mocsár.Na onnan már ki lehet jönni,ha mocskosan is.

Ami azonban büzlik,az nem a mocsár szaga,hanem a hazugság Jordanes szájából:
V.44.:Tunc, ut fertur, Vesosis Scythis lacrimabile sibi potius intulit bellum, eis videlicet, quos Amazonarum viros prisca tradit auctoritas, de quas et feminas bellatrices Orosius in primo volumine professa voce testatur.—Ekkor ahogy mondják Vesosis siralmas háborut inditott a szkiták ellen,azok ellen akiket Amazon harcosoknak irnak le a régi szakemberek harcos nők,mint ahogy arrol Oroszius tanuskodik.
VI. 47 Hic ergo Gothis morantibus Vesosis, Aegyptiorum rex, in bellum inruit, quibus tunc Tanausis rex erat.Quod proelio ad Phasim fluvium, a quo Fasides aves exortae in totum mundum epulis potentum exuberant.Thanausis Gothorum rex Vesosi Aegyptiorum occurrit, eumque graviter debellans in Aegypto usque persecutus est, et nisi Nili amnis intransmeabilis obstetissent .—A gótok,akik itt időztek megtámadták Vesosist Aegiptom királyát, a gótok királya ekkor Tanausis volt.Ez az ütközet a Phasim folyó mellett volt,ahonnan a Fasides(Fácán ) madarak származnak amelyből készül az egész világon elterjedt potencia növelő étel.Thanausis a gótok királya az egyiptomiak Vezére elé ment és sulyos vereséget mért az egyiptomiakra egész Aegyiptomig követte őket,és csak a Nilus átjárhatatlansága miatt adta fel az üldözést.

Ez az Orosius a neve után magyar lehetett,mert csak magyar nyelven hivják igy az oroszt.Valószinű,hogy magyarul irt és innen másolta tévesen Jordanes a Vesosist.Frisingennél már nem Vesosis hanem Vesoris,igy ő is tévesen másolt,mert a helyes név a Vezér,vagyis az Egyiptomi hadak vezére.”Thanausis Gothorum rex Vesosi Aegyptiorum occurrit“—Tanausis a gótok királya az Egyiptomiak Vesosise elé ment.
Ebből egyértelműen látszik,hogy a Vesosist Vezérnek kell érteni.

Otto von Frisigennél ezt találjuk:
https://books.google.ro/books?id=txCTIZYGeY8C&pg=PT279&dq=primi+regis+Hunorum&hl=hu&sa=X&ei=Zb7YU9mmH-n9ygO6noLABQ&ved=0CBsQ6AEwADgo#v=onepage&q=primi%20regis%20Hunorum&f=false
lib.I.cap.XXII.:Pugna conferta est,fugienteque Vesore,ac destituto exercitu,praeda magna capta ,Scythae quoque Aegiptum populati essent,si Nili paludibus coerciti non fuissent.—A csata megindult a Vezér megfutamodott a sereg megverődött,nagy volt a zsákmány,a szkiták egész Egyiptomot elözönlötték volna,ha ebben nincsenek akadályozva a Nilusi mocsaraktól.

Amint látjuk egyik helyen a vezér Vesos,másik helyen Vesor,egyformán nagyon is egyformán megveretnek.Akkor vagy a gótok szkiták,vagy a szkiták gótok.Ez nem lehet,mert a szkiták és a gótok ellenségek voltak.Igy valamelyik pluszba van.

