fabsanyo

Gondolatok

Krónikák krónikája

hadjárat

Ha valamennyi hitelt akarunk adni a történelmi irásoknak,akkór olyanok között kell válogatnunk,amelyeket még nem fertőzött meg teljesen a hatalmasok becsvágya.Az egyházi irók történelmi dolgokban nem mertek olyan nagyokat füllenteni,mint a világiak.Ezért nem árt komolyabban venni ezen irásokat. A leirtakból látszik,hogy valami nincs rendben a kronológiával.Ugy tűnik,hogy a Nagy Károly és dinasztiája időszaka később volt betóldva,vagyis nem létezett.Nagy Károlyt emliti,de a róla szóló füllentéseket már nem tartotta méltónak egyházi történész számára.Zakariás pápát emliti,de azt nem,hogy az ő idejében jöttek volna be a magyarok.Ezt épp azért kellett áttenni egy későbbi dátumra,hogy helyet csináljanak Nagy Károlynak.A történészek nagyon ragaszkodnak az évszámokhoz,pedig a régi irásokban nincsenek évszámok.Ezeket később,talán csak a 14.-15.században illesztgették be.Az a tény,hogy itt ugyanabban az időben egyszerre vannak emlitve hunok,avarok és magyarok(hungari),bizonyitja,hogy a történéseket hol megnyujtották,hol felaprózták,a hamisitásnak megfelelően,azt akarván igy bizonyitani,hogy a magyarok nem is olyan rég tolakodtak be Európába. Minden jel arra mutat,hogy a német papok csuful becsapták a magyarokat,amikór a térités leple alatt valójában hóditottak.A magyarok nem portyáztak a birodalom megszállásakór,hanem ujra rendezték a birodalom adminisztrációját.Szerintem ez az irás,amit jó sok ideig dugdostak,tartalmazza az igazságot,bár ez sem teljesen mentes a részrehajlástól,a többi csak ferdités,hazugság és rágalom.Az irásban Bécset Fabian városnak nevezi,amiből elöbb Favian aztán elhagyva az első szótagot Vian lett,később németesitve Wien.

https://books.google.ro/books?id=bqMAAAAAcAAJ&pg=PT1133&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=EVhLVaTTIMHcUf2sgFA&ved=0CC4Q6AEwAjha#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Chronicon chronicorum ecclesiastico-politicum: Ex Hvivs …, 1. kötet

 

11o9.old.:Mamertinus,quem divus Severinus Norici ac superioris Pannoniae post Athilae Hunnorium regis interitum,Apostolus ex militum tribuno,Fabianis municipio in collimitiis Pannoniae Noricque episcopum dedit,Gelasio Romano Pontifice adsentiente,annum circiter salutis nostre CCCCLXVI.Qua de re pluribus verbis divi Severini á nobis reperta historia tractat.—Mamertinus katonai tribunus apostol,akit S.Severinus Attila a hunok királya halála után püspökké nevezett ki Pannonia és Norikumba,Gelázio pápa jóváhagyásával 466-ban.Ezekről a dolgokról Szeverinus történeti irásaiban olvashatunk.

Marcianus,ex monacho caenobii divi Severini iuxta moenia oppidi Fabianis eiusdem loci post Mamertinum Episcopus constituitur:ut eadem divi Severini historia habet.—Mamertinus után Marcianus barát kerül a Fabian vár melletti S.Szeverin templom élére mint püspök.

Lucillus,is Fabianensis primo caenobii praefectus,dein Batavis castris ad Oeni et Danubii confluentes á divo Severino Episcopus datus,post divi Severini ac Marciani obitum,Fabianensem cathedram eisdem cum Batavensi auspiciis administravit,qui porro eiusdem divi reliquias ,Herulis á Longobardis devictis,ac Friderico Herulorum rege Christianam pietatem exuente,isthinc Neapolim in Italiam traduxit.Post que tempora praeda relicta Longobardis ac Avaribus fecundissima Pannoniae terra,atque in ea Fabianensis potissimum cathedra,simul cum saluberrima doctrina Christi esse defiit.Et aliquot interlabentibus postea annis,simul ut divus Rudpertus Iuvaviensem cathedram(in qua Maximus quondam sub divo Severino praesuit) in integrum restituisset et é Laureaco ad Avares in Pannoniam Cunaldum et Giselaricum verbi divini doctores misisset,posito divo Rudperto in Fabianis templo,paulatim ut Christiana religio apud Avares repullulare,sic et Fabianensis restitui sedes coepit:cui praesuisse á divi Rudperti aetate invenimus,ut sequitur.-–Lucillus volt a Fabiani Egyházközösség első prefektusa ki Szeverinus és Marciánus halála után a Fabiani és a Batáviai várak katedrájának főnöke és adminisztrátora lesz.Miután a Longobárdok legyőzik a Herulokat és Frederikusz a Herulok királya elhagyja a keresztény hitet,Lucillus a Szeverinus és Marcianus relikviájival Náplyba megy.Ez után Pannonia termékeny földje az avarokra és a longobárdokra marad,ugyanugy a Fábiáni katedra a leg egészségesebb keresztényi tanitással megszűnik létezni.Aztán néhány beteg év után S.Rudpertus visszaállitja a Iuvaviani katedrát amit S.Szeverinus ideje alatt vezetett.Laureákból elküldi az avarokhoz Pannoniába Kunáldust és Gizelárikust az Isten igéjét hirdetni,S.Rudpertó a Fabiani templom élére áll,igy lassan ujra kezdett terjedni a keresztény hit az avarok közt.

Cunaldus,á divo Rudperto Avaribus Apostolus datus annum circiter á nato Christi DCXL.quem divo Rudperto in Fabianis,hoc est Wienna nostra,aedem primum excitasse,verisimile est.Sodomus ,sub Pipino rege Francorum,anno salutis fere DCCXL.á Ioanne Iuvavensi episcopo.et Unilone Laureacensi et metropolitano,ad Avares in Pannoniam Noricumque missus est.Nam ut Eginhartus est autor,qui res á Carolo magno gestas congessit,Avares usque ad Anisum fluvium habitabant,eratque,adhuc sub Carolo magno,anno videlicet Domini DCCC.Anius fluvius utriusque regni,Franci Avarique communis limes.Proinde Sodomum res ecclesiasticas in collimito Norici Pannoniaeque cum constituisse apud Avares constet,verisimile est hunc,post Cunaldum longo intervallo,Fabianensem dioecesim administrasse.Qui autem inter Sodomum ac Cunaldum medii fuerint,a me nondum sunt deprehensi.-–Rudpertus Kunáldust adta apostolul az avaroknak 64o-ben,akit elsőnek emelt a Fabian azaz a mi Wiennánk temploma élére,ehhez nem fér kétség.74o-ben Sodomust,Ioann Juvaveni püspök és Unilon Laureaci metropolita az avarokhoz Pannoniába és Norikumba küldte Pipin frank király idejében.Mert ahogy Eginhartus irja,aki Nagy Károly tetteit foglalta össze,az avarok egész az Ens folyóig laktak még N.Károly idedjében is vagyis 8oo.-ban.Az Ens volt a két birodalom az Avar és a Frank közös határa.Tehát Sodomus az avarokhoz jőve,Kunáldus után sok évig vezette a Fabiani egyházkerületet Norikum és Pannonia vidékén.De hogy ki volt Kunaldus és Sodomus között azt még nem találtam meg.

Haimo,hunc Virgilius Iuvanensis pontifex iam metropolitanum á Laureaco ius adeptus,sub Zaharia pontifice maximo,et Pipino Francorum rege,Odilione quoque Boioariorum duce,ad Avares,ne deficerent á Christiana religione,in Pannoniam cum mandato ablegavit,qui in Fabiana Avaribus verbum Dei explicare haud definebat.—Haimo Juvaveni püspök már metropolita, Zakariás pápa és Pipin frank király és Odilon bajor herceg idejében az avarokhoz lett küldve,nehogy eltávolodjanak a keresztény vallástól,aki Fabianban(Bécs) nem győzte magyarázni az Isten igéjét.

Post que tempora iterum recidentibus Avaribus et Hunnis ad solitam impietatem,simul cum religione episcopi in Fabianis esse desierunt.Donec facto á Carolo magno Francorum rege,magno in Pannoniam adversus Avares procinctu,et victi Avares,et Christo simul et Francico imperio vendicati fuissent.—Ez után az avarok és a hunok ismét visszaestek a megszokott törvénytelenségbe,és a vallással egyben a püspökök is elmentek Bécsből.Egész addig,amig Nagy Károly be jött Pannoniába, legyőzte az avarokat és vissza állitotta a keresztény hitet és a Frank birodalmat.

Tum quod in antiquissimo diplomate á Ludovico Pio Caroli magni filio Pataviensi dioecesi dato ,legimus,novae aliquot divorum basilicae in potioribus Avariae,hoc est Noriciripensis Pannoniarumque tractu,locis,a Carolo magno positae,Christianam pietatem apud barbaras gentes retinuere.Quarum erat divo Petro in Fabianis una ,in caeteris locis ad Danubii ripam in Norico ripensi in aliquibus singulae ,in aliis vero positae binae,hoc est Tullana,Ceisenmuro( ubi ceciensis ala quondam stativa habebat)Artagruno,Pachlaro(ubi Aralapensis classum praefectus sedebat)Trebnsee,Saxina,Roede et Samburgo.Itaque cum Csabeanum Hunnorum principem cum universa gente sua sacris undis perluisset,novo ex Christianismo Theodori addito nomine,tractuque illi Pannoniae superioris inter Sabariam et Carnuntum distincto,Noricum ripense cum collimitis Pannoniae,ipsoque Fabianensis dioecesis tractu ad Lytahum fluvium usque,suae Francorum genti habitandum concessit.,dato Iuvavensibus episcopis negotio,ut secundum antiquum eiusdem ecclesiae observatum morem suos legis divinae interpretes ac doctores in Fabianis constituerent.Quorum invenimus,a Caroli magni seculo anno videlicet Verbi carnati DCCC.usque ad Caroli eiusdem stirpis defunctum annum videlicet Christi DCCCCXIV hos fere,ut sequuntur:—Ahogy a legrégibb iratokból olvashatjuk,amiket Nagy Károly fia Szelid Lajos adott ki,az avaroktól elvett területeken Nagy Károly különböző szentekre szentelt bazilikákat épittetett,hogy a barbárokat megtartsa a hitben.Igy egyet Sz.Péterre szentelve Bécsben,majd Norikumban a Duna völgyében,néhol egyesével,máshól kettesével,ugy mint Tullana,Ceisenmuro,Artagruno,Pachlaro,Trebnsee,Saxina,Roede,és Samburgo.Ugyanakkór megkeresztelte a Csabai hunok királyát az egész népével és Teodor keresztény nevet adott neki .Felső Pannoniát Karnuntummal,Norikummal egész Szabáriáig(Szombathely),a bécsi egyházkerülettel átadta letelepedésűl a saját népének(frankok)egész a Lajtáig.Bécsbe hittanitó profeszorokat küldött.Mind ez a Nagy Károly korától,vagyis 8oo-tól a dinasztia kihalásáig 914-ig.

Theodericus,ab Arno Iuvavensi metropolitano,Avaribus et Sclavinis in Pannoniam superiorem et tractum terrae illi ultra Danubium oppositum,episcopus est datus.Cuius cathedra in Favianis item erat.Otto ab Adalramo Iuvaviensi metropolitano,Fabianis post Theodericum episcopus constituitur,et Avarice gentis Sclavinorumque in orthodoxa fide doctor Osvaldus ab Adalbino Iuvaviensi Avaribus et Sclavinis in Fabiana episcopus post Ottone inauguratur,circiter annum Salutis nostrae DCCCLXV.—Theoderikusz Arnoi püspököt nevezte ki az avarok és szklavinok részére felső Pannoniában és a Dunántúlra,akinek Bécsben is volt katedrája.Teodorikus után Adalrámói Otto kerül a püspöki székbe és a bécsi katedrára,utánna meg Adalbinói Oszváldusz 865-ben.

Radfridus,cuius antiquissimus annalium codex sub divo Henrico Caesare,anno Domini millesimo scriptus,sub finem in pontificum catalogo his verbis mentionem facit:Istius Leonis quinti temporibus.Radfridus Favianensis,qui et Wigenensis,extitit episcopus,ubi quondam Mamertinus praeerat.Porro Leonem quintum Romanae sedi sub Ludovico Arnulphi filio,Caroli magni prosapiae postremo,praefuisse ex Chronologie supputatione apparet.Quo tempore Avares et Hunni tertio á fide Christiana deficientes ad scita Hungarorum,suae originis retra et feroce gente,non solum Fabianensem diaecesim,cum Francorum in ripensi Norico gente depopulati sunt,sed promotis limitibus ad Oenum usque fluvium,magnis copiis per Rhaetias in Galliam perq,Misniam et Thuringiam in universam Germaniam excurrerunt non semel,annis videlicet á nato Christi 9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Que devastatio Germaniae intra hoc temporis intervallum facta ab Avaribus et Hungaris,aliam non modo in Pannonia et Norico,sed in universo edeo Germaniae Galliaeque regnis amplissimis,Italiaque,et totius adeo Romani imperii intercapedine,novam administrationem faciemque peperit.Nam imperii titulum ad se Saxones trahebant,in Italia Berengarii,in Galliis Rudolphi et Hugones,Odonesque rerum potiti caeperunt....—Ezekről az eseményekről Radfridus tudósit a kódex évkönyvében,melyet Henrik császár idejében irt anno Domini 1ooo-ben,az események V.Leo pápa idejében zajlanak.Faviani Radfridus,kit Wigenensisnek is neveztek Bécsben volt püspök,ahól egykór Mamertinus is.V. Leo foglalta a Szentszéket Arnulf fia Lajos alatt,aki a kronológiai számitások szerint Nagy Károly leszármazottja volt.Ebben az időben az avarok és a hunok,harmad izben hagyták el a keresztény hitet és vissza tértek a magyar tudásra(scita),a származásuk szerinti kegyetlenségre és nem csak a bécsi egyházkerületbeli és norikumi frankokat támadták,hanem irtották a népet az Ens folyón tul is,nagy sereggel megszálták Rétiát,GalliátMisniát,Turingiát és a Német területeket,de nem egyszer rohanták le,hanem ezekben az években:9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Ebben az időintervallumban az avarok és a magyarok nem csak Pannoniát és a Norikumot szállták meg,hanem az egész német és francia területeket,Itáliával és az egész Római biroodalomban uj adminisztrációt vezettek be.Igy a birodalom(Római birodalom) titulusa átkerült a szászokhoz,Itáliában Berengár vette át a hatalmat,Galliában a Rudolfik , Hugonesek meg az Odonesek vették át a hatalmat…

Na kedves történészek,a fennebb felsorólt évekből akkór válogassuk ki,hogy melyik volt a pozsonyi csata.Azt a szólamot,hogy “a magyarok irtassanak ki”,csak utólag találták ki.A nyugatnak sosem volt olyan katonai ereje az emlitett kórokban,hogy a magyarokat kiirthassa.Amit elértek és sajnos nagyon sokat,azt mind a vallási hazudozásaik révén érték el.

 

Advertisements

Iangu Choniates alias Hunyadi János

Képtalálat a következőre: „Hunyadi János”

A törökök eredete és cselekedeteik Athéni történészek irásaiból Konrád Klauseró Tigurino tolmácsolásában.

https://books.google.ro/books?id=iHx-ULm3t-AC&pg=PA441&dq=Georges+Acropolite+hunni&hl=hu&sa=X&ei=-AaPVMTsEMn-ygPNiIKADQ&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=Georges%20Acropolite%20hunni&f=false

Az alábbi események a 15.század közepén zajlanak,amikór a törökök már megszálták a Balkánt,de Bizánc még birta az ostromot.Hunyadi Jánosnak köszönhetően a Kárpát-medencét még nem sikerült megszálniuk.Mivel minden szentnek maga felé hajlik a keze,igy a görög irók is magukénak akarták Hunyadit,ezért adtak neki görög nevet.A Choniate név gyakori volt a görögöknél,és talán mivel némi hasonlóság van a Hunyadival fordithatták igy le a nevet,de az sem kizárt,hogy görög gyökerei is voltak.

167.old.:Amurates reversus ab expeditione,quam contra Caramanum sumpserat,é regia sua Mezetem ,quem Europae ducem declararat,accipere iussit copias equitum et peditum quantas vellet,et proficisci contra Pannodaciam,ut eam suo imperio iungeret.Qui accipiens Europeum exercitum et Europae Azapides,equitatumque regis omnem,qui in Europa agebat,pervenit ad Istrum,quo traiecto,ingressus est Pannodaciae regionem que Ardelium nominatur.Ardelium a Prasobo monte in Pannoniam usque excurrit.Regio ista cingitur quercetis glandiferis,urbesque habet non paucas.Metropolis Tosibinium vocatur.Lingua utuntur partim Dacorum et partim Pannonum.Victu et moribus Pannones imitantur.Haec regio subiecta est Pannonum regi,a quo ducem accepit de Pannonum genere.Urbes habet liberas,quae proprio iure propriisque legibus ab metropoli Tosibinio reguntur.Iussi proficisci in militiam regi parent,tributum ferentes quandocunque is imperaverit:solummodo petentes,ut sibi proprio iure suisque legibus rempublicam administrare liceat.—Miután Murád visszatért a Karamán ellen vezetett expediciójáról,Mezetet megtette Európa katonai parancsnokának,akinek megparancsolta,hogy vegyen maga mellé gyalogos és lovas seregeket annyit amennyit akar és induljon Pannodákia ellen,hogy azt a birodalmához csatolja.Ez össze gyüjtötte az összes Európában tevékenykedő gyalogos és lovas seregeket,akikkel átkelt az Iszteren és Pannodákiának azon részére vonult amit Erdélynek neveznek.Erdély a Prasobo(Keleti-Kárpátok) hegytől egész Pannoniáig terjed.Ezt a régiót tölgyerdők veszik körül,és nem kevés városa van.A metropolisának (fővárosa) a neve Szeben(a to görög névelő).A használt nyelv egyfelől a dák,másfelől a pannon.( a dák alatt a németet kell érteni,amint az több korhű dokumentumból kiderül,a pannon pedig a magyar).Az életvitelükben és szokásaikban a pannonokat követik.Ez a régio a pannon király fennhatósága alá tartozik ,aki ide pannoniai kormányzót nevez ki.A városai szabadok,saját közigazgatással,saját törvényekkel a Szebeni metropola irányitása alatt.Háború esetén katonai szolgálattal tartoznak a királynak,adót a király parancsa szerint fizetnek,csak azzal a kikötéssel,hogy a társadalmukat a saját törvényeik és igazságszolgáltatásaik szerint igazgathassák.

Contra hanc igitur metropolim ubi Istrum transierat,Mezetes universam belli molem vertit.Et cum quam proxime ad eam accessisset,ibi castra communivit.Hic cum urbis oppugnationi summa ope incummberet ictus bombarda occubuit.Postea cum exercitus hostilis maturaret abitum,et festinaret ad Istrum traiciendum,congregati regionis viri,cum prevenire hostes in sua regione possent,plurimos eorum clade maxima straverunt.Reliquos in fugam effusos usque ad Istrum insecuti sunt.Mezetes profectus in Ardelij regionem,amissos non paucis de suo exercitu,huiusmodi vite exitum habuit.Rex maximam suam esse calamitatem duxit,mortem Mezetis.Parabat igitur ipse expeditionem suscipere contra Pannodacos:missisque per suum regnum praeconibus ,edicebat ut primo vere adessent omnrs.Postea mutata voluntate,Sabatini eunucho,viro rei militaris peritissimo,belli istius curam omnem mandavit,cum eunuchus id consilium regis et optimum et tutissimum fore censeret.Iussit quoque rex,ut non prius bello desisteret,quam devicisset Pannondacos sive Transylvanos.—Mezetes átkelve a Dunán az egész hadseregét ez ellen a metropolisz ellen irányitotta.És amikór a közelébe ért,tábort vert.Mivel a város bevétele nem volt könnyű feladat,azonnal elkezdte ágyuzni a várost.Azonban a város védői és a környékről összesereglett nép megfutamitották őket és a Dunáig üldözték.Mezetes oriási veszteséget szenvedett a seregében és igy halálra itéltetett.A szultán ezután a saját kezébe vette a sereg vezetését és uj expediciót készitett elő a Pannonok ellen, összegyüjtve a birodalom összes harcképes emberét.Végül mégis meggondolta magát és a sereg vezetését átengedte Szabatini eunuknak,aki egy kiváló hadvezér volt.Ennek megparancsolta,hogy addig a háborút be ne fejezze,amig le nem győzi Pannondákiát,vagyis Erdélyt.

Hic igitur accipiens regis exercitum et peregrinorum de Ianuis regis quasi quator millia,Istrum transivit et copias omnes in Ardelij regionem induxit..Dehinc aliquot diebus iter fecit per Pannoniae regionem.Iangus autem Choniates,quem Ioannem Huniadem vocant,vir ea tempestate inter Pannones excelens,cui Ardelij regio comissa erat ab Pannonum concilio,exercitum quam potuit maximum comparavit ab Ardelio et Pannonia.Hoc instructus,sequebatur per montium saltus Sabatinem.Sabatines cum iam in hostili regione foret,putabat res suas praeclare habituras,si hostium agros evastaret.Emittens itaque equitatum omnem et maximam exercitus partem in hostium regionem ,praedas agere volebat,quasi hinc plurimum suis opibus accedere posset.Paucissimi vero manebant cum Sabatini in castris.Iangus ut comperit castra hostium pene esse deserta,praeclarum facinus putabat,si accedens inopinatus castra opprimeret.Descendens itaque cum suis ex monte,impetu invadit Sabatinis castra defensoribus vacua.Sabatines exire castris,ut praelij potestatem feceret,non poterat.Proinde ad castra defendenda convertitur:que tamen retinere nequivit,cum violenter Iangus cum Pannonibus irrumperet.Ad fugam itaque inclinat animo toto,festinabatque ,maxima usus celeritate,transire Istrum,antequam transitu ab hostibus intercluderetur.Iangus captis castris quosdam in insidias locat,quibus exciperet hostes advenientes mancipiorum aliarumque rerum praeda onustos omnesque conficeret.Et in hunc modum maxima hostilis exercitus pars miserabiliter interiit:Iangusque victoriam sibi peperit celebriorem,quam ullam unquam eius antecessores invenerint.—Ez (az eunuch) átvette a szultán hadseregét, a jöttmentekkel(peregrinorum) és a szultán négyezer janicsárjaival együtt, átkelt a Dunán és benyomult Erdélybe.Innet egy kis kitérőt tett Pannonia irányába.Iangus Choniates akit Hunyadi Jánosnak hivtak,ez időben a pannonok közül legkiemelkedőbb személy,akit a Pannon tanács Erdély kormányzásával bizott meg,amekkora sereget csak tudott összegyüjtött Pannoniából és Erdélyből.Ezeket felkészitette,hogy a hegyekből kövessék a Szabatini seregének minden mozgását.Szabatini az ellenséges területre érve szokás szerint elkezdte fosztogatni a vidéket.A seregének a zömét szétküldte hogy minél több zsákmányt szedjenek össze.Igy nagyon kevesen maradtak Szabatinivel a táborban.Amikor Hunyadi János rájött,hogy a tábór majdnem elnéptelenedett,az a nagyszerű ötlete támadt,hogy meglepetés szerűen támadja meg a tábort.Az embereivel lejött a hegyről és megrohamozta a tábort.Szabatini kijött eléje,hogy igy védje a tábort,de hamar vissza vonulni kényszerült.A magyarok megrohamozták a tábort és bevették.A törökök menekülőre fogták és a Duna felé vették az irányt,de mielött átkelltek volnas a magyarok bekeritették őket.Hunyadi miután elfoglalta a tábort ezt kelepcének használta.Igy amikor a török portyázók megérkeztek a táborba zsákmánnyal megrakodva,meg foglyokkal ,a magyarok mindent elszedtek tőlük,és levágták őket,igy majdnem az egész török sereg megsemmisűlt.Hunyadi itt olyan győzelmet aratott,amilyent senki ő elötte.

Iangus genere natus erat non modum obscuro.Patria fuit Choniatae sive Huniadi Ardelij oppidum,unde profectus venit ad Triballorum ducem.Mercede autem conductus,longo admodum tempore apud hunc ducem versatus est,ubique quocunque mitteretur fortitudinem et diligentiam memorabilem ostendens…Cum tempore multo apud ducem istum moras traxisset,tandem ad Pannoniam rediit.Sunt qui tradunt Iangum antequam perveniret ad Triballorum ducem,fuisse famulum Aliis Brenesis filij ,eique mercede servisse,cum fungeretur equorum curatoris partibus.Nescio autem unde coniecturam facere possim,ut id verum esse credam, nam linguam Turcicam eo modo didicisset.Reversus autem ad Pannones,assumptis aliquot aliis,procedebat in regiam,dicens:se advenire,ut sibi suisque mercedem accipiat.Cum autem bellum arderet inter Germanos et Pannones ,magna militaria edebat opera,praesens semper existens.—Hunyadi származása nem ismeretlen.Hunyadról, erdélyi városból származik,ahonnan a Triballok(szerbek)parancsnokához jött mint zsoldos,akinél sok időt töltött és elsajátitotta a harcművészetet.Ez után vissza ment Pannoniába.Egyesek szerint mielött a szerbekhez ment,több ideig Ali Brenesis szolgálatában állt mint zsoldos,ami megmagyarázná a tényt,hogy jol beszélte a török nyelvet.Miután visszament Pannoniába,a fővárosba menvén azt mondta,hogy megy magának és az övéinek egy kis pénzt szerezni.Mivel ebben az időben a Németek és Pannonok közt állandó villongások voltak,azonnal katonai szolgálatba állt és olyan karriert futott be,amilyen eddigelé nem volt.

Nándor Fehérvár ostroma.

