fabsanyo

Gondolatok

A kostanci zsinat

Képtalálat a következőre: „a konstanzi zsinat”
http://digitool.bibnat.ro/R/UU4S689XIEG65AEDNP764TUJVPXPAE3R1GUMAULBC3VMGRR9RR-01105?func=collections-result&collection_id=1246

A könyvet német nyelven irta a 15.században, olyas valaki aki szemmel kisérte az eseményeket.A könyv a Battyáneumhoz tartozik,a digitális változathoz ugy lehet hozzáférni,hogy az ablak balsarkában rákattintunk a cautare szóra,majd a XVI.századi könyvekre.

Tudni való,hogy Zsigmond király a Nikopoli csata után egy kerek évet bolyongott ismeretlen helyeken,amig végre hazavergődött.Ha figyelembe vesszük a tényt,hogy a Konstanci zsinaton az első hegedüsök a közelkeleti patriárchák voltak,akkór sejteni lehet,hogy hól moshatták át az agyát,eufemisztikusan szólva,hól érzékenyithették,hogy megpróbálja a globalizációt a vallás terén.

2o.old..Die selben englischen hetten vor dem Concilio zum Costannz kein nation,wann das si gehorchten under die nation Germani und ward ihn die nation erst zum Costanz gegeben als man das hinach findet.—A kostanci zsinat elött az angolok nem képeztek nemzetet,ugyanis ők a germán nemzethez tartoztak,és a nemzeti titulust csak a Costanci zsinat után kapták,ahogy itt találjuk.

Ez egy megdöbbentő kijelentés,de ha a nemzet fogalmát a nyelvhez kötjük,akkór tudni kell,hogy ebben az időben egy skót paraszt szókincse 3oo szóból állott.Ha azt is figyelembe vesszük,hogy a Sakespeare nyelve nem a mai angól nyelv,akkór biztos hogy ebben a kórban nem volt kialakulva a mai angól nyelv,igy a nemzet sem.Ha Zsigmondnak szüksége volt szavazatokra a pápa választáshoz,akkor nemzetet csinált az angólból,ugyanis csak azon népek biborosai választhattak,akik nemzetet alkottak.Ilyen volt az Olasz(Lámpárt),a Germán, a Francia,a Spanyol és utolsónak az Angól.

52.old.Indem selben Sessio wurdent Bapst Gregorius Cardinal wieder zu Cardinelen gemacht.Inn dem selben Concilium ward declarirt das Pfaffheit(patriarchen,Cardinele,erzboscöfe,Bisch.und prelaten)solten zu Constanz bleiben bis das es ein end nahm bei dem fluche ewiger verdammnis und bei beraubung ihrer pfrunden.-–Ebben a szesszióban degradálták le Gergely pápát ismét biborossá.Ezen zsinaton kijelentették,hogy a papság(patriárchák,biborosok stb.)nem hagyhatják el az ülést addig mig nem hoznak döntést az eretnekek(Husziták) kiátkozásáról és a vagyonuk elkobzásáról.

Gyors itélettel máglyán égetik meg Husz Jánost (Heresi archa).Állandó keresztes kőrmenetek a városban az Antiochiai János patriárcha vezetésével, a mesterek és az Auditorok aszisztálásával.1416 Január. levelek érkeznek a királyoktól és hercegektől,melyben megtagadják az engedelmességet Benedek pápa iránt.

61.old.:An dem zinstag (vor eingehendem Brachmonat) indem Mayen Anno Domini MCCCCXVI so ward ein sessio und ward besandt Mayster Hieronimus und als er vormals auff den sint kommen was das er abstehen wolt seins kezzers glaubens inn der sessio so antwurtet er hett uppigchlichen geschworen das er den glauben nit mer halten wolt unnd flüchtet ihm selbst darumb das er es vormals zu drei maln verschworen het und sprach offentlich, er wolt halten den glauben so Meyster Huss geglaubt hett und wer auch der Huss und Mayster Johann Wiklis gütt leüt gewesween unnd also ward er von ganzem Gemeindem Concilio für ein ketzer verteilt und gab man in dem weltlichen gericht und namen in Graff Eberhart von Nellenburg Graff Hanns von Lupfen die stathalter des Concilio warent von des Künigs wegen Künrad Mangold oberer burgenmeister und heinrich Gunterschweiler under burgermeister und man furt ihn aus mit vil gewapneten mannen und ritten die vier vor ihm und hinder ihm bis an die Stadt so der Huss verbrandt ward so ward er auch verbrandt…—1416-ban eretnekséggel és boszorkánysággal vádolják meg Hieronimust.Mivel kitart a Husz János és Wikli által képviselt hit mellett,ezért őt is máglyán megégetik.Képtalálat a következőre: „hieronymus bohemus”
Valószinű,hogy ennek a Hierinimus Bohemusnak a tanitásait datálták vissza a IV századba.A Krisztus gyilkosai a ruháin osztoztak,ezek pedig a Hieronimus tanitásain.De az is lehet,hogy Hieronimus Mester csak Husz János fantomképe és a Hieronimus(Jeromos) elmélkedéseit valójában Husz irta.Mert az irányzat követőit nem Hieronimitáknak,hanem huszitáknak nevezték,vozont Husznak az irásai eltüntek.Ezt a könyvet a 16 században kompilálták 15 századi szerző irásából,a kompilátor bevallja a könyv elején,hogy meghagyta a régi szavakat csak azért,hogy jobban szemléltesse a kór szellemét.Ez azonban nem zárja ki a hamisitást,tudván az akkori nyomást a jezsuiták részéről.

https://books.google.ro/books?id=d1tmAAAAcAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&dq=ghazari+hunni+fidem&source=bl&ots=Qyx9PNcP3j&sig=U50a0O76ux9h1B5w51aRv4VJUug&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi8sZW_4KnZAhXGI1AKHdpBB1M4ChDoAQgqMAE#v=onepage&q=ghazari%20hunni%20fidem&f=false 126.old.:Jagelloque Princeps cum fratribus octo baptizatus misit ad Urbanum papam qui nomine omnium illi obedientiam polliceretur,et in Christi cultu per eas oras propagando multum studij posuit Hieronimus Bohemus monachus anno milesimo quadringesimo decimo quinto,Aenea Silvio teste.—Jagello herceg nyolc megkeresztelkedett testvérét küldi Urbánus pápához akik mindannyiuk nevében biztositották őt az engedelmességükről,kiknek szájuk által terjedt Hieronimus Bohemus sok tanitása ezer négyszáz tizenötben Aenea Silvio tanusága szerint.

65.old:Am sant Felix und sant Regula tag inn der nacht starb der Kamer Auditor und ward begraben zu dem Thum darnach an der mitwochen hett man ihm ein opffer.—Szent Félix és Szent Régula nap éjszakáján meghalt a kamara Auditor,akinek a temetésén áldozatot mutattak be.

Megjegyzendő,hogy áldozat bemutatás a halott részére afrikai szokás.

71.Darnach het ein Erzbischof von Tennmark mess und inn der mes ward sie auf den Altar gesetzt in ihren namen ein michelpild silbrin und verhült als ein Haupt und Brust und zu einem heiligen gemachet mit rechter urtheil von Gemainem einhelligen spruch des Concilis mit geschwornen aiden als vorgeschrieben ist Und nahm der Erzbischof der die mess hett dass bild und gab damit den segen und hub an mit lauter Stimme zu singen:Ecce nova proles data est..Darnach da sang man:Te deum laudamus.—Egy dániai biboros aki a misét cereblálta,egy ezüstből készűlt szobrot helyezett az oltárra,(ez egy gyerek mellszobrára hasonlitott)ezt szentnek nyilvánitotta és ezzel osztván az áldást fennhangon énekelte:Ime az uj gyermek aki nektek adatott.Ez után mindenki énekelte a Te Deum laudamust.

Amint láthatjuk,a vatikáni karácsonyi szentmisén ez a gyermek,már nem csak mell és fej,hanem egy meglett kisded.

8o.Am freitag ward sessio und schwurend all des ersten der Künig ,all Cardinal,Patriarch,Erzbischoff,Bischoff,alle botschaften für ihr herrn eins zusein und keinen Bapst zu hulden dann der zu Constanz von dem Concilio erwolt wurde und leutet man aber dreimal Laudes.—Pénteken Szessziót tartottak ahól elöbb a király esküdött,aztán a biborosok,a patriárchák,püspökök ,küldöttek,hogy egységben az urukkal(Zsigmond király),nem hódolnak meg egy pápának sem,csak amelyiket a zsinaton fogják választani.

8o old.In der Session ward Bapst Benedict Petrus de Luna zu nichten gemacht und für eine Kezzer verteilet und vurden all Glocken geleut.Und hiss der Künig nach imbiss sein pusauner durch die Stadt pusaunen und warent dazu gegen all die mit gwalt die dem Bapst hieltent und wurden die absolvirt die in vormals gehalten hetten und was zugegen unser herr Künig …—Ebben a szesszióban Benedek pápát(Petrus de luna) semmisnek és boszorkánynak nyilvánitották,ami után megkongatták a harangokat.Ebéd után a király megfuvatta a harsonákat a városban és összeszedték mindazokat akik kiálltak a pápa mellett.

Ugyanigy jártak el XXIII.János pápa hiveivel is.Magát a pápát is elfogták és bőrtönbe zárták.

91.old.An dem zinstag so hetten die andern Erzbishoff und all Geistlichen pfaffen ein gesungen Mess von dem Heiligen Geist und gingend darnach mit dem Kreuz von dem Münster bis zu dem Kauffhaus zu dem Conclavi und wartet ihr unsehr herr Künig und all weltlich fürsten vor die Rathaus und namend da von dem Patriarchen Antioceni de segen und gingend da dannen …—Másnap a püspökök és papok egy énekes misét tartottak a szentlélek tiszteletére,ami után a kereszttel körmenetet tartottak a Münstertől a Kereskedők házáig és itt várták őket a Király és a világi hercegek,ahól az antiochiai pátriárcha megáldotta őket…
Auff dem selben Sant Martins tag nach dem Creuzgang zwischen der zehenden und eylften stund da ward da ward zu Bapst erwollet Bapst dominus Otto de Columna…—Ugyanazon szent Márton napján a körmenet után tiz és tizenegy óra között meg lett választva Otto de Columna mint V. Márton pápa.

99.old.:Darnach rittend die Cardinal ye zwen und zwen der was zwen und zwenzig.Danach drey Patriarchen darnach unser heyliger vatter der Bapst und rit unverdect das ihn aller menigklichen sahe und fürte ihn unser herr der Künig zu fus bey dem zaum und ein tremel inn der hand und wart dem volckt und zu der andern seyten der Marggraff von Brandenburg als dann vorhin auch benennet ist,und rittend fast gemahlichen von dem grossen hoff abher bis für sant Stefan und da dannen an den oberenm marckte. Und da unser heyliger vatter der Bapst kame für das Haus genant zu dem Schlegel so kam die Jüdischheit zu Constanz ihm entgegen mit vil grossen brinnenden kerzen und hetten all ihr habit an als sy inn ihrem langen tag stehend ,und trugen die Zehen gebote in einem roten samatin tuch und under einer himeltzen das was ein guldin tuch und sungend fast in Hebraisch und knieten all nider und buttend ihm die zehen gebot und batend in sy zubesteten, als sie von andern Bapsten herkommen waren da empfienge er die gebot nit, aber unser herr der Künig empfieng sie und sprach: Moses gebot weren recht und gut ,aber sy wolten die nit rechrt verstehen.So redet der Bapst etwas das ich nit verstehen kund und zu dem letzten hort ich das der Bapst also sprach:Omnipotens deus,aufferat velamen ab oculis vestris ut possitis videre lumen aeterne vitae.—Ez után a biborosok kettesével lóháton huszonketten.Utánuk három pátriárcha és szentatyánk a pápa,aki fedetlen lovagolt,hogy az egész tömeg láthassa.A lóvát kantáránál fogva vezette a király gyalog,egyik oldalán egy testőr a nép távoltartására,a másik oldalán a Brandemburgi őrgrof és igy meneteltek a nagy udvartól a Szent István bazilikáig,ahonnan a felső piactérig.És amikor a szent atya a Pápa a Kalapácsnak nevezett házhoz ért,szembe jött vele a Kostanci zsidóság,sok nagy égő gyertyával a kezükben és egy aranyozott kendőbe fogva a tizparancsolatot tartva,zsidó nyelven énekeltek,térdre borultak és felmutatták a pápának a Tizparancsolataot,kérve őt,hogy hagyja jóvá,de mivel ez egy másik pápától való volt,ezért nem fogadta el ezt a Tizparancsolatot,a király azonban elfogadta és a következőt mondta:Mózes törvényei jók és igazak,csak ti nem akartátok őket helyesen megérteni.Ekkor a pápa valamit mondott,amit én nem értettem,csak az utolsó mondatát:A mindenható Isten felemelte a leplet a szemeitek elől,hogy láthassátok az örökélet világosságát.

No csak nó,a király jártasabb vallási ügyekben mint a pápa? Tehát  Mózes törvbényei jók,csak rosszúl értelmezték.De kik is azok a “ti”akik nem akarták helyesen értelmezni?Szerintem ugy a zsidók ,mint a katolikusok,mert ez a mondat felűlirta a pápa akaratát.Vagyis Zsigmond király a bujkálása alatt olyan erők befolyása alá került,akik hatalmasabbak a keresztényeknél és a zsidóknál is.Ez az a láthatatlan hatalom amely Mózes óta bitorolja a hatalmat a világ felett.

1o3.old.:Am freitag nach Agnetis anno dni.MCCCCXVIII so fing man an zu leuten die grossen Glocke zwischen XI und XII zu einem zeichen als unser herr Jesus Christus an dem Creuz starb ...—Az Ágnes nap utáni pénteken 1418-ban elkezdtek szolni a nagy harangok,11 és 12 óra között jelezve,hogy ebben az orában halt meg a mi urunk Jézus Krisztus a kereszten .

Ez megint egy megdöbbentő állitás.Ha valaki egy ilyen könyvet tudott irni,arról nem lehet feltételezni,hogy nem tanulmányozta volna az evangéliumot,ha már lett volna ilyen.

1o6.Auf zinstag die recht fassnacht so stach man auff dem Pral und kame unser herr Künig mit verbunden helm in herr Laurenzien vom Heidnischen thuren zu und stach auch und thet neun rit und stach nider ein Ritter und ein knecht und rit wider ab.—A király lovagi tornán vesz részt ahól megől egy lovagot és egy szolgát.

116.old.:Darnach am montag da was sessio und leytet man einest darzu mit der grossen glocken und ward etwas reformiret.An dem grossen donnerstag da was so der XXIIII tag inn dem Merzen früh so bekleidt unser heiliger vatter der Bapst zwölf man armer leut inn eitel weisses kleid als münch gehent kappen rock gürtel und schuch alles weiss darnach an der sibenden stunde so was er auff der Pfalz inn dem hohen ercker und alle Cardinal bei ihm all angelegt mit inseln und unser herr der Künig bei ihm und verbannet und verfluchet so all Heyden all Ketzer alle Schismatici all Juden(Petrum de Luna alle die dem stul zu Rom nicht absprechent, felscher der Brief und Bullen und alle die die an den stul zu Rom nit glaubent noch den haltend alle die seinem gericht und geboten nit genug thuund und alle die die da rath hilff und gunst dar zu gebent, und warff über sie mit seiner hand ein brinende kerzen herab under das volcke und darnach die Cardinal wurfen eylss brinent kerzen herab der yegliche wol ein pfund wachs wage ….–-Ez után hétfőn ismét szesszió volt,amit a nagyharangok jeleztek,ekkór valami reformra került sor.Nagy csütörtökön,ez március 24-én reggel a szentatya felöltöztetett 12 szegény embert szép fehér ruhákba,piros sapkával mint a a barátoké,ővvel és cipővel.Hét ora körül,amikór a palota magas erkélyyén ült,mellette a biborosok és a király,kiátkozta az összes pogányt,az összes boszorkányt,minden szakadárt és zsidót.Mind azokat akik Rómában nem tagadják meg Luna Pétert(Benedek pápa),akik leveleket és Bullát hamisitnak,akik nem fogadják el és nem tartják be az általa hozott törvényeket,azokra saját kezüleg égő gyertyát haitott a nép közé.Ez után sietve minden biboros ugyanigy égő gyertyákat haitottak a nép közé,amely gyertyák egy-egy font viasszot tartalmaztak.