Vértanuk

250px-st-stephen

A mai áldatlan állapotokat figyelve,sokakban felmerül a kérdés,hogy vajon mi az oka annak hogy Európa nem képes megvédeni magát a betolakodóktól.Egyik kézenfekvő ok az,hogy az európai nép nem elég szapora.A katolikus Egyház hozzáállása nagyon vitatható,amennyiben idegen faju idegen kulturájú és vallású népekkel akarja ellensulyozni a gyenge népszaporulatot,de papjainak megtiltja ,hogy családot alapitsanak.Az Egyház egy nagyon téves alapállásból indul ki,és pedig abból,hogy a magyarság nem európai származású lévén még is ugymond idővel a kereszténység legfontosabb védelmezőjévé vállt.És ennek az “ázsiai pogány” népnek a jó oldalra állitásában a dicsőség a katolikus papokat illeti.Ez viszont egy orbitális hazugság,mert a magyarság zöme nem ázsaiai származású és S.István nem pogányokat, hanem csak más titusu keresztényeket téritett.Az ugymond katolikus(univerzális) vallás bevezetése,valójában a nemzet kivéreztetéséhez vezetett.A cél persze ez volt,mint ahogy ma is ez a célja a globalista nemzetekfölött uralomra törő erőknek.Ugy tűnik,hogy a nyugati vezetők,még mindig nem ismerték fel,hogy az iszlámhitüek,sosem fognak keresztényekké válni.Ezek importálása azonban a kereszténység és az európai faj megsemmisitéséhez fog vezetni.A nyugat a saját csapdájába esett.

Az, hogy a nyugati és a keleti keresztény Egyház nem tud megegyezni, szerintem annak tulajdonitható,hogy a Katolikus Egyház nem képes beismerni a tévedéseit és nem tud lemondani az elsőbbségről.Még nem is olyan rég a pápa tévedhetetlenségét hirdették,holott a pápa is ember és nem nagyon látszik,hogy közelebb állna Istenhez mint bár melyik halandó.

A jelenlegi pápa azt találta mondani,hogy manapság a keresztények között sokkal több a vértanú,mint a történelmi időkben.Itt lehet hogy a pápa nem téved.Vannak azonban történelmi dolgok,ahól ugymond a hit érdekében elhallgatnak dolgokat,amelyek napvilágra kerűlése botrányt okozhat.Ilyen például az első keresztény mártir esete.A biblia elhallgatja a vértanuség igazi okát.E helyett megpróbálja szószaporitással ködösiteni az akkór történteket.A dolgok ugy állnak,hogy a keresztények,akik Jézus tanitásának megfelelően ugy gondolták,hogy a világ vége még az ő életükben bekövetkezik,csak a könyörgésnek és az igehirdetésnek szentelték magukat,igy elhanyagólták az asszonyaikat.A biblia csak özvegy asszonyokat emlit akik ugymond el lettek hanygolva,de Otto von Frisigen krónikájából amelyet még nem expurgáltak annyira,hogy ne lehetne kihámozni az igazságot,megtudjuk a tényállást.

https://books.google.ro/books?id=txCTIZYGeY8C&pg=PT279&dq=primi+regis+Hunorum&hl=hu&sa=X&ei=Zb7YU9mmH-n9ygO6noLABQ&ved=0CBsQ6AEwADgo#v=onepage&q=primi%20regis%20Hunorum&f=false

III.könyv XXI.fejezet:Sed et Nicolaitarum haeresis tunc efferbuit,qui sine ulla reverentia et pudore promiscuos,et illicitos concubitus licere affirmabant.Isti Nicolaum unum de VII. illis qui cum Stephano diacono sunt constituti,auctorem se huius rei habere iactant,eo que uxorem suam,quam pulchram valde habuit,in medium produxerit.Excusat vero hunc Clemens Alexandrinus,dicens inter cetera :Mihi compertum est Nicolaum nullam prorsus agnovisse mulierem,preter eam quam in matrimonium acceperat,eiusque liberi casta virginitate et sanctitate incorrupti corporis,usque ad ultimam senectutem durarunt..Que cum ita se habeant constat illud,que in medium apostolorum pro zelotypiae suspitione produxerit uxorem ex contemtu vitij ,vel libidins gestum,que per hoc continentem se ostenderet eius rei,quam nimie putabant expetere.—Ekkor a Nikolaitári eretnekség is elkezdett terjedni,akik semmi gátlást és szégyent nem ismerve válogatás nélkül tiltott nemi kapcsolatok gyakorlását megengedettnek hirdették.Ez a Nikolaus egy a hét diakonus közül Istvánnal együtt akiről azt állitják hogy a feleségét aki nagyon szép volt,közös használatra bocsátotta.Alexandriai Kelemen (I Kelemen pápa) ilyen képpen probálja őt felmenteni:Meggyöződésem,hogy Nicolaus nem ismerte az asszonyt(már mint az asszony hivatását) a mellett hogy házasságba fogadta,ugyanis a gyermeki tsztasága szüzessége és testének szentsége egész utolsó öreg koráig tart.Mind ez a tulbuzgóság miatt volt, mivel a feleséget ugy nézték mint a bűn és a romlottság forrását,ami ezen a vidéken eléggé elterjedt volt.(Megjegyezhetjük,hogy most is az).