Ezt az ostromot II.Murád Mehmet fia vezette.Az irás nem közli az évszámot,ezt majd bogozzák ki a történészek,nekünk elég ha tanulunk belőle.
163.:Senderovia Triballorumque regione occupata,oppido praesidium validum imposuit,continuo copias contra Belgradum Pannoniae urbem movit.Ut accessit Mechmetis filius Amurates urbem obsedit.Bombardasque expediens,urbis partem haud parvam stravit.At exercitus Amuratis interim intoleranda patiebatur ab oppidanis ,qui bombardis balistis aliisque machinis bellicis gravissime affligebant hostes urbi assidentes.Sagittis aliisque iaculis pene obruebantur tum viri,cum castra.Ibi tum Halies Brenesis filius cuius fama per castra erat celebris,primus cum suis succedit muro oppugnando:qui fossa iuxta urbem facta,et communita,ibi tentoria sua tetendit.Ubi murus deiectus est,per loca patentia ruinis peregrini irruunt,et urbis partem maximam capiunt.Colliguntur in unum oppidani,et manus cum peregrinis fortiter conferunt,quos impulsos magna vi in fugam vertunt,et moenibus deturbant exactos urbe.Hac igitur spe capiendae urbis frustrati,quia peregrini fortiter expulsi erant,Amurates cum exercitibus abscessit,et domum ire contendit.—Miután elfoglalta Szendroviát a triballok tartományát,a városban helyőrséget hagyva, a sereggel elindult Belgrád Pannoniai város felé.Amint oda érkezett Murád Mehmet fia megkezdte a város ostromát.Az ágyuzásnak nem lett nagy eredménye.De Murád serege sokat szenvedett a várost védőktől,akik ágyúkkal,kőhaitókkal,és más eszközökkel komoly kinokat okoztak a támadóknak.A nyilak és kövel nem csak a közvetlen támadókat, de még a tábórt is elérték.Ekkor Halies Berensis fia,kinek a táborban nagy tekintélye volt,elsőnek sikerült az övéivel rést vágni a fal tövében.Ez után a résen keresztűl a migránsok benyomultak és elfoglalták a város nagyrészét.Ekkor összefutott a város kicsinye nagyja,megszalasztották és kiszoritották a betolakodókat. Tehát miután meghiusult a remény a város ilyetén való bevételére,mivel a migránsokat elűzték,igy Murád elhagyta a várost és hazafelé indult.
A peregrini szót útazónak forditja a szótár,az eretnekek ellen viselt keresztes hadjáratokban pedig ezeket zarándokoknak nevezték.De könyörgöm mit keres egy utazó,vagy egy zarándok mindig az első vonalban egy ütközetben? Hát ezek sem utazók,sem zarándokok,hanem olyan összeszedett csőcselék,akiket mindig ütközet elött előreküldtek,hogy megtévesszék az ellenfelet.Az nem vitás,hogy ezek közt nem egy jól kiképzett beépitett ember is volt,akik ezeket irányitani tudták.Lehet,hogy ez esetben kevés volt a beépitett kiképzett harcos.

 

belgrád ostroma
Vannak akik nem nézik jószemmel azt,hogy illetéktelenek vájkálnak a történelemben,és néha botrányos következtetésekre jutnak.Ezek ugyanugy járnak el,mint akik egy fizikai vagy pszihikai betegséget a fájdalom kiküszöbölésével akarják meggyógyitani.Az ilyen hozzáállás nem vezet gyogyuláshoz csak a tünet kezeléséhez.A fájdalom nem kiküszöbölése mindig katarzishoz vezet,és igy sok esetben gyogyuláshoz.A tünetek folyamatos elnyomása pedig végűl halálhoz.

https://books.google.ro/books?id=IVE_AAAAcAAJ&pg=PA553&dq=16000+ungarorum+cesare+baronio&hl=hu&sa=X&ei=RbkOVZicJMLyPPurgfAK&ved=h0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=16000%20ungarorum%20cesare%20baronio&f=false Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII, 10. kötet

63.old.Amurates septem mensium obsidione irrito conatu presserat.Audita ea irruptione Ladislaus rex et Ulrichus comes quasi abiecta regni Hungarici,tutela Viennam in Austria profugerunt.—Murád hét honapon keresztűl ostromolta a várost.Ettől a betöréstől megrettenve, László király és a nagybátyja Ulrich mint akik lemondtak a királyságról,Ausztriába menekültek.

Interea Mahometes centum quinquaginta millia militum in Hungariam effudit ut ea subacta ad reliquum occidentem edomandum viam sibi muniret.Tantum illum intumuisse fastu scribit Thurosius,ut ferret fama haec ab ipso verba usurpata:Unus Deus dominatur in caelis,competens est ut tantum princeps dominetur terrae.Primum vero belli barbarici moles versa est in Albam Graecam sive Belgradum,quam hungari Nandor Albam vocant..—Ez után Mohamed(II.Mohamed) 15o ooo katonát zuditott Magyarországra,hogy előkészitse a nyugat meghóditását.Akkora kevélység gyűlt benne össze,hogy Thuroczy szerint a következő mondatot hangoztatta:Ahogy az égben egy Isten uralkodik,igy a Földön is egy fog és az Mohamed lesz.A barbárok serege elöbb Görög Fehérvár felé indult amit Belgrádnak,vagy a magyarok Nándor Fehérvárnak neveznek

64.old.Thurosius:Conquisitis tandem navibus,illas militibus armatis et crucesignata gente simul oneravit:tandem per flumen Danubii hostiles contra naves misit,propter quod uterque hostis navali jungitur certamine.Ingens exuberat in Turcis clamor,et Hungari quoque vocibus altis dominum Jesum pro auxilio invocabant.Via igitur ad fugam utrique hosti dempta accerimum committitur bellum:feruntur hinc inde altas Danubii per aquas utriusque partis naves,et multis ex illis mortalibus sauciati vulneribus cadentes ibant in profundum,tantique sangvins ex effusione clara Danubialis aqua immensae caedis cruenta ostendebat vestigia et vescenztibus pugili de utroque piscibus esca parabantur….Tum B.Joannes e Capistrano,qui viginti septem ex illis captas scriptis ad Pontificem…—Thuroczy:Végre összegyüjtve a hajókat,és ezekre felterhelve a katonákat és kereszteseket,elindultak a Dunán az ellenséges hajók felé (A török hajók ostromzár alá fogták a vár Dunafelöli részét),majd megütköztek.A törökök részéről üvölltés hallatszott(talán Allah akbár),a Magyarok is hangos orditásba kezdtek és a Jézus segitségét kérték.A megfutamodás lehetetlen volt mindkét rész számára,igy egy kegyetlen csata alakult ki.Sokan halottan,mások sebesülten estek a mély folyóba,a vérükkel és testükkel eledelt adva a halaknak.

72.old.:Quanquam adornatae de memorabili eo praelio descriptiones,vel ab oculatis testibus petitae,adeo inter se variant,ut nihil certi erui ex illis potuisse significet Aeneas Silvius lib.de Europa cap.8.notans Huniadem in literis suis,sive ad Romanum Pontificem,sive ad amicos ita sibi omnia arogasse,ut S.Joannis de Capistrano ne meminerit quidem,pariterque Capistranus omnia sibi vindicasse,nulla Huniadis mentione ingesta.Ex quo demum concludit Aeneas:Potuit Capistranus patrimonium contemnere,voluptates calcare,libidinem subigere,gloriam vero spernere non potuit.—Bárhogy kiszinezték ezt az emlékezetes csatát,még a szemtanuk elbeszélései is annyira különböznek,hogy semmi pontosat nem lehet kihámozni belőle, amint ezt Aeneas silvius megjegyzi az Europa c. könyvében,ahol a 8.fejezetben ezt irja:Hunyadi János a Pápának irt levelében és a barátainak irt levelében ezt a győzelmet saját maga érdemének tulajdonitja,meg sem emlitve Kapisztrán nevét,de ugyanigy Kapisztrán is a leveleiben a saját érdemének tulajdonitja meg sem emlitve Hunyadi nevét.Végül Aeneas megállapitja:Kapisztrán megvethette az örökségét,elnyomhatta a kivánságait,uralhatta a vágyait,de a dicsőséget nem tudta megvetni.

In tanto vero scriptorum dissidio in eo omnes conveniunt,Taurini obsidionem coeptam a Turcis die IV.julii,die ejus mensis XIV,praeliatum fuisse cum Turcarum classe in Danubio,in quo victoria potiti christiani,victoria,inquam,magis utili,quam ingenti,nam ex Turcis ad 5oo caesi ex triremibus illorum submerse tres,capte quator.Vicissim autem aperta ex danubio in arcem via,obsessis fuit.Impetus in arcem a Turcis factus est nocte quae diem festam S.Mariae Magdalenae praecedit,magna tamen strage repulsi spem ejus obtinendae amiserunt.Sequenti die Christiani ultro in Turcas invecti late illos fugarunt.—Bármennyire is különböznek az irók nézetei,abban mind megegyeznek,,hogy a törökök az ostromot julius negyedikén kezdték,és ugyanaz hónap 14-én zajlott le a Dunai csata,ahol a keresztények kerültek ki gyöztesen.Ez a győzelem azonban inkább hasznos volt mint óriási,ahol 5oo török esett el,három hajó elsülyedt,és négy a keresztények kezére került.Viszont mindkét rész számára szabaddá vált az ut a vár ostromához.A törökök benyomultak a várba a S.Mária Magdolna ünnepe elötti éjszakán,de nagy veszteséggel innen kiszorultak,elvesztve a reményt a város meghóditására.Másnap a keresztények ismét rárohantak a törökökre megkergetve őket.

Létezik egy olyan irás is,ahol Mohamed maga vesz részt az ostromban,ahol nyil lövést kap a mellében ami miatt leállitja az ostromot és vissza vonul.

Hogy lehet az,hogy Aeneas Silvius a későbbi II.Pius pápa,aki nem csak kortársa volt az eseményeknet,de komoly részt vállalt a diplomácia terén a keresztes hadak toborzásában,nem volt tisztában a tényekkel?Inkább azt kell gyanitanunk,hogy itt valami nagy elhallgatással állunk szembe.Az világos,hogy az európai királyokhoz küldött segitségkéréseknek vajmi kevés eredménye volt.Az egyetlen segitség Kapisztrán részéről jött,de az ő egyetlen érdeme az volt,hogy oriási szegény éhenkorász tömegeket tudott mozgósitani. Ez kétélű kardnak bizonyult,mert ha a csatában nagy eredményt nem tudtak produkálni,annál inkább jók voltak a betegség jelesen a pestis terjesztésében.

Egy másik pun háború,ami miatt Hunyadi János magára maradt.

Képtalálat a következőre: „sforza kastély”

https://books.google.ro/books?id=HExTAAAAcAAJ&pg=PR3&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=5J0OVZ_QAsbsO-S5gPAG&ved=0CFkQ6AEwCDgK#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false
Commentariorum secundi Anni de gestis Scipionis Picinini Exercitus venetorum Imperatoris in Annibalem Sfortiam Mediolanensium Ducem ad Serenissimam Principem Franciscum Foscario Venetorum Ducem per Clarissimum Historicum et Poetam Laureatum Porcellium Napolitanum.-–Porcellius Napolitanus hires történész és költő kommentárjai Francisco Foscario Velence hercegéhez, Picini Scipio velencei hadvezér és császár utóbbi évekbeli tetteiről,Anibal Sforza milánói herceg ellen viselt háborújában.
5.old.:A szerző(Porcellius) Velence hercegének ajánlja irását,megjegyezve,hogy a leirt eseményeket nem a csendes iróasztal mellett ötlötte ki,hanem a harcmezőn az élete veszélyesztetésével tapasztalta meg.

A velencei Köztársaság felfogadja Scipio Picini zsoldost a hadsereg élére,és a sikeres hadjáratai után császári cimet adományoz neki. Egy évekig tartó háborúról van szó amely az 145o-es években zajlik.A nevek és cimek szerint az ember azt hinné,hogy az események valamikór az ókorban zajlanak.Itt vannak centuriók,legátusok ,szenátorok,és minden ami az ókorra jellemző.

Arbitror serenissime Princeps,Jovem,cum Annibale divisorum orbis imperium,quandoquidem cessantibus in Gaidenses mille bombis tormentorum crebro tonitu intonuerit,é nubibus ignes et fulmina haud quanquam cessantia iacerit,adeo ut una sagitta cum duobus liberis patrem extinxerit et imbres inauditos,dies ac noctes demiserit.Apparuit quinetiam super agro Brixiensi illis diebus intortus anguis in coelo,quem hisce oculis admitans vidi.Quo prodigio omnes in potestatem Tyranni Gaidum venturum praedicebant.—Ugy vélem magasságos hercegem,hogy itt Jove és Annibál osztják fel egymásközt a császárságot.Amikor Gajdániában ezer bomba megállás nélküli robbanása hallatszott,a felhőkből tűz és villám csapott le,amely nyil egyszerre végzett egy apával és két gyerekével,hallatlan eső esett éjjel és nappal.Ugyanakkór a Brixieni mezők felett megjelent az égen egy tekergő kigyó,amit sokan láttak.Ez előre vetitette a Gajdánia elfoglalását a zsarnok által.

Jove nem más mint az európai ősi Isten.Az Annibál nevet gondolom,hogy a Hannibál(Kárthágó királya) és a fenevad(animál) nevekből lett ötvözte.De kik is voltak ezek a Sforzák,hogy ilyen névvel ajándékozták meg a királyukat?Maga a Sforza szó erőszakosságot jelent,igy közel áll az Anibál kifejezéshez.Nem egy ősi család,hanem az alapitója Francisco Sforzia apja volt aki mint zsoldos szolgált a nápolyi király udvarábaban.Fia Farancisco(Anibal)Képtalálat a következőre: „Francesco sforza”feleségűl veszi a milánói herceg lányát és ennek a halála után Miláno kényura lesz.Ugy látszik,hogy az erőszakosság is örökletes mint sok más tulajdonság,mert Catarina Sforzáról Francesco unokájáról igy emlékeznek meg:
Chledowschi:Alexander VI.nent sie in einem von ihm und siebzen Cardinalen unterschriebenen Act “iniquitatis Filia”.Ein Document der Stadt Imola spricht von ihr als eine blutgirigen und tiranischen Frau.–-VI.Sándor pápa (aki maga sem volt valami szent ember),egy általa és tizenhét biboros által aláirt aktában igy ir róla “erőszakosság lánya”.Egy imolai város dokumentumában ugy szólnak róla mint vérszomjas és zsarnokoskodó asszonyról.Képtalálat a következőre: „caterina sforza”

Konstantinápoly bevétele:

Képtalálat a következőre: „konstantinápoly bevétele”

Iisdem fere diebus demisse sunt Literae ad Legatos,quibus significabatur calamitas Constantinopolitana,quam attulit magnus Barbarus Teucrorum Rex post longam obsidionem factis induciis cum Januensibus.Sed rupta fide:primum Urbem dolo captam Teucris in praedam dedit,et quinque millia Januensium trucidavit,deinde Constantinopolim invasit,vique expugnavit,ac diripuit,caesis Christianorum octo et quadraginta millibus,que res vulnus non mediocre Religioni nostre attulit,iacturam quidem ingentissimam,nisi rerum sator Deus noster misericordiam suam provideat,allatura est .Ego tibi clementissime Princeps,Christianum populum unice commendo,is enim maxime in te uno sperare potest,qui Barbarorum furorem comprimere saepenumero potuisti,nec quiscam imperio tuo deferi potest,ad Religionem Christianam tutandam,ad Fidei nostre decus ,ad Italiae ornamentum,et ad Patriae gloriam sempiternam.—Azokban a napokban irások érkeztek a küldöttekhez, a nagy szerencsétlenségről amely Konstantinápolyt érte a barbár törökök királyának részéről a hosszas ostrom után,amint a várvédők feltételes egyezménnyel megadták magukat.A törökök viszont megszegték az egyezményt,és a bevonulás után ötezer várvédőt legyilkoltak,mindent rombóltak,az egész város megszállása után negyvennyolc ezer keresztényt pusztult el,amely nem kis sebet ütött a vallásunkon.Ajánlom neked kegyelmes Herceg mint a Kereszténység védelmezőjének,te aki többszőr megtapasztaltad a barbárok dühét,nehogy a birodalmad a kezükre jusson,őrizd a keresztény vallást,a hitünket,Itália diszét,és a haza örök dicsőségét.

37.old.:Eja igitur,Princeps inclyte,expergiscere,expergiscere aliquando,et extinctis iner se Christianorum odiis,quod tibi,qui et auctoritate plurimum vales,et sapientia polles,facillimum erit,pacatos,atque tranquilos animos indue et ut tecum una ad ulciscendum Christianae Fidei hostem ad eam civitatem,que olim vestre Reipublicae fuit quaeque adepta futura est,antequam Barbari etiam Peloponense occupent…Valeat Illustris Dominatio vestra.Ex Bononia die tertiadecima Julii MCCCCLIII.B.Cardinalis Tusculanus Bononiae Legatus.—Oh magasságos Herceg ébredjetek fel,ébredjetek fel valahára,és oltsátok el a Keresztények közti belső gyűlöletet,te aki nagy tekintéllyel birsz és bőlcseségben bővelkedsz,könnyen végbe viheted a lelkek megbékélését,és veled együtt megbosszúlhatjátok a keresztény hit ellenségeit abban a városban amely egykór a ti Köztársaságotoké volt és a jövőben is hozzátok hű lesz,még mielött a barbárok megszállják a Peloponézoszt…Éljen az ön fényes uralkodása! Bolognából Julius 13-án 1453.Tuskulánus Biboros,bolognai küldött.

Képtalálat a következőre: „V.miklos pápa” V.Miklos pápa

41.old.:Nicolaus quintus pontifex Maximus pro officio suae Beatitudinis,paci,ac tranquilitati Italiae consulere instituit,cum propter sui nominis immortalitatem,quam ex pace consequi videbatur,tum et in primis propter barbarorum victoriam,superata,ac direpta Constantinopoli,quae Urbs erat non modo Graeciae totius caput,sed Orientis decus,et ornamentum.Verebatur quin etiam ne rex ille Teucrorum saevissimus Exercitum quem habet ingentissimum in Italiam traiceret,et Urbem Romam rerum olim Dominam firmamque Apostolicam Sedis stationem occuperet.Quibus rebus duos Patres amplissimos et Dominos Cardinales ex Collegii consilio legavit,alterum ad divum Alfonsum regem, et ad Florentinos ,quibuscum bellum in Tuscia gerebat,alterum ad Serenitatem tuam Ilustrissimi Princeps et ad inclytum Imperatorem Franciscum Sforziam, Mediolanensium Ducem,qui cum ilustrissimo Venetorum Domino de imperio certabat.—V.Miklos pápa az irodájából Itáliát elsősorban békére és nyugalomra intette , most a barbárok győzelme alkalmából,amikór elfoglalták és kirabólták Konstantinápolyt,amely város nem csak egész Görögország feje volt,de Kelet disze és büszkesége.Fenn áll a félelem,nehogy a törökök kegyetlen királya az óriási hadseregével átjöjjön Itáliába,és elfoglalja Rómát a hajdani Apostoli székhelyet.Ez okból két magasrangú Atyát és Biborost küldött,az egyiket Alfons királyhoz és a firenzeiekhez,akik Tuszciában háboruztak egymás ellen,a másikat felségedhez fényes Herceg,és a dicső Francisco Sforzia császárhoz Milánó Vezéréhez,aki a neves velencei Urral(Scipio) harcban állt.

Dum haec agitur,Pontifex Maximus Italiae Principibus pacem indicit sub indignatione Pontificia,cui rei omnes assensi sunt,quam quidem ob rem Principum,et Rerum publicarum Legati Romae apud Pontificem Maximum non de pace sed de pacis conditione consulabantur,quandoquidem magno sese Judice et iustam quisque causa tueatur.Sed videre videor,nec pacem inter Christianos Principes conciliari,nec Barbaris bellum indici,tanta est hominum negligentia,insolentia Principum,et Religionis inobservantia.—Mialatt ezek a dolgok történtek a pápa pápai felháborodással békülésre intette a hercegeket,amivel ők egyet is értettek,és küldötteket menesztettek a pápai udvarba,de ahól nem a békéről tárgyaltak,hanem a béke feltételeiről,mindegyik előadva a jogos követelését.De szemmel láthatólag sem a keresztény hercegek közti megegyezés sem a barbárok elleni közös fellépés nem jött létre olyan nagy volt a gondatlanság, a hercegek szemtelensége és a vallás mellőzése.

A fenti idézetekből látszik,hogy a pápaság ereje mélyponton áll.A pápai hatalom a csúcspontját VIII.Bonifác pápa idején érte el,amikór legyőzte a Colonnákat,lerombólta Palesztrina várát,felszánttatta és sóval hintette be a főldet is.Az ókori történelemben az áll,hogy miután a rómaiak lerombolják és felégetik Kárthágót,ugyanigy felszántják és sóval hintik be.(De vajon honnan volt annyi só?).

Képtalálat a következőre: „VIII.bonifác”

Bonifác a Guelfiekre támaszkodott, mialatt a Colonnák a Gibbelinieket képviselték.Ez után hirdette meg a pápa az 13oo-as jubileumi évet,amivel az összesereglett zarándokok adományaiból óriási bevételhez jutott.

De vajon mitől gyengült meg most a pápai hatalom? A reneszansz,vagyis ujjászületés nem mást jelentett,mint a dicső mult ujraélesztését és a nemzeti öntudat megerösödését.A katolikus Egyház sosem volt hive a nemzeti öntudatnak,de Pogio Braciolini nyomán szinte minden irástudó,beleértve királyokat,hercegeket sőt az Egyház embereit is a történelemmel kezdett foglalkozni.A fennmaradt emlék-töredékek alapján megpróbálták rekonstruálni Itália történelmét.Rengeteg irás jelent meg,amit később a történészek átválogattak,egyeztettek,és a hatalmi érdekeknek nem megfelelő irásokat kiszürték.Lehet,hogy a Scipio és Anibál név,a már megirt ókori történelemből lett kölcsönözve.De ebben az esetben azt kell feltételezzem,hogy az Itáliai hercegek egyszerűen háborusdit játszottak,vagyis ujra akarták eljátszani a múltbeli eseményeket,ami aztán valódi háborúvá fajult.Azért nem hiszem hogy ennyire gyermetegek lettek volna.A másik feltételezés az,hogy ekkór még nem volt megirva az ókori történelem,és a nevek(Scipio,Anibál) nem a történelemkönyvekből lettek meritve,hanem pont forditva,ezeket a harci eseményeket vetitették vissza az ókorra.Érdekes,hogy a törököt teucrinak nevezi,és tudni való,hogy Virgilius a trójai háború Eposzában igy nevezi az afrikaiakat,akik Aeneasszal megszálták Itáliát.

A reneszansz és a humanista elvek nagyon szép magasztos gondolatok,csak épp nem a legjobb időben jelentek meg,ahogy a mai liberális és mindenkivel minden áron szolidaritást hirdető elvek sem a legjobb időben jelennek meg.

Máni legendája

máni

A régi kórokban amikor az irás még drága cikknek számitott,ennek legfőbb funkciója a hatalom által kiadott törvények megörökitése volt.Ezért az irás nagyon sok ideig szentnek vagyis megkérdőjelezhetetlennek számitott.Az irás ezen kiváltságos szerepe megmaradt akkor is amikór az infrastruktura fejlődése lehetővé tette ennek az ipari méretekben való előállitását,ami miatt sok hamis állitás ugy vallási mint történelmi téren igaznak lett elfogadva.Az irás elterjedése elött a történelmi és vallási emlékek inkább képek és szobrok formájában lettek megörökitve.A monoteisztikus vallások megjelenése egybe esik a nagy birodalmak megjelenésével.Minden nagy birodalom Ura ugy képzelte magáról,hogy ha még egyelőre nem is de nem sokára az egész világ Ura fog lenni.A főldi birodalom egyetlen Urának mintájára elképzeltek egy égi, minden istenség felett uralkodó Istent.Ahogy nőtt a birodalom, a birodalom Ura a hatalmának növekedésével párhuzamosan mindinkább elktávolodott az alattvalóitól,elodáig,hogy már földi istennek képzelte magát.Ugyanigy vallás terén,amig az emberek csak kis közösségekben éltek az Isten vagy Istenek emberközeliek voltak mint Krisztus,Máni,Zaraoszter,Budha stb.A birodalmi törekvések idejében a vallási elképzelésekben megjelentek az embertől teljesen távól álló és riválist nem tűrő Istenek,mint Jehova vagy Allah.A monoteista és nem emberközeli vallások terjedését nagyban elősegitette az irás terjedése.A mesterien megfogalmazott hamis történetek olyan eleven képeket tudtak ébreszteni az emberben, amelyeket ha megspékeltek egy kis érzelmi ráhatással már megkérdőjelezhetetlen tényeknek számitottak.

Gyanus párhuzamokat fedezhetünk fel Krisztus,Máni és Mohamed történetében,ami arra a következtetésre ad okot,hogy ezek a történetek egy időben lettek kitalálva.Ugy Krisztusnak,mint Máninak tizenkét apostola és utána hetvenkét hitmagyarázója(interpret)volt.Ugy Mánit mint Mohamedet gyerek korában maga mellé veszi egy olyan özvegy akinek a tulajdonában bizonyos vallási iratok vannak,amiből ezek az ihletet meritik.A katolikus vallás szerint, ugy Máni mint Mohamed eretnek tanokat hirdet.Az eretnekek ellen vivott háborúk pedig a 13.-14.századokban zajlottak.Ebben az időben jelentek meg a Jezsuiták és az Obszervánsok.A Jezsuiták a nevükből is következtetve a Jézus nevét terjesztették a köztudatban.Ennek egyik kezdeményezője B.Bernardino minorita szerzetes volt a 15.században.A régi még hamisitatlan görög iratokban ugyanis csak a Krisztus név szerepel legtöbbször röviditett formában mint Xpm.Ennek ellensulyozására Bernardino megszerkesztette Jézus nevének röviditett formáját JHS,ezzel kapcsplatot próbálva teremteni a Jézus és a Jahve nevek közt.Ő ugyanis obszerváns volt,amely irányzat az Ótestamentum elfogadását célozta meg.
Az úgynevezett eretnek irányzatok(de amelyek közt ott voltak az eredeti keresztény tanok is) megsemmisitésére három módszert alkalmaztak:1.Az egyik a nyilt erőszek(Inkvizició,iratok megsemmisitése,máglya halál).2.Egy másik jól bevált módszer,akár csak a mai politikában a lejáratás befeketités.3.A harmadik pedig az idő hamisitás,bizonyos események és személyek más idősikokra való áthelyezése.