A zsinat három és félévet tartott.Kostanc és a Boden tó környéke olyan népvándorlásnak voltak a szemtanui,mint ma az egész nyugati világ,azzal a különbséggel,hogy a vendégek nem gyalog hanem lóháton vagy szekeren érkeztek és az akkóri világ előkelői közé tartoztak.A felfordulás azért nem lehetett kisebb,mert egy egy előkelő vendég akár négyszáz lóval is érkezhetett,és uganannyi szólgával.Ezeknek az elszálásolása és etetése sem lehetett egy leányálom.Minden előkelőségnek saját cimere volt amelyeket felszegeztek a szálást adók kapujára.A cimerek megtalálhatók a könyvben.A zsinat vége felé aztán kitört a pestis amin nem lehet csodálkozni.

Advertisements

Ördögtől való e a gnozis?

Meditáció, Sötét, Fény, Negatív, PozitívKorint 4.v.7.Quis enim te discernit?Quid autem habes ,quod non accepisti?si autem accepisti,quid gloriaris,quasi non acceperis?—Kicsoda különböztet meg téged(másoktól)?Mid van amit nem kaptál?De ha ugy kaptad hogy dicsekedhetsz vele mintha nem kaptad volna?

A magyaroknál szokásban volt és talán még ma is,hogy egyesek a neveikben az i-t, y-re,vagy a t-t th-ra cserélték,ezzel bizonyitva nemesi származásukat.Az y és a th,talán attól nemesebb az i és a t-nél mivel görög eredetű betük,és amint tudjuk a görögök nemesebbeknek tartották magukat más népeknél.Ez a praktika nagyon jól bele illik az uralkodó osztály módszerébe,amelynek a mottója “divide et imperra!”

Ilyen megvilágitásban vizsgáljunk meg két szót,a scita és a Scytha szókat.A scita latin szó tudást jelent,a Scytha szóról azt állitják,hogy egy ókori nép neve és ezzel azt suggalva,hogy semmi köze a scita szóhoz.Azt is állitják,hogy a görögök nevezték igy a szkitákat.Ha jobban megvizsgáljuk,azt látjuk,hogy ugyanaz a szó mindkét esetben,csak a népet jelölőnél két betűt kicseréltek görög betükre.Amig a szónak latinul van értelme,addig görögűl nincs.Görög nyelven a tudás gnozis.A scita latinul jelent tudást.
Herodotosz szerint a Dunától északra egész a jeges tengerig szkiták éltek.Ha a szkita nevet a fenti megvilágitásban nézzük,vagyis hogy a szó gnózist jelent,akkór óhatatlanúl a gnosztikus kereszténységre gondolunk.És valóban a régi irások arról tanuskodnak,hogy még a 13.században is észak Európában nagyszámú gnosztikus keresztény közösségek léteztek.

Sok ókori történet iró emlitést tesz a szkitákról,azonban az időmeghatározást nem lehet komolyan venni.

https://books.google.ro/books?id=fJxOAAAAcAAJ&pg=PA24&dq=iustitia+scytharum&hl=hu&sa=X&ved=0CEoQ6AEwBWoVChMIsru2gbGNxwIVS1UsCh1GFAAE#v=onepage&q=iustitia%20scytharum&f=false

4.old.:Nomen enim Scytharum fortasse Persici belli tempore increbuit:Homero certe omnino non innotuit.Is novit tantum in universum gentes boreales nomadum more vitam degentes propter iustitiae laudem nobiles,nomine.—A Szkita név lehet,hogy a perzsa háború idején kezdett terjedni:mindenesetre Homerosz nem tesz rola emlitést.Tudott,hogy az északi népek nomád modra éltek és igazságosságuk miatt nemeseknek nevezték őket.

22.old Plinius állitására,mi szerint a Szarmatákat és a Germánokat is szkitáknak nevezi a szerző a következőt mondja:Sensus est:Antehac omnes gentes illis regionibus habitantes ubi nunc Sarmatas et Germani incolunt,Scythae nomine communi appellabantur,nunc vero hoc nomen in terris propioribus evanuit et usurpatur tantum de terris remotissimis ad boream et ignotissimis.–-Ugy tartják,hogy mindazon nemzetek akik ott laktak ahól ma a szarmaták és a germánok, szkitáknak neveztettek,mostanra azonban ezen vidékekről eltünt ez a név,amit most távoli ismeretlen népeknek tulajdonitanak.

25.old.Ptolemeus distinguit Scythiam intra et extra Imaum,ne tantillum quidem inde efficitur:nisi quod iam priores dicebant,longe lateque pertinere nomen Scythicum.-–Ptolemeus különbséget tesz az Imaumon belüli és az azon kivüli Szkitia között,amiből az következik,hogy a Szkita név széltébe-hosszába el volt terjedve.

26.:Esse aliquam Scytharum cum Slavicis gentibus cohaerentiam,non potest uno verbo profligari,imo ne multis quidem poterit ad fidem historicam adduci,et temere certe videtur fieri,si quis plane idem esse Scythas ac Slavos praeiudicat:id quod nuper etiam insulsius fecit vir non indoctus.Magis etiam vereor,ne non possint rem ad veri similitatem perducere,qui de Germanorum origine Scythica cogitarunt.–-Hogy van e kapcsolat a szkiták és a szlávok közt ezt nem lehet egy szóval sem tagadni,de van aki egyenesen azt állitja,hogy a szkiták és a szlávok ugyanazok.De ez sem eszementebb azon állitásnál,hogy a germánok szkita eredetűek.

Ha a fenti állitásoknak valami értelmet akarunk tulajdonitani,akkór azt kell mondjuk,hogy a szkita név nem egy etnikumra,hanem inkább valami másfajta közösségre vonatkozik.Ez a közösség nem lehet más mint a vallás,éspedig a szkita vallás,ami ugy tűnik,hogy Herodotosz idejében egész Eurázsiában el volt terjedve.
Az Imaum hegy csakis a Kárpátok lehet ami egy belső Szkitiát különit el.Ez a belső Szkitia nem más mint a Kárpát-medence.A 72.oldaltól a szerző felsorólja azt a sok ellentmondást amit herodotosz irásában találunk a szkitákkal kapcsolatban.Mindezek az ellentmondások feloldódnak,ha a Herodotosz által leirt szkitiát a Kárpát-medencére vonatkoztatjuk.Tehát a szkita vallás(gnosztikus vallás) a Kárpát-medencéből indult és terjedt szét egész Eurázsiában.

https://books.google.ch/books?id=BdNfAAAAcAAJ&pg=RA2-PA14&dq=%22Corpus+Juris+Hungarici%22+scythico+gentili+et+ethnico+ritu&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjokYqkp-nVAhVIaRQKHS6kDnkQ6AEILTAB#v=onepage&q=%22Corpus%20Juris%20Hungarici%22%20scythico%20gentili%20et%20ethnico%20ritu&f=false

Ut quicuque Ungarus seu peregrinus in Ungaria,deposito Scythico gentili Ethnico ritu,ad veram Iesu Christi fidem illico non rediret,ac sacram legem Divo Rege Stephano traditam non recipere,capite et bonis mulctaretur.Civitates oppida,villae,templa demolita dirutaque reficeretur.—Bár ki magyar vagy jövevény aki a szkita nemzeti etnikus ritust gyakorolja,és nem tér vissza az igazi Krisztusi hitre,és a Szent István Király törvényére,fej és vagyon vesztéssel büntetessék.A városok,várak falvak templomok leromboltassanak és ujra épitessenek.

Hát akkór ki is kezdte el a templom rombolást? Azért meg kell jegyezzük,hogy habár nem kételkedhetünk Szent István létezésében,azért nagyon kevés kétséget kizárható adat maradt fenn tőle.Igy nehéz itélkezni a tettei felől.

https://books.google.ro/books?id=vclhAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

314.:Anno 1o17.:Dum in Germania et Saxoniae partibus,reversis ad fidem Slavis,Religio floret:dum in Anglia extincta Tyranide,sub Canuto Rege danorum Sanctitas revocatur:dum denique in Hungaria,sub Stephano maioribus in dies incrementis cultus Christi radiat:Gallia sub Roberto rege,Manicheorum haeresis laborat.-–A német és szászországi területeken a szlávok vissza tértek a hitre a vallás virágzott:Angliában véget ért az önkény uralom,Canuto dán király alatt vissza tért a szent élet:Magyarországon Szent István alatt a napok többségében terjed fényesen a Krisztus kultusz:Gallia Robert király alatt vissza esett a manicheus eretnekségébe.

https://archive.org/stream/chronicondubnic00florgoog…

57.old.:Péter a császárral és a teuton lovagokkal Fehérvárra jön,ahól visszakapja a koronát.:In bazilica genetricis Dei semper virginis Marie regaliter sedere fecit et ibidem regem hungaris et hungaros regi reconciliavit.Concessitque petentibus hungaris hungarica scita servare,et consuetuninibus iudicari.—A Szűz Mária nevére szentelt székesegyházban tárgyalt a magyarokkal a kiegyezésről.Engedve a magyarok azon kérésének,hogy gyakorolhassák a magyar scita(gnosztikus vallást) és szokásaik szerint törvénykezzenek.

59.:Tunc nobiles Hungarie videntes mala gentis sue in Chanaad in unum convenerunt,consilioque habito tocius Hungarie ,nuncios miserunt solemnes in Rusciam…Tunc igitur detestabili et execrabili ammonicione illius Vate omnes populi libaverunt se demonibus et ceperunt comedere equinas pulpas et crudas carnes et omnino pessimas facere culpas.Tam quippe clericos quam laicos catholice fidei servatores interfecerunt et quamplures ecclesias dei destruxerunt.Deinde contra Petrum regem rebellantes universos teutonicos et latinos qui in officys diversis prefecti per Hungariam sparsi fuerant turpi neci tradiderunt.—Ekkór Magyarország nemesei látván a nemzetük romlását,összegyültek Csanádban tanácskozásra az egész magyar nemzet,és követeket menesztettek Oroszországba…Ekkor azonban sajnálatos módon Vata tanácsára hallgatva,a démonokhoz kezdtek imádkozni,ló hust enni,nyers hust enni,és mindenféle gyalázatos dolgot müvelni.Ugyanakkór sok katolikus egyházi és laikus embert megőltek és templomokat rombóltak le.Ezután a Péter ellen lázadók őlni kezdték a német és latin tisztségviselőket kik közűl kevesen menekűltek meg.

Tudjuk,hogy Csanád(Marosvár) volt az egykori Ajtony vezér székhelye.Abban az időben a politika kéz a kézben ment a vallással.Ha a magyarok Csanádban gyűléseztek és a követelésük egyik pontja a gnosztikus vallás visszaállitása volt,akkór azt is feltételezhetjük,hogy Ajtony sem volt pogány,hanem épp gnosztikus keresztény.Azt jól látjuk az irásokból,hogy az eretnekekre a katolikusok kigyót békát szoktak kiabálni,de ezek általában hamis vádaknak bizonyultak.Azt is figyelembe kell venni,hogy akárcsak a mai békés tüntetések alkalmával,mindig megjelennek a diverzánsok és provokátorok,ami akkór is igy volt.

De vajon ördogtől való e a gnózis?
A gnozis akár a latin scita tudást megismerést jelent.Krisztus tanitása szerint az igaz ember a világosságban jár,a tolvaj pedig a sötétben.A világosság nem a vak hitet jelenti,hanem a tudást,a megismerést.Ennek a tanitásnak az ellenkezőjét találjuk az ótestomentumi irásban,amikór az Isten az embert azért bünteti,mert a tudást akarta megszerezni.Nyilvánvaló ennek a tanitásnak(jobban mondva ellentanitásnak a politikai üzenete):Nektek rabszolgáknak nem lehet hozzáférésetek a tudáshoz.A tudás csak a kiválasztottak előjoga,és aki ezt megszegi,az a legkeményebben büntetendő mint eretnek.
Még egy nagyon fontos kérdésre kell válaszólni:Vajon a tudás(megismerés) mindenki számára elérhető?A tudás nyilván való,hogy I.Q. függő.Tehát van akinek a lámpása fénylik,van akinek csak pislákól,és van aki csak a sötétben botorkál.Gyerek koromban játszottunk ugy,hogy bekötöttük a szemünket és hagytuk magunkat egy másik által vezetni,aki látott.Ez hit és bizalom kérdése. Mert biztosan nem biztam volna magamat bekötött szemmel egy másik bekötött szeműre.A vallások területén ugyanez történik.Az emberek többsége vakon bizik a vezetőjükben és egy idő után már nem vizsgálja ha a vezetőik tényleg látnokok vagy eltunyult vakok.A legrosszabb eset amikór a vezetés gonosz emberek kezébe kerűl.Fel lehet ismerni a gonosz embert? A krisztusi tanitás szerint az embereket akár a gyümőlcsfákat a gyümőlcseik(tetteik) szerint lehet felismerni.Ha egy vezető ember tetteiből jó dolgok származnak,akkór az igaz ember,ha viszont az általa vezetett tömegre a cselekedetei károsan hatnak,akkór az a vezető lehet,hogy nem csak vak hanem gonosz is.

Legenda

Képtalálat a következőre: „cirill és metod”

http://books.google.ro/books?id=TLAAAAAAcAAJ&pg=PA18&dq=dum+Ungricus+rex+in+partes+Danubii+venit&hl=hu&sa=X&ei=NnVvVJ74PKSeywPq2ICABQ&ved=0CEEQ6AEwBQ#v=onepage&q=dum%20Ungricus%20rex%20in%20partes%20Danubii%20venit&f=false Die pannonische Legende vom heiligen Methodius
szerző: Ernst Duemmler 26.old.

16.old.:Excepit autem illum Kocel cum magno honore et iterum misit eum ad apostolicum et viginti viros honestos,ut illum ordinaret episcopum in Pannonia in sedem sancti Andronici apostoli,qui ex septuaginta fuit.—Kocel pedig nagy tisztességgel fogadta őt és ujból elküldte még husz becsületes emberrel az apostoli székhez hogy kineveztessen Pannonia püspökévé,Szent András apostól székébe aki a hét tőrzsből való volt.

Lássuk,hogy mit is jelent a septuaginta.Ez nem más,mint a görög biblia neve.A ginta(ginta latina=latin nemzetség)törzset,nemzetséget jelent.Az hogy a 7o neve septuaginta azért van mert a hetven 7 tizes,a 1o pedig egy törzs egység.Az a mese,hogy a bibliát a 72 bőlcs fordiotta és innen adódna a biblia neve csak mese.De ha a biblia innet kapta volna a nevét akkór nem hetvennek hanem hetvenkettőnek kellett volna nevezzék.A Septuaginta inkább azért kapta a Héttőrzs nevet mert az Evangélium gerince a Pál levelei,amelyek hét nemzetséghez(gyülekezethez) szólnak.A zsidókhoz irt levelet minden bizonnyal később csatolták a többihez,amikór a Jézus történetét is.Érdekes módon a magyarságnak is hét törzse volt,és érdekes módon Szent András széke a fenti legenda szerint Pannoniában volt.De az is lehet,hogy a legenda valójában II.András (Jeruzsálemi-és ezért emliti szentnek) király székhelyére utal.