Hogy István is ludas volt a dologban,vagy még más is a hetekből,nem tudni.Akit megköveztek az István volt.A vádak itt nyilvánvalóak és nem az ami a bibliában van.Érdekes lenne tudni,hogy István mivel védekezett,mert az irás szerint nagyon elokvensen szólt.Egy szó mint száz,ahól valami ür támad ott mindig akad aki betöltse az ürt.A baj oka mint szinte mindig az emberi butaság.

Hun magyarok,magyar hunok

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire hihető a honfoglalás elmélete.

Iohannis Naucleri krónikája:

https://books.google.ro/books?id=1AqTwDcibGIC&pg=PA731&dq=hunnos+parthos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiOwcaDxdvJAhUnvnIKHYeyCVA4FBDoAQhRMAc#v=onepage&q=hunnos%20parthos&f=false

A Hunok bejövetele

636.old.:Anno autem Dominicae incarnationis 373,sub Damaso papa primo,et imperatore Valente,Ungari in Scythia creverunt in magnum populum, unde invadere statuunt Occidentales regiones,ut tradit Ungarorum historia….Cadar dux Hunnorum transitis paludibus Meotidis,ac Gottis gente robustapulsis tanquam turbo omnia vastare coepit…Brevique Hunni Bessos,Cumanos,Albos,Susdalos,dehinc Rutenos percurrentes,in nigram Cumanam,que nunc Moldavia creditur,devenerunt.Perdomitis in transitu universis barbaris,a Tanai flumine tandem venerunt in Pannoniam.Haec regio olim á panis ubertate ,Pannonia denominata est,que nunc ab Ungaris Ungaria vocitatur,ut legitum in chronicis Ungarorum ad Mathiam regem.Sed Aeneas Silvius,postea Pius II.dictus,negat Ungariam Pannonie terminos implere.Pannonia enim continebat ab ocazu Noricum,Aenumque,amnem,ab ortu Moesios ac Triballos ét flumen Savum,intra quos limites Austriae magna portio clauditur,Stiria quoque.Imperium autem gentis Ungarice,multo latius est,qua ipsa Ungaria.Nam et Dalmatae ,quos et Sclavos,et Illirici quos Bosnenses,et Triballi seu Moesij,quos tum Servios tum Rascianos appellunt,et Getae,quos partim Valachos,partim Transilvanos nominant,Ungarorum imperium subierunt.Hanc provinciam,quatenus circa Istrum extenditur,sub Octaviano Cesare Romani primum obtinuere,Bathone Pannoniorum rege subacto.Dacorum etiam populus certam eiusdem regionis partem olim inhabitasse,tandem non sine turbatione secessisse,ac relicta pingvi Pannonie tellure,maritima loca Norvegiae proxima ocupasse,ac sedem ibi fecisse,perhibent.Conspecta igitur hac regione Hunni non ulterius procedere,sed cum liberis et uxoribus ibidenm manere statuerunt.Incolebant eisdem temporibus Pannoniam Longobardi,Almani et Italici erat tetrarcha quidam nomine Matrinus Longobardus.Moesiae vero,Achaiae,utrichque Tracie,Dalmatie,et Macedonie,presidebat quidam Romanus.—A Krisztus születésétől számitott 373-ik évben első Damasius pápa es Valente császár idejében a Hungárok Szkitiában nagy néppé sokasodván megszállták a nyugati régiókat,amint a magyarok történetében áll…Kádár a Hunok királya átment a Meotiszi mocsarakon kitaszitotta a Gótokat és viharként kezdte fosztogatni a vidéket…Rövid idő alatt a Hunok átmentek a Besenyők,a Kumánok,az Albok,a Szuzdalok a Ruténok földjén és a fekete Kumánia földjére értek,amit ugy gondolnak hogy Moldova volt.Legyőzték jöttükben a barbár népeket,átkeltek a Tana folyón és végre Pannoniába értek.Ahogy Mátyás királynak a magyar krónikáiból olvashatjuk, ezt a régiót amit most Magyarországnak hivnak,régebb Pannoniának nevezték, mivel kenyérben(pane)nagyon gazdag volt .Azonban Aeneas Silvius Piccolomini szerint aki később II. Pius pápa, nem helyes Pnnoniát Magyarországnak nevezni.Mert Pannonia magába foglalja nyugartról a Norikumot,az Enns folyóval,keletről Moesiát a Triballokkal és a Száva folyóval,amelyek nagyjából körűl határolják Ausztriát,és amihez hozzá adódik Stiria is.A magyar nemzet birodalma azonban sokkal nagyobb mint maga Magyarország.Mert hozzá tartozik Dalmácia a szlávokkal,Bosznia az ilirekkel,Moesia a triballokkal,akiket szerbeknek vagy rácoknak is hivnak,ugyanugy magyar fennhatóság alatt vannak a géták akiket részben oláhoknak részben transzilvánoknak neveznek.Ezt a provinciát amely az Ister(Duna)folyóig terjed,Octavianus császár idejében szerezték meg előszőr a rómaiak,Bathone Pannoniai királyát alávetve.A dákok akik ugyanezt a vidéket lakták egykor,nem kis harcok után elhagyták a Pannonia kövér földjét,és Norvég tenger partjainál telepedtek meg.Miután kinézték maguknak a hunok ezt a vidéket nem akartak tovább menni,hanem gyerekeikkel asszonyaikkal itt letelepedtek.Ebben az időben Pannoniát a longobárdok,az Alemánok(németek),és az Itáliaiak lakták Matrinus Longobárdus tetrárcha alatt.Moesiát Achajával,a két Trákiát,Dalmáciát és Makedoniát egy bizonyos Romanus kormányozta.