1.Egész könyvet lehetne arról irni,hogy hány személy esett áldozatúl az inqviziciónak,vagy hány irást semmisitettek meg.A keresztes hadjáratok amelyek a köztudatban a Szentfőld felszabaditását célozták,valójában az elsődleges cél az ugynevezett eretnek irányzatok felszámolása volt.
2.Az irásból kiderűl,hogy szinte minden eretnek irányzet Afrikából ered,és a képviselőik szaracénok.A szaracén magyarul szerecsen, tudni való,hogy afrikai feketét jelent.Abban az időben amikór ezek az irások megjelentek a szaracén egy pejorativ megnevezés volt.Köztudott,hogy az angyal ábrázolások fehérek és szépek voltak,az ördögök meg csunyák és feketék.A Manicheus tanok egyik legfőbb hirdetője Fausztus is afrikai szaracén(legalább is a propaganda szerint).De jól ismert a német területeken elterjesztett Fauszt legendája,aki vérrel irt szerződést kötött az ördöggel,ami után szőrnyű halált halt.Ez az elrettentő tőrténet is az eretnek tanok lejáratását szolgálták.
3.Fölöttébb gyanus az a tény,hogy mindazon vallásképviselő személyek nevei akik a 3.-4.században szerepelnek,ujra megjelennek a 13.-14.századokban,ugyancsak mint egyházi személyek.De számos más jel is igazolja, hogy bizonyos eseményeket melyek a 13.-14. századokban zajlottak,ezer évvel vissza tólták a történelmi skálán,igy minimalizálva ezek jelentőségét.

Az alábbi linken található könyvből kiirtam egy pár érdekesebb mondatot,amiből az olvasó saját beállitottsága szerinti következtetéseket vonhat le.Kevés irás található az ugynevezett eretnek tanokról,de ami fenn maradt,abból az tűnik ki ,hogy ezek is keresztények voltak,csak nem akarták elfogadni a “Törvényt”(a mozesi törvényt).Nem célom sem uj vallást létrehozni,sem a keresztény hitet gyengiteni.Mivel azonban a keresztény vallás is megfeneklett valahól a középkórban,ezért tanulva a régi irásokból is inkább a keresztény vallás megujitására és megszilárditására buzditanám az embereket,amig még nem késő.Egy épületet is csak ugy érdemes megujitani,ha a rohadt elemeket kicseréljük ujakra és erősebbekre.

https://books.google.ro/books?id=Yq8HAAAAQAAJ&pg=PA149&dq=epiphanius+manichean+scythians&hl=hu&sa=X&ei=lDFEVPbNN-KuygOsyYH4Dg&ved=0CGYQ6AEwCTgK#v=onepage&q=epiphanius%20manichean%20scythians&f=false

2.old.:Az irás keletkezése :Archelaus episcopus Mesopotamiae librum disputationis suae,quam habuit adversum Manicheum,exeuntem ex Perside,Siro sermone composuit,qui translatus in Graecum habetur a multis.Claruit sub Imperatore Probo qui Aureliano et Tacito successerat.—Archelaus mezopotámiai püspök Manicheum ellen irt disputációját szir nyelven irta,ami görögre forditása után széleskőrbe terjedt.A püspök Probus idejében élt.
Nagyon sokan megkérdőjelezik az irás hitelességét.Az én véleményem is az,hogy a manicheista doktrináról itt felsorakoztatott állitásokat egy az egyben a kataroktól vették át,akik ellen a katolikus egyház a 13.14.században keresztes hadjáratot viselt.

12.old.:The author speaks more like an Unitarian,than a Catholic.—A szerző (Archelaus) inkább ugy beszél mint egy Unitárius,nem pedig mint egy katolikus.

24.Hi openly teaches transmigration.following herein the sentiment of Empedocles,Pythagoras…Beausobre seys none of these name have an Oriental air.And hi suspects that the right name is Carcubius.–-Ő(Mani) nyiltan hirdeti a reinkarnációt,követve Empedoklesz és Pitagorász tanitásait…Bosobre szerint egy név sem hajaz keleti nevekre.(Amiből az következik,hogy a Manicheista irányzat is európai.Egyébként nincs semmi különbség a katarok által hirdetett tanok és a manicheista tanok közt.)És ő ugy gondolja,hogy az igazi neve Carcubius.(Ez a Carcubius,de más helyt Corbicius Máni eredeti neve.)

56.old.:Verum totus hic locus contra Manicheos facit,ubi dicit,quod evangelium ante sit promissum et quod Christus secundum carnem ex David stirpe.—Valóban minden helyen a manicheusok ellen beszél ahól azt mondja,hogy az evangélium eleve meg lett igérve,és hogy Krisztus hus szerint Dávid leszármazottja.

57.S.Augustin who had no ocasion to bi well acquainted with them,he says to them:You are a very few and almost none at all.—Augusztinusz akinek nem volt alkalma nagyon sok időt velük tölteni,azt mondja róluk:Ti nagyon kevesen vagytok,majdhogy nem is léteztek.

62.old.:Adimantus said to have been a disciple of Mani,wrote a book against the Law and the Prophets,endeavoring to show,that the Gospels and Epistels were contrarie to them:or in other words,the disagreement between the Old and New Testament.And that consequently the former could not be of God.—Azt mondják,hogy Adimantiusz,aki Máni egyik tanitványa volt irt egy könyvet a Törvény és a próféták ellen,azt igyekezve bizonyitani,hogy az Evangélium és a Levelek ellenük szólnak:vagy más szavakkal az ellentétet az Ó és Uj szövetség között.És következés képpen az elöbbi nem származhat Istentől.

Origeneszt Adamantiusznak is nevezték:https://books.google.ro/books?id=AmcM6obnM5cC&pg=PA704&dq=scythas+iustissima&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjJroT0xfbPAhWhJcAKHV1IDtkQ6AEIHDAA#v=onepage&q=scythas%20iustissima&f=false

Vagyis Addas, Adimantius,Origenesz ugyanaz a személy.

64.old.:Máninak három tanitványa:Thomas,Addas(Adimant) és Hermas.

68.:Is allowed that the Manichean doctrine concerning the Trinity was different from that of the Arians.—Megállaitott dolog,hogy a Manicheus doktrina ami a szentháromságot érinti különbözik az Ariánus doktrinától.

71.old:Faustus quidam fuit gente Afer civitate Milevitanus,eloquio suavis,ingenio callidus,secta Manicheus,ac per hoc nefando errore perversus.Faustus of Milevi in Africa,published a volume in defende of Manicheism,which St.Augustin answerd in a large Work of thtree and thirty books.—Egy bizonyos Fausztusz afrikai nemzetből való Milet városából,nyájas beszédű,nagyon okos,a Manicheus szekta tagja,megátalkodott ebben a rémes téves hitben.Ez a Mileti Fausztusz Afrikában egy könyvet irt a manicheizmust védelmezendő,amire Augustinus egy nagy műben, harminc három könyvben válaszólt.(Megjegyzendő,hogy az Afer az Afrikai pejorativ formája)

73.:Beside that the African sect was one of the most absurd and heretical among them Faustus treats but a small number of questions.—A mellett hogy az afrikai szekta volt a leg abszurdabb az eretnek szekták között,Fausztus,csak néhány kérdést tárgyalt.(Ez is azt bizonyitja,hogy Fausztust csak papiron tették át afrikába és valójában ő is európai volt.)

76.old.:Nam annum aetatis vicesimum nonum egit Cartagine cum Fausto.Libro enim 6. Confessionum cap.XI.scribit:Et ecce jam tricenariam aetatem gerebam.Erat tunc annus Christi trecentesimum octogesimum tertius.Faustus quidem fuit gente Afer.Noveram ipse hominem,quemadmodum eum commemoravi in libris Confessionum mearum.—Amidön huszonkilenc éves korában Fausztusszal Kárthágóba megy,erről igy ir a Vallomások c.könyvében Lib.6.cap.XI.:És ime a harmincas éveimben jártam.Ekkór Krisztus születése szerint háromszáz nyolcvan harmadik évet irtak.Az a bizonyos Fausztusz afrikai származásu volt.Ismertem ezt az embert ahogy a Vallomások cimű irásomban megemlitettem.(Az abszurd az,hogy 383-ban még nem vezették be a Krisztus szerinti időszámitást.De az egész vallomásnak olyan ize van mintha más adta volna a szájába.)

77.old.:In Tollius it is entitled A Form of reseiving those who are converted from the heresie of the Manicheans and Paulicians to the true faith.-–Tolliusnak van egy könyve azzal a cimmel,hogy A Manicheus és a Pauliánus szektákból vissza téritetteket milyen formában lehet visszafogadni.

A paulicians Pál követőit jelenti.De vajon melyik Pálét,ha eretnek szektának számit.Valószinű,hogy a Pálosokét,akik szerintem Remete Sz.Pál követői.De akkór gyanitható,hogy a Pál apostól levelei is össze lettek keverve a két Pál irásaival.

426.old.:A pálosokról
Itt egy őrményországi Pálról van szó,aki maga is Manicheus volt.Egyes szerzők azért aláhúzzák,hogy a pálosok nem mindenben értettek egyet a manicheusokkal.Nem fogadják el Pétert mint az apostolok vezetőjét,sem a leveleit,mivel ugymond megtagadta és elárulta a mesterét.Erről manapság nemigen hallani,de Mátyás király idejében ez szóbeszéd tárgya volt.
432.old.: Photius:Quod veteris instrumenti tabulas non admittant,prophetasque planos et latrones appellent,aut sola duntaxat sacra quator evangelia et S.Pauli Apostoli denas quaternas epistolas recipiant,Jacobi item Catholicam,ternas Joannis,Catholicam Judae,cum Actis Apostolorum,iisdem quibus apud nos sunt verbis.Binas Catholicas magni et immobilis ecclesiae fundamenti.Principis apostolorum,non admittunt.—Photius:Nem fogadják el az Ótestamentumi irásokat,a profétákat sarlatánoknak és rablóknak nevezik,csak a négy Evangéliumot fogadják el a Pál tizennégy levelével,a katolikus Jákobot,a János három levelét,a katolikus Judást,az Apostolok cselekedeteivel.Ugyan csak elfogadják a katolikus Egyház két nagy rendithetetlen alapját.Az apostolok vezetőjét és irását nem fogadják el.

They receive the four Gospels,and the fourteen Epistles of Paul,and the Catholic Epistle of James,and the three Epistles of Jhon,and the Catholic Epistle of Jude and the Acts of the Apostels,without making any alterations in dem.But they admit not the two Epistles of ther chief of the Apostles.—Elfogadják a négy Evangéliumot és Pál apostól 14 levelét és Jakab(James) katolikus levelét,János három levelét, Judának a katolikus levelét és az apostolok cselekedetét semmi rontást nem téve bennük.De nem fogadják el az apostolok vezérének leveleit.
Actass pictis imaginibus adornata- Biblioteca Apostolica Vaticana,Magyar Anjou Legendárium
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

87.old:Propter quod etiam ipse Manicheus duodecim discipulos habuit,ad instar apostolici numeri quem Manichaei etiam hodie custodiunt.Nam ex Electis suis habent duodecim,quos appellant magistros,et tertium-decimum principem eorum.Episcopos autem septuaginta duos,qui ordinantur a magistros,et presbiteros qui ordinantur ab episcopis.Habent etiam episcopi diaconos,jam ceteri tantum modo Electi vocantur.–-Amellett hogy Máninak magának tizenkét tanitványa és számtalan apostola volt,ezt az állitást a manicheusok ma is őrzik.Mert a tizenkét választottjain kivűl akiket magisztereknek hivtak,a tizenharmadik a vezetőjük volt.Hetvenkét püspökük volt,akik a magisztereknek voltak alárendelve,és presbiterek akik a püspököknek voltak alárendelve.A püspököknek diakónusaik voltak,akiket ugyanugy Választottaknak(Electis) neveztek.
Faustus expresset himself as if by Elect were meant clergi,and by Auditors seculars or the laity.By the Manichean rule a very diffrent course of life was prescribed to the Elect from that of the Auditors.-–Faustus ugy fejezte ki magát minthogy a Választottak alatt egyházi embereket értett,az Auditorok alatt pedig világi embereket.A manicheusoknál a Választottaknak és az Auditoroknak egészen más életvitel volt előirva.

91.old.:Faustus himself says that in his opinion all flash is impure.—Faustus maga mondja,hogy véleménye szerint minden hus tisztátalan.

96.old.:Photius in his first book against the Paulicians,usually reckoned a branch of Manicheans,relates a singularity of theirs.They reduced all their sect or the proffessors of their principles to six churches.The first was called Macedonia,the second Achaia,the third was calld the church of the Philippians,the fourth that of the Laodiceans,the fifth that of the Ephesians,the sixth that of the Colossians.Themselves they called Christians.The Catholics they named Romans,as if they had been mere Heathens.—Photius az első könyvében amit a Pálosok ellen irt, amely szekta szerinte a manicheusok egyik ága,ezek különleges aspektusáról számol be.Az összes szektáik professzoraik,és vezetőik hat Egyházban tömörültek.Az első Machedónia,a második Achája,a harmadik a Filippi Egyház,a negyedik a Laodiceai,az ötödik az Efézusi,a hatodik a Kolossi.Ők magukat keresztényeknek hivták.A katolikusokat ők rómaiaknak nevezték,mintha ezek pogányabbak lettek volna.

99.old.Egy vita alkalmával Fortunátus(manicheus)megkérdezte S.Augustint,hogy soroljon fel egy pár elitélendő dolgot a manicheusok részéről.Augustin azt válaszólta,hogy amikór köztük volt ő csak auditor minőségben volt,ezért nem ismerheti mélyebben a vallást.(Érdekes hogy mind a mellet,hogy nem ismeri de itélkezik fölötte.)

1oo.old:The general silence of ancient authors is another argument of the falshood of this storie.Cyril of Jerusalem published his Cathechetical discourses about the year 347.seventhy years as is supposed after the death of Mani.But as Beausobre says,he is the first who has spoken of this matter.And from Cyril to Augustin he does not find any author,Christian or Heathen,who has reproached the Manicheans with these obscene mysteris.—Az antik szerzők hallgatása egy másik érv ezen történetek hamis volta mellett.Jeruzsálemi Cyril a katechetikai diszkurzusát 347 körül irta hét évvel Mani feltételezett halála után,de ahogy Bosobre mondja ő az első aki ezekről beszél.És Cyriltől Augusztinig nincs egy szerző se keresztény,vagy pogány,aki a manicheusok obszcén szertartásairól emlitést tenne.

1o7.old:Tillemont:The Manicheans seldom had the protection of the Roman laws…Faustus gloryes in the persecutions they endured,as a proof of their being good Christians.And they argued that they were not of the world,and must needs be sincere lovers of truth,because the world hated them,and they were always under persecution.-–Tillemont:A manicheusokat ritkán védték a római törvények…Faustus dicsekszik a manicheusok által elszenvedett üldöztetésekkel,melyben bizonyitékát látja annak,hogy jó keresztények.És ugy érvelnek,hogy ők nem ebből a világból valók,és őszintén kell szeressék az igazságot,mivel a világ gyűlöli őket és állandóan űldözve vannak.

1o2.old.:Augustinus:scripsi duos libros,unum de Moribus Ecclesiae Catholicae,alterum de Moribus Manichaeorum.—Augustinus két könyvet irt,egyik A Katolikus Egyházi szokások,a másik A Manicheusok szokásai.

1o8.old:Felix-Augustin disputatio:Felix:Modo peto codices reddantur mihi.Augustin dixit:Sed quia codices tuos repetis,qui sub sigillo publico custodiuntur.Tolle autem codices tuos et dic quid inde velis proferri.Felix dixit:Omnes scripturas quae mihi sublatae sunt.Ista enim Epistola Fundamenti est.—Felix(manicheus) és Augustin disputációja:Felix:Alázattal kérem a kódexet nekem visszaadni.Augustin:De hogy kérheted a kódex visszaadását,amikór azt nyilvános pecsét alatt örzik.Felejtsd el a kódexedet,de mit akarsz abból kihozni.Felix:Minden irást ami tőlem el lett lopva,mivel ezek a levelek lényegét tartalmazzák.

11o.old:Not long after the year 44o. Pope Leo made strict enquirie after the Manicheans at Rome and in other places and destroyed great numbers of their books.-–Nem sokkal a 44o-es évek után Leo pápa kemény kihalgatásoknak vetette alá a manicheusokat Rómában és más helyeken,és sok könyveiket megsemmisitette.(Ez lehetett X.Leo is,az évszámnak nincs nagy jelentősége)

116.old.:Manes Persa,in eorum libris dictus Mani pictor,nam talis fuit professione sua.—A perzsa Mani,a könyveikben képfestő Mani,mivel ez volt a szakmája.(Ez a Piktor Mani név inkább abból ered,hogy ő azt a vallási irányzatot képviselte,amelyik az egyházi képekre támaszkodott,amit még nem tudtak meghamisitani.Ez az irányzat meg volt a történelem irásban is, ahól megjelenik egy Fabius piktor történész.)

122.old.:Tunc ergo Corbicus sepulta domina,bonis sibi derelictis omnibus uti coepit,et migravit ad medium civitatis locum in quo manebat Rex persarum,et commutato sibi nomine Manem semetipsum pro Corbicio appellavit.–-Ekkor tehát Korbikus eltemetve urnőjét,használni kezdta a rá maradt javakat,és elment a városba ahól megállapodott(és Perzsia királya lett),és megváltoztatta a nevét Mánira,de magát Korbiciusnak nevezte.(Ez a Korbikus név ugyanaz mint a Korvin.És ha a magyarokat néha pártusoknak(perzsáknak) hivták,akkór rájövünk,hogy mit is takar ez a mese.Mátyás királyt Korvinusnak hivták,és tudni való,hogy sokat vitatkozott a katolikus papokkal és azt is tudjuk,hogy ekkór már nagyban terjedt az Obszervancia irányzat a katolikus vallásban.A legendák ugy alakulnak,hogy bizonyos történeteket szájról szájra tovább adnak,mindig egy kicsit módositva és össze mosva más történetekkel.)

127.:Hyde and Herbelot:he(Mani) had so fine a hand as to Draw lines and make circles without rule or compasse.And he made a terrestrial globe with all it,scircles and divisions.-–Hyde és Herbelot szerint Máninak olyan ügyes keze volt,hogy körző nélkűl rajzólt kőröket és egy Főldgömböt készitett minden kőreivel és beosztásaival.(Hát kötve hiszem,hogy ezt valaki a 3.században csinálta volna.)

147.Scythian,Terebint(Buda). Scythianus discipulum habuit Terebinthum qui alio nomine Buddam se vocavit,scripsitque quator libros.—Schythiánusz tanitványa Terebintum ki magát Budhának nevezte,négy könyvet irt.Állitólag ezen könyveket eltulajdonitotta Mani és ugy hirdette mint a saját irását.(Tudni való,hogy Dionisius Exiguus szkita volt,és oriási szerepe volt a keresztény doktrina kidolgozásában.)

155.old:Mysteris: began with these words:God and Matter existed,light and darknesse,good and evil.They were entirely separate,and contrarie to each other.Photius says the author there blasphemed the Law and the Prophets.But that was not the principal design of this pernicious work.-–A Rejtelmek(egy manicheista könyv)ezen szavakkal kezdődik:Létezett Isten és Anyag,fény és sötétség,jó és rossz.Ezek egymástól teljesen elkülönűlve léteztek,és egymással ellentétbe.Photiusz azt mondja,hogy ezzel a szerző káromolja a Törvényt és a Profétákat.De nem ez volt a legfőbb rajzolata ennek az ártalmas alkotásnak.

157.old.:The third book entiteld the Gospel wich as Cyril says did not contain the historie of the life of Christ,but resembled the Gospel in name onlly.—A harmadik könyv melynek a cime az Evangélium,de amint Cyril mondja ez nem tartalmazza Krisztus életét és csak névileg Evangélium.(De vajon mitől Evangélium az Evangélium? Attól,hogy bemutatja Jézus életét,akiről egész a 14.századig nem tud senki,mert B.Bernardino épp a Jézus nevének ismertetését tüzte ki élete céljául,vagy attól,hogy utmutatást ad az üdvözüléshez?)

235-old.:Their doctrine of two principles the Manicheans endeavored to support by text of the New testament.Matt.VII.18:A good tree cannot bring forth evil fruit.Neither can a corrupt tree bring forth good fruit.The VII. cap. of the Epistle to the Romans,where the Apostel speaks of two laws,or two powers:one the understanding or reason,the other the flesh or the members of the fleshly body,which are in perpetual opposition.John V.19.:The whole world lyes in wickednesse.Eph.VI.12.:We wrestle not only against flesh and bloud,but also against principalitis and powers,against spiritual wickednesses,and the rulers of darknesse.—A manicheusok a kettős elv doktrinájukat igyekeztek az Ujtestamentumbeli irásokkal alátámasztani.Máté VII.18.:Egy jó fa nem teremhet rossz gyülöcsöt,sem egy romlott fa nem teremhet jó gyümölcsöt.A Rómaiakhoz irt levelek VII.fejezetében ahól az apostól két törvényről,vagy két hatalomról beszél:az egyik a megértés vagyis az értelem,a másik a hus vagyis a husbéli test tagjainak törvénye amelyek állandó ellentétben vannak.János V.19.:Az egész világ a gonoszságban vesztegel.Efézusiakhoz irt levél VI.12.:Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk,hanem a fejedelemségek ellen ,a hatalmasságok ellen ez élet sötétségének világbirói ellen,a gonoszság lelkei ellen,melyek a magasságban vannak.

263.old.:Socrates informed us,that the Manicheans held the transmigration of souls,which is vry true.It is taken notice of it in the Acht of Archelaus in Epiphanius,Theodoret,and other authors.Agapius,as abridged by Photius says that souls which have arrived at the perfection of virtue,return to God:They that have been veri wickid,are assigned to fire and darknesse:Bat others of a midle rank,which have behaved but indifferently,and are neider very good,nor very bad,pass into other bodies.That is only a summarie account.—Szokrátesz arról tudósit,hogy a menicheusok hittek a lélekvándorlásban.Erről számolnak be Archelaus,Theodoret és más szerzők.Agapius szerint azon lelket melyek elérték a tökéletességet vissza térnek Istenhez.A nagyon romlott lelkek pedig a tűzre és a sötétségre lesznek kárhoztatva.De azok akik középszerűen viselkedtek,tehát sem túl rosszak,sem túl jók nem voltak,átkerülnek egy másik testbe.Ez persze csak egy rövid ismertetése a dolgoknak.
As Theodoret says They derided the resurrection of bodies.No part of matter they sayd could be worthie of salvation.According to them Christ came to save souls.They argued from several text of Scripture,Cor.XV.o.:Flesh and bloud cannot inherit the kingdom of God.—Amint Theodoret mondja ők kikacagták a test feltámadását.Szerintük semmi anyagi dolog nem érdemes a megmentésre.Szerintük Krisztus azért jött,hogy a lelkeket megmentse.Több szöveggel is érvelnek a Szentirásból:Kor.XV.5o.:A hus és a vér nem örökölheti Isten országát.”Azt pedig állitom atyám fiai,hogy test és vér nem örökőlheti Isten országát,sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

266.old.:Souls when they have finished their purification here,return to the world of light whence they came.But which is somewhat strange,they pass by the way of the moon,and the sun:wich by the Manicheans were considered as ships or vessels of passage by which souls return,and are conveyed to haeven.—A lelkek miután itt a földön megtisztultak,visszatérnek a fény birodalmába ahonnan jöttek.Ami viszont érdekes,a holdon és a napon keresztűl térnek vissza,melyeket amolyan halyóknak képzelnek,melyek a lelkeket az égbe szállitják.
A mai megfigyelések szerint a halálközeli élményekről szóló beszámolókban mindig megjelenik egy naphoz,vagy holdhoz hasonló fényes entitás.Biztos ,hogy ezt már a régebbi időkben is megfigyelték.Az Upanisádokban melyeket állitólag időszámitásunk elött irtak ugyanez a jelenség van nagyon bőven ecsetelve.Nem hiszem,hogy az Upanisádok az ezredforduló elött eljuthattak a katarokhoz,de az is lehet hogy ők maguk tanulmányozták ezt a jelenséget.

máni

311.old.:It is thought by some that the ancient Christians were not able to defend the Old Testament so wel as have done in late times.—Egyesek ugy gondolják,hogy az őskeresztények nem voltak képesek megvédeni az Ótestamentumot.
De vajon a mostaniak képesek erre?
They pretended to take offense at the representations given of God inthe Old Testament as if he had bodily parts and human passions…nunc ignarum futuri,nunc ut improvidum,nunc ut invidum et timentem,ne si gustaret homo suus de ligno vitae aeternum viveret,nunc alias et appetentem sanguinis atque adipis ex omni genere sacrificiorum.Nunc irascentem in alienos,nunc in suos,nunc perimentem millia hominum ob levia quidem aut nulla comissa,…–-Ők(a manicheusok)azt állitják hogy sértő az Ótestamentumban ábrázolt emberi szenvedélyektől átitatott istenkép …néha nem képes előre látni a jövőt,néha irigy és hatalom-féltékeny,nem engedi meg az embernek,hogy az életfájáról gyümölcsöt egyen,máskór étvágya van a vérre és a kövérségekre az áldozati állatokból.Néha haragos az idegenekre,máskór a saját népére,máskor ezreket elveszejt enyhe vagy el nem követett bűnökért

312.old.:Faustus argues that they were not Jews but Gentils:that they came directly to Christ and not by the way of Judaism…Sane si sunt aliqua,ut fama est Sibyllae de Christo praesagia,aut Hermetis,quem dicunt Trismegistum,aut Orphei,aliorumque in Gentilitate vatum,haec nos aliquanto ad fidem juvare potuerunt,qui ex Gentibus efficimur Christiani.—Faustus azt állitja,hogy nem a zsidók,hanem a nemzetek kezdték egyenesen követni Krisztust,nem pedig a zsidó valláson keresztűl.Mert van egy pár hiresség köztük akik megjövendőlték Krisztust,mint Sibilla,vagy Hermetis akit Triszmegisztosznak is neveznek,vagy Orfeusz és más nemzeti jövendölők akik a hitet elősegitették és a nemzeteket keresztényekké tették.