18.old.:Dum Ungricus rex in partes Danubii venit voluit illum videre et licet (homines)quidam loqueretur et putarent,eum non posse sine cruciatu ab illo liberari,ivit ad eum.Ille vero prout decet dominum ,ita hunc suscepit honorifice et sollemniter cum gaudio:et collectus cum eo prout tales viros decebat sermones facere dimisit illum cum amore et cum donis magnis ,deosculatus eum atque dixit:Memento mei semper,pater venerabilis in sanctis precibus tuis.—Amint a magyar király a Dunához jött,látni akarta őt(tudniillik Metodust),habár egyes emberek azt mondták neki,hogy nem fog onnan szabadulni megkinzás nélkűl,még is megjelent nála.Ott pedig olyan örömteli ünnepélyes fogadtatásban részesűlt mint ahogy egy urhoz illik:És miután illendő beszédeket váltottak elengedte őt nagy ajándékokkal,megcsókolván őt ezt mondta:Emlékezz meg rólam tisztelendő atyám mindig a szent imádságaidban.

19.old.:Custodite me proles,usque a tertium diem.Sic etiam factum est.Cum tertia dies illuceresceret dixit igitur:Domine in manus tuas commendo spiritum meum.In manibus presbyterorum requievit sexta die mensis Aprilis tertia indictione anno millesimo trecentesimo nonagesimo tertio a creatura totius mundi...—Örködjetek mellettem gyerekeim hérom napig.És igy tették.Amikór harmadnapra kivirradt azt mondta:Uram a kezedbe adom a lelkem.A prezsbiterek kezében halt meg Április hatodikán, harmadik indikción, ezer háromszáz kilencven harmadik esztendőben az egész világ teremtésétől kezdve.

Érdekes,hogy Metod halálának a fenti sorokban található évszámát teljesen ignorálják,holott a legendában ez az egyetlen évszám amire támaszkodni lehetne.Itt egy kicsit össze lett keverve a Krisztus születése a világ teremtésével,ez azonban világosan az anno Christire utal.Az biztos,hogy ez a legenda sem maradt meg az eredeti formájában.Az évszázadok folyamán mindig változtattak rajta egy kicsit a kór felfogásának megfelelően.

A legenda ugy kezdődik,hogy:
Mensis Aprilis VI. die Commemoratio et vita beati patris nostri et doctoris Methodii archiepiscopi Moravici.—Április VI. boldog Metod püspök atyánk megemlékezésének napja.

12.old.:Fuit vero in illis diebus Rostislav cum Sviatopolko princeps Slovenorum et miserunt ex Moravia(nuncios) ad imperatorem Michaelem loquentes ita:Misericordia Dei bene valemus et intraverunt ad nos doctores multi christiani ex Italia et ex Grecia et ex Germania,docentes nos contrario modo,verum nos sloveni simplices homines sumus neque habemus quempiam,qui nos in veritate instituat et sensum (scripturae) interpretatur.Age igitur domine et mitte talem virum ,qui nos omnem veritatem doceat.—Azokban a napokban Rostislav és Sviatopolko Szlovén hercegek Moráviából küldötteket menesztettek Michael császárhoz ezt mondván:Isten kegyelméből jól ment a dolgunk,amig meg nem jelentek nálunk itáliai,görög és német keresztény tanitók,ellentétes módon tanitva minket,de mi szlovének egyszerű emberek lévén nincsenek nekünk tanitóink kik eligazitanának az igazságban és az irás értelmét megmagyaráznák.Ezért kérjük őfelségét,hogy küldjön nekünk ilyen embereket,akik minket az igazságban tanitanának.

Ekkór Michael elküldi Cirilt(Constantn) és Metodot, akik Moráviában tanitványokat hagyva,három év után vissza térnek .

Nicolaus apostolicus de talibus viris certior factus,accersivit utramque desiderans eos videre tanquam angelos Dei:sanxit doctrinam amborum evangelio Slovenico in altari sancti apostoli Petri deposito et ordinavit presbiterum beatum Methodium.Erant autem ibi multi alii homines,qui blasphemabant Slovenicas literas loquentes:Dedecet ullum populum habere libros hos ,nisi hebreos ,grecos,Latinosque...Mikor Miklos pápa ezekről az emberekről hallott,elküldött utánuk látni kivánván őket,mint Isten küldöttjeit.Megszentelte mindkettejük tanitását és a szlavon evangéliumot Sz.Péter oltárába helyezve kinevezte boldog Metodot prezsbiterré.De voltak itt sokan mások akik káromolták a szlavón irást és beszédet és azt mondták,hogy az Evangéliumot csak három nyelven szabad hirdetni zsidó,görög,és latin nyelven.

Itt a következő neveket találjuk:Michael(bizánci császár),Nicolaus(Miklos pápa),Kocel,Rastislav,Sviatopolko.Ezekből a nevekből következtethetnénk arra a történelmi időre,amikór Metod tevékenykedett,de az is lehet,hogy a neveket direkt ugy szerkesztették,hogy megfeleljenek a történelmi konstrukciónak.Ugye a legenda magyar királyt emlit,akinek a nevét szándékosan elhallgatja.Magyar királyról viszont 1ooo elöttről nem lehet beszélni.Ha azonban elfogadjuk az 1393-as évet Metód halálának,akkór már igen.A sviato szentet jelent és a polko a pál név becézett formája, a Palko,akkór ez a Sviatopolko lehetett egy a szent Pálok közűl.Világos,hogy a legendát szándékosan kiforgatták,csak egynéhány árulkodó jelt ott felejtettek.A történelmi irás csak a reneszansz kórban kezdődött,és talán a legendák is ebből a kórból származnak.A pálosok,akár a manicheusok,vagy a bogumilek a 14.- 15.században eretnek szektáknak számitottak.

Apátságok létrehozása Frankfőldön

 

Magnum cronicon Belgicum

https://books.google.ro/books?id=_kdDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
liberalis traditio— a nagylelkűség hagyománya

A legtöbb ember amikór a liberális szót hallja mindjár a szabadságra gondól.Pedig ennek a latin nyelvben egészen más az értelme.Ez nagylelkű,adakozó,jótékony,nemeslelkűt jelentett.Amikor ez a szó megjelent a középkórban, olyan fogalom hogy szabadság nem létezett.Mindenki valakinek a szólgája, ha nem rabszolgája volt:a köznép a nemesnek,a nemes a királynak,a király a császárnak,a császár a pápának,a pápa az istennek.
Az irásból megtudjuk,hogyan kolhozositottak a középkórban és hogyan fosztották ki az őslakósokat a betelepitett bevándorlók által.Ugyanis a 13.században az eretnekek ellen folytatott háborukban miután az egyház legyőzte ezeket, francia ,német földön,becslések szerint betelepitettek közel 1oo ooo délről származó bevándorlót.Ezeket az elűzött,vagy rabszolgásitott őslakósság othonaiba telepitették.

445.old.:Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet dicens:date elemosinam et ecce omnia munda fiut vobis.Idcirco ego in Dei nomine Burgarad presbyter dono pro animae remedio ,ut veniam in futuro consequi merear,dono per hanc epistolam ad monasterium S.Bonifacii in pago Grapfeld constructo in loco nuncupante,qui dicitur Fulda ubi Styrmi Abbas cum turba plurima monachorum praeesse videtur,hoc est in locis nuncupantibus:Hiruzfeld seu beogo,in marca et Nifartano et in hnutilinguam una hobune…—A mi Urunk és megváltónk az Isten fia igy tanit minket:adjatok alamizsnát és ime az egész világ a tietek lesz.Ezért én Burghard prezsbiter az Isten nevében a lelkem megváltásáért és hogy a jővőben elnyerjem a megérdemelt jutalmamat ezen levél által adományozom a Grapfeld körzetben található birtokomat mely Fuldának neveztetik a S.Bonifác monostornak ,ahól Styrmi apát jelen van sok barátpappal együtt…

446.old.Traditio mancipiorum in Tulba--Birtokok átadása Tulbában

Ego itaque Mima ancilla Christi trado in elimosinam meam S.Bonifacio Christi martyri in pago Salageuve in villa que vocatur Tulba haec mancipia,cum omnibus rebus suis ,Adalof,Anthad,Ata,Fastun,Theotlind,Alatun Chunirat,Erlolf,Hiltiburg,et filia eius iunior:haec mancipia sic trado ad supra dictum sanctum ,ea ratione ut per vestrum beneficium illa habeam mihi ad fruendum usque obitum meum.Postea vos et sequaces vestri illa habere incontradicta perenniter firmissimam habeatis potestatem.Actum in monasterio Fulda die IV.mensis Octobris ego Asger scripsi et testibus confirmavi…—Én Mima Krisztus szolgálólánya alamizsnaként adományozom S.Bonifácnak Krisztus mártirjának Tulba falut a következő szólgákkal és minden ami hozzájuk tartozik:Adalof,Anthad,Ata,Fastun,Theotlind,Alatun Chunirat,Erlolf,Hiltiburg és ennek fiatal lánya.Ezen szolgákat(rabszolgákat)adományozom a fent emlitett szentnek,olyan feltétellel,hogy halálomig a munkájuk gyümölcséből részesedjek.Halálom után ti és az utánnatok következők ellentmondás nélkűli örökös tulajdonosai lesztek.Az oklevél készült a Fuldai monostorban okt.4.én Asger irtam és tanukkal bizonyitottam.

448.old.:Liberalis traditio in multis Pagis et villis—nagylelkű adományozás kerületekben és falvakban
Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet nos dicens,date elimosinam et ecce omnia munda fiunt vobis.Idcirco ego in Dei nomine Marto et frater meus Megingoz donamus pro remedio animarum nostrarum et pro abluendis peccatis nostris ut veniam in futuro consequi mereamur,donatumque in perpetum esse volumus per hanc epistolam traditionis ad monasterium S.Bonifacii,quod dicitur Fulda,constructum in pago Grapfeld ubi venerabilis vir Paugolf abbas cum turba plurima monachorum praeesse videtur,sicut enim superius dictum est donamus atque tradimus ad praefatum monasterium portionem haereditatis nostrae quisquid proprium habere videbamur in locis quorum haec sunt nomina:Einfirst haec est cella nostra iuxta fluvium sala :In pago asefeld,in quinque villa,que dicitur Wangheym in pago Wringrave,in villa ,que dicitur Hesinlar.Iterum in ipsp pago salageuve,in villa que dicitur Isanhus:In pago Grapfeld in villa que dicitur Wangheim...—Az Ur a mi megváltónk,az Isten fia igy tanit minket:adjatok alamizsnát és ime az egész világ a tietek lesz.Ezért én Marto és testvérem Megingoz az Isten nevében,a lelkünk megváltása és a büneink lemosása végett ezen levél által örökös adományként adjuk a S.Bonifác monostornak mit Fuldának neveznek, a Grapfeld mezején található helységet,ahol a tiszteletre méltó Paugolf apát a barátpapjaival megjelentek.Tehát a fentiekben mondottak szerint adományozzuk és örökbe adjuk az örökségünk egy részét amint következik:…

449.old:Si aliquis de nostris heredibus et proheredibus ullo unquam tempore contra hanc epistolam donationis nostre venire tentaverit aut eam infrangere conatus fuerit,iram trinae maiestatis incurrat et divinam ultionem super se recipiat.—Ha valaki az örököseink közűl megtámadná a levélben foglalt adományozást, sujtsa őt az isteni bosszúállás.

5oo.old.:Traditio bonorum in pago Paringe et villis Sandheym,Northeym et Pladungen—Jószágok adományozása Paringe körzetben,Sandheym,Nordheym és Pladungen falvakban.
In nomine Domini nostri Iesu Christi ,ego Fricceo et coniux mea Itmuot,ob metum gehennae aeternae et premium vitae aeternae seu pro remedio animae nostrae aut remissione peccatorum nostrorum,ut veniam delictorum atque scelerum nostrorum consequi mereamur in futuro,Dei gratia nos admonente,donamus atque tradimus traditumque in perpetuum esse volumus,ad S Bonifacium martirem Christi ad monasterium quod vocatur Fulda,ubi venerabilis et preclarus abbas, cum multam turba Deo servire monachorum videtur,quicquid proprietatis habemus ex iure parentum,et alio quocunque modo acquisitum,in pago Paringe et in villis istis ,Fundheym et in Northeym et Pladungom,similiter et hoc quod in ista Bochonia iuxta ripam fluvii que vocatur Huna,totum et integrum cum terris,silvis,aedificiis,campis,pratis,aquvis aquvarumve decursibus et omnibus adiacentis et mancipia XIIII. quorum nomina haec sunt:Ruadolf,Anno,Manno,Hagustalt,Truogo,Waldman,Otan,Willicoma,Irmingart,Adalgart,Peiarin,Warrat,Wiglind,Orgart,cum omni supellectili eorum, sic in elimosinam nostram tradimus,sicut supra scriptum est,ita ut per precationem nostram,et per vestrum beneficium nos illam rem usuario modo excolendam tenere permittatis usque obitum vitae nostrae,post obitum nostram amborum supradictum rem vos et posteri vestri perenniter habere firmissimam habeatis potestatem culmo subnixam.Actum in monasterio Fulda,anno XX primo regnante Carolo glorioso Rege Francorum die XXVII mensis Februarii,et ego Asger iussus indignus presbiter scripsi.—Jézus Krisztus Urunk nevében.Én Fricceo és Itmuot nevű feleségem,a Gyehena örök tüzétől való félelmünkben és az örök élet igéretében,ugyanakkór a lelkünk megmentése és a bűneink eltörlése végett,mivel bűneink miatt ezt megérdemelnénk a jövőben,de Isten kegyelme által figyelmeztetve,adjuk,adományozzuk,örökös örökbe akarjuk adni vagyonunkat a S. Bonifác monostor részére mit Fuldának hivnak,ahól a tiszteletre méltó hires apát sok sereg barátpappal az Isten szolgálatában áll.Minden vagyonunkat mit törvényesen öröklöttünk,vagy más módon szereztünk,a Paringe körzetben és ezekben a falvakban:Fundheym,Northeym,és Pladungom,ugyanugy azt ami ebben a Bochoniában a folyó partján található,mit Hunának hivnak,mindent egyben a földekkel erdőkkel,épületekkel,,mezőkkel ,legelőkkel,vizeket,folyásokkal,és a hozzátartozó 14 szolgával,kiknek neveik:Ruadolf,Anno,Manno,Hagustalt,Truogo,Waldman,Otan,Willicoma,Irmingart,Adalgart,Peiarin,Warrat,Wiglind,Orgart,a hozzájuk tartozó kellékekkel,mint alamizsnát adományozzuk,az értünk végzett imádságokért és a ti javatokra.Fenntartva az élvezeti jogot,amig élünk.Halálunk után örökösen birtokoljátok amint fennebb irva van.Kelt a Fulda monostorban Károly Frank király uralkodásának 2o. évében 27.Február hónapban,és én irtam Asger méltatlan prezsbiter.

A nevekből látszik,hogy egyik sem vette fel a zsidókeresztény vallást,mert ellenkező esetben a nevük tartalmazná a bibliai neveket .

Itt kb.4oo ilyen adomány levél található.A fentieket csak izelitőnek irtam ki.Ezek valószinű,hogy mind az eretnekek birtokainak elkobozása után lettek kiállitva és vissza datálva Nagy Károly idejére.

577.old.Traditio praedii in Heitenfeld—A Heitfeldi birtokok átadása

Itt is kb.4o.adomány levelet találunk,de ezek már valóban a 13.századra vannak keltezve.
III.Ince pápa 6ooo jól felfegyverzett tébai harcossal és 4o ooo ezer zarándokkal verte le az eretnekeknek nyilvánitott katarokat és albingenseket.Ezt az akciót sokáig nagy titok ővezte,igy csak egyes legendákban találunk bővebb utalást ezekre az eseményekre,mint például Szent Afra legendájában.A legenda szerint a ciprusi király egy Hilária nevű afrikai nőt vett feleségűl,akitől egy jó kinézésű lány született.Miután idegenek meghóditották a szigetet,a családjával Rómába menekült,ahól Afra elöbb prostitucióból tartotta fenn magát ,de végűl megkeresztelkedett és átköltözött a belgiumi Auguszta városába az egész családjával.Egy ideig annyira prosperáltak,hogy az egyik családtag püspökséget is szerzett.Aztán fordult a kocka és Afra mártiromságot szenvedett.Abból lehet gyanitani,hogy a történet nem hiteles,hogy ez is mint prostituált nő,egy Narcis nevezetű Spanyolországból németföldre menekült keresztény embert rejtegetett a hatóságok elől.Ez a sztori viszont nagyon sok változatban megtalálható a szentek életéből.