Lehet hogy Naucleri Pius pápával probálja hitelesiteni azt a történelmi törekvést amely a magyarok megsemmisitése irányába ment.De az is lehet,hogy Pius aki az Ens(Aeneas) folyo nevét is viselte különösen jó kapcsolatokat ápolt az osztrákokkal.Itt még nyakon lehet csipni a hazugságot,mert még nem volt annyira kifinomitva a történelem mint ma.A Német-Romai szent birodalom szószólója nem is irhatta volna másképp mint, hogy elöbb minden ország a németeké és a rómaiaké volt.
A szövegből azt látjuk,hogy egyenesen hungárokról van szó,vagyis nem tesz különbséget Hunok és hungárok között.A Cadar(Kádár)magyar értelmű szó.A Szkitia lehet Erdély,mint ahogy Herodotosz irásaiból ki lehet következtetni.A Meotiszi mocsarak miért nem lehetnének a Tisza-Duna vidéke.A meo latin szó átkelést jelent,igy a Meotisz bármely mocsaras vidékre vonatkozhat. Az emlitett népcsoportok a 9oo-as években mind jelen voltak a Kárpát-medencében.Hogy a fekete Kumánia Moldova lenne az csak utólagos feltételezés(creditur).A Tana folyó pedig lehet a Duna.Ha a 373 évhez hozzá adjuk az 532 évet(ez a husvét ciklus amit be lehet toldani az időskálába anélkűl hogy megbolygatnánk a nap és a hold ciklust),megkapjuk a 9o5-ös évet amikór a magyarok vissza verték Arnulf német császár támadását és lerohanták Európát.A nyugati történészeket nem a tudományos szempont vezérelte,ganem inkább az,hogy hogy lehet egy történelmi irásból birtok levelet csinálni.Az alapgondolat az vólt,hogy a hunok az elöbb oda érkezett gótokat turták ki a Kárpát-medencéből.Lehet,hogy a kilencszázas évek elötti magyar történelem csak legenda ? Ennek nagy a valószinüsége,ha figyelembe vesszük a nagy bizonytalanságot a magyarok bejövetelével kapcsolatban.A 15. században a Kárpát-medencei magyarság a keleti és a nyugati birodalmak számára ismeretlen volt,mivel a Kárpátok védő gyürüje miatt addig nem tudták őket meghóditani.Mivel a keleti és a nyugati birodalom kulturális és politikai szempontból egységes volt,igy a magyarság egy idegen elemnek számitott a nagy római birodalom testében,amely egy Keresztény Szent Birodalommá akart válni.A magyar kultura nagyban különbözött az európaitól,de nem azért mert Ázsiából,vagy valahonnan máshonnan származott,hanem mivel a Kárpátok miatt elszigetelődött a többitől.