315.old.:Soceros dormire cum nuribus tamquem Judas,patres cum filiabus t.Loth,prophetas cum fornicatricibus t.Osee,maritos uxorum suarum noctes amatoribus vendere t.Abraham,duabus germanis sororibus unum misceri maritum t.Jacob,rectores populi et quos maxime entheos credas,millenis et centenis volutari cum scortis,t.David et Salomon.–-Sógornők sógorokkal háltak mint Judás,apa a lányaival mint Lót,proféták kurvákkal mint Osea,férjes asszonyt haszonért bérbe adtak mint Ábrahám,két nőtestvérrel házasságban élni mint Jákob,százával és ezrével feleségeket és ágyasokat tartva mint dávid és Salamon.

316.old.:Jerome informs us that they alleged those words of our Lord in John X.8.:All that ever came before me are thives and robbers.Omnes qui venerunt ante me fures fuerunt et latrones.Math V.17.:I came not to destroy the law,but to fulfill.Mani:Christ never spake those words,for it is not true that he fulfill the law,but that he destroyed it.-–Jeromos tudósit minket az Ur áltasl mondott szavakra:János X.8.:Mind akik elöttem jöttek tolvajok és rablók voltak.Maté szerint pedig V.17.:Nem azért jöttem hogy eltöröljem a törvényt,hanem hogy beteljesitsem.(Ezt állitólag jezus a hegyen mondta négy tanitvány jelenlétében:Péter András,Jákob és János.Máté mondja aki nem volt jelen,de János aki jelen volt nem mondja).Máni:Ilyent Krisztus sosem mondhatott,mert nem tartotta be a törvényt,hanem eltörölte.

32o.old.:Még egy hamis betoldás:Jhon.V46.:Had ye believed Moses,ye would have believed me:for he wrote of me.—Ha hinnétek Mozesnek akkór hinnétek nekem,mert ő irt rólam(Átolvasva Mozes irását meggyőződhetünk,hogy egyáltalán nem irt róla.)

326.old.:Et quis ergo de se ipso scribens dicat:Vidit hominem et vocavit eum et secutus est eum:ac non potius dicat :Vidit me et vocavit me et secutus eum,nisi quia constat haec Mathaeum non scripsisse sed alium nescio quem sub ejus nomine?-–És miéert irja (Máté)hogy :meglátta az embert(Mátét az adószedőt) elhivta és ő követte őt,miért nem inkább igy:Meglátott enhem,elhivott és én követtem őt.
Egyesek szerint ezt szerénységből irta igy,pedig egyes személyben irva nagyobb lenne a tanuságtétel,ami egyrészt az Evangélium vcélja is.

Az Egyház tuszúl ejtése

S.jeromos.jpg

Sz.Jeromos

Mindenképp oda kell figyelni Sz.Jeromosra(Hieronimus),aki a halálos ágyán tollba mondja a teljes igazságot.Haláluk elött az emberek többsége meg vallja bűneit(meggyónik).Ezt tette Jeromos is,de nem pap elött,mert tudta,hogy ennek a gyónásnak,csak akkor van értelme,ha valamikór nyilvánosságra kerül.Jeromos bűnösnek érezte magát,mivel hozzájárult a Keresztény vallás elferditéséhez,habár ezt kényszer alatt tette.Ha nyilvánosan ellen áll,valószinű,hogy ő is a máglyán végzi,mint sok más hittudós az ő idejében.De mikor is élt Jeromos? A meghamisitott világi és egyházi történelem szerint a IV.-V.században.Valójában pedig a XIV.-XV.században.Ahhoz,hogy erre rájöjjünk,vizsgáljuk meg az observantia latin szó jelentését.A jelentése teljesités,betartás,átvitt értelemben megfigyelés,vagyis bizonyos dolog teljesitésének,betartásának a felügyeletét.Az a bizonyos dolog,pedig a mozesi törvények,vagyis a Tóra elfogadásának a betartása a Keresztény Egyházban.Ennek a be nem tartása,maga után vonta az Inqvizició itéletét,ami sok esetben a máglya halál.Az Obszervánsok legfőbb képviselője Kapisztrán János volt XIV.-XV.század.Nehéz elhinni,hogy az Obszervancia megjelenik a IV.században(mert  Sz.Jeromos erről ir az alábbi idézetekben),aztán ezer évig minden ok.és az ellentét ujra fellángól a XIV.században.A 14.század elöttről nincsenek hiteles dokumentumok.Valószinű,hogy az irás ekkór kezdett elterjedni.Valamikór létezett egy antik kultura,ehhez nem fér kétség.Ezt igazolják a régi épitmények,arénák,viaduktok,vizvezetékek.Az a történelmi irás viszont amit ehhez kapcsolnak csupa fikció,amit a 14.-15.században irtak.

https://books.google.ro/books?id=MmRRAAAAcAAJ&pg=PA314&dq=Eusebius+Sophronius+Hieronymus+armeni&hl=hu&sa=X&ei=9cRcVLydF86S7Abv64DYBQ&ved=0CCMQ6AEwATgK#v=onepage&q=Eusebius%20Sophronius%20Hieronymus%20armeni&f=false

2o.old.:…haud ambiges primam peperisse Ecclesiam et postea natum populum Iudeorum,pro quo Dominus praecabatur:Pater ignose eis,quod enim faciunt nesciunt.Unaque die credidere tria millia,et alia die quinque millia.Et eramus simul (multitudinis enim credentium erat cor unum et anima una) nullusque alius in domo nobiscum,exceptis nobis duabus,non blasphemantium Iudeorum,non gentilium idolis servientium.Mortuus est autem filius mulieris huius nocte.Dum enim legis sequitur observantiam(betartása),et gratiae Evangelij iugum Mosaicae doctrinae copulat,tenebrarum errore cooperta est.Oppressitque eum mater sua dormiens,que non poterat dicere:Ego dormio et cor meum vigilat. Media nocte consurgens,tulit filium de latere Ecclesiae dormientis,et in suum collocavit sinum.Relege totam ad Galatas Apostoli epistolam:et animadvertes,quomodo filios Ecclesiae suos facere synagoga festinet,et dicat Apostolus:Filioli mei quos iterum parturio,donec Christus formetur in vobis.Vivum tulit non ut possideret,sed ut occideret,non enim amore fecit hoc filij,sed aemulo odio,et suum mortuum per legis cerimonias in sinum Ecclesiae supposuit.-–Bár mennyire is kétséges,elöbb lett az Egyház és utánna született a Zsidó nép,akiért az Ur igy imádkozott:Atyám bocsásd meg nekik,mert nem tudják mit cselekednek.Egy napon hivőkké vált(megtért) három ezer másik nap ötezer.És ugy voltunk(a megtértek tömege egy sziv és egy lélek volt) mintha a házban rajtunk kivűl más nem lett volna,csak mi ketten,nem volt a zsidók káromlása sem a nemzetek bálványimádása.De maghalt azon az estén az asszony gyermeke.Amikor a törvény következetes betartása(observantia) mellett összekapcsolták az evangélium kegyes jármát a Mozesi doktrinával, sötét tévelygés boritott be mindent.Álmában az anya megnyomta a gyerekét és nem mondhatta,hogy én alszom,de a szivem ébren van.Éjszaka felkelt,és elvette a gyereket az alvó Egyház oldaláról,és a saját emlőjéhez tette.Ezt mind elolvashatod Pál apostól Galáta beliekhez irt levelében:és meglátod,hogyan siettek az Egyház gyermekei zsinagógákat épiteni,és azt mondja az Apostól:Gyermekeim,kiket ujra foglak szülni,amig kialakúl bennetek a Krisztus. Élve magához vette,de nem azért hogy birtokolja,hanem hogy megőlje,nem szeretetből tette őket gyermekeivé,hanem a riválisa gyülölete miatt,és a halálát a ceremonia törvényeinek az Egyházba vitele által.
Longum est si velim singula percurrere quomodo per Apostolum Paulum,et ecclesiasticos viros intellexerit Ecclesia non esse suum filium,qui tenebatur in lege et in luce cognoverit,quem in tenebris non videbat.Inde iurgum ortum est et presente rege altera dicente:Filius tuus mortuus est,meus autem vivit:altera respondente,Mentiris,filius quippe meus vivit,et filius tuus mortuus est:atque in hunc modum contendebant coram rege.Tunc rex Solomon (qui manifeste Salvator accipitur,secundum Psalmum septuagesimum-primum,qui titulo Solomonis inscribitur,ubi nulla dubitatio est,quin cuncta,quae dicantur,non Solomoni mortuo,sed Christi conveniant maiestati)simulat ignorantiam…—Hosszas lenne elmagyarázni,hogy hogyan értették Pál apostól és az egyházi emberek,hogy az Egyház nem az ő gyermeke,csak a napvilágnál vevődik észre ami a sötétben nem látszik.Igy kezdődött a vetélkedés a király elött az egyik azt mondja:A te gyereked halott,az enyém meg az élő,a másik igy felel:Hazudsz mert épp az én gyermekem él,a tied meg halott,igy perlekedtek a király elött.Ekkór Salamon király(aki alatt nyilvánvaló a Megváltót kell érteni,a hetvenegyedik zsoltár szerint,amiből nyilván látszik,hogy nem a halott Salamonról van szó, hanem az élő Krisztusról) tettetőleg parancsot adott a gyerek kettéhasitására…
...Ecclesiae,quem scit suum esse ,libenter concedit aemulae dum vivat saltem apud adversariam,ne inter legem divisus,et gratiam,Salvatoris mucrone feriatur.Unde dicit Apostolus:Ecce ego Paulus dico vobis,quod,si legem observatis,Christus vobis nihil prodest.Haec sub allegoriae nubilo dicta sunt.Caeterum optime novit prudentia tua,non easdem esse regulas in tropologiae umbris,quae in historiae veritate.Quod sicubi pedem offendimus,et sapienti lectori frivolum videatur esse quod scripsimus,culpam in auctorem referat.Nos enim et haec ipsa in lectulo decumbentes,longaque aegrotatione confecti,vix notario celeriter scribenda dictavimus,.—Az Egyház amit ismersz az ővé,mert inkább átadta azt a riválisának,mivel igy legalább életben marad nála,nehogy a kard kettéhasitsa amikor a Megváltó elé kerűl.Ezért mondja az Apostól:Ime én Pál mondom nektek,ha a törvényt betartjátok a Krisztus semmit nem használ nektek.Ezek mind az alegória felhője alatt mondottak.Különben nagyon jól tudja Bölcseséged,hogy nem ugyanazok a szabályok a képletes beszédnél,mint a történelmi igazságnál. Ha megbotlunk,vagy tudós olvasóink könnyelmüséget látnak abban amit irtunk,a mi hibánk.Mert mi ágyban fekve régóta betegen,a jegyző meg olyan gyorsan ir,ahogy diktálunk,…

Ez nem egy haldokló ember félrebeszélése,hanem egy olyané,aki a tények teljes tudatában van és menteni próbálja a menthetőt.Nem beszél a keresztre feszitett Jézusról,akit valószinű,hogy ugyanazok az ábrahámita papok találtak ki,akik tuszúl ejtették az Egyházat,mert ők a megváltást a Jézus feláldozásában látták.A sémi népeknél az volt a szokás akárcsak ma is,hogy a bűnöket egy állat(ami általában egy kos) feláldozásával váltják meg,de volt időszak,amikór embereket is áldoztak.A világ megváltásához már nem volt elég sem állat sem ember áldozat,ehhez egy isten feláldozására volt szükség.A sémi népek alatt Ábrahám leszármazottait értik,és ide sorolják a zsidókat is.Jeromos pedig azt mondja,hogy “elöbb született az Egyház,és utánna a Zsidóság”.Ugyanakkór a zsidók és nem zsidók ugyanazt a vallást gyakorolták,és nem káromolták egyik a másikat.Ez addig lehetett igy amig a sémik(déli népek)be nem szüremlettek a zsidóságba,és át nem vették a vallási irányitást.Mindez ahogy a dokumentumokból kiderül a 14.-15.századokban zajlott le.

Tehát az Observantia kifejezés nem más mint a Mozesi törvények betartása.Akkor nézzük meg,hogy milyen történelmi időszakban jelenik meg az Egyházban az Observantia irányzata.Ez bizony a 15.században kavar nagy vihart,de érdekes modon már száz évvel később ugy elhallgatnak róla,mintha soha nem is létezett volna.A fenti szövegekben Hieronimus olyan dolgokat állit,ami miatt könnyen máglyára küldhették volna,de talán manapság is sokan kiátkoznák az Egyházból.Nagyon ugy tünik,hogy mivel már a halálát várta,igy nem sokat kockáztatott,ezért megirta az igazságot.Ha ez a Hieronimus a 15.században élt,ami nagyon valószinű,és ha a Stridon nem más mint Strigon,vagyis Esztergom,akkór magyar származásu volt.A magyarok nehezen nyelik le a hazugságot,mivel magyar nyelven(ahól minden fogalomra van preciz szó,nem mint a latinban,vagy más indoeurópai nyelvekben),nehéz hazudni.Amint a fenti szövegekből látszik,az egyházi irásokat képletesen kell érteni.De mivel a legtöbb történelmi irást a papok irták igy valószinű,hogy jobban megközelitjük az igazságot,ha az őstőrténelemben is a képletességet keressük.A magyar nyelv éles és egyenes mint a nyil,ezért joggal imádkozhattak és imádkozhatnak ma is a hamis papok,hogy “ments meg Uram minket a Magyarok nyilaitól”.

Sz.Kapisztrán János tevékenysége az Obszervancia terjesztésében:

https://books.google.ro/books?id=4_hVAAAAcAAJ&pg=PA820…

Ezt a könyvet 17oo-ban adták ki,igy volt elég idő,hogy a tényeket a hatalmi igényeknek megfelelően torzitsák.Az igyekezet eredménye egy olyan rongyos ruhára emlékeztet,amely megpróbálja eltakarni egy test meztelenségét,de a hézagok nem kivánt dolgok meglátására adnak alkalmat.

kapisztrán

XXXII.oldal:”Censura et approbatio Theologorum Ordinis Minorum Reformatorum”—Cenzurált és jóvváhagyott a Minorita Teologusok által.
A cenzura mindig azt jelenti,hogy bizonyos dolgokat kihagynak elhallgatnak.Mind e mellett ha figyelmesen olvasunk,sok mindenre rá jöhetünk,mert mindent nem tudtak átirni.A 125.oldalon:”Nomine translato Minor est Paulutius,unde duntaxat Paulus nomine parvus erit,nomine cum Minor ergo fuit Paulutius iste,inde Minoritas corrigit ipse Minor”.—A Minor jelentése kicsi,innen a Paulus név jelentése is kis.
Ha rájövünk,hogy az egyházi tanok Kapisztrán idejében kezdték a mai formájukat felvenni,akkór ide kivánkozik a Dionisius Exiguus(Kis) név,aki ugyanolyan szürke eminenciás mint Kapisztrán,de ide sorolhatjuk Pálapostol nevét is.Valószinű,hogy ezek mind a 14-15.század emanációi.

dionisiuspál

A 14.században a Katolikus Egyház berkeiben teljes volt a káosz.A pápák székhelye nem Róma,hanem a franciaországi Avignon,és van egy sór ellenpápa,akik lehet hogy egyszerű püspökök voltak,és csak később “papiron”avanzsáltak őket pápákká.Ennek két oka lehet.Vagy délről egy olyan támadás(migrációs nyomás)érte Rómát,hogy onnat menekülni kellett,vagy egyszerüen a 14.század elötti római pápai székhely csak egy utólagos kitaláció. Amikor ugyanis V.Márton megprobálta áthelyezni a székhelyét Rómába,egyszerűen nem volt hova,mivel ott csak ókori romok voltak és kecske meg juh nyájak legelésztek.

róma24.old.:A konstanci zsinat 1414.,25.old.:..V.Márton megválasztása 1417.:…”sex probatos viros Deumque timentes deputarent,qui una cum Dominis Cardinalibus ad Conclave ingrederetur,et Pontificem novum eligerent“.—Elküldtek(valószinű,hogy Zsigmond császár)hat istenfélő megbizható embert,akik a Biboros urakkal együtt bementek a Konklávéba és megválasztották az uj pápát.

V.MártonV.Márton pápa
Vagy még nem volt kialakulva a pápaválasztás módja,vagy ha már meg volt,akkór ez az eljárás teljesen törvénytelen,és Zsigmond nyomására történt.És mégis V.Mártont a mai Egyház törvényesnek itéli,a törvényesen megválasztottat meg nem.Zsigmond álnokságát mutatja,hogy a feljegyzések szerint könnyeket hulatott amikór megtudta a választás eredményét.Ugyanilyan aljas modon ugymond “kérte” ugyanettől a még meg nem koronázott pápától,hogy ne itélje halálra Husz Jánost,akit máglyán égettek el,holott minden jel arra mutat,hogy ennek is ő volt az értelmi szerzője.

zsigmondZsigmond császár

27.old Kapisztrán és Husz jellemzése:Kapisztránt egy sashoz Huszt pedig egy gunárhoz hasonlitja(Ugye mindig a gyöztesek irják a történelmet)

husz jánoshusz halála

44.old.J.Capistran susceperat illo anno videlicet 1422.Religionis Minoriticae apud Observantes…—Kapisztrán J.ebben az évben 1422-ben felvette a minorita vallást az Obszervánsoknál.
Az observans szó megfigyelőt jelent.Ezek valójában a titkos rendőrök szerepét játszták az egyház szolgálatában,igy nem csoda ha a ranglétrán haladva nem sokára az inkvizició vezetője lesz.

Wikipédia: Kapisztrán az inkvizíció vezetőjeként az eretnekek üldözését irányította Lengyelországban, Németországban, Csehországban, Magyarországon és Moldvában, ami sok ezer ember kivégzését jelentette

47.old.:A Jove principium esse sumendum noverat ut Humanista,ut Legista scivit,nunquam sortiri bonum exitum,quae malo fuerit inchoata principio.—Jovetól kezdve ismeretes és ugy a humanisták mint a törvénytudók által tudott,hogy nem jöhet ki semmi jó abból amit rosszul kezdtek.(Megszivlelendő!)
Azért egy kicsit érdekes a reneszansz korában Jovéra hivatkozni.Miért nem Jézusra?

59.old:Florentiae Insigne Urbis floridum,quod olim fuit Lilium album in campo rubro,et nunc propter memoriam Gebellinorum ejectorum,Lilium habent rubrum in campo albo,totius Hetruriae Metropoli et magnorum Sedes Ducum,in hac anno 1449.—Firenze jelképe egy virág ami valaha fehér liliom piros alapon volt,és most a Gibellinnek kiűzői emlékére piros liliom fehér alapon,az összes Hetruriai metropolákban és a nagy hercegek székhelyén 1449.évben.

89.old.Que promovit amplius execranda Guelphotum et Gibellinorum factio,que Italiae ingentem attulit vastitatem,quae fuit orta circa annum 1234.ex definitione Gregorii IX.Pontificis,et Frederici II.Imperatoris:hic enim Papam hostili sequebatur animo,unde scire volens,qui secum,et qui cum Pontifice sentierent,tam Urbes,quam oppida,tum familias et domos in discordias induxit,ita ut apud Pistorienses duo fratres germani fuerint,Teutones natione,quorum unus Guelph,alter Gibel vocabatur:Guelph favebat Ecclesiae,Imperatoris vero partes tenebat Gibel.—A Gelphiek és Gibelliniek közti utálat oriási károkat okozott Itáliában, ami 1234.évben kezdődött IX.Gergely és II.Ferdinánd császár idejében,amikor a császár ellenségesen zaklatta a pápát,tudni akarván,hogy ki van a pápa mellett és ki mellette.Ez megosztotta a családokat és viszályt váltott ki köztük.Két Teuton nemzetiségű testvérpár volt, az egyiket Gelphnek a méásikat Gibellnek hivták.Gelph az Egyházzal tartott,Gibell meg a császárral.

Ez egy szép kis dajka mese.Olyan nincs hogy két testvér családja közt kétszáz éven keresztűl ilyen ellenségeskesés álljon fenn.A családok keverednek másokkal meg egymásközt igy bármilyen ellentét eltünik pár évtizeden belül.Amit ez a mese elhallgat,az hogy a Gelphiek feketék,a Gibellinek meg fehérek voltak,igy érthetővé válik a helyzet.Már a 13.század kezdetétől nagyszámu fekete népesség volt Itáliában.A kulturális külömbség az ami leginkább kiváltja az ellenségeskedést.A pápaság a  gelphiek által probálta uralma alá hajtani elöbb Itáliát,aztán Európát.Tudva levő,hogy a papságnak nem szabadon gondolkodó emberekre van szüksége,hanem alázatos szolgákra,akik vakon végrehajtják az “isteni”rendelkezéseket.Az is látszik,hogy akik a történetet másolták,nem voltak tisztában a latin nyelvvel.A german szó ami az eredeti szövegben állt édes testvért jelent,ezzel is nyomatékositani akarták,hogy testvérekről van szó.Ezt aztán a másoló ugy értelmezte,hogy német,vagyis Teuton.

A 84.oldalon a Tetragramatont(Jahve) tárgyalja és megprobálja a Jahve névben megtalálni a Jezus nevet(I.H.V.). Nem egyszerű dolog,de ugy látszik,hogy Bernardinusnak sikerült.

tetragramaton

A 85.oldalon egy ilyen bekezdést találunk:Terribile est Jesu nomen-Félelmetes a Jézus neve).Mindezzel bizonyitani akarja a Jehova és a Jézus apa-fiu kapcsolatát.
Sz.Bernardinus a Jézus képét és nevét feldiszitett táblákra festtette és iratta,amit a nép bálványként kezdett imádni(Mint ahogy egyébként manapság is).Ezért a pápa(V.Márton) elé lett citálva és eretnekséggel megvádolva.(Szerintem V.Márton már be volt avatva az uj irányzatba ezért lehet hogy valamelyik elötte lévő pápáról van szó,vagy az utána következő IV.Jenőről)

91.old.:Scripsit S.Bernardinus epistolam manu propria cuidam Reverendissimo Cardinali,Legato Bononiensi,lamentans valde et conquerens,quod cum ipse multis sudoribus Nomen Domini Jesu per totam Italiam discurens,fecisset,ut dignum erat,ab omnibus venerari...—S Bernardinus a saját kezével irott levelében a Bolognai biboroshoz azt panaszolja,hogy mialatt ő sok izadság árán probálja terjeszteni Itália szerte az Ur Jézus nevét ahogy illendő a vallási vezetők meghurcolják és eretnekséggel vádolják.

S.bernardinusSz.Bernardinus4272111121051402_budaors_templom_kereszt-2
Bernardinust megmenti a tanitványa Kapisztrán János,aki ez időtájt II.Johanna náplyi királynő udvarában inquiziciót vezet egyes zsidók ellen,de azonnal a mestere segitségére siet.Nagy tömeget összegyüjt és a Jézus képét és nevét tartalmazó táblát a tömeg elött vive bevonul a Vatikánba.A pápa és a biborosok a tömeg nyomására és Kapisztrán érvelésének köszönhetően felmentik Bernardinust és elfogadják a Jézus tiszteletét.A nép jubilálva ezt kiabálja:”Jesu nomen agnoscite, amorem eius poscite” –Ismerjétek el a Jézus nevét,kérjétek a szeretetét.
Ugy néz ki,ahogy az Anjou legendárium képein is láthatjuk,hogy a Jézus történetét ekkor találták ki es vitték a köztudatba.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

99.old.:Profectum in Romandiolam aemuli variis modis lacerarunt,et Ludovicus Pisanus Inqusitor curavit e tabula Sanctum nomen eradi et ne opus,ornamentumque egregium,quod apposuerant Bononienses,deformaretur,in eodem loco Christum Crucifixum substitui.Perturbatis Canonicis et commoto populo,varia hinc exorta sunt scandala,quae Pontificem Eugenium male habuerunt,excitaruntque ,ut missis durissimis litteris increpatoriis ad Ludovicum,praeciperet in alia tabula super imaginem Crucifixi eosdem characteres rescribi.—Elérve a Romandiolai riválisokhoz, ezek többféle modon zaklatták(a Jézus nevét terjesztőket) igy a pisai Ludovic inqvisitor elrendelte, hogy töröltessék a szent név a képről és azt amit Bolognában kiállitottak diszesen, vegyék le és helyébe tegyék a feszületet.Ebből sok botrány fakadt,felforgatva a kánont,zavargásokat okozva,ami után Jenő pápa elrendelte a név vissza irását a feszület fölé.

feszület

Itt azért szerintem jól összekavarták a dolgokat,mert ha Kapisztrán győzedelmes volt ahogy a könyv cimében ez van,akkór a végeredmény az amit a minoriták akartak,de ez azt jelenti,hogy a feszületet is ők maguk akarták és nem a rivális Konventuálisok.