XII.old.:Sanctus Valerius Trevirorum secundus Archiepiscopus.Coepit anno Domini LXXVII et praesuit annis XV.Cuius praedicationis tanta fuit vehementia ut iam tunc per galliam et Germaniam Christiani paganos numero et religione superarent.Sepultus est ipse in eadem Ecclesia iuxta corpus S. Eucharii.Post decessum Beati Valerii Maternus Pontificalem suscipiens apicem quadraginta annis talentum sibi creditum feliciter multiplicavit.Iste Tungrenses et Colonienses ad fidem Christi convertit.Et his tribus civitatibus Pontificali praesidit iure.In quibus singulis ferunt Pentecostes die divinum officium celebrasse.In hoc tempore fecerunt Trevirenses subterraneum vini ductum á Treviri usque ad Coloniam per pagum Bedonis,per quem vini copiam Coloniensibus amicitie causa misere.–-Szent Valér a Trevire második püspöke.Megkezdte működését 77-ben és regnált 15 évet.Kinek a prédikációi olyan vehemensek voltak,hogy már akkór Galliában és Németországban több lett a keresztény mint a pogány.Ugyanabban a templomban van eltemetve mint Sz.Eucharius.Boldog Valériusz halála után a püspökség vezetését Maternus vette át,aki negyven éven keresztűl nagy tehetséggel gazdagitotta azt.Ő téritette meg a Tungrensieket és a Kölnieket a katolikus hitre,és törvényesen irányitotta e három város püspökségét,ahól ahogy mondják,egyetlen hivatalos szent ünnepet ünnepeltek éspedig a Pünkösdöt.A Trevireiek földalatt(dugva) szálitották a bórt Treviréből Kölnbe a Bedonis járáson keresztűl a Kőlniek iránti barátság jeléűl.

Egy mai keresztény aligha tudná értelmezni az elöbbi mondatokat.Nagyarányú téritésekről ir Gall és Német földön 9o körűl.Mi az hogy keresztények egyetlen ünnepet ünnepeltek,és mi az hogy dugva szálitották a bórt? Amikór német és gall Földet még a római légiók is csak félve közelitették meg,hogy beszélhetünk téritésekről?Inkább hihetőbb az,hogy azok a feljegyzések amikből a krónika szerzője kompilált inkább a középkórból származnak,amikór számtalan eretnek szekta létezett,de akiket inkább őskeresztényeknek nevezhetünk.Azért nevezem őket őskeresztényeknek,mivel még nem volt egységesitve katolizálva a keresztény vallás.Voltak akik a husvét ünnepét ünnepelték,aminek semmi köze nem volt a Jézus történetéhez.Mások amint itt látjuk a pünkösdöt,melynek épp ugy nem sok köze lehetett a később megszerkesztett forgatókönyvhöz.Egy közös vonás volt a különböző őskeresztény szertartások között,és pedig a szeretet lakoma,amit görög nyelven agapenak neveztek,ahól a bór nagyban hozzájárult az átszellemüléshez.A bór isteni italnak számit a latin nyelvben is.A divin istenit jelent,de szószerint(di vin) leforditva azt jelenti,hogy bórból.De miért kellett dugva szálitani a bórt?Valószinű,hogy ekkór még nem dolgozták ki az Eucharisztia fogalmát,és a bór használata tiltott élvezetnek számitott a katolikus vezetés részéről.
Az eucharisztiában(szent áldozás) már a bórhoz a kenyeret is társitották és a szeretet lakomából egy áldozási szertartást csináltak.A mai egyházi tanitásban azt találjuk,hogy a megváltás egy előre kidolgozott isteni terv alapján történt,ami már az ószövetségben meg van irva a próféták által.Igy a Jézus halála az utolsó nagy áldozat az emberiség megváltása céljából.Az eucharisztia tehát nem más mint ennek az utólsó nagy áldozatnak a szimbólikus ujra megélése.Csak itt van egy óriási ellentmondás.Az igaz,hogy az áldozati állat husát az áldozók elfogyasztották,de a vérének a fogyaztása szigorúan tilos volt.Ha viszont az áldozati bórt ugy fogjuk fel mint Krisztus vérét,akkór ez a vérfogyasztásra való ösztönzést jelenti,vagyis az ószövetségi Isten törvényének a tagadását,ergo az egész Ótestomentum elvetését. Ebből látszik,hogy itt egy összetákólt mesével állunk szembe.Sokkal valószinübb,hogy az eucharisztia Eucharius nevéből lett levezetve,aki talán az egyik őskeresztény püspök volt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eucharius
Saint Eucharius is venerated as the first bishop of Trier. He lived in the second half of the 3rd century. According to an ancient legend, he was one of the seventy-two disciples of Christ, and was sent to Gaul by Saint Peter as bishop, together with the deacon Valerius and the subdeacon Maternus, to preach the Gospel.-–Euchariuszt ugy tisztelik,mint Trier első püspökét.Ő a 3.század második felében élt.Egy ősi legenda szerint Krisztus 72 tanitványának egyike volt akit Péter Galliába küldött két másik tanitvánnyal Valér és Maternusszal,hogy hirdessék az Evangéliumot.

Hogy mennyire bizonytalan a történések ideje,azt abból láthatjuk,hogy a jelen krónika szerint Eucharius már az első században meghalt,miközben a Wikipédia azt állitja,hogy még a 3.század második felében is élt.

 

Transzhumáncia

Képtalálat a következőre: „transhumanta”

Latin szómagyarázat és nyelvtan a 15.századból.

https://books.google.ro/books?id=iDDikKkACTIC&pg=PT25&dq=scyth%C3%A1k+solinus&hl=hu&sa=X&ei=HF-VVLzENZL9aLXjgdgK&ved=0CFEQ6AEwBzg8#v=onepage&q=scyth%C3%A1k%20solinus&f=false– Ioannis Altenstaig Mindelhaimensis sacrum litterarum baccalaureo—a szent irodalom dijjazottja

Egy irásban minél több az abreviáció,annál régebbi az irás.Ebben az irásban rengeteget találunk.

Figyeljük meg,hogy zárja a szerzőhöz irt levelét Jacobus Henrichman Sindelfingensis,a szerző egyik barátja:
Vale iterum ex Crespachio nonis Maij:Anno octavo ultra sesquimillesimum.—Ismételt üdvözletem Chrespáchióból Május kilencedikén 6oo8-ban.

Ez nem más mint az anno mundi szerinti 6oo8. év.Ebből kivonva a Jézus születési évét 55oo-at,megkapjuk a Kr.u.5o8-as évet.Tehát ekkor még sokan nem tudtak az ezer éves csalásról,és az 15o8-at csak 5o8-nak irták.A könyv elején a szerző hivatkozik egy pár ókori iróra, mint Arisztoteles, Eratosztenes,Vergilius,de az ugynevezett sötét középkórból senkit sem emlit.Ezért biztosra vehetjük,hogy az emlitett nagy klasszikusok ezer évvel közelebb álltak a szerzőhöz,mint ahogy azt a mai történelem tanitja.

A mult hamisitása,abból a kényszerképzetből indult ki,hogy az irás már évezredekkel ezelött megjelent.A társadalmi életben akár a fizikában az ok okozat törvénye érvényesűl.Valami csak akkór jöhet létre,ha annak oka van,vagyis szükségszerűen.Azt tudjuk,hogy a reneszánsz korában az irás robbanás szerűen terjedt.Vajon létezett egy két évezreddel a reneszansz elött olyan ok ami szükségessé tette volna az irást?Ez az ok a nagy római birodalom léte lehetne,ami viszont ugy néz ki,hogy csak egy fikció.A kezdetleges római számjegyekkel lebonyolitott számitási technika mellett teljesen lehetetlen lett volna egy ilyen óriási birodalmat működtetni.De a nagy Szent Római Német birodalom léte is csak egy vágyálom,mert soha nem volt olyan egységes,hogy az lett volna ami a neve.A nagy földrajzi felfedezések a reneszansz korában kezdődtek,és ekkór vált igazán szükségessé az irás.Az irás nem más mint a beszéd papiron való rögzitése.Az tudott igazán irni,aki a beszédnek is ura volt.Ezek pedig a kereskedők voltak.

Az istenek nevének magyarázatánál ezt olvassuk:
Mercurius:deus facundiae dictus nam hominibus loqui prestare dicebant.Dicitur etiam deus mercatororum et palestrae,nunciusque et interpres deorum.-–Mercurius az ékesszólás istene, mivel ugy tartották,hogy jobban beszélt az embereknél.Ugyanakkór a kereskedés és a torna istene, az istenek hirnöke és tolmácsa.

Igy ne csodálkozzunk azon,ha kereskedőktől származó irástudók(teológusok) irták a szent könyveket is.A kereskedők,szükségszerűen nyilvántartást kellett vezessenek az áruikról,de az idegen országokban bejárt utjaikról is feljegyzéseket készitettek.Igy nem csoda,ha az irás a nagy földrajzi felfedezések alkalmával érte el a csúcspontját.

Mi elött az irás terjedni kezdett,vagyis a 14.század elött, az Evangéliumot képi és szobór ábrázolások által terjesztették.Jol szemlélteti ezt az Anjou legendárium,de az akkori templomokban található freskók meg szobrok is.A 14.-15.századtól mindinkább előtérbe kerűl az Evangélium irásos terjesztése.Az irással sokkal precizebben és részletesebben lehetett magyarázni, de egyszersmind félre magyarázni is a tanitást.A valódi beavatott hittanitók helyett megjelentek az űzleti adottságokkal megáldott világhatalomra törő papok és pápák,akik egységesiteni próbálták a keresztény a zsidó és az iszlám vallást.A katolikus szó értelme az egyetemesség.Ekkór dolgozták ki a világteremtésétől megkezdett történelmet és a Jézus Krisztus történetét.

A Jézus története, halála és feltámadása számtalan mitoszban vissza köszön,más néven más helyen és más időben.Igy nagyon megkérdőjelezhető a történet hitelessége.De vajon ez hitelteleniti a krisztusi tanitást is?Ha logikusan értelmezzük az irásokat és kiszürjük azt ami nem odaillő(mert nyilván való,hogy az idő folyamán az érdekek mentén csürték csavarták a tanitást),akkor rájövünk,hogy becsületes egyenes gerincű ember számára ez az egyedüli elfogadható vallás.

Mi az amit ki kellene szürni a tanitásból?
A jézusi történetben megtaláljuk azt a primitiv és egyben groteszk, ha ugy tetszik barbár felfogást,hogy csak véráldozat árán lehet üdvözülni.A primitiv népeknél az volt a szokás,hogy a bűnök bocsánatáért,vagy is a jogos büntetés elkerülése végett,egy ártatlant feláldoztak.Ez legtöbbszőr egy ártatlan állat,de volt idő,amikór gyerekeket,vagy szűzeket áldoztak.A hangsuly mindig a tökéletességen és az ártatlanságon volt.Igy akarták megvesztegetni a kegyetlen, féltékeny, bosszúálló zsarnokot,akit Istennek neveztek.Ez nem csak tudatlanságot hanem a legnagyobb elveteműltséget is tanusitja,azok részéről akik ezt gyakorolták,vagy most is gyakorólják.Milyen módon tudná ezt egy jogtudós olyan köntösbe öltöztetni,hogy egy mai törvényszék elött erre felmentést találjanak? Ráadásúl “az Isten feláldozta a saját fiát” egy cél érdekében,mely célt sokkal humánusabban és példamutatóbban el tudta volna érni,élve a teljhatalmával? Ha egy mai iszlamistas ezt teszi, amikór öngyilkos merénylőt csinál a saját gyerekéből,ugye hogy mélyen elitéljük és joggal.De ha egy Istenről van szó,akkór abba már nincs kivetni való.Az efajta gondolkodási mód vezet oda,hogy a tyúk tolvaj a börtönben van,a nagy tolvaj a parlamentben.Az, hogy az Isten is ezt tette volna a fiával,ebben nincs semmi racinalitás.Ugyanis ha Jézus feltámadott,akkór az nem volt igazi halál.Igy csak a szenvedés marad,amit Jézusnak el kellett szenvednie a bűnök bocsánatáért.Egyesek a husvét nevét azonositják ezzel a szenvedéssel,amit a katolikus egyház stációkra bont,hogy minél jobban kidomboritsa ezt a szenvedést.Nézzük meg ezzel kapcsolatban mit ir a forrás:
Fo.XI.Pascatis et pasce nomen hebreum:est pascat transitum:ut docet Hieronimus sic inquiens:Pasca quod hebraice dicuntur pase:non a passione:ut plerique arbitrantur,sed a transitu nominant.Et Christus dicitur pasca:que transivit a morte ad vitam.—A pascatis és pasci név zsidó eredetű:a pascat átmenetet jelent:Mint ahogy azt Hieronimus tanitja mondván:A pasca amit a zsidók pase-nak mondanak,nem a szenvedésből(szóból) ered ahogy sokan vélekednek,hanem az átmenet szóból.És mikor Krisztusról azt mondják hogy pasca ez azt jelenti,hogy a halálból átment az életbe.

Mivel a különböző nyelvek szavai nem fedik tökéletesen egymást,ezért szükség van egy kis magyarázatra.Tehát a husvét,ami latinul pascat, két szó összetétele a pas(aminek ebben a könyvben egy érdekes röviditése van) és a cat.A pas lépés,átlépés,átmenet,stb.A cate =hozzáértően.Vagyis bőlcs átmenet a halando állapotból a halhatatlansági állapotba,amikor a tanitvány eljut arra a bőlcseségre,amint megérti és megtapasztalja,hogy az ember több mint a halandó test.Ez volt az eredeti keresztényeknél a beavatás ünnepe,amit a tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltekór ünnepeltek.A pascat ugyanakkór élelmezést,legeltetést is jelent.Például a román nyelvben a paste=legeltetés,pastele=husvét.Maga a legeltetés is ugy zajlik,hogy a juhok menetközben esznek.Tehát a husvét eredeti értelmében nincs szó sem áldozatról,sem kinzásról.

Vegyük észre,hogy itt szimbolikus dologgal állunk szembe.Értelmezzük a következő szöveget,melyhez hasonlót a bibliában is találunk,de már a jézusi történethez igazitva:
Fo.X.:Verbigena Christus ex verbo Dei natus.–-Az igelényegű Krisztus az Isten igéjéből(szavából,tanitásából) született.verbigena=igefajú

Vagyis Krisztus nem más mint Isten tanitása.
Az Isten élő lélek és tanitás.Nem igényel áldozatot,még szimbólikus formában sem,s nem lehet sem megvesztegetni,sem megpuhitani.Nincsenek számára előre kiválasztottak,akiknek minden áron kedvezne,és többre értékeli a becsületet és igazságosságot,mint a minden áron való hüséget és imádatot.

Az európai ember el kell döntse,hogy az emberi értelem útján közelit Istenhez,vagy az állati érzelemtől elvakitva továbbra is obskurus dolgokban hisz.Ha nem tudunk felül emelkedni a tévhiteken és összefogni az értelmes emberekkel fajtól,nemzetiségtől függetlenűl,akkor a fanatizmus fog győzni,ami csak pusztulást jelenthet.