A magyarok bejövetele
792.old.:Hoc tempore circa annum Domini 744 infinita Hunnorum multitudo finibus suis egressa,bello Pannonias,ubi Hunorum prima colluvies confederat,lacessivit apud locum cui Herdel est nomen.Partita in septem exercitus turba,hi septem ibi castra munierunt,firmum hodie Christianae Reipublice presidium,septem castra appellantur.Sed é barbarorum ducibus erat potentior Harpad,qui longius progressus,ad Albam castra metatus est.Occurit ei Zvatapolingus Pannonum dux magna suorum manu,verum imbelli.Itaque ceso Pannone ,Harpad victor regionem obtinuit.Inde post annos sex,vicinos infestare coepere…Neque vero mihi quorundam chronograforum sententia probatur,qui Harpadi huius gesta in Imp.Cunradi tempora referri putant.Sunt enim alij Hungarorum motus Cunrado primo imperante,quos compescuisse Svevos legimus.—Az Ur szerinti időszámitás 744.évében a hunok nagy sokasága kijött a lakhelyükről,háborut inditva Pannonia ellen,ahol a hunok az elötti maradékai szövetségben éltek,megtámadva azt a helyet aminek a neve Erdély.Hét seregre oszolva ,hét erőditményt épitettek amely után a mai Keresztény államot is hétvárnak hivják.De a barbár vezérek közül a leghatalmasabb Árpád volt aki lassan előre nyomulva Gy.Fehérváron várat épittet.Ki vonult elébe Zvatopolingus a hadnagyjaival,de békésen.Igy át adta Pannoniát Árpádnak.Hat év eltelte után kezdte támadni a szomszéd népeket…Számomra nem bizonyitott egyes kronológusok állitása akik Árpád tetteit Konrád császár idejére teszik.Mert valoban vannak a magyaroknak mozgásaik Konrád uralkodása alatt amelyeket a Svábok megállitottak.

Itt amikor a magyarok bejövetelét irja, normálisan Hungárokat kellene irjon,és ennek ellenére hunokat ir,de hogy honnan jönnek nem emliti.Ugy tünik,hogy a birodalom történészeinek nem tetszett a 744-es év,mivel tul közel volt a hunok létezéséhez.A végén amint tudjuk a mai történelem könyvekből sikerült nekik áttenni a 89o-es évekre.Tehát nincs megbizható érv arra hogy a magyarok valahonnan jöttek a Kárpát-medencébe.