1o1.old.:Feliciter igitur superatis adversariis suis,et patrociniantibus S.Nominis Jesu Amatoribus,Tabella illa ,in qua simul cum imagine Crucifixi nomen Jesu depictum fuit,ejusdem Eugenii jussu postea ad Ecclesiam S.Pauli Ord.Min.de Observantia in monte Bononiensi,universo Clero comitante,translata fuit,ubi adhuc in magna reverentia observatur.—Szerencsésen legyőzve az ellenfeleket,és megvédve Jézus Szent nevét, azt a képet amelyen a feszület a Jézus nevével van ábrázolva, Jenő pápa parancsára a S.Pál Obszervancia Minorita templomban a Bolognai hegyen található,ahol a mai napig nagy becsben van.

Jenő

1o4.old:Hoc quidem nomen Jesus Exodi 28.per nomen Domini Tetragramaton praefiguratum est.—Ez a Jézus neve már az Otestamentumban a Tetragramatonban előre vetitve van.

113.old:S.Bernardinus Ordinis Seraphici Observantium propagator.—S.Bernardinus az Obszervancium Szeráfikus rendjének terjesztője

115.old.:Unde certum est,Observantiam á primaeva fundatione in Ordine semper viguisse,quamvis commixtam cum Conventualismo usque dum temporis S.Bernardini et Capistrani á Conventualibus se separavit… tandem in unum perfectum corpus novum sub Leone X. fuerit Observantia totaliter separata…Nam admissis et professis quator prudentissimis Viris Bernardino Senensis,Joanne Capistrano,Alberto Sartianensi,et Jacobo Piceno,in Seraphicam Religionem,et Observantium Institutum.—Bizonyos hogy az Obszervantia már az alakulása óta egész S. Bernardinus ideéig egyben volt a Konventuálisokkal…hogy a végin egy egyedűl álló uj testé váljon és X.Leo pápa idejében végleg elszakadjon…Ezt négy kitünő férfi Bernardini Senensis,Joanne Capstrani,Alberto Sartianensi,és Jacobo Piceno vezette be a Szeráfikus vallásba és az Obszerváncium intézményébe.

Tehát a minoriták célja a keresztény vallás ötvözése a zsidó vallással.

M.K.Lexikon:szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz 6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a →kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a →fejedelemségek, a →főangyalok, és az →angyalok. – Az ÓSzövetségben-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek.

szeráfSzeráf

128.old.:Conventualis Nominis significatio explicatur.Itt megprobálja magyarázni a szó jelentését:Ecclesia dicitur,ex quo duo vel tres in collegio sunt(Egyház közösség az ahol ketten hárman összegyülnek).Amit itt Konventualizmusnak nevez az a mai irásokban Konciliarizmusként van emlitve.Világosan látszik,hogy a két fogalom nem fedi egymást.A koncilium zsinatot jelent,vagyis a főpapok gyülését.A konvent pedig ahogy fennebb megfogalmazódott lehet akár két három ember vallási összejövetele is.A koncilium azt akarja sugalni,hogy az Egyház intézménye már abban az időben teljesen ki volt épülve.

133.old.:De zelo S.Joannis Capistrani uniendae et reformandae totius Religionis:Hactenus Patres zelantes et pureRegulam S.Francisci observantes habuerant quidem Vicarios suos,sed antequam quator Columnae S.Bernardinus Senensis,S.Joannes Capistranus,B.Jacobus de marchia,et Albertus Sartianensis ad familiam Observantium fuissent ingressi,Patribus Conventualibus subjacere debuerunt…—Kapisztránusz buzgalma,hogy megreformálja és egyesitse az öszes vallást:Ekkor a buzgó atyák és a Sz.Ferenc szabályait szigoruan gyakorló Vikáriusok akik elött négy oszlopos tag állt S.Bernardinus,S.Capistranus,B.Jacobus,és Albertus Sartianensis, ezek bementek az Obszerváns családokhoz ahonnan ki űzték a Konventuális atyákat.

Vajon az “összes” vallás egyesitése az iszlámra is vonatkozott?

135.old.:S.Joannes Capistranus urget puram Observantiam apud Eugenium IV. et á nolentibus separationem.—Kapisztrán kéri IV.Jenő pápától az Obszervancia tisztaságát és azok eltávolitását akik nem akarják elfogadni az Obszerváns irányzatot.

147.old.:Commisio S.Joannis Capistrani authoritate Pontificia(Eugenius IV.) confirmatur et zelanter gubernat religionem.—Kapisztrán kérése el lett fogadva és a hatalma megerösitve a pápa által,ami után buzgalommal kormányozza a vallást.

156.old.:Observantes graviter impugnantur á Conventualibus sed frustra.—A konventuálisok keményen támadják az Obszervánsokat de hiába.(V.Miklos idejében)

V.Miklos pV.Miklos pápa
157.old:Ad pacem et fraternam concordiam exhortatus,monuit prolatae et stabilitate sententiae,sique velle ut Observantes in suo permanerent institutio,si qui tamen essent,quos arctioris vitae poeniteret,libere ad Conventuales abirent.Cum vero Jacobus de Mozanica Minister Mediolanensis reliquis animosius ita insinuaret:Ex Regulae praescripto,Beatissime Pater,tenentur hi fratres Ministris obedire,et in unum corpus nobiscum coire:placide respondit Pontifex:Abraham et Loth propter substantiae multiplicationem, et pacem conservandam ab invicem divisi sunt:vestra Religio in immensum crevit,diversique succreverunt affectus,expedit ut novellum hoc germen alio regimine gubernetur…Deinde praecipit Patribus Conventualibus,ne amplius contra bullam Eugenianam,aut statum Observantum loquerentur,Observantibus ne amplius Conventualium Coenobia sibi conferri procurarent…Neque volentibus ad Conventuales transitum denegarent,et demum utriusque partis Professoribus,ne unus adversus alterum praedicaret,si qui aliter facerent,censuris innodari,et carceribus immitti,vel a suis Superioribus,vel a locorum Ordinariis posse et debere decrevit.-–A pápa(V:Miklos) békességre és megértésre szólitotta fel a feleket:aki ugy akarja maradjon az Obszervánsok intézményében,de akinek nem tetszenek a szigoru szabályok,elhagyhatja és szabadon távozhat a Konventuálisokhoz.Amikor azonban a milánoi Mozanik Jákob akiben még forrt az indulat,ezt mondta:”Az előirt szabályok szerint boldogságos Atyám a szolgáló testvéreknek engedelmeskedniük kellene és velünk egy uton haladniuk”:A pápa igy vélaszolt:Ábrahám és Lót a jószágok megsokasodása miatt és a béke megörzése végett elváltak egymástól:a ti vallásotok is óriásira nőtt igy egyikből kirügyezik a másik melyek mind másképp kormányozzák magukat…Ezért ezután a konventuális atyák ne tiltakozzanak tovább az Eugeni bullák ellen és az Obszervánsok ne foglalják el tovább a Conventuálisok templomait…Ne tiltassék az egyik vagy másik intézménybe való átmenés és a Professzorok ne prédikáljanak egyik a másik ellen és aki máskén jár el elfogassék és börtönbe vetessék.

Érdekes megfogalmazás egy pápa részéről az alattvalója iránt:a ti vallásotok is óriásira nőtt.De lehet hogy Mozanik Jákob is Obszerváns volt,akárcsak Kapisztrán János.

157.old.:S.Joannes Capistranus absens sollicitat sui Ordinis conservationem,et pro Bullae Eugenianae conservatione Intercessionales Imperatoris(Fridericus III.) procurat.-–Kapisztránusz a távollétében kéri a rend megörzését és kéri Frigyes császár közben járását a Jenő pápai bulla betartására.

III.FrigyesIII.Frigyes császár

Kapisztrán J.levelet ir III.Kalixtusnak a Ferences rend érdekében a Csanádi Egyházból.

III.CalixtusIII.Kalixtus pápa
167.old.:Joanne Capistrano absente editur Bulla Concordiae Observantium,et Conventualium,sed omnibus non placet.:Joanne Capistrano in Ungaria ingentes exercente labores pro bono totius Christianitatis,et particulariter pro Catholica fide in Walachia,et alibi .—Kapisztrán a távollétében kiadja az Obszervansok és a Konventuálisok közti megállapodás Bulláját,de nem mindenkinek tetszik.Kapisztrán Magyarországi tartozkodása alatt oriási munkát fejt ki az egész kereszténység érdekében,és különösen a Katolikus hit terjesztésében Oláhországban és máshol.

182.old.:A Sancto Capistrano proplantata Observantia,tandem sub Leone X.in perfectum et absolutum Religionis corpus separatum constituitur á Conventualismo.—A Kapisztrán által elplántált Obeszervancia végül X.Leo pápa idejében végleg egy tökéletes és abszolut Vallássá vált élkülönülva a Konventuálisoktól.

X.LeoX.Leo pápa
E szerint a mai Egyház a Kapisztrán által szorgalmazott Obszervancia Egyháza,a Konventuálisoké meg a szekták.
Az idézetekből az látszik,hogy a 15.században még nem létezett egy olyan szentirás amire hivatkozni lehetett volna minden körülmények között.Az igazságot mindig az erő döntötte el.A pápák egyszerű eszközök voltak a császárok kezében,de valószinű,hogy ők is eszközök voltak egy olyan hatalom kezében,amely évezredek óta játsza az Isten szerepét.A régi görög iratokban ahol a helysporlás kedvéért a szavakat röviditették, a Krisztus neve igy szerepel röviditett formában Xpm(krt).A Jézus név sehol nem szerepel röviditett formában,ami bizonyitja,hogy olyan periodusban jelent meg,amikór feltalálták a papirt és ezért nem volt szükség röviditésekre.A fenti idézetek ugyanezt bizonyitják.A Jézusnak tulajdonitott tanitásokban nagyon sok ellentmondást találunk,ami mind arra vall,hogy az eredeti krisztusi tanokat összekeverték a közelkeleten elterjedt Ábrahámita törvényekkel amelyek közelebb állnak a mai Sariához.A Krisztus nevet azért is probálták háttérbe szoritani a Jézus névvel szemben, mert a görög kreszto szó jövendőmondót jelentett.Az ószövetség pedig kimondottan tiltja a jóslást.

Kapisztrán jelleméről:

276.old.:In Conventu Reatino Fr.Thomas Florentinus,magnus Regularis Observantiae Zelator,rigidus sui corporis castigator,et in omni virtute excelentissimus aemulator,et Fidei promotor qui licet Idiota in literis, ast prudens in Domino,in partibus Saracenorum longo tempore cum magnis afflictionibus incarceratus extitit…In Curia Romana,ut habet Chronicon nostrae provinciae,in preliminaribus actis S.Capistrani,haec vox insonuit:Ecce omnes Fratres Minores de Observantia volunt facere miracula,Quae hic Laicus patravit tam frequenter et multipliciter ut S.Bernardini nomen et devotio aliquantulum imminueretur,et retardanda videtur Canonizatio.Haec audiens B.Joannes Capistranus,qui indefesse laborabat pro Bernardino,ad Thomae abiit sepulchrum,praecepitque ne ulla deinceps patraret miracula,donec Bernardinus canonizaretur.Res mira cessavit,ab omni opere miraculoso per annos quator,donec Bernardini peracta est canonizato.—A Reatino Egyház közösségben Thomas Florentinus Fráter,az Obszerváns rend buzgó tagja,aki keményen fegyelmezte a testét és minden virtus és a Hit követője,bár irástudatlan de az Ur dolgaiban jártas,valamikor a Szaracénok részein börtönben nagy kinok közt fejezte be az életét…A Cura Romanaban ahogy a régiónk kronikájában a Kapisztrán aktái közt a következő irást találjuk:”Ime az összes Minorita Obszerváns Fráter csodát akar tenni”,amit ez a Laikus véghezvitt oly gyakran és oly sokat,hogy ezzel a Bernardinus nevét és a hozzá való bizalmat csökkenti,igy késlelteti a kanonizációt.Ezt meghallva Kapisztrán János,aki fáradhatatlanul munkálkodott Bernardinus Ügyében,elment a Thomas sirjához és megtiltotta hogy több csoda történjen, amig Berárdinust nem kanonizálják.Négy évig minden csodának vége lett,egész addig mig Bernardinót nem kaninizálták.
Egy ember jellemét nem abból lehet megállapitani,hogy mit mondtak vagy irtak róla mások,hanem a tetteiből.Persze a jámbor hivő a fenti történetből azt látja,hogy milyen nagy hatalma volt Kapisztránnak.Meg sem fordul az agyában a dolgok erkölcsi vetülete.Egy részt a zsarolás,aztán,ha a csodák gyógyitást jelentettek,akkór Kapisztrán a becsvágyát elöbbre helyezte a hivek érdekénél.Ha ez a gondolkodásmód csak a multé lenne nem volna semmi baj,de sajnos amikor elfogadják,hogy szent emberek tesznek ilyent,és ezek példaképek,akkór nem sok jót várhatunk.

De nem ez az egyetlen dolog amit Kapisztránnak fel lehet róni,hisz ő ugy képzelte,hogy jogában áll pápát csinálni.Ugyanis V.Márton halála után nyilvánosan megcsókolta az akkor még kardinális IV Jenő lábát,ezzel sugalva,hogy neki kinyilatkoztatott, hogy ki lesz a következő pápa.És még ő beszél alázatról a következő történetben.De az is lehet,hogy ezt később találták ki,mert ilyen érveket II.Pius pápánál találunk.

287.old.:Sanctus Capistranus praecognoscit is spiritu Superbi Fratris lapsum,et praedicit illi malum exitum.—Szent kapisztrán előre felismerte a Fráter lelki kevélységét és az elestét,megjövendőlte ennek rossz végét.

Beneficientia Eugenii IV.acceperat S.Capistranus Conventum Romanum communi vocabulo dictum,de Ara Caeli,eo quod Augustus,ostendente illi Sibilla Virginem Sole amictam,infantem in ulnis gestantem,ibidem Aram aedificaverat,nam ante Capitolium et Templum Jovis ibi erat.Ibi tunc morabatur Sanctus tanquam Vicarius Generalis Observantum,morabatur etiam in eodem Fr.Justinus cognomento Ungarus,qui opulento a Baronatu et Hungariae Regis favoribus spretis,institutum Minorum subivit.Contemplationet Orationi intentus etiam frequentes extases patiebatur,et raptus.Sui institutoris vestigia,et Sanctorum Apostolorum limina veneraturus,venit in Italliam,ubi montem Alvernae,Assisium Umbriam,et Vallem perlustravit Reatinam,et demum in Urbe substituit.In Conventu Arae Caeli,dum quadam die,pro more inter prandendum pia quaedam Sanctorum gesta legerentus,profunda horum meditatione ita extra se factus est,ut longo tempore immobilis et exanimis videretur,animaque liberius circa ista divagata socii corporis molem in altum evexit,et é regione cuiusdam imaginis B.Mariae Virginis,supra Fratrum capita in muro depictae, retractis cruribus ad modum genuflexi in aere suspendit.Aderat tunc B.Joannes Capistranus Ordinis Vicarius ,qui dimissis Fratribus in templum ,ut gratias agerent,secundum consuetudinem,solus cum socio clauso ostio remansit finem exploraturus.Post longam moram vidit omnia,se bene habere et ex signis placidae mentis ,sereni vultus,humilitate animi,aliisque notis alienum hoc esse a vanis figmentis,noxiisque Praestigiis.—IV.Jenő joakaratából S.Kapisztrán megkapta a Római Egyházat,közönséges nevén a Mennyei Templomot,ott ahol Augusztus (cs) a Napba őltözött Szűz Szibillának,aki a karján tartja a gyereket,oltárt épittetett,mert a Kapitolium elött itt a Jovis Temploma állt.Itt időzött ekkor az Obszervánsok Szent Vikáriusa(Kapisztrán) és ugyanitt Justinus testvér kinek a mellék neve Ungarus,egy gazdag báró, aki megvetette a magyar király kegyeit és belépett a Minorita rendbe.Ez imádkozás közben gyakran extázisba esett és elragadtatott.A tanitói és a szent apostolok tisztelete végett jött Itáliába,az Asszizi Alverne hegyre Umbriába,összejárta Reatinát,majd a Városban(Roma) megállapodott.Az Égi Templom Gyülekezetében mint szokás szerint ebéd után a szentek cselekedeteit olvasták,amikor mély meditációban önkivületbe esett,hogy sok ideig élettelennek látszott,a lelke kiszabadult és a társai közt kóborolt,miközben az asztalt a magsba emelte,ez után a feje fölött a falon megjelent a Boldogságos Szűz képe,és a Frátert maga alá huzott lábakkal a magasba emelte.Jelen volt boldog Kapisztrán János is,aki ez után a testvéreket a templomba küldte,hogy könyörögjenek szokás szerint és bezárt ajtokkal a Fráterrel maradt hogy jobban szemügyre vegye a dolgot.Több idő után rá jött mindenre,hogy ugyanis hiányzott a nyugodtság,a boldog arc,a lélek alázatossága és más jelekből megállapitotta,hogy az egész csak szemfényvesztés és ártalmas csalás.

His auditis Eugenius Pontifex hominem accersivit,ac pedes osculari volentem ulnis excepit et osculo, jussitque prope sedere,admirantibus,qui adstabant,aulicis:longo deinde protracto sermone munuscula addidit,et Indulgentias.Sed qui per superbiam ex spiritu coelesti diabolus effectus est,eas subdole immisit cogitationes,per quas arroganter se extulit Justinus,et Pharisaeo similis qui cum ad ipsum virtutis cacumen ascendisset,amittens simul universa descendit,quia scilicet non retinuit bonorum omnium genitricem,humilitatem,insolito intumuit honore,favoribus Pontificiis exaltatum est cor ejus,et elati sunt oculi,ita ut misere in superbiam elatus,in judicium inciderit.—Mi után Jenő pápa tudomására jutott a (Jusztinus képessége),magához hivatta és amikor ez megakarta csokolni a lábát a pápa megragadta a karját,megcsokolta és megparancsolta,hogy üljön mellé,az udvari emberek nagy csodálkozására:hosszasan elnyuló beszédben tanácsokat adott és jóakaratát fejezte ki.De aki kevélységben és az ördögi lélek befolyása alatt áll,aki a gondolatait befolyásolja,ami miatt ilyen arrogáns Jusztinus,a farizeushoz hasonlóan,aki a virtus csúcsára jutott,de aztán mindent elvesztett,ugyanis aki nem teszi magáévá minden jó szülőanyját az alázatot,és szemtelenül halmozza magának a dicsőséget,a pápa kegyei miatt felajzott szivvel és buszke tekintettel,amilyen nyomorult fenhéjjázó ugy lesz megitélve.

Domum regressus alter ab illo ,qui erat egressus,occurit Capistrano Vicario eoque corporis habitu ,verborum vanitate coepit jactare Pontificis erga se benevolentiam,ut quem antea per revelationem acceperat,miselli casum,manifestiori signo sit Superior expertus.Igitur ingemiscens ait,heu! fratercule,ita dementatus es his pauculis honoribus,ut monstruosam hanc circa te factam mutationem non apprehendas?Angelus abiisti ,diabolus rediisti:ex cenobio in palatium ascendit speciosus,ex palatio in coenobium descendisti maculosus:respice miser ,superbiam exue,tumorem depone,et humiliare sub potenti manu Dei,qui humilia respicit,et alta á longé cognoscit,qui Superbis resistit et humilibus dat gratiam.At ille noluit intelligere ut bene ageret,sed insolentior quotidie factus,reliquos consodales habuit contemptui.Illi vero quem prius diligebant,aegre ferentes jusserunt,ut ad suos in Hungariam reverteretur.— A lakás felé tartva de már másfelé,mint amiből kijött(valószinű a pápának köszönhetően uj lakást kapott),szembe jött vele Kapisztrán Vikárius,aki rosszallotta a pápa jóakaratát (Jusztinus felé),mivel ebből ugy tünt,hogy (Jusztinus)kompetensebb annál akit ő nyilatkoztatott ki(Tudnillik még Jenő megválasztása elött nyilvánosan megcsokolta a lábát.Ezt ugye ugy hivják,hogy a választás befolyásolása).Tehát térdre borult és azt mondta: Jajj Testvérke ennyire elment az eszed egy kis tisztelettől,hogy nem érted meg a körülötted történt szörnyű változást? Angyalként mentél és ördögként jöttél:a kunyhóból a palotába emelkedtél diszesen,a palotából a kunyhóba ereszkedsz mocskosan:nézz vissza szerencsétlen,vesd le a kevélységet,tedd le a felfuvalkodottságodat és alázkodj meg az Isten hatalmas keze alatt,aki az alázatot kedveli,és a nagyot régota ismeri,ellen áll a kevélynek és kegyelmet ad az alázatosnak.De ő nem érti meg hogy a jó irányba működjön,hanem nap mint nap szemtelenül cselekszik és lenézi a társait.A társai akik azelött szerették,most neheztelnek rá és megparancsolják,hogy menjen vissza Magyarországba az övéihez.

Nemsokkal ezután tőrbe csalják,ráfognak egy gyilkosságot és börtönbe vetik,ahól meghal.

Ennyit a pápai tévedhetetlenségről,és a primátusáról.Mindig is voltak, ahogy napjainkban is vannak a pápánál nagyobb tekintélyek az Egyház árnyékában.Kapisztrán János azon sátáni erők egyik képviselője volt,akik tuszúl ejtették az Egyházat,és a vallást egy földi birodalom megteremtésére használják.

Győrök(Nap Kőrök),Kőrtemplomok

tébai harcosok

Ugy néz ki,hogy a katolikus Egyház “eretnekek”ellen viselt hadjáratai első áldozata Magyarország volt,és a Sz.Istvánnak tulajdonitott térités nem akkór és nem ugy történt ahogy azt ma tanitják.Az eretnek nem pogány,hanem olyan keresztény akire a k. Egyház rá süti az eretnek jelzőt.

Ellentétben a tudománnyal,amely az évszázadok folyamán állandó fejlődésben volt,a vallási világnézet ez alatt mindinkább visszafejlődött.Ez érthető is,mivel a vallási nézet középpontja Isten, aki a dogma szerint változatlan, vagyis rá nem vonatkozik a fejlődés.Igy a legősibb ugy nevezett isteni kinyilatkoztatásokat helyezik előtérbe a racionális gondolkodással szembe.A legszembetünőbb visszafejlődést az iszlámban figyelhetjük meg.

Ha áttekintjük a 13-14.századi eretnek-űldözéseket a katarok,albingensek,stedingek,bogumilek stb.eretnek szekták ellen,nagyon sok alba(fehér) város nevet találunk és ugyanigy a Kárpát-medence területén is.Nem hiszem,hogy az alba nevet a városok a fehér falaik miatt kapták.Figyelembe véve a 12-14.századi itáliai eseményeket,ahól ez időtájt állandó konfliktus van a Vatikán által támogatott gelfik(feketék) és a helyi nemesség által támogatott Gibelinek(fehérek) között,akkor megértjük,hogy ekkór kezdett teret hóditani a keresztény vallásnak egy primitivebb változata(amely érthető volt az Afrikából beáramló alacsonyabb kulturával rendelkező népek számára is),amely az elöbbit tüzzel vassal kezdte irtani.

Pipin Nagy Károly fia ,aki a hunokat irtotta, kilenc avar kőrröl számol be a K.-medence területén.Német történészek ezeket Notkernek nevezték.Lehet gondolván,hogy ezek védelmi célt szolgáltak,igy találó volt a not ami németűl szükséget jelent.Az eredeti név valószinű,hogy Nap Kör,ki tudja milyen ma már megsemmisitett iratokban,amelyeknek a megsemmisitése is az “eretnekek”ellen vivott háború része.Nem csak az eretnekeket irtották,hanem a régi templomaikat és műemlékeiket is lerombolták. http://www.demokrata.hu/cikk/egy-eltunt-vallas-nyomaban.

Azt kérdezhetnénk,hogy mi köze lehet Sz.Istvánnak az eretnek üldözéshez,amikór azok évszázadokkal később zajlottak? Lehet hogy nincs is köze.A történelmet később irták meg és lehet,hogy a valós tények helyett olyan dolgokat tulajdonitanak Sz.Istvánnak és a korának,amik jóval később történtek.Elég megemliteni azt a rendeletet amit I.Andrásnak tulajdonitanak Sz.Istvánra való hivatkozással a pogány vallásra vonatkozólag.Ezt is szerkeszthették sokkal később.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false
Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Világosan látszik,hogy minden nyomot el akartak tüntetni.Ugyanaz az eljárás mint III.Ince pápa idejében az “eretnekek” elleni háborúban Franciaország területén.

Sz.István rendelete

Orandum esse,et quomodo—Imádkozni kell és milyen formában

Observatio orationis,maxima acquisitio est Regalis salutis,et ideo nonum et nonaria Regiae dignitatis canit regula.Continua oratio,est peccatorum ablutio et remissio.Tu autem,fili mi,quotiescunque ad templum Dei curris ut Deum adores,cum Salomone filio Regis,et ipse Rex,semper dicas.Emitte Domine sapientiam de sede magnitudinis tuae,ut mecum sit et mecum laboret,ut sciam quid acceptum sit coram te omni tempore.Et iterum:Domine pater et Deus vitae meae,ne derelinquas me in cogitatu maligno,extolentiam oculorum meorum ne dederis mihi,et desiderium malignum averte a me Domine,aufer a me concupiscentiam et animo irreverenti et infrunito ne tradas me Domine.—Az imádság tartása a leg szükségesebb a király épsége végett,ezért kell ezt szabályos időközökben elénekelni.Az állandó imádkozás lemossa és eltörli a bűnöket.Te pedig fiam mindahányszor a templomba szaladsz,hogy Istent imádd,Salamonnal a király fiával aki maga is király,ezt mondjad:Küld el nekem Uram a te bölcseségedet a magasságos trónusodról,hogy velem legyen és velem működjön,hogy mindig tudjam mivel tartozom elötted.És továbbá:Uram atyám és életem Istene ne hagyj engem a rosz gondolatokkal,ne add hogy a szemeimet kitolják(kiszurják),és a rosz kivánásától figyelmeztess engem Uram,távolitsd el tőlem a rosz kivánságokat és ne hagyj a tiszteletlenség és a konokság lelkületében Uram.