Scaligerek

Képtalálat a következőre: „paul scaliger”Képtalálat a következőre: „paul scaliger”

Tudni való,hogy Scaliger volt az aki a XVI.században felállitotta az időskálát.Valószinű hogy ő is egy szürke eminenciás pap volt,és ezek általában vagy névtelenek maradnak ,vagy álnéven szerepelnek.Ezért gyanitom,hogy ellentétben a hivatalos állitással ez a név a scala=skála=létra szóból lett leképezve.Érdekes,hogy ugyanabban az időben két Scaliger tevékenykedett.Az egyik a hivatalos Jozef Justus Scaliger,a másik a megrágalmazott magyarszármazású Paul Scaliger.Ugyanakkór azt is feltételezni lehet,hogy a képek nem hitelesek.Paul Scaligernek nem állt érdekében,hogy képet csináltasson magáról,amikór az Inkvizició nem csak máglyán égette az embereket,de nagyon sok gyilkosságot is elkövetett az Isten nevében.Ez az arckép inkább egy spanyol lovagé lehet.Az első könyvben melynek a szerzője ismeretlen, megtaláljuk a vádpontokat,amivel az Inkvizició elé akarták citálni Paul Scaligert.A második könyvben megtaláljuk Scaliger védőbeszédét,jobban mondva irását,mert elkerülte az inkvizició elötti megjelenést.Ő habár ismerte a vádló nevét,de a védekezésében egyszerűen Nazónak nevezi,ami orrt jelent,valószinű,hogy az illető hosszú orrára való tekintettel.

https://books.google.ro/books?id=MVSPETX3qEoC&pg=PR4&dq=De+Origines+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwjY0rzYrdbJAhXCg3IKHQh6AMo4eBDoAQgkMAE#v=onepage&q=De%20Origines%20Hunnorum&f=false Encyclopediae seu orbis Disciplinarum,tam sacrarum quam prophanarum Epistemon

A könyv első felében Evangélium magyarázatot találunk az Ótestamentum alapján.A 1o6.oldaltól az okkultizmusról,amit általában azok nyakába szoktak varrni,akik az Egyházat birálni merték.A 3o8.oldalon megtaláljuk Truchsij vádiratát,amit a fiatal Maximilián Császár elé tárt.
Érdemes figyelembe venni azt az irányelvet ami meghatározta ugy az egyházi mint a világi életet az adott kórban:
Iustus ex fide vivet.—Az igaz ember a Hitből(bizalomból ) él.Csakhogy a fide, fidelitas hűséget is jelent.Igy az ember nem az igazság mellett foglalt állást,hanem a feljebbvalója melett.

3o8.old.:Ecce Serenissime ac Christianissime Rex,vocor ad parentum tuum ,invictissimum Imperatorem Ferdinandum,tum regem Romanorum,dominum meum clementissimum:ac gravius et crudelius exceptus,interrogor,cur descicerim á Romana et catholica Ecclesia.Dein subsequentes mihi articulos,ad se delatos,tradit utque quamprimum ad eos respondeam iubet:qui sic habent.—Ime legboldogabb és legkeresztényebb Király,hivatkozok az atyádra,a legyőzhetetlen Ferdinánd császárra,azidőben Római király az én legkegyelmesebb Uram,kitől távol állt a szigór és kegyetlenség,megokolom miért jöttünk ide a Katolikus egyház részéről.Itt az alábbi artikulusok előterjesztve, ahogy azok vannak,még mielött azokra válaszolnék.

D.Paulus Scalichius,in lectione Theologica almae universitatis Viennensis 29 Iulij,epistolam Ephesiorum exponens,et super Apostolos scommatizans,mire grassatus est in summos Pontifices,et in specie ad modernum descendens,dixit,quod perpetuo divexet illum Satanas,et quod fuerit semper hipocrita.Et particulatim acta sua exposuit:et addit,quod cardinales et praelati omnes mali et hipocritae sint.—D.Paulus Scalichius a teologiai előadásaiban melyeket a Bécsi egyetemen tartott julius 29.-én,az Efézusiakról,amikór az apostolokat ironizálta,meglepő támadást intézett a magasrangú püspökök ellen,különösen a maiak ellen,amikór azt mondta,hogy a Sátán állandó rabságban tartja őket,és hogy képmutatóak.És különösen hangsúllyozta,hogy a biborosok és a papok rosszak és képmutatók.

Itt egy gyanus elirás.Mit keres a D.a Paulus név elött?Néha igy irják Szent Pál apostól nevét.De utalhat Paul Scalichi egy másik eredeti nevére is.

Secunda lectione asservit,Papam et monachos omnes piscatores esse diaboli:hos praecipue,qui contra hereticos inquirunt,et eos persequuntur.Dixit item ,neminem iam habere Spiritum sanctum ,sive Papa,sive Imperator,sive rex sit ,vel alterius conditionis.-–A második előadásában a Pápáról és a barátpapokról nyilatkozott és azt mondta ,hogy mind az őrdög halászai:különösen azok,akik az eretnekek után érdeklődnek és őket űldözik.Ugyanakkor azt mondta,hogy már senkiben sincs szentlélek,még a pápában vagy a császárban sem.

Tertia lectione dixit,Concilia universalia esse traditiones et inventiones hominum:et quod nullus iam est verus doctor in Ecclesia,quodque omnibus bonis destituta sit.Fassus est etiam,quod verum Evangelium est extra Ecclesiam:et quod posset hoc tutari contra Augustinum,si vellet.—A harmadik előadásában azt mondta,hogy az egyetemes zsinat csak egy szokás és emberi találmány,és hogy már nincs igazi doktor az Egyházban,és már minden jóság kihalt.Az igazi Evangélium az Egyházon kivűl van:és ezt képes megvédeni Agusztinusszal szemben is ha akarja.

Quarta lectione mira arrogantia protulit,Ecclesiam veram non esse apud nos,cum ipsa sponsa sit absque ruga et immaculata,nos vero impij et manifesti peccatores:quod fecesserint in desertum ut mulier Apoc.12.terque aperte vocavit Ecclesiam Romanam Babylonicum scortum,et iungiter in Pontificatum ac ecclesiasticos debacchantur.—A negyedik előadása elképesztően arrogáns,amikor azt állitja,hogy az igazi Egyház nem minálunk van,mert az ő menyasszonya(Krisztus menyasszonya) ránc és szeplőnélküli,mi pedig istentelenek és nyilvános bűnözők vagyunk,kik azt művelik(az igazi keresztényekkel) mint (a sárkány) az asszonyal a sivatagban, az Apokalipszis 12.világosan a Római Egyházat Babiloni szajhának nevezi akihez a pápaság és az egyháziak csatlakoztak.(A latin szöveget ugy látszik,hogy megkavarták,igy próbálták hitelteleniteni az irást,mert ne legyen kétségünk a felől,hogy ezek a könyvek is jól meg lettek cenzurázva.)

Ezután meg probálja cáfolni a négy állitás minden pontját.

És most lássuk hogyan védekezik Paul Scaliger:

https://books.google.ro/books?id=dcE5AAAAcAAJ&pg=PT453&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=w1pLVaiNPMvwUtb2gLgF&ved=0CEYQ6AEwBTiOAg#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Pavli Principis De La Scala Et Hvn, Marchionis Veronae, &c. Domini …

Restat ut gentis et nominis nostri paria argumenta producamus.Neque vero facta mores omneque aetatem tuam nudavero Nase,cum Christi disciplinam profetear,sed meam saltem vitam atque ita percurram,ne invidia gloriam consequatur,id quod minimo cum fastidio me praestare posse reor.—Marad,hogy a nevem és származásommal kapcsolatban egy pár érvet felhozzak.Nem tartom illendőnek,hogy felfedjem a minden kórodban viselt dolgaidat Orr,mivelhogy Krisztus tanait oktatom,de legalább a saját életemről irok s nem a dicsőség kedvéért,hanem hogy kevesebb lenézettségben legyen részem.
Ez után felsorolja a leszármazási vonalát:

Series a Bartholomeo Scaligero,qui Veronae ultimus imperavit,ad Paulum usque deducta,et testimonijs varijs,maxime vero ijs quae sequuntur confirmata.In qua precipue animadvertendum est etiam Venetorum testimonio Scaligeros Regibus Hungariae ignotos non fuisse,qui suis etiam annalibus annotatum habent ,Scaligeros Principes Veronae ,cum essent in aula regis Hungariae,a consilijs suis factos ,anno Christi nati 1388.Haec sunt verba illorum.Hos Poggius Historicus Florentinus,Orator et secretarius Apostolicus passim principes de la Scala appellat.—A sor Bartolomeo Scaligerivel kezdődik aki Veronában uralkodott,és le lehet vezetni tanuvallomásokkal egész Paul Scaligerig.Különösen ajánlott a magyar királyok által hozott bizonyitékok akik elött nem volt ismeretlen a Scaligeriek Veronai származása,ami megtalálható az évkönyveikben,amikor a Scaligeri hercegek a magyar királyi udvarban tanácsadók voltak 1388-ban.Ez a saját mondásuk szerint.Ezeket Poggio firenzei történetiró , szónok és apostoli titkár néha Scala hercegeknek nevezett.

Következik egy csomó más bizonyitás a nemesi származással kapcsolatban.Csak a legérdekesebbeket másolom ki.

Extant literae Mathiae regis Ungariae,ad Bonifacium filium Nicolai,ex Isabella Leonelli Astae et Alexandriae marchionis filia prognatum,cum hac inscriptione:Illustri principi et fratri patrueli nostri Charissimo Domino Bonifacio Scalich,Commilitoni regni nostri Hungariae,magno principi Hungarorum,marchioni Veronae.Datae Budae 8.April.1481. et multe aliae.–-Kivonat Mátyás Magyarország kitrálya Bonifaciumhoz irt leveléből ami igy szolt:Tekintetes hercegek testvéreink és rokonaink,kedves Bonifacio Scalich magyar királyságunk bajtársai,Magyarország nagyhercegei,Veronai Márkik…Kelt Budán 1481 Ápr.8.-án.

Van ahol Scaligert emlit és van ahol Scalichot.Van egy német nyelvű emlitése is a Scalich névnek:

Dem hochgebornen Fürsten und Herrn ,Herrn Michael Fürsten und Herrn von Leyter,.Hörgrafen zu Hunnen und Markgrafen zu Beron,…Data Monati in Bavaria 17 Ianuarij 1534.et obsignatae annulari sigillo,cui insculpta est scala cum canibus sine galea,et supra scalam tres literae sive Characteres C.I.S. subscriptio autem est:E.S.W.und treu Vetter und diener Johan Christof von der Leyter.-–A magas származású hercegnek és Urnak,Michael herceg Ur, Leyteri(Létrai) Ur.Hunniai őrgrof és Veronai márki …Bajorország január 17.1534 gyürűs pecséttel ellátva,melyben egy létra van vésve,a létra fölött három betűvel C.I.S.alatta pedig ez az irás E.S.W.és hűséges unokatestvére és szolgája Johan Kristof Leyterből.

A porosz herceg Scaliger védelmére kel.

Dei gratia Albertus Senior,Marchio Brandenburgensis,Prussiae dux etc.Notum facimus et profitemur,quod Albertus Truchsius á Wetzhausen,sicut interlocutioria nostra sententia requirebat,contra illustrem,Dominum Paulum Scalichum,commilitionem regni Hungariae,Dinastam Huniorum etc.Marchionae Veronae etc.de iure nihil probaverit,quin potius prout ex actis apparet etiam contumax causa ceciderit.Ex quo omnibus actis diligenter consideratis,deum et divinam iustitiam prae oculis habentes animo bene deliberato,et certa scientia,praenominatum Dominum Scaligerum etc.ab impetitione Truchsij,in nomine Domini hisce absoluendum duximus.Quemadmodum vigore harum ,Dominum Scaligerum liberamus et absolvimus et praedicto Truschio perpetum silentium imponimus,cum refusione expensarum ,interesse,et damnorum eundemque Truschium condemnamus,in poenam iure decretam.In cuius rei fidem praesentes manu nostra propria subscripsimus,et annulari sigillo scientes obsignamus.Actum 28.octob.1565.—Id.Albertus Brandenburgi márki Isten kegyelméből Porosz ország hercege,stb.Örömmel állapitjuk meg,hogy a megbeszélésünk után Viceházi Albertus Truchsius vissza vonta a Magyar és Hun dinasztiából származó Scalichi Paul elleni feljelentését.Miután törvényesen semmit sem tudott bizonyitani a felhozott vádakból igy az ügyet ejtettük.Miután az összes aktát tüzetesen átvizsgáltuk az isteni törvényszék határozata szerint a Truschij feljelentését nevezett Paul Scaliger ellen az Ur nevében megoldottuk.Ennek értelmébenScaliger Urat elengedjük és főlmentjük,nevezett Truscvhijt pedig örök hallgatásra kényszeritjük ugyanakkor a költségek megfizetésére.Ennek bizonyitékául a végzést sajátkezüleg aláirtuk és gyűrüs pevcséttel elláttuk.Kelt 1565 okt. 28.-án.

Paul Scaliger Truchsijnak cimzett irása:

235.old.:Hinc puto Nase,te abunde satis intellexisse,quantum in mea Genealogia,meoque nomine et legatione aberraris,scilicet non minus ac in religione ipsa.Series haec satis superque statum meum tueor atque defendit,et ostendit eum non versari in oblivione,aut ignoratione hominum,ut tu falso opinaris.Sententia definitiva te mendacij arguit,cum me ais causa cecidisse et vel sola praeiudicium est,…—Azt hiszem te Orr hogy tévedsz ugy a származásom vonatkozásában mint a küldetésemben,ami nem kevésbé a valláshoz is tartozik.A fennebb felsorolt dolgok megvédik a helyzetemet és nem fogok a feledésbe menni, vagy mellőzve lenni az emberektől, ahogy te azt gondoltad.A végleges itélet bebizonyitotta a hazugságaidat,az ügyemet ejtették és bebizonyosodott,hogy egyszerű előitéletek voltak…

Quapropter tu et tui similes rumpantur licet,qui orientis meae laudis splendorem ferre non possunt ,nunquam tamen me mea virtute,nobilitate,genere spoliabunt:quinetiam haec nefaria turpisque coniuratio cuius tu buccinatorem agis,adversus me suscepta,magnum mihi gloria incrementum est allatura.Nam quandiu literae loquentur,quandiu restabit rerum memoria praeteritarum,tamdiu posteri iudicabant,aequitatem meae causae,non tam pro iudicio decisam,quam etiam omnibus omnium Europae Academiarum Iurisconsultis clarissimis,compertam et probatam fuisse,ut sententia definitiva,et suis responsis iam pridem in lucem editis Latine ,Germanice,G allice,testatum reliquerunt...—Mindamellett,hogy te és a hozzád hasonlók rámrontottatok,de a hirnevemnek nem tudtatok ártani sem a virtusomnak , vagy a nemességemnek,származásomat nem tudtátok elrabólni:továbbá ez a szerencsétlen csunya összesküvés aminek a trombitása te voltál csak növelte a dicsőségemet.Mert amig az emberek a betüket olvasni fogják,ameddig emlékezni fognak a multra,addig az utódok itélkezni fognak az igazságom felől, mert az összes európai akadémiák hires jogtudósai által le lett ellenőrizve és a végleges itélet ki lett adva latin,német ,és francia nyelven…

Non videam quo furore agitatus audeas in similitudinem nominis nostri invehere.Sive enim Scalich Hungarica et orientali terminatione,sive de la scala italicolatina,sive Saligeri,Scalae,etc.Latina:sive von der leyter Germanica voces,idem esse ille ipsae inscriptiones,ut taceam omnes historias testantur.Neque est ut inopiam et fortunae angustias nobis probro des ,quae multos alios principes etiam premit:nam honesta paupertas,multo maiorem nobis gloriam parit,quam mali divitis opes iniuria quesitae.Exercitium autem agriculturae,qui despicit ,mentis compos esse nequit.Cicero eam summis laudibus extollit:sed et Eneas de Picolomini Cardinalis .Siculos Hungarorum vetustissimos,ait nobiles esse,et generosos,licet agros suis colant manibus,ac rure viventes,greges porcorum pascant:neque enim tributa pendunt nisi quo anno Rex Hungariae coronatur.Haec ille .Hoc in florenti Hungarorum statu fiebat...—Nem látom miért hozott olyan nagy dűhkitörést a mi nevünk hasonlósága.A scalich magyar vagy keleti végződésű,vagy az itáliai latin scala,vagy Saligeri,vagy a latin Scalae ,vagy a német Leyter=létra szóból ered.Az sem szégyen nekünk ha szegényebbek és szűkös lehetőséggel birunk,amely helyzetben sok más herceg is van,mert a tisztességes szegénység számunkra dicséretesebb mint a hamissággal szerzett gazdagság.A mezőgazdasági munka pedig amit lenézel, az ész élességét nem tompitja.Cicero a legnagyobb mértékben dicséri,de Eneas Picolomini biboros is.A székelyek a magyarok közűl a legősibbek,és azt mondják róluk hogy nemesek és nagylelkűek,habár sajátkezűleg művelik a földjüket,tanyákon élnek s disznó csordát legeltetnek,de nem fizetnek adót csak abban az évben amikor Magyarország királyát megkoronázzák.Ez volt Magyarország virágzásának korában.