Egy népnek akit most magyarnak hivunk,egykor mindene megvolt bőven: kenyere bora hala vada,sőt a Kárpát koszoru olyan védelmet biztositott számára,ami miatt csak nagy ritkán volt kénytelen fegyvert fogni.E miatt sokáig nem is alakult ki a magyarság tudatában az alá-fölé rendelő birodalmi eszme.Amig a magyarság nyugodtan aludta Csipke Rozsika álmát,addig a Kárpát-medencétől nyugatra és keletre kialakult két nagy keresztény birodalom.Nyugaton a Német-Római,keleten a Bizánci.Mindkét birodalom élén kettős hatalom állt,a császár és az egyházfő.Mindkét birodalom cimerében a kétfejű sast láthatjuk.Ha nincs köztük a Kárpát-medencei “pogány” nép,talán a két birodalom rég egyesűlhetett volna,hogy létre jöjjön a régen áhitott egy akól egy pásztór állapot.Az európai keresztény gondolkodásmod,aminek a szellemi alapja ma már az Ótestamentum ideologiája,másképp nem tudja elképzelni a világbékét,csak ha mindenki alá veti magát egy központi hatalomnak.Mivel maga a keresztény vallás gyengének bizonyult egy ilyen hatalom gyakorlására,a “cél szentesiti az eszközt” elv alapján össze szürte a levet a pénz fegyverét birtokló világ elittel,igy lecserélve a Krisztus Istent a Pénzistenre.Ha elolvassuk a Bibliát,azt látjuk,hogy a vallási vezetők bármennyire is szembe mentek az erkölccsel,sosem magukban keresték a hibát,hanem a népben amely elpártolt tőlük.Ilyenkór mindig megjósólták az Isten büntetését,aztán ők maguk idézték azt elő árulással.Az Isteni büntetés ugyanis legtöbbszőr idegen népek részéről jött.
Ioan Goropii Becani irása II. Fülöp Spanyol király részére.
https://books.google.ro/books?id=Uaotu92eMEIC&pg=PA778&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjlpbnh_MTJAhWBoBQKHbb5AD84WhDoAQhLMAY#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false
Habár nem mindenben ért egyet Aventinusszal,azért a Német-Romai birodalmi eszméket vallja.
Mihi satis est ostendisse, Hungaros non ab Hugris,ut Aventinus Iugros vitiose vocat,quo vox ad Hungaros alluderet ,descendisse,sed multo ante Arnulphi etatem Ungarorum nomen cognitum fuisse,prius quidem apud Colchos,deinde ad Istrum,Marcellino teste,postremo vero in Sarmatiae ea parte,quam Avari sive Avarini quondam tenerunt,ad quam é Norico á Carolo Magno multis cladibus compulsi efugonerant,quo longe remoti Francorum arma non amplius experirerunt.“—Számomra nyilvánvaló,hogy a Hungár név nem az Ugor(Hugri) névből származik mint azt Aventinus tévesen állitja,hanem már jóval Arnulf ideje elött a Hungár név ismert volt,elöbb természetesen Cholchos mellett,ez után a Dunánál,A.Marcellinus tanusága szerint,aztán Szarmácia részein, amelyeket az Avarok birtak,a Norikum vidékén, ahol Nagy Károlynak sok gondot okoztak és amilyennel a frank fegyveres erők rég nem találkoztak.

A Cholchost egyesek a Kaukázussal azonositják.Maga a szó görög eredetü és köves hegyvidékre vonatkozik.A Kaukázustól egyből nem lehet a Dunához érni.Hihetőbb az,hogy a Cholchos Erdély hegyei,a Kárpátok.

A magyar évkönyvekből tudjuk,hogy Arnulf megtámadta és elfoglalta a morvák földjét.Itt viszont az áll hogy Arnulf a magyarokat hivta segitségül a morvák leverésére.De vitatott kérdés,hogy akiket Arnulf hivott,azok a Kárpát-medencében már bentlévő magyarok,vagy azok az ázsiai magyarok akiket Aventinus ugoroknak nevez.