Figyeljük meg ezt a szófordulatot:”Salomone filio Regis,et ipse Rex“.Nem azt mondja hogy Dávid fia,hanem hogy a Király fia,mintha Dávid mindenki királya lenne.Ezt viszont nem irhatták hamarabb a 16.századnál,mivel Chledowski szerint is X.Leo pápa koronázásakór egy zsidó delegátio kérte a Pentateuch(Otestamentum) kaninizálását,amire a pápa azt felelte,hogy “confirmamus sed non consentimus”,vagyis tudomásul vettük,de nem értünk egyet.Persze miután a Pentateuch bekerült a bibliába,utánna már Dávid minden keresztény királyának számit.A fenti szövegben megjelentetett Sz.Istvánra nehéz büszke lenni.

Ha elolvassuk a Szent Lászlónak tulajdonitott egyházi rendeleteket,képet alkothatunk a valós történelmi helyzetről:

16.old.:De Iudeorum,Christianas mulieres sibi associantium—Ha zsidó keresztény feleséget vesz.
Si Iudaei uxores Christianas sibi associaverint,aut aliquam personam Christianam in servitio apud se detinuerint,ablata ab eis,libertati reddatur,venditoribus eius precium tollatur,et in sumptum Episcoporum veniat.—Ha egy zsidó keresztény feleséget vesz magához,vagy más keresztény személyt tart szolgaként magánál,tőle elvétessék,a szabadsága vissza adassék az eladótól a vételár elvétessék és a püspöknek adassék.

Itt világosan látszik ,hogy abban az időben nem csak a rabszolgát,de a feleséget is vásárolták.

De laboribus Iudeorum in festivitatibus—Zsidók tevékenysége ünnep napok alatt.
Si in die Dominico,aut alijs maioribus festivitatibus,Iudaeum laborantem aliquis invenerit,ne scandalisetur Christianitas,cum quibus instrumentis laboraverit,illa amittat.—Ha vasárnap vagy más nagy ünnep napokon valaki rajta kapja a zsidót,hogy dolgozik,ezzel botránkoztatva a keresztényt,a szerszám amivel dolgozott elvétessék.

18.old.:De carnis dimissione—A hustól való tartozkodás.

Latini,qui Ungarorum consuetudini legitime consentire noluerint,scilicet,postquam Ungari carnes dimiserint,ipsi iterum in secunda et tertia feria comederint,se se nostre consuetudini meliori non consentire dixerint,quocunque volunt,eo vadant:pecuniam vero quam hic acquisierunt,hic relinquant,nisi forte resipuerint et carnes nobiscum dimiserint.—Azok a latinok akik nem hajlandók elfogadni a magyarok szokásait,tudnillik amikor a magyarok bizonyos ünnepekkór nem esznek hust,ugyanakkór ők esznek,tehát nem akarnak alkalmaszkodni a magyarok jó szokásaihoz,ugy menjenek ahová akarnak:a pénzt pedig amit itt kerestek itt hagyják,ha csak nem gondolják meg magukat és alkalmazkodnak az itteni szokásokhoz.

De illata violentia virgini,vel mulieri—Szüzek,vagy asszonyokon ejtett erőszak

Si quis virgini,vel mulieri de villa in villam eunti,vim intulerit,quantum pro homicidio tantundem poeniteat.—Aki szüzet vagy asszonyt erőszakól ugyanolyan büntetéssel lakoljon mint aki embert ől.

De furto clericorum—Egyházi személy által elkövetett lopás

Ordo clericalis,si anserem,vel gallinam,aut poma vel his similia fuerit,scopis tantum a magistro corrigatur,sed quod furatus restituat:maius his si furatus fuerit,ab Episcopo suo degradetur,et iudicio vulgari damnetur.—Ha egyházi rendhez tartozó személy libát,tyukot,vagy gyülölcsöt vagy hasonlókat lopott a mestere által megvesszőztessék,és a lopott tárgy vissza adassék:ha megismétli,a püspök által lefokoztassék,és a világi törvényszéknek kiadassék.

Szabad ember által elkövetett lopás

Si liber,quod decem denarios valet,furatus fuerit,cum omni substantia sua pereat:si minus autem,alter oculus eruatur,et secundum Sancti Stephani Decreta dijudicetur.Item si servus sex denariorum precium furatus fuerit,careat oculis,sin minus,semioculo et quod furatus fuerit,dominus eius dupliciter persolvat ac restituat.—Ha szabad ember tiz dénárnál nagyobb értékben lopott minden vagyonával együtt veszejtve legyen:ha kevesebb értékben lopott egyik szemére megvakittassék és Sz,István törvénye szerint itéltessék.Ha egy szolga  hat dénárnál nagyobb értékben lopott mindkét szemére megvakittassék,ha kevesebb értékben,akkór csak egyik szemére vakittassék és a lopott érték kétszeresét fizesse vissza.

De strigibus—a boszorkányokról

Si qua striga inventa fuerit,secundum iudicialem legem,ducatur ad Ecclesiam,et commendetur Sacerdoti ad ieiunandum,fideimque discendum:post ieiunandum vero domum redeat.Si secundo in eodem crimine invenitur,simili ieiunio subiaceat:post ieiunium vero in modum cruc is in pectore,in fronte,atque inter scapulas incensa clavi Ecclesiastica domum redeat.Si vero tertio ,iudicibus tradatur.—Ha valakit boszorkányságban kapnak, a fennálló törvények értelmében az Eklézsiára vitessék,a papok böjtre kényszeritsék és a hit dolgaira tanitsák:a böjt után engedjék haza.Ha másodszor is rajta kapják,ugyancsak böjtre fogják:a böjt után pedig az eklézsia kulcsával jelet égessenek rá a mellére,a homlokára és a lapockái közé,ami után engedjék haza.Ha harmadszor is rajta kapják,akkór az itélő szék elé adassék.

Tudjuk a kronikáinkból, de a történelmi irásokból is,hogy Sz.Istvántól kezdve Magyarországot valosággal elárasztották a német papok és lovagok.Mégis hogy lehet,hogy a jelen könyvben a magyar királyok által kiadott dekrétumok szövegeiben emlités van magyarokról , zsidókról ,latinokról ,söt izmaelitákról,de sehól a németekről.A latin névről első hallásra azt hinnénk,hogy olaszokról van szó.Ha azonban figyelembe vesszük a hetven éves bizánci latin uralom kifejezést,és megvizsgáljuk,hogy kik uralkodtak ott,akkór rájövünk,hogy itt a latin valójában kozmopolita nyugat-rómait jelent,akik lehettek németek,franciák,belgák,hollandok spanyolok,olaszok stb.

Kövessük az ezredforduló utáni vallási fejleményeket mert az mindent elárul,ugyanis minden történelmi esemény a vallás körül forgott.A görögök Leo császár idejében elvesztik dél Itáliát.Bosszuból elárasztják Sziciliát afrikai bevándorlókkal a gelfikkel.A Vatikán kap az alkalman és felhasználja őket a hatalmának a kiterjesztésére.Megindul a keresztes háború az eretnekek ellen.Valójában a vallás ürügyén a katolikus Egyház európai egyeduralomra tör.III.Ince pápa idejében az “eretnekek” elleni harcokban 6ooo tébai(afrikai)kiképzett katona és 4o ooo zarándok(peregrini) segédkezik a keresztesek mellett.

Figyelembe véve a latinokra vonatkozó rendelkezést Sz.László idejéből,ugy tünik hogy Sz.László katolikusabb volt a pápánál. Lehet,hogy ez a szó szoros értelmében igaz volt akkór.De az is lehet, hogy az ethnicus szkitikus ritust is Sz.László után cserélték le és később össze keverték az az elötti és az utáni törvényeket is.

A jámborság álarca

Mátyás király

 

II.Pius pápa ugyanaz évben lett megkoronázva amikór Mátyás király 1458-ban.Mivel részletesen beszámól a Magyarországi eseményekről Mátyás megválasztásakór,ez azt jelenti,hogy a könyvet az 1458 és 1464(halála éve) évek alatt pápasága idején irta.A könyvet a kritikák elháritásával kezdi,ami azt suggalja,hogy valahonnan kemény kritikát kapott.A könyvben a legtöbbet a magyarokkal foglalkozik,ami azért is lehet mivel ez időben indult meg a török hóditás európában és Magyarország a frontvonalba kerűlt.Egyáltalán nem ugy ir a magyarokról mint testvér keresztény népről,hanem inkább mint ellenséges betolakodókról.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy már a 13.századtól állandó szembenállás volt a Vatikán és a Magyar királyság között,akkór részben érthatő a magatartása.

Amint láthatjuk ez időtájt a latin nyelv aminek a birtoklása a legnagyobb elérhető dicsőséget jelentette egy nyugati művelt ember számára,elég primitiv állapotban volt.Nincs kizárva,hogy az emlitett kritikák nem is a tartalomra vonatkoztak,hanem inkább a nyelvre,ami egy parasztsórból a kultura csúcsára felkapaszkodott embernek mérhetetlen sérelmet okozott.

A Károli Gáspár bibliájában használt magyar nyelv legalább száz évvel korábban már kellett létezzen,ahhoz hogy ilyen gördülékenyen meg lehessen irni.Ha ez igy van,akkór el lehet képzelni,hogy honnan kapta Pius a kritikákat.Nem is maradt el a bosszú.Ha ez a bosszú csak a történelem lapjaira korlátozódott volna,akkór is embertelen tett,mert mások felbujtására szolgálhat,de ha figyelembe vesszük a Velenceiek összejátszását a törökökkel,akkór már gyanus dolgokkal állunk szemben.

https://books.google.ro/books?id=JBtdBoawiNIC&pg=PT328&dq=valachi+siculi&hl=hu&sa=X&ved=0CF0Q6AEwCTgKahUKEwidub3S_9zHAhXG2RoKHZOAA6M#v=onepage&q=valachi%20siculi&f=false

1.old:Quecunque mortales agunt sive privatim sive publice:calumniae subiacent,nec divinis operibus maledica lingua parcit,tantum sibi humanus arrogat intelectus.-–Egyes halandók ágálnak privátilag vagy nyilvánosan:rágalmakat hazudva,még az isteni műveket sem kiméli a gyalázatos nyelv,ilyen öntelt az emberi értelem.

2.old.:Sed qui contendimus tanquam maledicis occursuri clausurique ora:Frustra nitimur ,et in dextro et is sinistro latrant itinere canes,nullius vita sine reprehensione cucurrit.-–De miért akarnánk a gyalázkodók száját befogni?Hiába való. Az utcán jobbról is balról is ugatnak a kutyák,de senki sem ussza meg az életet büntetés nélkűl.

3.old :Mundi formam omnes fere consentiunt rotundam esse…—Mindenki egyet ért abban hogy a Föld gömbőlyű.

A magyarok elleni támadást egyenesen a gyökereknél kezdi.

64.old.:Diodorus Scytharum gentem apud Araxim flumen originem habuisse putat,parvamque ab initio nationem fuisse,et modicae terrae cultricem,ac propter ignobilitatem á vicinis contemptam…Natam apud Scythas ex terra virginem,umbilicotenus hominis forma,reliqua viperae,que puerum genuerit nomine Scytham,qui olim ante se clarissimus evadens,nomen ex se populis vocabulum indiderit,inter cuius posteros duo fratres extiterint,summa virtute,alter Pluto,alter Napis appellatus…Natio truculenta et ignominiosa in cunctis stupris,ac lupanaribus fornicaria:comedit que caeteri abominantur,iumentorum,luporum ,ac vulturum carnes,et quod magis horreas,hominum abortiva:diem festum nullum collunt,nisi mense Augusto Saturnalia…Ferunt et Hungaros qui Danubij ripas incolunt,Scytharum genus esse,non quasi ab Hunnis ortos quod propter verbi cognationem aliqui crediderunt,sed alijs Hungaris,quorum Iordanus meminit,qui Nothos eos dicit,suo tempore fuisse propter commercium pellium Mardurmarum….Non longe á Tanai sedes habere,rudes homines et idolorum cultores,quorum eadem lingua sit cum Hungaris Pannoniam incolentibus,voluisseque cum plerisque sacrarum literarum professoribus,viris religiosis,et ex ordine beati Francisci,qui linguam illam nossent,eo proficisci et sanctum Christi Evangelium predicare:sed prohibitum á domino,que de Mosca vocavit,qui cum esset graeca perfidia maculatus,egre ferebat Asiaticos Hungaros,latinae coniungi ecclesiae et nostris imbui ritibus.—Diodorus szerint a Szkita nemzetség az Araxa folyó mellől szérmazik,az elején egy kis nemzet volt,csendes földművelő nép akiket a szomszédaik az alacsony származásuk miatt lenéztek…Született a szkiták főldjén egy szűz köldökzsinórszerű emberi forma, vipera maradéka, aki egy Szkita nevű gyereket szűlt.Ez volt az, aki után a szkiták a nevüket kapták.Később volt két nevezetesebb leszármazott testvérpár,Plutó és Napis…Tudatlan romlott barbár nemzet akik csak a romlott erkölcstelen nemi életet ismerték…! olyasmit esznek amit mások utálnak: marhákat ,de farkast,sőt sasokat is és ami borzasztóbb elvetélt ember hust is:Nincsenek ünnepnapjaik,csak egy van Augusztusban a Szaturnália…Ugy tartják,hogy a Duna mellett élő magyarok is a szkiták leszármazottai,de nem a hunoktol származnak ahogy egyesek hitték,mert ezek más magyarok mint akiket Jordanus emlit,mert őket Nothoknak mondja,akik az ő idejében vadállat bőrökkel kereskedtek.(Itt muszály tisztázni a dolgokat:a Noth elnevezést német történészek agyalták ki az avar körökkel kapcsolatban,ugyanis ők ugy hitték,hogy az avar,vagy hun körök védelmi szerepet játszottak,ezért a Napkőr szót amit régi iratokban találtak,Nothkér szóra módositották.A Not németűl szákséget jelent.Azonban a régi irásokból kiderűl,hogy ezen kőröknek nem védelmi,hanem kultikus szerepük volt.) Nem messze a Tanai folyótól volt a lakhelyük,faragatlan és bálványimádó emberek,kiknek ugyanaz a nyelve volt mint a Pannoniában élő magyaroknak.Több ferencesrendi szent irásokban jártas vallásos emberek,kik a nyelvüket ismerték,elindultak hozzájuk az evangéliumot hirdetni,de megakadályozta őket egy Moszka nevű görög tévhittel megfertőzött uralkodó,hogy az ázsiai magyarokat a mi latin ritusu hitünkbe vonzák.

A 85.oldalon a Tamerlán birodalmát Pártus birodalomnak nevezi.

Tudatlanságból,vagy épp mivel tudott a pártus-magyar rokonságról,igy próbált ezzel is ütni a magyarokon.De az is lehet,hogy komolyabb veszélynek tartott egy pártus-magyar összefogást a török veszélynél és akkór ismét felmerűl a törökkel való lepaktálás gyanuja.

85.old:Partorum imperio potitus Scythas,Iberos,Albanos,Persas,Medosque,sibi subegit :Mesopotamiam invasit,atque armeniam transitoque Eufrate,cum quadrigentis millibus equitum,sexcentis millibus peditum,omnem Asiam quam minorem appellamus obtrivit.—A pártus birodalom alávetette a Szkitákat,Ibérokat,Albánokat,Perzsákat,Médeket:Mezopotámiát megszálták,átmenve az Eufráteszen,negyven ezer lovas és hatszáz ezer gyalog katonával az egész közel-keletet amit Kis-ázsiának hivunk elfoglalták.

Tamerlánt a pártusok királyát megkérdezték,hogy honnan az a nagy kegyetlenség ami őt jellemzi,amire igy felelt:Tu me hominem esse arbitraris:faleris:ira Dei ego sum et orbis vastitas:caveto ne posthac mihi occuras,nisi velis interrogationis tuae poenas dare.–-Te ugy itéled meg,hogy én ember vagyok:de tévedsz:Isten haragja vagyok a világ elvesztője,vigyázz,hogy ne kerűly még egyszer a szemem elé ilyen kérdésekkel.

29o.oldalon részletesen és nagy empátiával ir Zsigmond császárról.

Az általa leirt királyok jellemzéséből következtetni lehet a saját jellemére is.

295.old. Albert(Zsigmond császár veje) jellemzése:Fuit quoque in bellis audax et manu promtus,Moravos ac Bohemos armis subegit,Polonos late vagantes intra regnum suum coercuit…Repente occidit quae brevi ad summum potentiae creverat:neque enim biennio toto imperavit.Statura eius procera fuit nervosum et validum corpus,facies terrifica,more gentis erasa barba,superius labium intensum,vestem haud splendidam balteus auro gravis cinxit,nec unquam lateri defuit ensis.—A harcban bátor lés gyors kezű,a Morávokat és Bohémokat fegyverrel alávetette,a széltében bolyongó lengyeleket a birodalmához csatolta…Gyakran leőlte azokat akik a hatalom csucsára nőttek:de csak alig két évet uralkodott.Testalkata magas,izmos keménykötésű,az arca ilyasztő,nemesek modjára borotvált arccal,a felső ajka kemény,a ruházata nem tul fényes,nehéz arany őv a derekán,amelyről sose hiányzoztt a kard.

299.old:Lászlo Albert fia:Ipse paucos dies Prage moratus,sive morbo pestifero,ut plerique tradiderunt,seu veneno ut alij affirmant,obijt diem ,nobilissimus sangvis paterna origine ac materna ex imperatoribus ortus.—Amint Prágában időzött a pestis járványban érte a halál egyesek szerint,mások szerint viszont megmérgezték,apja után a legnemesebb vérből,és anyja után is császárok véréből származott.

3oo.old.:Nunc quisquis haec legis et futura praedicito:singulare prorsus humanae inconstantiae documentum ex duobus adolescentulis aetate moribusque pene paribus,alter ex regio solio dum novae nuptae thalemum exornat,defertur ad tumulum :alter dum capitale iudicium trepidus manet,ex carcere vocatur ad regnum.Libertas eius ex gubernatore Bohemiae sponsalitijs atque alijs pactionibus empta refertur…In parte Hungarie que trans Danubium in septentrionem porrigitur,et nunc Sepusium vocant,olim Gepidae confedere.Insignis latro Examites,natione Bohemus,Hussitarum pestifera labe infectus,milites praedanti cupidos undequmque ad se venientes benigne collegit,eosque fratres appellavit,et universam regionem illam tributariam sibi reddidit exedificatis munitionibus locis opportunis .. .—Most bárki ezt elolvasta megmondhatja a jövőt:mint az emberi álhatatlanság egyedi pontos dokumentuma,két felnőtté váló korban lévő hasonló szokásokkal rendelkező gyermek,az egyik a birodalom tronjáról amikor a frissen nősült nász ágyból a sirba kényszerűl:a másik aki fejvesztés félelmével néz szembe,de aztán szabadul a börtönből és meghivják királynak.A kiszabadulását Bohémia gubernátora tette lehetővé olyan feltétellel,hogy a lányát feleségűl veszi,de az egyességben más megállapodások is szerepeltek…Magyarorszáhg azon része amely a Dunán túl északfelé terűl el és amit most Szepességnek hivnak,melyet valamikór a gepidák birtak.Hirhedt betyár népség a bohémiai,megfertőzve a Huszita eretnekséggel,rabolnak és bárki hozzájuk szegődik szivesen fogadják,testvéreknek hivják,a környéket megadóztatják,a megfelelő helyeken erőditményeket épitnek.

A fenti szövegből látszik,hogy a pápa nem nézte jó szemmel Mátyás királlyá koronázását.Ez számára és talán az egész biborosi testület számára egyfajta rebelliót jelentett.
Megjegyzendő hogy Szilágyi Mihályt következetesen Michael Rilaghinak hivja.Hunyadi János szerinte oláh nemzetiségű.

297.old.:Hic Ioannes natione Valachus fuit,haud altis natalibus ortus,sed ingenio dextero et animo sublimi,et virtutis amator,multa cum Turcis fecunda praelia fecit,et hostium spolijs Hungarica templa ditavit,primusquae omnium apud Hungaros Turcarum acies et frangi et vinci posse monstravit.-–Ez a János oláh nemzetiségű volt,nem valami magas származású,de hozzáértő lángelme és kimagasló szellem,virtus szerető,sok eredményes csatája volt a törökkel,és a hadizsákmányt a magyar templomoknak adományozta,ő volt az első a magyarok körzt aki a török előrehatolást meg tudta törni,bebizonyitva,hogy a törököt le lehet győzni.

Pius emlitést tesz olyan irásról,mely azt állitja,hogy a Dunának kifolyása volt az Adriára.Ő ezt hamis elképzelésnek tartja:

345.old.:Istriam ab Istro amne dictam ferunt,quem á Danubio in Adriam fluere falso credidere.Cui errori et Pomponius Mela,et Nepos Padi accola aures adhibuit.Nullus enim ex Danubio amnis in Adriaticum effunditur mare.Argonautarum eos fabula decepit,quos per Istrum ex mari Pontico in Istriam vectos memoriae proditum est.—Azt tartják,hogy Istria az Istertől kapta a nevét,azon téves hit mellett,hogy a Duna Isztria mellett az Adriába ömlött.Ezt a tévedést Pomponius Mela és Nepos Padi az ott lakóktól hallotta.De semmi folyás nincs a Dunából az Adriába.Az argonauták meséje sem hihető ami szerint ők a Pontusztól(Fekete tenger)a Dunán felhajózva kijutottak az Adriára.
De ha igz,hogy szél fuvatlan nem indúl,akkór létezhetett egy olyan periódus amikór a dunának kifolyása volt az adriai tengerre: https://fabsanyo.wordpress.com/2016/05/

Hun László

kun lászlo

A birodalmak legfőbb tevékenysége az ősi  népek kirablása mellett ezek megsemmisitése volt,de talán ma is az.

https://books.google.ro/books?id=ebJTAAAAcAAJ&pg=PT705&dq=lycaonis+arcadiae+regis+filio+genti&hl=hu&sa=X&ei=JlDeU_vdHMTnyQOqgIHQCA&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q=lycaonis%20arcadiae%20regis%20filio%20genti&f=false

86.old.Interea vero accidit,ut Constantino adhuc puero Bizantij imperante,quidam nomine et patria Romanus,tenuisse conditionis homo,quique sub Leoni Constantini(VI.Leo bölcs Leo 886-912)patre copias militares duxerat,vi sibi imperium occuparit,quo factum est in iis tumultibus,ut Calabri et Apuli ab illo defecerint.Itaque Romanus,homo natura pessimus,ulciscendae huius rebellionis causa,Sarracenorum regem ex Africa in Italiam evocavit:qui ut sunt ij Christiani nominis hostes acerrimi,Italiam magna hominum multitudine ingressus,non solum Apulos et Calabros,sed totam Italiae partem,quae ab extremo Iapygiae littore ,inter bina maria Adriaticum atque Tyrrhenum Romam usque porrigitur,diripuit,nullo imperatoris respectu habito…Gargasnus mons á Sarraceni monitus ex eoque saepe totam illam Italiae partem excursionibus rapinisque vastarunt.—Amikor Biborban született Konsztantinus még gyerek volt,egy bizonyos Romanus vezette a birodalom ügyeit,aki Bölcs Leo idejében a hadsereg élén állt,és Kalabriában meg Apuliában a tömeg fellázzadt ellene,ugy bosszulta ezt meg,hogy az afrikai Szaracénokat meghivta Itália ellen,akik tudva levőleg a keresztények ellenségei.Ezek nem csak Apuliát és Kalabriát,de a két tenger közti részeket egész Rómáig pusztitottákés rabólták…Mi után nagy nehezen vissza lettek szoritva,befészkelték magukat a Gargániai hegyekbe,ahonnan rendszeres rablótámadásokkal vexálták a vidéket sok éven át.
Ettől kezdve több alkalommal magyar német vagy horvát segitséggel sikerűlt a szaracénokat kiverni,de minden alkalommal visszajöttek.

92.old.Itaque anno servatoris MVIII.(1oo8)cum pontificatum Romae SergiusIV.,imperium in Germania Henricus I.,et Constantinopoli Michael Cathalaicus administraret:ita regnum Neapolitanum habebat,ut pars quaedam illius Romanis et ducibus quibusdam,et pars alia Graecorum imperio pareret:cuiusmodi erant Apulia et Calabria,quas imperatoris nomine Malocchus Graecus gubernabat.Que cum ita essent,non deerant tamen continuae Sarracenorum ex Sicilia excursiones,qui loca quaedam in regno tenebant,et principum Romanorum atque Graecorum perpetuae discordiae ,quibus regnum variis modis vexabatur.—Igy az Ur 1oo8.évében amikór Rómában IV.Sergius pápa és a német birodalom élén I.Henrik trónolt,és Konstantinápolyt Katalaikus Mihály igazgatta,a Nápolyi királyság egyfelől a római hercegeknek,másfelől a görög birodalomnak volt alávetve:amint Apuliát és Kalabrtiát a császár nevében Malochus Grecus kormányozta.Ebben a helyzetben nem hiányoztak a Sziciliából inditott szerecsen támadások sem, amely szigetet birtokoltak,kihasználva a rómaiak és görögök közti állandó nézeteltéréseket különböző módon vexálták a nápolyiakat.

96.old.1o15körül.:Hoc tempore Sarraceni iterum potentissima manu Italiam invaserunt,divisosque in binas partes exercitu,una Capuam altera Barium obsederunt:sed Bario Gregorius Graecus eius rei causa ab imperatore missus,una cum Petro Urseolo Venetorum duce suppetias tulit fractisque Sarracenis,ab obsidione liberavit.Capuae vero auxilium tulit Henricus I.imperator Germanus,et Bavariae dux:erat enim tunc temporis Romae,ut imperij corona á pontifice donaretur,Capuamque profectus eam liberavit,et Sarracenos praelio victos,ex Italia cedere coegit.-–Ez időben a szerecsenek ismét erős támadást inditottak Itália ellen,két irányba vitték a sereget, egyikkel Capuát ,másikkal Bárit ostromolták:de Gregorius Grecus akit a császár küldött segitségűl és Urseolo Péter velencei herceg segitségével felszabadultak az ostrom alól.Capua segitségére pedig I:Henrik német császár és bajor herceg érkezett,aki épp Rómában tartozkodott hogy átvegye a pápa által ajándékozott koronát,és igy kiverte a szerecseneket Itáliából.