Van itt egy pár elgondolkodtató dolog:Mit jelenthet ez:Non videam quo furore agitatus audeas in similitudinem nominis nostri invehere—Nem látom miért hozott olyan nagy dűhkitörést a mi nevünk hasonlósága.A név hasonlóság a Scaliger névre utal. Ez azt is jelentheti,hogy Paul Scalichi később vette fel a Scaliger nevet.Az is lehet,hogy tényleg nem voltak magas felmenői, ahogy azt Truchsius állitja,és ő csak egy szűrke eminenciás volt,aki valami olyan nagyot alkotott,amiért az akkori tudományos élet és a haladó gondolkodású főemberek a piedesztálra emelték.Ilyenkór szokták adományozni a lovagi,akkoriban a grófi meg hercegi cimeket,és megfelelő ősöket szoktak nekik keresni.Vajon mi volt az a nagy alkotás amivel le tudta nyűgözni az akkori akadémiai kőröket és olyan védelmet kapni az akkori hatalmasoktól,hogy el tudta kerűlni az Inkvizició itéletét.Abban a kórban sokkal kisebb vétségekért egyes emberek a máglyán végezték.Ha ő alkotta meg a Kronológiai idő skálát,akkór nincs kizárva,hogy elöbb a Skála palindrom nevet adták neki,amit később Scalich majd Scaliger névre változtattak.Érdemes elolvasni a Wikipédiárol a Joseph Justus Scaliger és a Paul Scaliger életrajzát.Az utóbbiról alig van adat,az elöbbiről sokkal több,viszont majdnem olyan adatok,amelyek az itt bemutatott könyvekben Paul Scaligerről szólnak.Ugy tűnik,hogy itt enyhén szólva egy személycsere történt.Ebben az időben az Egyházat és a civil életet olyan korrupt egyének uralták akik az “oszd meg és uralkodj” elvet a legmagassabb fokon művelték.A megosztás egyik formája a városi és a vidéki emberek szembe állitása.A pápa minden évben elismétli az “Urbi et Orbi” kifejezést,mintha Ég és Főld különbség kellene legyen e kettő közt.Aztán az Urbánusok lettek a kiválasztottak, akiknek jóguk volt az uralkodásra,de ugyanakkór mivel mindent Isten művének tulajdonitottak,igy bár milyen munka gyümőlcse az Istenhez hű kiváltságosokat illette meg.Igy nem tartották erkőlcstelennek eltulajdonitani olyan emberek vagyonát ,vagy munkája gyümőlcsét akire rá lehetett fogni,hogy nem hűek a katolikus Egyházhoz,ergo nem hűek Istenhez.

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Justus_Scaliger
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Skalich

Képtalálat a következőre: „A tordai országgyülés”

 

Képtalálat a következőre: „bárány áldozat”

Vajon hihetünk még a Scaliger-Petaviusi kronologiában?Akik vakon hisznek,ugy érvelnek,hogy a csillagok járását nem lehet hamisitani.Ha a történelmi események mind hozzá lennének rendelve a csillagok járásához,ez igy is lenne.Azonban csak nagyon ritka esetek,ugy mint nap vagy hold fogyatkozások és üstökösok megjelenése lehetnek támpontok.Ezek olyan nagy intervallumban jelennek meg,hogy ezek között a történéseket ide-oda lehetett tologatni az időskálán.Vannak közmegegyezésen elfogadott “támpontok”,melyekre nincs semmiféle megbizható bizonyiték.Ilyenek a különböző időszámitás kezdetek:az Anno mundi,a Krisztus születése,a Róma alapitási éve.

https://books.google.ro/books?id=eg70CYi42dUC&pg=PA839&dq=hunnorum+milibus&hl=hu&sa=X&ei=qNNNVY3sNsH4UPj4gKAK&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=hunnorum%20milibus&f=false Dionysij Petauij Aurelianensis e Societate Iesu de doctrina temporum: pars …

Petávius vallomása:
Alia assumuntur cuiusmodi sunt ea,quae Mathematici postulata nominant.Exempli causa Christianam aeram,sive vulgare Christi annorum initium ab hinc anno millesimo sexcentesimo ac vicesimo septimo coepisse,postulatum est:quod etsi non demonstratione,sed usu,et consensione nititur:tamen neque negari ab ullo potestet ad concludendam demonstrationem valet.Sit enim eo concesso quod consequens est necessarium.—Egyesek ugy fogják fel ezt mint a matematikában a postulátumnak nevezettet.Példa a Krisztusi éra,vagy közismerten a krisztusi évek kezdete,ami 1627 évvel ez elött kezdődött,ez is egy posztulátum,amit nem bizonyitunk ,hanem közmegegyezésessel használunk,mégis senki sem tagadhatja,hogy ez nem bizonyitó értékű.De ha egyszer el van fogadva,akkór szükség van következetességre.

Ez tiszta beszéd,habár nem tulságosan erősiti a hitet.

Az időskálát Scaliger szerkeztette meg és Petavius végezte a simitásokat,hogy megfeleljen az Egyház elvárásainak.A legrégebbi történelmi meg vallási irásokban nem használtak évszámokat.Miután az időskálát megszerkesztették,a külömböző történelmi feljegyzéseket ezen helyezték el olymódon,hogy az elfogadott posztulátumhoz következetesek legyenek.Nagy a valószinűsége annak,hogy a posztulátumot,vagyis Krisztus születési évét Dionisius Petavius vezette be.A következő két könyvben arra találunk bizonyitékot,hogy a krisztusi érát elöbb ezer évvel későbbre tették mint mint ahogy azt Petáviusnál találjuk.A végtelen jele nem ezer évet jelől,hanem egy végtelen időtartamot.

https://books.google.ro/books?id=xe4_AAAAcAAJ&pg=RA1-PA64&dq=Gentis+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwi90_SZ07rKAhULjiwKHQvFBaI4PBDoAQhKMAc#v=onepage&q=Gentis%20Hunnorum&f=false

1o.oldal:1614-et ugy irja,hogy az ezer helyett a végtelen jelet használja:Scripsi Lovani,in Arce.VIII.Kalend.Septemb.∞.DC.XIV.

https://books.google.ro/books?id=DDc_AAAAcAAJ&pg=PA335&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=FlVLVaO8IoHwUoTlgcAE&ved=0CEEQ6AEwBTge#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Promptuarium morale super Evangelia festorum totius anni, 1. kötet
szerző: Laurens Beyerlinck.

A könyv elején.Aprobatio censoris…Actum Antverpiae X.Kal.April.∞.D.CXIV.

Tehát az 1614-es évet még ugy irták,hogy 614,aztán Petávius döntése(az Egyház döntése) alapján 627.-tól már megjelent az ezer év.Egyébként van sok olyan évszám ahól az ezer helyett egy I vagy egy J betűt találunk jelezve,hogy krisztusi időszámitás,de ezerévvel későbbi a mostaninál.
Mindjárt feltevődik a kérdés hogy “cui prodest”=kinek használ ez? A felelet erre szerintem az ugynevezett eretnekek,vagy egyszerűen mindazok ellen viselt kegyetlen leszámolások eltusolása,amit III.Ince pápa idejében elkövetett a katolikus Egyház.Lásd ” A bábjáték újboli szinre vitele” https://fabsanyo.wordpress.com/2017/02/

https://books.google.ro/books?id=4pOeUeDx0rwC&pg=PA193&dq=sexaginta+millia+Hungarorum&hl=hu&sa=X&ei=eWIWVZ_1I4rAPOSQgYgL&ved=0CFsQ6AEwCA#v=onepage&q=sexaginta%20millia%20Hungarorum&f=false Kalendaria Ecclesiae universae
szerző: Joseph Simonius Assemani

3o.old Boszniai eretnekek 12oo körül.A pápa III.Ince kéri Imre királyt,hogy tiltsa ki az országából az eretnekeket.Ezek lehettek a Bogumili eretnekek?.

157.old.:Cetera de comisso cum Bulgaris et Scythis praelio,ut supra ad oram descripsi:cuius praelii epocham idem Nicetas hanc notat:XII.die Aprilis Indictione VII.anni 6812(Chr.12o4) Latini a Scythis victi sunt.—A továbbiakban a bulgárok és szkiták által viselt háborúról irtam,mely háborúról az abban az időben élt Nicetas Coniate ezt jegyezte fel:Április 12-én 6812-ben(ez anno mundiban),ami anno Christi szerint 12o4.Itt egy 1oo éves időcsusztatás van,mert ha kivonjuk a 6812-ből az 55oo-at(Krisztus születése)akkór 1312-őt kapunk nem 12o4-et.

33.old.:Concilium in Dalmatiae et Diocliae regnis,per Legatos Sedis Apostolicae in causa reformandae Ecclesiasticae disciplinae Anno 1199.celebratum sub Innocentio Papa III.Eadem Synodus absque titulo inserta est in Registro Innocentii III.post epistolam Joannis Diocletiensis et Antibarensi Archiepiscopi,cuius modo facta est mentio.:”In nomine patris et filii et spiritus sancti.Nos Johannes Capellanus et Simon Subdiaconus Domini Inocentii Papae tertii,Apostolicae Sedis Legati,ad evellenda nociva de agro Dominico et virtutum plantaria utiliter inferenda,videntes plura in Clero et Populo Dalmatiae et Diocliae corrigenda,de Sanctorum Patrum Conciliis decreta Praesentia duximus innovanda.Capitula seu Canones sunt num.XII. quibus subscribunt:Ego frater Johannes Domini Paoae Capellanus,Apostolicae Sedis Legatus,scripsi et subscripsi…Ego Joannes Diocliensis et Antibarensis Archiepiscopus subscripsi.-–III.Ince pápa és az Apostoli szentszék küldöttei által celebrált zsinat a Dalmát és Dioclétia királyságában,amit az Egyházi diszciplina megreformálására hivtak össze 1199-ben.Erről a zsinatról van emlités III.Ince pápa regisztrumában,melyet Diocletiáni János Antibarensi püspök levélben szorgalmazott a pápától:Az Apa a Fiu és a Szentlélek nevében,mi Johannes Capellanus és Simon subdiakonus a pápa és a Szentszék közbenjárását kérjük a káros tanok kigyomlálása érdekében,melyek több klérust és közembert megfertőztek Dalmáciában és Diokleciában.

Ezt a kérést 12 klérus irta alá.De elötte nevezett Joannis Diocletianis et Antibarensis Archiepiscopus Pálliumot kapott ajándékba a pápától,amit levélben megköszönt és teljesmértékű támogartásáról biztositotta a pápát.Érdekes módon ugyanaz a forgatókönyv megy itt is mint az albingensek esetében.Itt is az “eretnekek”legfőbb bástyája(aki itt egy magasrangú klérus) ugymond meggyilkól egy másik nem eretnek klérust,ami itt is ürügyűl szólgál egy bosszú hadjárathoz.Ugye,hogy vissza köszön a III.századi Maximián(pontifex Maximus) és Dioklecián(Antibarensi püspök).Lásd “A nagy tisztogatás” , https://fabsanyo.wordpress.com/2017/01/

Vajon kik voltak az eretnekek és mit vallottak amiért tűzzel vassal irtották őket?Az eretnekek zöme európai volt és habár nem sokat tudunk a vallási elképzeléseikről,de a fennmaradt emlékek arra következtetnek,hogy a manicheus valláshoz közel álló gnosztikusok, de keresztények voltak.Az hogy a nap szimbóluma nagy szerepet játszott az életükben,nem meglepő,mivel az északi embernek a Nap a legnagyobb jótevője,ellentétben a déli népekkel,akik számára a Nap heves melege legtöbbszőr gyötrelmet jelent.Az ő szimbólumuk a Hold.Amig az északi ember nap években számólt,addig a déli ember hold években.A vallás csak egyszerűen ürügyűl szólgált a hóditó háborúkhoz.Tudni való,hogy III.Ince pápa 6ooo tébai harcossal és 4o ooo “zarándokkal” rohanta le az albingens eretnekeket.A déli népeknél évezredes tradiciója van a bárány áldozásnak.Ez nem volt szokás a gnosztikusoknál.Amikór a katolikus Egyház vezetését átvették a délről származó,vagy déliekkel szimpatizáló pápák,be vitték az Egyházba a déli szimbólumokat,mint a Hold kultuszt és a bárány áldozást.Lásd husvéti ünnep.

A husvét ünnepe

https://books.google.ro/books?id=boFcAAAAcAAJ&pg=PA38&dq=leges+scytharum&hl=hu&sa=X&ei=SuBJVZKKA8nuUqW5gOAK&ved=0CE0Q6AEwBjge#v=onepage&q=leges%20scytharum&f=false De Byzantinae historiae scriptoribus, 4. kötet

2.old.:Unde recte a lege praescriptum est,ut a verno aequinoctio,in quamcumque hebdomadem incidat decimaquarta primi mensis Lunae, in illa Pascha agatur,sumptis prius ad illud celebrandum decentibus ac consentaneis encomiis.-–A törvény ugy irja elő,hogy a tavaszi napéjegyenlőség első Hold hónapja 14.napján ünnepeljék a husvétot.

14.old.:Quartadecima autem primi mensis nulla alia ratione observari Pascha praecipit,nisi ut luminis instar Lunae plenum suum habentis circulum,nos perinde plenum habentes mentis luminare,in peccati tenebris non immoremur:quinimmo omnis generis florentes virtutibus,earumque soliis,jucundae veluti plantae,operti,segetem instar venusti permaneamus.Quartamdecimam vero mensis ait non secundum solarem cyclum,sed juxta lunarem.Hebraeorum enim filii non ex solari,sed ex lunari cursu mensem compingere sunt docti,cum mensis ex Lunae nomine dicatur.–-Az hogy a husvétot a hold hónap 14. napjára tették,ebben az a ráció,hogy ekkór a legfényesebb a telihold és ez megvilágitja az elmét és nem maradunk a bűnok sötétségében:és ekkór indúl virágzásnak a természet.A 14.nap nem a napciklus szerint,hanem a hold szerint.Mert a zsidók gyermekei nem a Nap,hanem a Hold járásából számitották és nevezték a hónapokat.

A husvét ünnepét ugy igazitották a keresztény valláshoz,mely ugye Nap ciklusban számolt,hogy a napéjegyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra essen.Ezt a műveletet állitólag a VI.században végezte el az akkori pápa megbizásából egy Dionisius Exiguus nevű pap.A történet szerint a felkérés idején a táblázat már meg volt a 241.évig.Elöbb elkészitette 7 évre,aztán a 248 évhez hozzá adott 284 évet és azt állitotta,hogy ennyi(532) évvel ezelött született Jézus.Ha szemügyre vesszük a 241. és a 284.évet és megtoldjuk őket ezerrel azt látjuk,hogy majdnem ugyan arról az évről van szó(ugyanarról a tatárjárásról),csak az első a Gergely naptár,a második a Julián naptár szerint.Nincs kizárva,hogy a szerző(Dionisius Exiguus)igy probálta kódolva az utókór tudtára adni,hogy az 1241.tatárjárás volt az utólsó csapás amivel megsemmisitették a gnosztikus kereszténységet.

 

Hun járás vagy tatár járás?