779.old:Kifejti ,hogy nem ért egyet azzal az állitással,hogy a magyarok mint Ugorok,akik valahól távól az Ázsiai részeken éltek,majd Arnulf hivására jöttek volna be Európába,sok nyomoruságot hozva a keresztény lakosságra:”Scilicet ab ultimo Aquilonis cardine per tam immensa terrarum spacia,per tot diversas et maximas intermedias gentes,per tot invios saltus,tot invias paludes,per tam bellicosas nationes,ad Moraviam invadentem,Iugri evocati ab Arnulpho fuissent.Paratum sane et in foribus auxilium,si volando cum gruibus inde venire potuissent.…Miror cur non et hos é Scandia eduxerint,perinde atque Longobardos,et Getas,et Gepidas,et ceteras complures nationes:cum ea multo propius quam Iugra distaret.Sed satis de his.Rursus ad Avaros redeuntes dicimus eorum quosdam se Bois coniuncsisse,qui Boiavari commisto nomine sunt vocati,ac deinde eorum vitio,qui compositionem hanc ignorabant,Boioarij,quod posterius nomen,miror qua de causa Aventino adeo placuerit,ut Bavarorum appellationem fere abominetur,…”—Tudnillik,hogy az utolsó északi sarkkör mérhetetlen vidékéről a rengeteg nemzetségen kerasztűl ,járhatatlan sürű erdőkön,járhatatlan mocsarakon ,harcos népeken keresztűl, Arnulf hivására megérkeztek Moráviába…Csoda ,hogy nem Skandináviából hozták ki őket ugy mint a Longobárdokat,a Gétákat,és a Gepidákat és sok más nemzetet,akik közelebbiek voltak mint az Ugorok.De ebből elég.Ismét vissza térve az avarokhoz,akik a Bojokkal keveredtek,ami után a Bojaváriaknak hivták őket,vajon miért tünik visszataszitónak Aventinus szemében a Bavar név?(mi már tudjuk hogy miért)

Becani mint tárgyilagosan gondolkodó kivűlálló nem értette meg,hogy Aventinus aki mint Jordanes,vagy bármelyik hóditó nép fia azt szeretné,ha a meghóditott föld őslakós népének még a hire is kiveszne.

Rerum hungaricarum scriptores varii historici geografici. Anno M D C.
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=qui%20olim%20draconis%20ex%20dentibus&f=false
Ez valójában a Turoczi krónika.

Vizsgáljuk meg a következő állitásokat,amelyek a magyarok ősi lakhelyére vonatkoznak:
Nam Isidorus illam maximam fore regionem,partemque eius superiorem in Asia ,inferiorem vero in Europa ponit…Dionisius et Paulus Orosius Scythiam tantummodo in Asia intra et extra Imauum montem,hoc est imum Caucasum collocant.“—Isidorus azt a nagy külső vidéknek(tudnillik a magyarok őshazájának) a magasabb részét Ázsiába,az alacsonyabb részét Európába helyezi…Dionisius és Paulus Orosius Szkitiát ilyképpen Ázsiában az Imaum hegy belső és külső felére teszi.Ez a “hoc est imum Caucasum“(vagyis hogy az Imaum hegy a Kaukázus) gondolom később lett beszurva.

Vajon melyik hegynek van külső és belső fele a Kárpátokon kivűl?És az is lehet, hogy az emlitett történészek korában Ázsiát még nem tólták a Kárpátoktól keletre.

Herodotusz két szkitiáról beszél,amelyikből az egyik a Kárpát-medence.A fenti irások tökéletesen megfelelnek a Kárpát-medencének,de egyáltalán nem találnak a Kaukázusra.A XVI.században amikor a földrajzi ismeretek kezdtek kiterjedni Ázsiára,ezt a tudást kezdték használni a történelem hamisitására.

II.Pius pápa aki Mátyás király idejében élt,igy ir:

Ignota esset nobis terrarum maxima pars:nisi Romanorum principatus et magni Alexandri potentia orbem aperuisset.“—Számunkra ismeretlen a föld nagy része,csak a Római birodalmat és a Nagy Sándor által uralt területet ismerjük.

Hogy mennyire nem volt egyértelmű a magyarok ázsiai származása és hogy mennyire törekedtek,hogy ezt bebizonyitsák a fenti könyv irása idejében,az a következő alcimből látszik:

Argumentum quod Scythia ,de qua egressi sunt Hunni sive Hungari ,sit in Asia.—Érvelés hogy az a Szkitia ahonnan a Hunok vagy Hungárok kijöttek, Ázsiában van.