114.old.:Iisdem temporibus,circa annum partae Salutis MCI.accepimus Columannum Hungariae regem cum Michaeli Vitali duce Venetorum foedus adversus Normannos pepigisse,eorumque copias in Apuliam ingressas Monopolim atque Brundusium ocupasse,totamque regionem trium mensium spacio diripuisse,deinde Hungaros iterumin patriam rediisse.—Ebben az időben 11o1 körül Kálmán magyar király és Mihail Vitali velencei herceg szövetséget kötöttek a normannok elleni harchoz.A seregeik Apuliában elfoglalták Monopolit és Brundusiumot,három honapon keresztül rabolták a vidéket,ami után a magyarok hazatértek.
Az alaptéma itt is ugyanaz. Ekkor dél Itáliát ugyancsak szaracénok szálják meg ezalkalommal normann vezetés alatt.

12o.old. A 12.században Sziciliában és délolaszországban megvetik a lábukat a Normannok.Királyuk III.Rogerius.1149-ben meghal .

Rogerius jellemzése:Vir fuit procero pinguique corpore,vultu Leonino,voce rauca,in publicis rebus severus,in privatis humanissimus:ingenio magno et praesertim in cogenda pecunia industrius:Sarracenis formidabilis:regnum bene gubernavit,templa,palatia hortos atque alia eius generis multa magnifice construxit:et quoniam Apuliae,Calabriae,Siciliaeque imperaverat,et Tunetum in Africa regem tributarium sibi fecerat,hunc versum gladio suo inscultum ferebat:APULUS ET CALABER,SICULUS MIHI SERVIT ET AFER.—Magas kövér ember volt oroszlán tekintettel,érces a hangja a közösség dolgaiban szigorú,a magán ügyekben humánus,lángelme de különösen a pénzszerzésben nagyon iparkodó:a szerecsenek számára félelmetes,az országot jól kormányozta,templomokat,palotákat kerteket és sok más remek alkotást hagyott hátra,és mivel Apuliát,Kalabriát , Sziciliát uralta,és az afrikai Tunetum királyt az adófizetőévé tette,a következő verset véste kardjával kőbe:Apul,Kaláber,Szikulusz,nekem szolgál Afrika is.

Federico II. colligitur multiutudinem Sarracenorum,ut viginti millia essent eorum,qui arma ferre possent:quibus deinde Federicus in omnibus suis bellis usus est .—II.Frigyes összegyüjtötte a szaracénokat husz ezret,akik vas fegyverekkel rendelkeztek és ezeket használta minden háborújában.

6.old.:1292-ben Meghal IV.Miklos pápa.A biborosok közti ellentétek miatt két éven keresztűl nem tudnak pápát választani.Végre találnak egy Petrus Murroneus nevű remetét,akit Károly jóváhagyásával kineveznek mint V.Celestin pápát.Hét hónapi pápaság után ez önként lemond.Ezt követi VIII.Bonifacius,aki elfogatja a remetét és megöleti attól félve,hogy a nép nehogy a kegyessége miatt vissza hivja.

II.Károly nápolyi király nagyobbik fiát Magyarország királyának akarja:

238.old:Deinde Neapolim reversus magna pompa atque solemnitate,Carolum Martellum filium natu maximum equestri dignitate donavit,et per Legatum Apostolicum Hungariae Regem pronunciari curavit:quoniam eo anno illius Rex Stephanus,ex hac vita commigrans,nullos alios reliquerat liberos,quam uxorem suam Mariam huius Caroli Martelli matrem:cuius ratione eum in Regnum surrogare volebat,quamvis jam tum alius quidam Andreassus,e stirpe Regia,non nisi transversae lineae ratione natus,id ingressus esset,eiusque partem aliquam ocupasset.—Innet visszatérve Nápolyba nagy pompával és ünnepéllyesen a lovasság vezére méltóságába helyezte nagyobbik fiát Martel Károlyt és apostoli küldötteken keresztűl Magyarország királyának ajánlotta,mivel ebben az évben elhunyt István(V.István) király,aki után nem maradt fiú örökös,csak a felesége Mária ,aki Martel Károly anyja:ezen ok miatt óhajtja fiát a magyar trónra,mivel András(III.Endre),csak mellékági leszármazott.

Hová tűnt Kun László V.István fia?Nehezen képzelhető el,hogy aki ilyen aprolékosan leirja az eseményeket,nem tudott volna V.István fiúgyermekéről.Inkább azt hiszem,hogy az 13oo-as évek elötti történelem nagyjából egy közmegegyezésen kifundált mese,amit most történelemként fogadunk el.Fel kell tennünk a kérdést,hogy ha létezett Kun László,kinek állt érdekében ennek az ignorálása,vagy ha nem létezett,kinek állt érdekében ezt kitalálni?

 

A Szentszék minden áron birodalmi embert akar a magyar tronra:

Turoczi:
https://books.google.ro/books?id=xc1YAAAAcAAJ&pg=PA28&dq=qui+olim+draconis+ex+dentibus&hl=hu&sa=X&ei=kw0HVKnRMcvnygPDxIC4Dw&ved=0CFsQ6AEwCA

239.old.:Caeterum ultor scelerum Deus non est passus,ut impius homo ea execranda facinora impune perpetraret diutius. Haud enim multo post,quam legatus rediit ad urbem Romam,á Comanis,quibus maxime fidebat,ob morum asperitatem,necatus est.Anno ab incarnato filio Dei M.CC.XC.—Nem mult el az Isten bosszuja a gonosz ember ellen, aki nap mint nap követte el az utálatos tetteit.Mert nem sokkal azután hogy a pápai küldöttek visszautaztak Rómába azok a kunok ölték meg,akikben a legjobban megbizott.

24o.old:Is igitur superstite adhuc Ladislao,adjutus Avi,socerique,opibus:perrexit in Hungariam,propterea quod cum haberet Ducis appellationem,quae dignitas est Regi proxima,sperabat se adepturum in Regno Dominatum,quem adepti antea fuerant,quicumque fungi eiusmodi Ducis dignitate consueverant.Inter haec Ladislaus á comanis occiditur.Accepto igitur necis nuncio,Hungari quos non latebat quali genere esset Andreas exortus,ipsum electum appellatumque Regem coronaverunt.Austriam hic in potestatem redegit,obiit Budae anno salutis humanae M CCC I…Sub eo Hungarorum primores in duas discessere factiones.Earum una Rege adhuc vivente,impetravit á Bonifacio,huius nominis octavo Romano pontifice,mitti puerum quendam undecim natum annis,qui Hungarie regno ,Andrea abdicato praeficeretur.—Tehát még László életében a nagyapja,a rokonok és a gazdagsága segitségével bejött Magyarországba,ahova az urak is hivták, mivel méltóságban a legközelebb állt a Királyhoz,igy remélhette a hatalom megszerzését.Eközben a kunok megőlték Lászlót.Tudomást véve a gyilkosságról az urak kiknek nem volt elrejtve András származása,kikiáltották őt királyukká és megkoronázták.Miután Ausztriát visszacsatolta, meghalt Budán 13o1-ben…Uralkodása alatt az urak két táborba oszlottak.Ezek egyike még a király életében VIII.Bonifác jóváhagyásával lemondatták Andrást és a még tizenegy éves gyereket(Carobertot)ültették helyébe.
Kellett neki visszacsatolni Ausztriát?

Hunc ita Pontifex Maximus,adductus precibus,ac rationibus alterius Hungarorum factionis,quae sunt visae iustissimae,quam Andream regno praeficiendum.Eius rei gratia legatus Apostolicae sedis missus quidem est in Hungariam,sed re infecta,eo unde venerat rediit.Tantae namque tunc erant Andreae opes,ut neque legati potestas neque arma adversariorum facile ipsum Hungaria pepulissent,qui adversae erant factionis.—A pápa Őszensége ugy itélte meg,hogy a magyarok másik táborának a kérése és érvelése sokkal jogosabbak minthogy Andrást továbbra is uralkodni hagyják.Ezen ok miatt a Szentszék küldötteket menesztett Magyarországra de a dolgok ugy elmérgesedtek,hogy amelyik uton jöttek,azon mentek vissza.Ugyanis olyan nagy volt András támogatottsága,hogy sem aküldöttek hatalma,sem az ellentábór fegyverei nemtudták eltávolitani.

Ekkór jött aztán a Vatikán titkos fegyvere,ami után megoldódott a helyzet.

Nagy a valószinűsége annak,hogy Kun László elöbb egy karakter-gyilkosság,később meg egy valódi gyilkosság áldozata.Ugyanakkór egy oriási történelmi ferditéssel állunk szembe.A történészek hetet-havat összehordnak,hogy valahogy ki tudják magyarázni a történteket.De ha figyelembe vesszük Európa más részein is zajló eretnekek elleni háborúkat a katolikus egyház részéről,akkór rájöhetünk a valós helyzetre.Lásd “A bábjáték újboli szinre vitele” https://fabsanyo.wordpress.com/2017/02/. Ebben a kórban a katolikus Egyház tüzzelvassal irtott minden más irányzatot.Ezek képviselőit eretnekséggel vádolta meg,de a vádak között mindig jelen volt a sodomizmus és más nemi elferdülések vádja is.Amint a napi hirekből látjuk ,ezt a “fegyvert” sok sikerrel alkalmazzák a mai politikusok is.Az a polgárháborus helyzet ami abban az időben előállt,nem is annyira az urak viszálykodásának,vagy a kunok garázdálkodásának tulajdonitható,hanem inkább a Katolikus Egyház cselszővéseinek.Kun László a kunokat megfegyelmezte,a tatárokat kiverte az országból és az ellene felhozott vádak többsége csak rágalom volt.

Kun László nem a kunok ellen viselt háborút,hanema Kumán(coman)tatárokellen.A hamisitók ebből kreáltak két történetet egy háborut a tatárokellen és egyet a kunokellen.

Az Anjou legendárium képeiből kiderűl a hamisitás.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

A 82r(X.Quomodo pugnabat cum tartaris=hogyan harcolt a tatárokkal) és a 83v(Quomodo Comanum depilabat per crines et puella decolabat collum suum=Hogyan huzta a hajánál fogva a Kománt,és a lány levágta a nyakát)képekből világosan látszik,hogy Szent László nem kun(hun) vitézzel harcól hanem egy kumán(coman) tatárral.
Vajon mit akart mondani a festő művész a 85v képen látható tállal,amit a nemes ember nemtudott felemelni,de a szegény ember felemelte?A 86r -en található képek is arról akarnak üzenni,hogy az ördögi erők meghamisitjáka tényeket.

 

Bonfini: http://www.e-rara.ch/bau_1/content/pageview/3302578

https://books.google.ro/books?id=J6QxAQAAMAAJ&pg=PA129&lpg=PA129&dq=Antonii+Bonfinii:Rerum+ungaric.arum+decades&source=bl&ots=TslmPyAJoN&sig=NDq_6tNQuJbbraqS0U2CcST-jA0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwiz0tHd0r_KAhVJkSwKHYm-DngQ6AEINzAE#v=onepage&q=Antonii%20Bonfinii%3ARerum%20ungaricarum%20decades&f=false

Idézet Bonfinitől:

Ladislau igitur Caroli filiam uxorem duxerat,quam quidem neque pro dignitate tractavit,neque coniugali amore et charitate prosequutus est,Cumanorum nanque amoribus distractum,multas ex his sibi pellices,preter sas(sus) et aequum admovisse ferunt.Illegitimo igitur amore plus aequo flagravit,et in earum ditionem hunc se totum asservisse perhibent,ex his potissimas treis nominant,Aydnam,Cupchecen,et Mandulam…Hinc Chuno Ladislao cognomen est indutum:vitae impudicitiam ad Pontificem maximum detulere.Quin etiam in depravatae fidei suspicionem ob Cumanarum consuetudinem,venisse memorant.Item caeteris Christianae Republicae Principibus haud parum suspicionis injecit,ne Regis exemplo Ungari,qui quandoque ab inita olim fide defecerant,in priscam majorum labem reciderent.Itaque sacrosancta Senatui visum est,mittendum esse in Pannoniam legatum Philippum Firmanum,civem et Cardinalem circumspectum Apostolicae Sedis legatum creant. His Legatus propemodum commotus ,anathematis Regi notam inussit,Ungaris demissas barbas interdixit,iussit crines tondere.Pileorum Cumanorum usum ,apostolico edicto inhibuitt,postremo antiquatis Cumanorum ritibus,quos Regis exemplo ,multi passim imbiberant,et confirmata fide catholica,in Italiam redijt….Quum enim propter intestina bella se quotidie mutuo popularentur...—László tehát Károly király lányát vette feleségűl,akit viszont nem becsült kellő képpen,sem házastársi kötelességének nem tett eleget,ugyanis a kunokkal szórakozott,szajhákkal hált emellett disznókkal és lovakkal is,amint jelentették.Törvénytelen szerelemet gyakorolt plus a lovak iránt is tüzelt,és ennek mindent alárandelt,ajelentések szerint ezek hárman volt a szeretői közül a legnagyobbak:Aydnam,Cupchecen,et Mandula…Igy felvette a Kun László nevet és a tisztátalan életmodjának hire eljutott a pápához is.Fenn állt a megrontott hit gyanuja,amit a kunok szokásaiból átvett. Ugyanigy más keresztény országok vezetőiben is fenn ált a gyanú,nehogy a király példáját követve a magyarok visszaessenek őseik tévelygéseikre.Igy tehát a szent Szenátus ugy látta jónak,hogy Pannoniába küldi Firmán Fülöp biborost egy apostoli küldöttség élén.Ez a küldöttség amint megjött ,felmutatta a király kiátkozásának okmányát,a magyarok szakáll viselének tilalmát,és megparancsolta a haj lenyirását.Az apostoli ediktum megtiltotta a kunmódra növesztett hajviseletet,és végül a kunok ősi ritusait,amit a király példáját követve sokan magukba szivtak,aztán megerősitva a katolikus hitet visszatértek Itáliába…A belháborúk miatt a nép egymást irtotta…

A fenti szövegekből látszik,hogy itt valójában vallásháborúval van dolgunk és nem polgárháborúval,vagy etnikai háborúval.Ha figyelembe vesszük Nechita Coniate bizánci történetiró irását a Kárpát-medencei etnikumokról a XII.században,ahól szkitákról,hunokról és hungárokról ir,akkór joggal gyanithatjuk,hogy a kunok,valójában az őstelepes hunok voltak és nem a kumánok akikkel őket összemosták a történelemhamisitók.A kunok vagyis az ős hunok csak abban különböztek a magyaroktól,hogy fő foglalkozásuk az állattartás volt és ragaszkodtakaz ősi hitükhöz.

https://books.google.ro/books?id=GL7Q3VBpLisC&pg=PA309&dq=scythas+generos&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwifjZ7OxfbPAhXpKsAKHf4LB-c4ChDoAQgxMAM#v=onepage&q=scythas%20generos&f=false  63.oldal

Hogy van az, hogy az irások szerint Kun László enyhén szólva nem volt az Egyház barátja és  még is az ő neve alatt jussolta az Egyház a legtöbb adománylevelet.? Az világosan látszik,hogy az Isten a földi helytartója által forgatja az ujja körül a világot.

Az Anjou legendárium és Piccolomini Getikája

covers_249831

A Károly Robert uralkodásával fémjelzett időszakot ugy emlitik a mai történelemkönyvekben,mint a magyar történelem egyik aranykorát.Valójában azonban a magyar történelemben minden a feje tetejére van állitva,tehát mindennek az ellenkezője igaz.És valóban, hogy lehet egy dicső kórszak az, amikór Károly Robóert(Karoberto) lefejezi a magyar nemességet.Nem e ez volt az a Nagy Károly aki kiirtotta a Hun nemességet s nem pedig a sosem létezett másik?Minden országban a kultúra megteremtője és fenntartója a nemesség volt.Ha Károbertónak a magyar nemesek az utjában álltak(tudjuk,hogy másfél évtizedig tartott,amig a magyar urak ellenállását megtörte),akkór vajon ő ápolta a magyar kulturát,vagy azt is irtotta?Hogy került az ugynevezett Anjou legendárium a Vatikánba?Vajon ezzel együtt nem e lettek oda vive olyan magyar irások is aminek alapján Silvius Piccolomini a későbbi II.Pius megirta a Gótok történetét,majd az eredeti irások meg lettek semmisitve?Ha össze vetjük az Anjou Károly és a Nagy Károly családfáját,azonnal feltünik a hasonlóság:

Martell Károly…Kis Pipin…Nagy Károly(I.Frank császár)VIII.század—I.Anjou Károly(Károly Robert(Caroberto))…Sánta Károly…Marcel Károly XIII.század

Tökéletes szimmetria.Valószinű,hogy az utóbbiról másólták le az elöbbit.

Vajon mi az igazság az ugynevezett Anjou legendáriummal kapcsolatban?

Mint sok más magyar kincset ezt is ugy szét lopkodták,hogy csak a 2o században fedezték fel a hóllétüket.

Feltárása: “Karl Lajos 1925: figyelt fől az Acta Sanctorum pictis imaginibus adornata c. képeskv-re a Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae Vaticanae (Albert Poncelet, Brüsszel, 1910) c. katalógusban. A m. kutatók eleinte csak m. vonatkozásaival foglalkoztak. 1941-70: →Levárdy Ferenc derítette föl tört-ét, művészettört. jelentőségét és összefüggéseit. L.F.”(a Wikipédiárol)
“A temperával festett és aranyozott képeket tartalmazó pergamen-kódex 140 lapja a világ több nagy gyűjteményének – Róma: Vatikáni Apostoli Könyvtár,[1] Szentpétervár: Ermitázs,[2] New York: Pierpont Morgan Library,[3] Berkeley: Bancroft Library, Washington: Metropolitan Museum Library,[4] Párizs: Louvre[5] – állományát gazdagítja.Károly Róbert és a gyermek András herceg itáliai utazása alkalmából készült az a legendagyűjtemény, amelynek töredékei a világ nagy múzeumaiban találhatóak.”

Magyar Zoltán szerint sokkal valószinübb,hogy a kódex amelynek ikonográfiai programját képzett klerikusok állithatták össze,nem egyetlen ember munkája….Sz.László életének ilyen részletes elbeszélését másutt nem ismerjük…a kodex képsora számos ponton eltér a falképek ciklusától s inkább más ,az udvari kultura László kultuszát reprezentáló elpusztult emlékekkel függ össze.A legendárium képsora rendkivűl tudatosan van szerkesztve.Az események csak részben követik a kronológiát,inkább téma szerinti csoportositásban jelennek meg.

A fenti érveket figyelembe véve,kizárt,hogy egy utazási esemény alkalmából gyorstalpalással készitették volna ezeket a képeket.Ez a mese csak azt hivatott bizonyitani,hogy (Anjou) Károly volt a művek megrendelője.De ha igy lett volna,akkór minden bizonnyal a képek közt szerepelne ő is meg az egész familiája.Sokkal valószinübb,hogy sok egyéb kinccsel s talán irásokkal együtt ezekkel fizetett azoknak,akik trónra segitették.Ezek közt a nagyágyú nem más ,mint VIII.Bonifác pápa,aki előszeretettel élt az ellenfelek kiátkozásával.Abban az időben ez hatásos fegyvernek bizonyult.Ha beigazolódik az időbetoldás a történelembe,akkór ebben az időben vitték nyugatra társzekerekkel az ugynevezett avar kincseket.

Az Apostoli Királyság titulusnak meg volt ugy a szellemi, mint az anyagi “aranyfedezete” Magyarországon,és ezt nem az Anjou dinasztia idejében kapta,hanem épp ekkór de facto vétetett el tőle.

Nagy a valószinüsége annak is,hogy Silvius Picolomini a későbbi II.Pius pápa az elhurcólt eredeti magyar irásokból vette az ihletet amikór a hunokról irt.

https://books.google.ro/books?id=4CZRAAAAcAAJ&pg=PT13&dq=toxus+rex+hungarorum+berchtoldi&hl=hu&sa=X&ei=FFGIU9aYFuie7AbMpoCgAw&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=toxus%20rex%20hungarorum%20berchtoldi&f=false

XVIII.old:Is licet suapte natura magna cuperet,augebat tamen ei fiduciam gladius Martis inventus,sacer apud Scytharum Reges semper habitus,qui sic repertus est,ut Priscus historicus tradit:Pastor quidam gregis,cum buculam claudicantem offendisset ,nec causam vulneris sciret,solicitus vestigia cruoris sequitur,ac sic ad gladium devenit,quem depascens herbas bucula incauta calcaverat,efossumque protinus ad Attilam defert,quo ille munere gratulatus,ut erat magnanimus,arbitratus,se mundi totius Dominum constitutum,et per Martis gladium potestatem sibi concessam esse belorum.—Lehet onmagában a nagy természet iránti sovárgás,de az ebben való bizalom a Mars kardjának megtalálásakór érett meg,a szkiták szokása szerint szent volt az a Király akinek ez a birtokába jut ,amint megirta Priszkosz történész:Egy csorda pásztor észrevette ,hogy egy borju sántit mivel valamiben megsértette a lábát,keresvén a baj okát megtalálta a kardot,amibe a láb megsérült,gyorsan kiásta a kardot és azt át adta Attilának,aki nagylelkű lévén gazdagon megjutalmazta ezért apásztórt,mert ugy vélte,hogy ezzel a világ urává lett és a Mars kardjának a birtokában megnyerheti a háborukat.

Valahól nagyon sántit a gót mese:

https://la.wikipedia.org/wiki/Theodericus_(rex_Ostrogothorum)

Ebben az áll,hogy Theodoricus Pannoniából származott,és innen megy a népével Itáliába ,akár a longobárdok.Persze itt az évszámok is eltérnek,meg az események is.Ha pedig elfogadnánk,hogy ez az idősebb Theodorikus fia,akkór meg nem származhat Pannoniából,mivelaz apja Tolozai.A lényeg az hogy Attila vissza követeli őt és a vele eltávozott harcosokat,mint szökevényeket. Piccolomininél a következő mondatot találjuk:Attila ergo et animo inclinatus et Gyzerici suasionibus motus,legatos in Italiam ad Valentinianum Principem mittit,Gothosque Romanis suspectos reddere nititur:dicit ergo se nihil contra Rempublicam habere,sed Theodoricum sibi inimicum esse,daturumque se Reipublice auxilium in quavis necessitate,si eum Romani seorsum Theoderico congredi patiantur.—Attila tehát saját indittatásból és Gyzericus kérésére mozdult,küldötteket menesztett Valentiniánuszhoz követelve a gót gyanus rómaiak kiadatását:ugymond semmi baja a római Köztársasággal,de Theodericus az ellensége,és minden szükséges segitséget megad a Köztársaságnak,ha elfogadják,hogy külön Theoderikusz ellen háborut indithasson.

Piccolomini az Attila által inditott nyugati hadjáratoknál átugrik a Tárnokvölgyi,meg a Kesmauri csatákon,és egyenesen a Katalaunumi ütközetről ir.

XIX.:Sangibanus alanorum rex metu futurorum perteritus Aurelianum Galliae civitatem et seipsum Attilae tradere pollicetur.Sed Theodericus atque Ecius id sentientes,ante adventum Attilae eandem urbem destruunt,suspectumque Sangibanum custodiunt,et inter suos auxiliares cum omni gente medium statuunt.Quibus cognitis,coepit Attila suis rebus dissidere,meditaroque fugam,sed consultis auspicibus,qui more suo nunc pecorum fibras,nunc quidam venas in abrasis ossibus intuentes,quamvis infaustum huius pugnam praetenderent,quia tamen summum hostium ductorem ex parte adversa casurum,relictaque victoria triumphum sua morte foedaturum praedicebant,sperat Attila mortem Ecii sibi repromitti ,qui suis motibus obviabat,quam etiam cum suo exitio affectabat,statuitque pugnare.—Sangibánus az alánok királya félve a jövőtől megigérte,hogy magát és Aurelianum galliai várost is megadja Attilának.De Teoderikus és Ecius ezt megtudván,még Attila érkezése elött lerombólták a várost Sangibánt őrizetbe vették,és a segitőit megfigyelés alatt tartották.Ezt megtudván Attila a visszavonulást latolgatta,de a jósokat megkérdezvén,akik szokás szerint az állatok beleiből és a kicsontozott inakból jósóltak,a csata szerencsétlen kimenetelét josólták,de ugyanakkór az ellenség vezéréneka halálát,akit Attila Eciusnak vélt,igy harcba bocsátkozott.

Sed Attila deturbatos milites in hunc modum hortabatur:Post victorias tantarum gentium,post edomitum Orbem,ineptum judicaverim,…Aggrediamur igitur hostem alacres.Audaciores sunt semper,qui bellum inferunt.Despicite dissonas gentes,indicium pavoris est,societate defendi.En ante impetum nostrum terroribus iam feruntur,excelsa querunt,tumulos capiunt,et fera poenitudine in campis inimicos efflagitant.-–Attila igy biztatta az összegyült sereget:E sok nép legyőzése után és a világ megzabolázása után itélkezni fogunk a balgák felett…Tehát sebesen rohanjuk meg az ellenséget.Azok a bátrak mindig akik vállalják a harcot.Vessétek meg a széthuzó népet,a gyávaság jele hogy nem tudják megvédeni társaikat.Már a rohamunk elött beléjük szált a félelem,felmagasztalást keresnek, temetőt kapnak,és kemény büntetést vonnak magukra ellenséges területeken.

Hát akkór ki is van itt ellenséges területen?A következő szövegben is az látszik,hogy itt Attila nem támadó,hanem védekező pozicióban van.Vagyis a szöveget egy olyan eseményről másólták ahól a király a saját otthonát védi.