Képtalálat a következőre: „dentumagyaria”

Miért van az hogy a tatárjárás idejéből,ami majdnem két évet tartott alig találunk emlékeket,miközben a sokkal régebbi hun invázióról, amint az alábbi irásban láthatjuk,szinte képekben jelennek meg az események.Ha nem lennének árulkodó elszólások nem vennénk észre a csalást.Ugyanis gyanus,hogy az alábbi leirás inkább az 1241.évi eseményekről szól,amit vissza hamisitottak az ókórra.Az irás,mint a legtöbb történelmi irás papoktól származik,ezért figyelembe kell venni a 13.században fennálló helyzetet a vallás terén.

https://books.google.ro/books?id=UTF5uq7FVZcC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Bocolabras&source=bl&ots=SDC5ywJwjP&sig=-QwbUWXNFJi7KabM1cyJNEYxo78&hl=hu&sa=X&ei=lliIVKflF-SeywPy8oDYDA&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=Bocolabras&f=false De Byzantinae historiae scriptoribus, sub felicissimis Ludovici XIV .
18.old.:Valenti qui ocium agebat ab externis et domesticis bellis,nuntiatum est,collectum Scytharum exercitum prope iam adesse.Hic vero erant,quos Procopius in suum auxilium a Scytharum rege impetraverat.Hos aiebant magno cum fastu et arrogantia incedere,omnia quae se eorum conspectui obtulissent despicere et nihil facere,propterea quod quicquid iniuriae inferebat,id impune faciebant et arroganter et superbe se cum omnibus gerebant.Hos Imperator intra breve tempus interclusos in Scythiam reditu intra munimenta compulit et arma tradere iussit:et vero tradiderunt,ut etiam ad motum capillorum usque mentis ferociam indicarent.Hos igitur per urbes dispersos in libera custodia habuit,et contemptum eorum excitavit,his qui viderunt eorum corpora,in agrestem magnitudinem surgentia,graviora circa pedes,reliquis partibus exilia,qualia Aristotel ,animalia infecta dicit...—Valens aki jól forgolódott a kűl és bel háborukban,értesitést kapott,hogy az összegyüjtött szkitiai hadsereg megérkezett.Ezek azok voltak,akiket Prokopiusz a saját segitségére kapott a szkita királytól.Azt mondják,hogy ezek nagy kevélységgel és pökhendiséggel jöttek be,mindent lenéztek amit nekik megtekintésre felmutattak,egyebet sem csináltak csak sértegettek és mindenkivel arrogánsan bántak.A császár nemsokára ezeket vissza küldte Szkitiába,lefegyverezte és erőditményekbe záratta:és valóban le lettek fegyverezve,hogy már a hajuk mozgásától az eszükig a vadságukról árulkodnak.Akik pedig a városokban szétszortan voltak,őrizetbe vetettek,a látványuk megvetést keltve a faragatlan mozgásuk és kinézésük miatt,akikről Arisztotel azt mondja,hogy fertőző állatok.

Ab his Scytharum Rex nobili genere ortos repetiit.Erat hoc negotium arduum et huiusmodi quod non facile posset ad iusti rationem expendi.Dicebat enim se hos fide iuramento habita ad suppetias Imperator misisse.Valentinus vero negabat,eum ad quem miserat Imperatorem fuisse,neque se iurasse:ille Iulianum in medium adducebat,seque hoc eius consanguitate dedisse.–-A Szkiták királya ezekből vissza követelte a nemesebb származásuakat.Ez egy nagyon nehéz ügynek bizonyult,mert nem volt könnyű ennek a törvényes és észszerű végrehajtása.Mert akik hűségesküt tettek,azok a császár szolgálatába lettek küldve.Valentinus pedig tagadta,hogy miért voltak a császárhoz küldve,és azt is,hogy esküt tettek volna:Egy bizonyos Julianum állitólag a vérrokonsága miatt lett odavive.

Ez az utólsó mondat egy lóláb ami kilóg a többi közűl.Sem elötte sem utánna nincs tisztázva,hogy mit keres ott.
Na nézzük meg,hogy hova lett vive(küldve) és honnan? A császárhoz? A szkitáktól?Volt a tatárok közt Julán név?Azt tudjuk,hogy Juliánus barát ugymond a vérrokonsága miatt lett küldve nem a római császárhoz,hanem Ázsiába a szkitákhoz hogy megkeresse a vérrokonait,de nem a 4. hanem a 13. században.Látszik,hogy egy összeollozott irással állunk szembe,ahól keverik a két különböző századból való eseményeket.

Legatorum etiam dignitatem,tanquam legatorum loco essent,obtendebant:Imperator contra disserebat etiam legatos iure teneri et eos qui praesentes erant hostium numero habere,quandoquidem hostibus auxilium latum venissent.Ex his causis Scythicum excitatum est bellum…—A követ tekintélyét a neki kijáró helyből lehet megitélni:A császár azt mondta,hogy a törvényesen fogvatartottakat ellenségképpen kezeli,mivel ezek az ellenséget segiteni érkeztek az országba.Ezen okok ingerelték fel a szkitákat,igy tört ki a háború.

És most az irás hirtelen mintha átugorna az 1241-es tatárjárásra.Ép eszű történésznek fel kell tünjön,hogy habár az irás folyamatos,de a történések között oriási szakadék tátong.A szkiták háborút üzennek a rómaiaknak,aztán hirtelen ők kezdenek menekülni a rómaiakhoz a hunok elől.Más forrásokban pedig az áll,hogy a hunok a gótokat és a gepidákat űzik ki a K.-medencéből.

19.old.:Scythae victi et ab Hunnis caesi et eorum magno numero ad internecionem usque deleto,(omnes enim qui comprehendi potuerunt cum mulieribus et eorum filiis interempti sunt cum nullus crudelitatis et caedium esset modus)in magnam multitudinem coaluierunt et non minus quam hominum ducenta millia,qui bellum apti et aetate florentes erant ut fugerent,convenerunt.Itaque profecti et ad ripam stantes,manus e longinquo porrigebant ,et preces cum fletu et vociferatione emittebant,traiectionem sibi concedi flagitantes,suam cladem deplorabant,et se illis praebituros auxilii accessionem spondebant.At Romani qui ripis praeerant nihil se nisi Imperatoris iussu facturos responderunt.Quamobrem huius rei cognito est ad Imperatorem delata.Cum res in magna varietate versaretur, multaque in utramque partem in consistorio Principis dicta essent,tandem in sententiam Imperatoris itum est,et factum Senatusconsultum,ex aemulatione quam habebat,cum his qui Imperium cum eo tenebant.Erant autem filii fratris et vero ipsi primae partes attribuebantur,sed illi Imperatoriam potestatem ex aequis partibus inter omnes dividi oportere censebant,neque ulla in re patruo concedebant.His causis impulsus,tum etiam quia maxima accessio potentiae praesto erat Romanis ,iussit Scythas admitti ,modo arma deponerent.Antequam armorum abiectio esset ab Imperatore imperata,Scytharum audaciores et elatiores transitum sibi vi aperire constituerunt,sed vi repulsi deleti sunt.At illi qui eam Scytharum exercitus partem a reliquo separatam confecerunt,magistratu privati sunt et capitis periculum adierunt.-–A Szkiták a Hunok által le lettek győzve,és a teljes kipusztulás szélére taszitva(akiket csak megtaláltak ,nőket gyerekeikkel a legnagyobb kegyetlenséggel mészároltak le),nagy tömegben,nem kevesebb mint kétszáz ezer harcképes élete virágában lévő ember menekült.A folyó partján állva kezüket kinyújtva siránkozva könyörögtek segitségért és kérték hogy átkelhessenek és bebocsájtást nyerjenek .A Rómaiak pedig a folyó másik partján állva azt felelték,hogy semmit nem tehetnek,csak a császár beleegyezésével.Mert az ügyük kivizsgálása már fel van terjesztve a császárhoz.Mivelhogy a dolgok nagyon bonyolultak és szerteágazottak, mindkét részről,ezért az ügyet a biborosok tanácsa (consistorio Principis)elé küldték,végűl a császár(ez lehet a Pápa is) itél a szenátus tanácsa alapján aminek a hatáskörébe tartozik a Birodalom ügye.Itt voltak a testvérek gyerekei(itt az előkelőkre gondól)akik elöbb részesülnek bebocsájtásban,de császári rendelkezés értelmében ezeket egyenlőképpen kell mindenhova elosztani,hogy egy se kerűljön a fiukból a nagybácsijához.Ehhez hasonló meggondolásokból,a szkiták nagyszámú befogadását a rómaiak csak a fegyverek leadása mellett engedélyezték.De még mielött erről rendelet érkezett volna a császártól,a szkiták bátrabbjai megpróbáltak fegyverrel és erőszakkal átkelni,de ezek vagy vissza lettek taszitva,vagy megsemmisitve.Elválasztották a tömegtől a hadseregben szólgálókat és ezeket meg a parancsnokaiktól aminek megtagadása halál büntetéssel járt.

Itt egy másik lóláb:a consistorio nem más mint a biborosok tanácsa.Ugyan lehet ezt a császár tanácsi testületére is vonatkoztatni,de ha a leirt események a 13.században zajlanak,akkor tényleg a biborosi testülettel van dolgunk,mert ebben az időben az Egyház átvette a hatalmat a civil élet összes területén.
Ha ezek a szkiták a mai Ukrajna területéről érkeztek volna a Duna alsó folyásához,akkór bizony nyújthatták a kezeiket és siránkozhattak volna,mert a túlsó partról aligha hallották vagy látták volna őket.Itt valami más folyóról lehet szó,és más időből.

Ad hunc modum his qui sibi adversabantur,exitio fuerunt.Qui autem apud Imperatorem primas partes gratiae occupabant,et plurimum apud ipsum valebant,eos irridebant,tanquam homines militares et bello quidem aptos,sed prorsus rerum civilium rudes et imperitos esse dicebant.Iusserat autem Imperator ab Antiochia,ut primum imbellem et nulli usui aptam susciperet aetatem et per Romanorum ditionis terras dimitterent,et tanquam obsides tuto loco haberent.Neque eo secius milites ad ripas consistere ut turbas, pugnae aptas minime transgredi finerent,neque navigia illis ad traiectionem praeberent,priusquam arma deposuissent quo nudos transmitterent.Eorum autem qui ista mandata exceperunt exarsit hic in amorem unius pueri candidi et vultu grati ex his qui traiecti fuerant,alter misertus est uxoris formosae unius ex captivis.Hic captivus fuit sub virgine formosa,alios magnitudo munerum coepit,linea vestimenta et stragula ab utraque parte simbriata.Plane unusquisque ipsorum hoc propositi habuit,ut suas domos servis replerent et villas pecudibus et in omnem libidinis licentiam proruperunt.Itaque victi a Scythis victoria foedissima et dissolutissima eos tanquam benefactores et servatores priscos cum armis exceperunt.At illi tanta re sine ullo labore adepta,ex clade quam domi acceperant,suam comparaverunt prosperitatem.Nam pro desertis Scythiae locis,et barathro,in Romanum invaserunt imperium.—Ily módon akik a parancsnak ellenálltak meg lettek semmisitve .Akik azonban elöbb részesültek a császár kegyelméből ,de magukat értékesebbeknek tartották,őket kinevették,mert mint katonák megfelelőek voltak,de túl faragatlanoknak és műveletleneknek tartották őket a civil ügyek intézésére.A császár azt a parancsot adta Antiokiából,hogy a még semmire sem használható fiatalokat küldjék különböző római régiókba és mint tuszokat tartsák ott őket.Egyébként ne maradjanak a katonák a parton tömegben,a harcra képes katonákat addig ne engedjék át amig le nem adják a fegyvereiket.Voltak akik kijátszották ezt a parancsot egy kedves arcu gyerek miatt azok közűl akik átjöttek,a másik egy fogoly szép felesége miatt.Egyiket egy szép szűz ejtette rabúl,másokat ajándékokkal vettek meg lenvászon őltözetekkel,mindkét oldalán himzett rojtos takarókkal.Sőt olyanok is voltak,akik uj cselédekkel töltötték fel a háztartásukat, marhákkal a tanyáikat és mindenféle élvezetekbe merültek .Igy lettek legyőzve a szkiták által a leg gusztustalanabb és leg bomlasztóbb győzelemmel.Ők megannyi dolgot megszereztek erőfeszités nélkűl,és az othon elszenvedett veszteségeik után itt boldogultak.És Szkitia pusztája és pokla után megszállták a Romai Birodalmat.

Itt ujra felvetődik a gyanú,mivel tudott egy barbár nép amelyik Szkitia pusztáiról menekült,megvesztegetni egy magasabb kulturával rendelkező birodalmi népet? Ha át tesszük az eseményeket a 13.századra,amikór a tatárok elől menekültek,akkór már érthető,ugyanis abban az időben Magyarországnak minden adottsága meg volt,hogy egy gazdag civilizált társadalommal rendelkezzen.Biztosan vittek magukkal sok értékes holmit,amivel le tudták kenyerezni az egész római birodalmat,de az is biztos,hogy nagyon sok kincset elástak.A tatárok közel kétévi Kárpát-medencei tartozkodásuk alatti legfőbb foglalkozásuk a kincsek utáni vadászat volt.Számtalan embernek meg kellett halni,akiket az elásott kincsekért vallattak.
Nem mindegy az, hogy a manapság talált kincseket is melyik századokra datálják,mert ennek a bizonyitványa egyben birtok levél is.

Atque adeo,iam tum barbara eorum natura et perfida,ex eo quod foedera pro nihilo ducebant,apparuit.Etenim aetas inutilis,a traiectione suscepta magno studio et cura,eorum qui hoc consilii dederant,per gentes,et nationes,ut habitaret,est dispersa.Domestici,uxores,filii,hi quidem signa regia gerebant.Illas autem conspicere erat mollius et venustius quam captivas decebat vestitas.At captivorum filii,et quicquid illis fuit mancipiorum,aeris temperie in altum se sustulerunt,et praeter aetatem pubuerunt et in immensam multitudinem adunatum et auctum est hostium genus.—A barbár és álnok természetük miatt ugy tünt,hogy a szövetség nem vezet semmire.Hiába való volt az a gonddal és vigyázattal eltervezett dolog,hogy a befogadottakat szórják szét a birodalomban.Cselédek,feleségek gyerekek mind a város jelét viselték.De sokkal ékesebb ruhákat viseltek mint az a foglyokhoz illett volna.És mint amikór a meleg levegő a magasba emelkedik ugy nőttek és értek meg a foglyok gyerekei és nagy tömeggé nőtt az ellenséges nemzet.

Ezek a mondatok is sokat elárulnak.Hogy lehettek az Ázsia pusztáiról idevetődött menekültek őltözékei szebbek mint a művelt birodalmi embereké?De azt is irja,hogy minden gondosan előre el volt tervezve.Ez megint csak a 13.századi eseményekre találó,amikór az eretnekeket és a római egyházi intézménnyel konfliktusban álló népeket meg kellett leckéztetni.Az irás első felében azt olvassuk,hogy a szkiták akkór még nem menekültek voltak,hanem meghivottak,de mindent lenéztek és megvetettek,amit nekik felmutattak.Itt burkoltan épp azt irja le,hogy a “szkiták”,vagyis a magyarországi egyházi képviselők nem akarták elfogadni sőt lenézték a Róma által képviselt dogmákat.

A továbbiakban szó van egy meséről amely a keletrómai népek között terjedt,hogy miután egy sárkányt legyőztek,ennek a fogai szétszóródtak a birodalomban,amely fogakból mint az elvetett magból mind sárkányok keltek ki.A Kárpát-medencei nép harci jelképe a sárkány volt.A Bátoriak cimerén pedig sárkány fogak vannak.A sárkány latin neve a dragon innet kapta a nevét az egyik hadosztály a dragonyosok.A dragonyost dragosnak is nevezték.Egy Dragos nevű hadvezér alapitotta meg állitólag Moldvát.