De hát a hunok ugye a Meotiszi mocsarakból jöttek ki.Tehát abban az időben az is Ázsiának számitott.Ahogy a földrajzi ismeretek nőttek,ugy Ázsiát mind keletebbre tólták.Herodotosz idejében Erdély még Ázsiának számitott.

Hogy Turóczi magyar volt,vagy csak a neve volt az nem tudom,de amilyen helytelenül irt le egyes magyar neveket,abból látszik ,hogy nem ismerte a magyar nyelvet.A következő mondatból látszik azonban,hogy némi kötődése volt a magyarokhoz:

Paulum Orosium et Dionisium Alexandrinum Philosofum supradictos sequi,idque quod Huni sive Hungari primam in Asiatica Scythia natalis soli sedem,habuerint,me referre non pudet.”—Az hogy a fentebb emlitett Paulus Orosius és Dionisius szerint a Hunok vagyis magyarok az ázsiai Szkitiából származnak számomra nem szégyen.

Hát persze,ha ugyanahhoz a szerzethez tartozik mint akik anno azt mondták ,hogy merjünk kicsik lenni.Az ázsiai származás,ahogy ma ismerjük Ázsiát,egyáltalán nem szégyen,csak hogy abban az időben a Meotiszi mocsarak még Ázsiában voltak,és innen akarták “kihozni” a hunokat meg a magyarokat.Az hogy a magyarok Ázsiából jöttek ki,egyben azt is jelentette hogy a meotiszi mocsarakból,vagyis egy mocskos bűzös helyről,ahól inkább a disznók dagonyáznak.Ha ez nem lenne elég,a megszégyenitéshez,nézzük meg,hogy hogy hivták Álmos anyját.Emese az emséből(koca disznó) lett leképezve,ami egyáltalán nem egy kedves név nő számára,de tökéletesen illik a származási helyhez.Tudjuk hogy ez csak legenda,de jól szolgálja az önbecsülés tönkretételét.Tehát,amig a magyarokat a török gyilkolta,addig a keresztény Európa irt a magyaroknak egy szégyenletes történelmet,hogy szégyelje a magyar a származását,és minél hamarabb tünjön el szégyenében.

Érdekes, hogy a magyar krónikákban nincs emlités az avar korról.Az itt bemutatott irásokban látszik,hogy nincs különbség a hun és a hungár között.Ez azt jelenti, hogy nincs külön hun és külön avar meg hungár(magyar) korszak.Elöbb ketté vágták a magyar történelmet,aztán hogy a két részt jól elkülönitsék beszurtak egy avar korszakot.

Na de mi van ha ezt a hazug történelmet egy pápa szentesiti?akkor már megfellebbezhetetlen?:

12.old.:Pius etiam Romanus pontifex suis historiis,Hunos Meotide palude transmissa in Europa migrasse.“—Pius pápa a történelem irásaiban állitja ,hogy a hunok a Meotiszi mocsarakon átkelve Európába jöttek.

Ezt az állitását azzal próbálja indokolni,hogy a 13. században szerzetesek jártak Ázsiában ahol magyarokkal találkoztak.Csak hogy ezeket a szerzeteseket IX.Gergely bizta meg,azzal a céllal,hogy II.Frigyes ellen a mongol-tatár sereget behivja Europába.Aminek az eredménye az 1241-i tatárjárás lett.lásd:
https://fabsanyo.wordpress.com/2015/03/

Amint látjuk a magyarság nem sok jót köszönhet a pápáknak.Az 1241-es évi tatár dulást IX.gergelynek.Az 1444-es Várnai vereséget IV.Jenőnek,mivel rávette I.Ulászlót ,hogy szegje meg a törökkel való békemegállapodást.II.Piusnak a szégyenletes östörténetünket.II.Gyulának a Dózsa György féle paraszt lázadást,mivel bele lovagolta Bakocz Tamást egy keresztes hadjáratba.És ki tudja ,hogy még mi mindenről nem is tudunk.