Hic Theodericus Rex dum milites exhortans discurreret,in exercitu equo depulsus ,pedibusque suorum conculcatus,vitam matura senectute conclusit.Nonnulli dicunt,eum interfectum telo Andagis de parte Ostrogotarum,qui tunc Attila parebant.Atque sic praesagium vatis impletum est,quamvis Attila de Ecio intellexisset.Hinc Vesagothe relictis Alanis,Hunnos aggrediuntur,parumque abfuit,quin ipsum occiderent Attilam,sed ille furorem timens,in castra sese recepit,que plaustris erant vellata,parvoque et fragili munimento se tunc Attila tutare quaerebat,cui non poterant antea vallata murorum oppida resistere.Thorismundus autem Theoderici filius,qui cum Ecio cacumen collis invaserat,ratus se sua in agmina proficisci,nocte caeca in hostium carpenta ignarus incurrit,ubi fortiter dimicans,vulnere in caput recepto,ex equo praecipitatus est ,aegreque a suis morti ereptus,ac sic a praeliandi intentione destitit.Similiter et Ecius noctis confusione divisus ,cum inter hostes medios vagaretur,trepidus, ne quid incidisset adversi Gothis ,inquirens tandemque ad socia castra perveniens reliquum noctis scutorum defensione transegit.Postera die luce orta cum plenos cadaveribus campos aspicerent,nec audere Hunnos erumpere,suam arbitrantur esse victoriam,scientes Attilam non nisi magna clade confusum detrectare certamen:ille contra cum nihil ageret,ne prostratus videretur armis,tubisque canebat,incensionemque minebatur,sic victores suos territabat inclusus.At Gothi Romanique ut rem agnoscunt,quid agant,consulunt,votorumque summa visa est,obsidione illum premere,qui annonae fatigabatur inopia,nam castra ipsa expugnare arduum erat,tot sagittariorum turmis communita.Ipse autem Attila,ubi se clausum videt,piram struxit ex fellis equorum,ut si hostes supervenirent,igne inmisso in eam se praecipitaret,ne ullus quisquam eius vulnere laetaretur,aut in potestatem hostium tantarum gentium Dominus perveniret.Verum dum obsidio paratur,querunt Vesegothe Regum suum miranturque,tanta in felicitate non comparere ductorem,cumque diutius explorantur,inter densissima hostium cadavera cum reperiunt,ac tantis honoribus inimicis spectantibus auferunt,honorificeque,ut maiestatem decebat Regiam sepeliunt.Ex hinc Thorismundus,quo pacto patris mortem ulciscatur,ex Ecio,qui consilio atque aetate praeibat,querit,ille timet,ne Hunnis funditus interemptis Gothi Romanum vastarent Imperium,ut qui hoste vacarent,nec fidem servare novissent,adolescenti suadet,ut proprias sedes repetat,paternumque regnum arripiat,priusquam Germani,paternis susceptis opibus,diadema suscipiant,ac post et graviter et impie cum suis pugnare pro regno cogatur.Sequitur consilium adolescens non tam ut Ecio morem gerat,quam ut sibi consulat,relictisque Hunnis in Galliam pergit.In hoc tam funesto bello ex utraque parte caesi sunt centum sexaginta quinque millia hominum,exceptis quindecim millibus Gepidarum et Francorum,qui ante congressionem publicam noctu se occurentes mutuis concidere vulneribus,Francis pro Romanorum,Gepidis pro Hunnorum parte pugnantibus.Attila etsi Gothorum discessum perceperat,fraudem tamen timens,aliquamdiu se intra castra continuit,sed uti hostium absentiam longa silentia secuta sunt,mentem eregit,rursusque victoriam sperat,et in antiqua facta recolligit animum.Torismundus patre mortuo in campis statim Catelaunicis,ubi pugnaverat,Regiae majestatis insignia suscipit,ac Tholosam proficiscitur,ubi quanquam Fratrum turba fortiter esset,sic tamen initia sua moderatus est ut nullum repererit de successione regni certamen.—Ekkór Theodericus Király miközben a katonáinak bátoritó beszédet tartott,hirtelen leesett a lováról,és a sajátjai taposták el,igy öregség elött befejezte életét.Nem kevesen állitják azonban,hogy az osztrogót Andagis fegyvere által vesztette volna életét,aki Attilát védte.Igy teljesedett be a jövendőmondók jóslata,amit Attila Éciuszra értett.Ez után a Vizigótok(akik az alánok megfigyelésével voltak megbizva)elhagyták az Alánokat és a Hunok ellen indultak,csak kicsin mulott hogy nem őlték meg Attilát,aki félve ezek haragjától,a táborába menekűlt,tábórba mely szekerekkel volt körűlvéve,szegényes és törékeny erőditmény, amely akkór Attilát volt hivatott megvédeni,akinek az elött nem tudott ellenálni a falakkal körülvett erőditmény.Toriszmundusz pedig Teoderikusz fia aki Éciusszal megrohamozta a domb tetőt éjszaka a vak sötétben az ellenség szekeribe botlott ahól kemény hadakozás közben a fején sebet kapott,a lováról leesve,az övéi mentették ki.Ugyanigy tévelygett a sötétben az ellenség között Éciusz is félve nehogy ellenséges gótókkal találkozzon, aztán az éjszaka elteltével a pajzsok védelme alá húzódott.A következő nap amikór megvilágosodott a környék, a rengeteg holtest látványa tárult a szem elé.Mivel nem hallották a Hunok mozgását, igy azt hitték övék a győzelem tudva,hogy nem csak Attila nagy vesztesége, hanem a zürzavar vetett véget a harcnak:aztán a kürtök harsogtak,tűz fenyegetett,igy a bezártak rettegésben tartották a győzteseket.Amikór a gótok és a rómaiak felismerték a helyzetet,tanácskoztak és eldöntötték,hogy vesztegzár alá helyezik a tábort,tudva hogy élelemhiányban vannak,de a tábór magaslaton állt és a nyilászok tórnyaival megerősitve.Maga Attila amikór bezárva látta magát lóbőrökből máglyát rakatott hogy ha az ellenség rá tőr beleveti magát nehogy élve az ellenség kezébe kerüljön ennyi nemzet Ura.Az ostrom előkészitése alatt a vizigótok csodálatos módon siratták a királyukat akit sok keresés után a legsürübb tetemek közt találtak meg,sőt nagyon sok méltóságot az ellenség soraiból,kiket tisztességesen eltemettek. Ecius,aki tanácsadásban és kórban meghaladta a többieket.Azt kérte(félve attól,hogy miután a Hunnok ki lettek irtva,a gótok megtámadják a Római birodalmat,mert az idegen kóborlók megbizhatatlanok,) a fiataloktól,hogy menjenek vissza a szülőföldjükre és foglalják el királyi örökségüket,mielött ezt megtennék az otthon maradt testvéreik,nehogy aztán ezekkel harcólniuk kelljen.A tanácskozás után a fiatalok nem ugy ahogy Écius akarta,hanem a saját akaratuk szerint otthagyták a Hunnokat és haza mentek Galliába.Ezekben a gyászos harcokban mindkét részről százhatvanötezer ember pusztult el,az ötvenezer Gepida és Frankon kivűl,akik a nagy ütközet elött csaptak össze,a Gepidák a Hunnok oldalán,a Frankok a Rómaiakoldalán.Attila amikór észre vette a gótok távozását,elöbb csapdát sejtve még várt egy pár napig,aztán látva hogy hosszúidőn keresztűl az ellenség nem jelentkezik,ujra remélni kezdte a győzelmet és vissza nyerte régi lelki állapotát.Toriszmundusz miután apja életét vesztette a Katalaunumi csatában,elnyerte a királyi méltóságot és elindult Tolozába,ahól a testvérei serege várta,de köszönhetően a fegyelmezett természetének nem kerűlt sór utódlási harcokra.

Ez után mintha Ecius is eltünt volna a római seregekkel együtt,szabad utat engedve Attilának Itália felé,aminek a kirablása után egészségesen haza távozik,ahól a nász éjszakáján éri a halál.

XXVII.Attila halála után megindul a harc a fiai között a tronöröklésért,de ebbe a harcba beszáll Ardarikus(Aladár?)is aki a gepidák fejedelme.A Nedad folyó melletti csatában elesik Attila nagyobbik fia Ellák,a többi fiu elmenekül a Fekete(Pontici) tenger partjára.Egyedüli gyöztesnek Ardarikus kerül ki.

Az irásel ején Silvius Piccolomini azt állitja,hogy Leonardus Aretinus és Jordanes irásaiból vette az ihletet.Ha azonban elolvassuk Jordánes Getikáját,azt látjuk,hogy Piccolomini szinte szóról-szóra “másolt” ki ebből.De ha már meg volt irva a történet,mire volt jó ez a plagizálás? De az is lehet,hogy ez volt az eredeti,és Jordanes akiből aztán Jornandest csináltak,hogy jobban hajazzon az antiquitáshoz Piccolomini irása alapján compilálta a Getikát .Ezt abból lehet kikövetkeztetni,hogy a Jordanes Getikája sokkal bővebb.Mi értelme lett volna egy megirt nagy terjedelmű mű után irni egy kisméretű művecskét ugyanarról a témáról,amelyben plagizál és az irásának ezt a cimet adja:Aeneae Sylvii historia gotorum(Aeneas Silviusz a gótok története).Igy ha nem ő az eredeti szerző,akkór bűntettet követett el.Vagy pápáknak ez megengedett?

 

 

 

 

A krisztusi doktrina

üdvözlégy

Ha a fény nem képes a sötétségen felülkerekedni,akkór ennek a világnak vége.Hit, hüség, szeretet,mind csalóka káprázat ha hiányzik az ész.Az ész az egyetlen eszköz amivel urrá lehet lenni a sötétségen.Az Észből ered a gondolat,ami az IGÉBEN ölt testet.
https://books.google.ro/books?id=7PlFAAAAcAAJ&pg=PA585&dq=nebros+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=ICDCVJC0C-f5ywPmrYCIBg&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=nebros%20scytharum&f=false

44.old.:In principio erat Verbum et verbum erat apud Deum,et Deus erat verbum.Omnia per ipsum facta sunt,et sine ipso factum est nihil,quod factum est.Et insuper scire,que Deus semper existens,principioque carens ,et secula praecedens.—Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala.Minden ő általa lett és nélküle semmi.Ezenfelül tudni kell hogy az Isten öröktől fogva létezik, nincs kezdete és az idők elött létezett.

45.old.:Minime vero mirari oportet,non dudum antea ita ut nunc,omnibus hominibus et gentibus CHRISTUM innotuisse.Doctrina enim CHRISTI omnium consumatissima,atque perfectissima,omnique sapientiae et virturtis genere absolutissima .—Kevésbé sem kell azon csodálkozni,hogy ugy a multban mint most is, az embereknek és a nemzeteknek tudomásuk van Krisztusról.Mert a krisztusi doktrina(tanitás) a leg komplexebb és a leg tökéletesebb,minden bölcsességnek és virtusnak az abszolut forrása.

Megjegyzem,hogy ez igy is volt addig, amig nem higitották fel olyan elemekkel,melyek bizonyos népcsoportok érdekeit szolgálták.A krisztusi tanitás lényege:Ne tedd másnak azt amit nem szeretnéd,hogy más neked tegyen és csak azt tedd másnak,amit szeretnéd,hogy más neked tegye.Ezt ugy is meglehet fogalmazni,hogy élni és élni hagyni.Ez a gondolkodásmód nem 2ooo éve jelent meg,de lehet,hogy több ezer évvel ezelött divatban volt.Ezt hivták aranykórnak,amikor nem voltak háboruk,amikor sem egyének,sem népcsoportok nem törekedtek a dominanciára.Csak is egy ilyen békés környezetben lehetett elvégezni azt a bonyolult és hosszas munkát,ami a növények nemesitését illeti.Rá lehet fogni,hogy a számtalan konyhakerti zöldséget és az édes gyümölcsöket az Isten egy kéz csettintéssel teremtette,de akkór hogy magyarázzuk meg azt,hogy mindezen hasznos gabona,zöldség meg gyümölcs fajtáknak van egy vad, kevésbé használható változata? Vagy ugy képzeljük,hogy az Isten is ugy gondolkozott mint az indián varázsló:jó embernek jó orvosság,rosz embernek rosz orvosság ? Könnyebb elhinni azt,hogy mindezt istenemberek végezték el.A Krisztusisten Emberisten.Aki a krisztusi tanitást követi Krisztussá,vagyis Isten fiává válhat.Ez az Isten az univerzális Jó Isten,nem pedig egy törzsi hatalmára féltékeny bosszuálló isten mint amilyent az Ó testamentum ábrázól.

Amikor elszaporodtak a dominanciára szakosodott népcsoportok,ezek uj tanokat gyártottak,amelyek igazolni próbálták a bűnös cselekedeteiket.Kitalálták a hitet és a hűséget egy kegyetlen zsarnok Isten iránt,mint jogalapot.Az embert megfosztották minden érdemtől és dicsérettől,amit átruháztak egy olyan képzeletbeli Istenre,aki egy csetintéssel megteremtette a világot,Igy hazudták el bizonyos békés népek évezredes munkáját , eltulajdonitva e munka gyümölcsét.Még ha el is ismerték ezen békés emberek munkáját a létező anyagi javak előállitásában,mindezt csak is a saját Istenük akaratának tulajdonitották,aki a hit és hűség fejébe  a már létező javakat, majd nekik adja,és nem annak aki megdolgozott érte.

Miután az aranykór véget ért,és a rablásra berendezkedett népek tulsulyba kerültek,de amint fennebb olvastuk,hogy a Krisztus név és krisztusi tanok még nagyon élénken megvoltak az emberek tudatában,ezt valahogy semlegesiteni kellett,és az uj Istenhithez kellett igazitani.Ekkor dolgozták ki a Jézus Krisztus történetet.Régi irásokból látszik,hogy nem egy valódi megtörtént esetről van szó,hanem egy olyan szcenárióról,amit az idő folyamán módositgattak.Az ilyen könyveket mint ami a linken megadott, utólag vagy megsemmisitették,vagy elrejtették,mivel itt még nem volt tökéletesitve a hamisitás.Az eredeti irásokat vagy megsemmisitették,vagy megsemmisültek ugy,hogy már nem másolták át az eredeti formában,és az idő vas foga tette a dolgát.

Az alább leirtakat már nem találjuk meg a bibliában,ott már szépitgettek

55.old:Ut vero infans á lacte materno iam abhorruit et mammam attingere noluit,promissionem mater adimplet:et in templum ascendens iuxta votum eam DEO consecrat,tertium iam tum aetatis agentem annum.Et sacerdotes quidem tum eam tanquam sanctius quoddam donarium suscepere et puellam in sacrario fovendam esse duxere,ad antiqui illius Samuelis similitudinem.Itaque illa ut res divina,intacta et sacrosancta in templi sanctiore loco et adytis ipsis vivebat.Postquam autem adolevit,consilium sacerdotes agitarunt,quid de ea statuerent,ne in sacrum eius corpus admittere quisquem viderentur.Sacrilegium namque prorsus se commissuros putabant,si viro eam coniugerent,atque in servitutem coniugalis legis redigerent,que semel DEO dicata est.E diverso autem puellam eo aetatis flore in sacratiore templo versari,nec permissum lege putabant nec rem satis honestam et decoram esse videbant.Saepe itaque et multum re deliberata,divinitus eis per inspirationem ostendit,ut eam alicui,qui ad templum sedulo esset,sponsae nomine commiterent.Eum vero talem esse debere,cui recte virginitatis custodia demandaretur.Porro non alius ipso Iosepho visus est esse magis idoneus,ad solorum sponsalium coniunctionem contrahendam:quippe qui propinquitate generis eam contigeret,(eiusdem enim tribus erant) insuper vero et senio et honestate morum iampridem bonae fidei existimationem consecutus esset.—Amidön a gyereket már eltanácsolták az anyatejtől,és a gyerek már nem akarta érinteni az emlőt,beteljesedett az anya fogadalma:és felmenvén a templomba a fogadalomnak megfelelően a gyereket Istennek ajánlotta,amikor a három évet betöltötte.És a papok felvették mint egy szent ajándékot,és a lánykát a sekrestye melegébe vitték akárcsak egykór Sámuelt.Igy mint isteni érintetlen szent a templom szent helyeiben sőt a szentélyben élt.Miután pedig éretté serdült a papok tanácsa összeült megtárgyalni a helyzetét,hogy ne engedtessék meg bárkinek a szent testének a megtekintése.(Itt meg kell jegyezni,hogy azok a nők,akik ilyen templomokban nevelkedtek görögöknél,általában a nemi életbe való beavatást voltak hivatottak elvégezni).Egyenesen szentségtörésnek itélték férfival való egyesülését,valamint a házasság kötelékébe való vissza adását,hamár egyszer Istennek volt felajánlva.Másfelől ebben a virágzó kórban a lányt a szent templomban tartani, sem a törvény,sem a tisztesség nem teszi lehetővé.A sok tanácskozás után a szentlélek ihletet adott nekik,hogy valakinek,aki szorgalmasan jár a templomba ahhoz jegyeztessék el.De ettől megkövetelték,hogy a lány szüzességét megörizze.Aztán nem mást mint magát Jozsefet találták a leg megfelelőbbnek a vigasztaló eljegyzésre és házasságra:mivel közeli rokonságban is voltak(ugyanis ugyanabból a törzsből valók),ezenfelűl meg idős, tisztességes,erkölcsös és a hitbéli dolgok tekintetében már elöbb felfigyeltek rá.

Epiphan szerint:Iosephus senex admodum fuit,octuaginta plus minus natus annos,et sex ex priore coniuge habuit libros.—Jozsef már jó öreg volt,nyolcvan év körüli,és hat gyereke volt az elötti házasságából.

95.:Joseph faber ex uxore sua Salome(que quidem filia fuit Aggaei,fratris Zachariae prophetae,eiusdemque Iohanis baptistae patris:Zacharias vero et Aggaeus filij erantBarachiae sacerdotis) quatuor susceptis filios,Iacobum ,Simeonem,Iudam,et Iosen:et item filias duas Esther et Thamar.Ita ut Salome ipsa et Ioannes baptista duorum fratrum liberi fuerint.Etenim Zacharia filius quidem est Barachiae patrus autem iohannis. Similiter et Aggaei frater quidem Zachariae patrus autem Salome,Iosephi coniugis.Salomen porro dico,non illam in Bethleem obstetricem( illa enim Bethleemitica,consobrina Elisabethae erat et item sanctae virginis Mariae ut hoc sacrum Lucae Evangelium indicat). Siquidem tres fuere sorores Bethleemiticae ,filiae Matthan sacerdotis,et Mariae coniugis eius,sub Cleopatrae et Cosoparis Persae regno,ante Herodis Antipatri filij regnum.Primae Mariae,secundae Sobae ,tertiae Annae nomen erat.Nupsit prima in Bethleem Maria,et peperit Salomem obstetricem.Nupsit quoque secunda itidem in Bethleem Sobae,et genuit Elisabetham.Nupsit postremo et tertia Anna in terra Gallilea,et protulit Mariam Dei genetricem ex qua nobis exortus est CHRISTUS ipsa veritas —Jozsef  mesternek Salométol(aki Agga lánya volt,aki Zakariás proféta testvére,aki keresztelő János apja:Zakariás pedig és Agga Barachia papnak a fiai) született négy fia Jákob,Simeon,Juda és Josea és két lánya Eszter és Tamara.Igy ez a Salome és keresztelő János két testvér gyerekei voltak.Mert Zakariás Barachia fia volt és János apja,ugyan igy Aggai Zakariás testvére és Salome apja,aki Jozsef felesége.De nem Betlehemi bábasszony Salomérol van szó(mert a bethlehemi rokonságban volt Erzsébettel és szent szűz Máriával amint a Lukács evangéliumában olvashatjuk.Három Betlehemi nővér volt,kik Máthán pap és felesége Maria gyerekei,Kleopatra és a perzsa Kosoparis uralkodása alatt,Herodes Antipatros fia uralkodása elött.Az első a Máriáé,a második Sobáé,a harmadik Annáé.Feleségül vette az elsőt Máriát Bethlehemben és született tőle Salome a bábaasszony,feleségűl vette a másodikat Sobát ugyancsak Bethlehemben akitől született Erzsébet,feleségül vette a harmadikat Annát Gallilea földjén,akitől született Mária Isten anyja akitől született nekünk a Krisztus maga az igazság.

Ezek szerint, Máthánnak három felesége volt,akik közül az utolsó Anna.Ekkór már Máthán Galileába költözött és nevet is változtatott,mivel Mária apját Ioachimnak hivták.Ugy tünik,hogy a férfiak majdnem kétszer hosszabb ideig éltek mint a nők.

94.old:Ceterum tempus omne á nativitate CHRISTI usque ad Dei genitricis migrationem,annos fuisse dicit quadraginta quator.Totius autem vite eius annos quinquagintanovem.—Krisztus születésétől Mária haláláig 44 év telt el.Egész élete hossza 59 év volt.Vagyis 15 éves korában szült.

Itaque in Nazareth cum Iosepho domicilium illa habens,ab archangelo Gabriele laetum accipit nuncium:Ave, dicente,gratia plena,Dominus tecum.Et simul cum ea ipsa voce intransibiliter eternum et anteseculare VERBUM DEI descendit,et conditionem naturamque nostram,(inenarrabili naturamque superante modo subit,supra mentis intelligentieque nostrae captum,massae et fermento humano miytum atque temperatum).—Tehát amint Názáretben Jozseffel lakott,Gábriel arkangyaltól örömhirt kapott:Üdvözlégy,az Ur van te veled.És ezzel a szózattal együtt a változatlan örök és idők elötti Isten Igéje leszállt és a mi természeti körülményeinkben testet öltött.

Itt egy olyan esettel állunk szemben ami zsidóknál nem volt szokásban,tudnillik nők nem szolgálhattak templomban,és egyedüli eset amikor Istennek felajánlott leány gyermek a templomban papok közt nevelkedne.Ellenben szokásban volt ez rómaiaknál és görögöknél,ezért gyanitani lehet,hogy innet vették a sztoryhoz az ötletet.A sok ellentmondást elkerülendő,ezt a történetet teljesen mellőzték a bibliából.

Ezt a történetet egy olyan erkölcsében megromlott papság szerkeszthette,akiket a hatalom teljesen elvakitott.Azt tudjuk,hogy VI.Sándor pápa idejében normálisnak számitott,hogy egy pap kénye kedve szerint elcsábithatta bárkinek a jegyesét vagy feleségét.Sándor pápának egy ilyen kapcsolatból született Lukrécia nevű lánya a Vatikánban élt.A rossz nyelvek azt mesélték,hogy a Borgiák olyan heves vérüek voltak,hogy nem tudtak kielégülni rendesen csak egymásközt.Igy amikór a Vatikánban megjelent egy ujszülött,akit Nárcisznak kereszteltek,mindenki azt gyanitotta,hogy ez Sándor és Lukrécia,vagy Cezare és Lukrécia közös gyereke:”Borgia roman einer familie von Klaubund”Phaidon verlag.Wien 1932.87.oldal.

A történet sok szempontból is szembe megy az erkölccsel,habár a hatalom annyira korumpálta a mai ember erkölcsi magatartását,hogy a legtöbb embernek fel sem tünik hogy itt nincs minden rendben.A bibliában és a megfilmesitett változatokban Jozsef egyáltalán nem az az inpotens aggastyán,aki önként elvállalja a magasztos feladatot.Sőt annyira féltékeny,hogy már el akarja bocsátani a menyasszonyát,amit csak Gábriel arkangyal közbelépése tud megakadályozni.Amilyen összefércelt a story,épp olyan felületes az égiek hozzáállása.Egy ilyen világméretű esemény kivitelezését,ha a mindenható minenttudó égiek irányitanak,akkór zökkenőmentesen és botrány keltés nélkűl kellett volna végbemenjen.Ez a történet ugy tünik,hogy inkább az akkóri papok erkölcsi magatartását hivatott igazólni,amikor bárkinek a jegyesét büntetlenűl birtokba vehették.

Ha valódi történelmi személy lett volna,akinek az életutja az égiek figyelemközpontjában volt,akkór nem lenne akkora homály a születése és a fellépése közötti időszakban.A közel 3o év alatt Egyetlen momentumot közölnek,amikór a szülei a templomban találják meg papok társaságában.Ezt nem lehet a család szerény helyzetének tulajdonitani,mivel amint a fenti szövegekből kiderűl,a rokonságnan papok sőt egy próféta is szerepel.Egyetlen magyarázat a 3o év eseményeinek hiányára az,hogy ezek nem is léteztek.

Azalábbi linkentalálható képsorozat,valójában a kereszténység történetét mutatja be képi formában,amikór a legtöbb ember elött ismeretlen volt azirás.Itt a történet a Nagy boldog asszonnyal kezdődik.A jézusi történetet latin művelségű papok találták ki.Latinul a máre nagyot jelent,tehát a Mária nevet is a Nagy(asszonyról) kreálták.Ahogy a fenti idézetekben a Máthán esete is mutatja,a tehetősebb férfiaknak több feleségük volt,akik közűl az elsőt Nagyasszonynak hivták.Ezért volt a Máthán első feleségének a neve Mária.A régi időkben a neveknek mindig jelentése volt.

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/0009?page_query=69v&navmode=struct&action=pagesearch&sid=037d28d2107f951343cf6cd66d20c32d

Távol áll tőlem hogy még nagyobb megosztást provokáljak a keresztények között,de amig nem találjuk meg a kereszténység igazi szilárd és kikezdhetetlen alapjait,addig az iszlám térhóditását nem lehet megállitani.Egyedűl a krisztusi tan hirdeti a szabadságot és az egyenlőséget nemzetek és nemek között.Az Ótestamentumi és az Iszlám által elképzelt Isten egy rabszolga társadalmat hivatott tovább éltetni.