Egy kis adalék:

A leirt esemény a 235-ös évre datálják,és azt állitják,hogy ez lenne a S.Orsolya és társai ellen elkövetett vérengzés.S.orsolya történetét csak S.Erzsébet álmából tudjuk,tehát nem hiteles.Ha viszont a 235 -höz hozzá adunk ezer évet akkór olyan történetet találunk,amit azok akik megélték csak kódolva merték leirni.

https://books.google.ro/books?id=NXamOroqXxgC&pg=PA326&dq=Gentis+Hunnorum&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwic3aj_0brKAhUHDSwKHQz4D9AQ6AEIRDAF#v=onepage&q=Gentis%20Hunnorum&f=false

326.old:Cum essemus Romae,fuerunt ibidem eo tempore duo principes iniqui,quorum nomina erant Maximus et Aphricanus:qui videntes magnam esse multitudinem nostram et multos confluere ad nos et nobis associari,indignati sunt vehementer adversum nos:et metuebant ne forte per nos multum crescere et roborari deberet religio Christiana.Unde cum explorassent iter nostrum quo perrecturae eramus ,miserunt cum festinatione legatos ad quendam cognatum suum nomine Julium,qui erat princeps gentis Hunnorum,hortantes eum ut educto exercitu suo persecutionem nobis inferret ac deleret nos.Qui cito acquiescens voluntati eorum,cum armatam multitudine egrediens irruit super nos cum venissemus Coloniam,ibique effudit sangvinem nostrum.-–Amikór Rómában voltunk,élt ebben az időben két igazságtalan vezető(Rómában kik lehettek a vezetők a középkórban?)Maximus és Afrikánus,akik látták,hogy sokan vagyunk és sokan özönlenek hozzánk és hozzánk társulnak,ezért nagyon kikeltek ellenünk és attól féltek,nehogy általunk nőjjön és erősödjön meg a keresztény vallás.Amikór kifürkészték az utjainkat,sietve elküldték Juliust(itt köszön vissza Juliánus barát)hun nemzetiségű vezetőt a rokonaihoz,hogy hozza el csapataikat minket leverni és megsemmisiteni.Aki gyorsan megfogadta a parancsaikat és nagy tömegű hadsereggel ránk rontott,amikor Köln felé mentünk,ahól kiontotta a vérünket.
Az utólsó mondatot lehet hogy Sz.Erzsébet álmából vették.

A nagy átok

Image may contain: 1 person, smiling

A Vulgátáról:
A Vulgáta nem más,mint a Hieronimus(Jeromos) által görögből és héberből latinra forditott Biblia.
https://books.google.ro/books…

Itt egy pár érdekesség a könyvből:

XVIII.old.:Paulus Apostolus ad septem scribit Ecclesias:octava enim ad Hebreos,a plerisque extra numerum ponitur.—Pál apostól a hét Gyülekezethez irt levelet,a nyolcadikat a zsidókhoz irta,elkülönitve a többiek számától.

A görög bibliaváltozatot Septuagintának hivják.A ginta törzset jelent,igy a biblia neve a Hét törzs.A magyar őstörténetben is hét tőrzsről irnak meg egy különállóról, amit Kabarnak hivnak.Ha a magyar őstörténetet papok irták,akkór láthatjuk honnan a modell.

XXX.old.: Hegessipus vicinus Apostolicorum temporum,in quinto commentariorum libro de Jacobo narrans ait:Suscepit Ecclesiam Jerosolymae,post Apostolos,frater Domini Jacobus,cognomento Justus:multi siqudem Jacobi vocabantur.Hic de utero matris sanctus fuit,vinum et siceram non bibit,carnem nullam comedit nunquam attonsus est,nec unctus unguento,nec usus balneo.Huic soli licitum erat ingredi Sancta sanctorum.—Hegessipus aki közel élt az apostolok idejéhez az ötödik kommentárjában azt mondja:Az apostolok után a Jeruzsálemi Egyház élére az Ur testvére Jákob kerül,akit Igazságosnak is neveztek,mert még sokan voltak,akiket Jákobnak hivtak.Ez már az anyja méhéből szent volt,bort és sört nem ivott,semmiféle hust nem evett,sosem nyiratkozott,nem kente magát olajjal és nem fürdött.Egyedűl neki volt megengedve bemenni a Szentekszentjébe.

8.oldal: Genesis Caput IX. 24.:Evigilans autem Noe ex vino,cum didicisset quae fecerat ei filius suus minor 25.:Ait Maledictus Chanaan,servus servorum erit fratribus suis..26.Dixitque:Benedictus Dominus Deus Sem,sit Chanaan servus eius.27.:Dilatet Deus Iaphet et habitet in tabernaculis Sem,sitque Chanaan servus eius.–-Felébredve pedig Noé a részegségből és megtudván,hogy mit tett vele a kisebbik fia Azt mondta:Átkozott Kanaán,szólgák szolgája legyen a testvéreinél.És hozzá tette:Áldja meg az Uristen Semet és legyen neki szolgája Kanaán.Terjessze ki az Isten Jafetet és lakjon Sem sátrakban amelyben legyen neki Kanaán szolgája.

A Károli féle bibliában ez áll:Terjessze ki Isten Jáfetet,lakozzék Sémnek sátraiban,légyen néki szolgája a Kanaán.

Itt feltehetünk egy pár kérdést:Ha Károli Gáspár a Vulgátából forditott akkór ő követett el hamisitást,ha pedig netán a héber változatból helyesen forditotta,akkór Hieronimus követte el .
Maga a mese is sok kérdést vet fel,mert Kám aki elkövette a deliktust,kiesik a képből.Lehet elmenekűlt,azonban az átok igy is fogná.Egyszerűen eltűnt.Igy minden büntetést Kánaánnak kellett elviselni, aki az átok szerint szólgák szólgája kell legyen.Igy léteznie kell egy közbelső szolgának is és egy a többiek felett álló Urnak.Ez a mondat késztethette Károlit a hamis forditásra.A Vulgáta szerint Jafet nemzetsége nem lakik a Sém sátrában,igy nem is lehet a szolgája.

Martin Luther aki valószinű,hogy héberből forditott,igy irja:Verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern!Gelobd sei der Herr,der Gott Sems,und Kanaan sei sein Knecht!Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Hütten des Sems,und Kanaan sei sein Knecht.—Átkozott legyen Kanaán és szolgája legyen minden szolgának testvérei között!Dicsőitve legyen az Ur Sém Istene és Kanaán legyen neki a szolgája.Terjessze ki Isten Japhetet és engedje őt lakni Sém sátraiban,és Kanaán legyen az ő szolgája.

Ebben a változatban már világosan látszik,hogy ki a közbelső szolga,akinek ugymond meg van engedve a Sém sátrában lakni.A szövegből az is kiderűl,hogy a szólgák kinek az Istenét kell szolgálják.Az persze még eldöntésre vár,hogy Sémnek a privát Istenét Jehovának,vagy Allahnak hivják.Ha ezen mondatokat elfogadjuk szentirásként,és igy azt az állitást is kötelező elfogadni,hogy minden nép Nóétól származik,akkór egy nagyon veszélyes ideologiával állunk szembe,aminek a virágai szemünk láttára kezdenek bomladozni.

Avarok

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

Tudjuk,hogy amikór a latin irás betű szűkében volt a v-nek a b-t használta,igy az avart abarnak irták.Azt is tudjuk Aventinustól,hogy a Bajórból ugy lett bajór,hogy az avar szó elé tették a b betüt,majd a bavarből alakitották ki a bajort amiből később bajer lett.A divatot követve mások az avar szó elé egy k-t tettek és igy lett az avarból a kavar,vagyis a kabar.Az avar szó a latin nyelvekben zsugorit,meg kapzsit jelent.Sz.Jeromos szerint az avart,már az ókorban közmondásba foglalták:

https://books.google.ro/books…

XIX.old.Antiquum dictum est:Avaro tam deest quod habet,quam quod non habet.Credenti totus mundus divitiarum est:infidelis autem etiam obolo indiget.Sic vivamus,tanquam nihil habentes et omnia possidentes.Victus et vestitus,divitiae Christianorum sunt.-–A kapzsi ember ugy adja el amije van mint amije nincs(ami nem az ővé).Azt hiszi,hogy a világ minden gazdagsága az ővé:a hütlennek csak a fele jár.Ugy élünk mint akinek semmije sincs de mindent birtokólunk.Az evés és az öltözködés a keresztény gazdagsága.

Első olvasatra ugy tűnik,mintha a fenti mondatokban nem lenne összefüggés,pedig ez egy nagyon kemény kritika az egyházi intézménnyel szemben.Jeromos,aki felkészültségénél fogva bármilyen magas tisztséget betőlthetett volna Rómában,de mivel nagyon kritikusan viszonyult az egyházi intézménnyel szemben,igy saját bevallása szerint Sziria pusztáin kénytelen tengetni az életét.

Világos,hogy az idézett mondatok egyházi vezetőkre vonatkoznak,és ezek is egy uralkodói réteget alkottak,akár az avarok a későbbi kórokban,már ha ragaszkodunk a Skaligeri kronologiájához.Nehéz eldönteni hogy egy nép neve honnan származik,de legtöbbszőr a név ugy személyeknél,mint csoportoknál a személy vagy csoport profiljából ered.A német név amit persze csak magyarok használtak, a néma szóból származik.Ez talán a miatt,hogy aránylag keveset beszéltek.A német a magyart hungernek,vagyis éhesnek nevezte.A magyar az oroszt rossznak gondolta.A franciákat galloknak,vagyis kakasoknak hivták.

A magyar krónikák nem számolnak be avarkórról.Tehát ha hűek vagyunk a krónikáinkhoz,legalább is ami a lényeget illeti,akkór nem is voltak avarok csak kabarok.A kabarok viszont ha párhuzamot látunk a magyar őstörténet és az egyháztörténet között,egy olyan uralkodó egyházi réteget alkothattak,mint a zsidóknál a léviták.

XVIII.old.:Paulus Apostolus ad septem scribit Ecclesias:octava enim ad Hebreos,a plerisque extra numerum ponitur.—Pál apostól a hét Gyülekezethez irt levelet,a nyolcadikat a zsidókhoz irta,elkülönitve a többiek számától.
A görög bibliaváltozatot Septuagintának hivják.A ginta törzset jelent,igy a biblia neve a Hét törzs.A magyar őstörténetben is hét tőrzsről irnak meg egy különállóról, amit Kabarnak hivnak

Honfoglalás

Egy latin közmondás szerint “Ismétlés a tudás anyja”.Ez igaz,de az is igaz ,hogy ismétlés az agymosás anyja.Nehéz volt belevésni a magyar nép agyába, hogy egy sehonnani jött-ment nép,de a sok ismétléssel végűl ez sikerült,mert ugye elöbb hont foglaltak mint szkiták aztán mint hunok, avarok, uttigurok,kutrigurok,onogurok,magyarok,kabarok,besenyők,kunok…De isten ments, hogy ezt tagadjuk,mert akkor nemet mondunk a nagy dicső multunkra és az ősapáinkra akik hont foglaltak nekünk.

Egy adalékos bejövetel, honfoglalás és kór amiről még a krónikáink sem tudnak,de mi már tudunk,az avarok részéről “történt”.Akik az avar bejövetel mellett kardoskodnak,azt állitják,hogy a bizánciak jól ismerték az avarokat és tudtak a mozgásukról.Ebben a könyvben amit bizánci tőrténészek irtak azt találjuk,hogy halvány gőzük sem volt, hogy kik voltak az avarok .
https://books.google.ro/books?id=UTF5uq7FVZcC&pg=PA257&lpg=PA257&dq=Bocolabras&source=bl&ots=SDC5ywJwjP&sig=-QwbUWXNFJi7KabM1cyJNEYxo78&hl=hu&sa=X&ei=lliIVKflF-SeywPy8oDYDA&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=Bocolabras&f=false De Byzantinae historiae scriptoribus, sub felicissimis Ludovici XIV .

Menandri Protectoris de Abaris

Az esemény Jusztiniánusz császár idejében történik,amikór állitólag az Avarok bejöttek a Kérpát-medencébe,mint honfoglalók.

99.old.:Electus vero fuit ab ea gente quidam Candich nomine,qui cum primus legatus ad Imperatorem venisset,dixit:Adesse gentem omnium fortissimam et populosissimam quae se illi traderet,Abaros scilicet,genus hominum invictum,et inexpugnabile,qui eius omnes hostes repellere et funditus extinguere possent.—Egy Kandik nevű embert választottak ki abból a nemzetből,aki elsőnek jött a császárhoz mint követ és igy szolt:Itt van a legerősebb és leg népesebb nemzet, az Avarok,legyőzhetetlen és meghódithatatlan,aki az összes ellenségét vissza veri és gyökerestől kiirtja.

Már ez is bizonyiték lenne arra,hogy az avarok nem akkór érkeztek,ha egyáltalán érkeztek,hanem egy saját országgal biró nép volt.Mert meghóditani nem egy kalandozó népet,hanem országot szoktak.

A továbbiakban irja,hogy a császár öreg és legyengült testileg és lelkileg is,igy el akarván kerülni a háborút,megajándékozta a küldötteket arany ékszerekkel és selyem ruhákkal.Ez után a császár Valentinusnak üzent,hogy gyüjtse össze a sereget,és támadja meg az ellenséget,de mivel nem volt biztos az ütközet kimenetelében ezért cselhez folyamodott.

Cum igitur Valentinus ad eos profectus esset et munera praebuisset,primum quidem Ongoros Eitafalos Hunnicam gentem debellarunt,et Sabiros everterunt.Cum autem eorum Duces parum prospere res gessissent et contra eorum spem concidissent,confestim Abari hostium terram vastarunt,et regionem sunt depopulati.Hi vero inimicorum excursionibus vexati ad Abaros legationem miserunt,ad quam Mezamirum Idarisii filium,Calagasti fratrem suffragio elegerunt,qui cum etiam precibus egerunt,ut captivorum aliquos ex eorum tribu redimeret.—Tehát amikor Valentinus hozzájuk(az avarokhoz) indult ajándékokkal, elöbb leverte az Ongorosz Eitafalosz hun származásu nemzetet,aztán a Szabirokat.De mivel a Vezérük nem vezette sikeresen az akciót és az ellenség leverésében táplált remény összeomlott ,az Avarok gyorsan elkezdték rabólni a vidéket és irtani a népet.Igy a bizánciak küldöttségbe menesztették Mezamirumot Idarisi fiát Kalagasti testvérét,azzal a kéréssel,hogy bizonyos foglyokat kapnának vissza.

Mesamirus igitur legatus,vir vanus et magniloquus,ubi ad Abaros pervenit,in verba superbiora et arrogantiora prorupit.Cotragegus autem ille Abarorum per quam familiaris et necessarius,cum Mezamirus insolentius quam legatum decebat,esset locutus,illis pessimum consilium dedit et dixit Chagano:Vir ille in eo quod faciendum susceperit,magnae est apud suas tribus auctoritatis et quantum voluerit,hostium potest in pugnam educere.Oportet igitur ipsum de medio tollere deinde intrepide in regionem inimicam excursiones facere.Ab illo persuasi Abari,transgressa et spreta ea que legatis debetur reverentia nulla habita iuris religionisque ratione Mezamirum necant.Et ab eo tempore latius et liberius depopulari vicinorum terram coeperunt,neque captivos,aut predas agere cessaverunt.Iustinianus legatos ab Abaris excipit,qui postulabant,ut illis liceret circumspicere terram in qua eorum gens sedes et domicilia poneret.Et imperator quidem ut haec Iustinus dux illi significavit,apud se consultavit an gentem collocaret in ea terra ,ubi prius habitabant Eluri(eruli)(secunda Pannonia vocatur).Et Imperator,si illis videretur ,annuit.Sed Abari Scythia sibi exeundum non censuerunt.Etemin illius desiderio ,quoad eius fieri poterat,tenebantur.Hoc igitur non sucessit.Veruntamen Iustinus legatos misit Bizantium et Imperatori significavit eos iam magna ex parte istam regionem occupasse.—Mezamirusz pedig egy hiú és nagyot mondó ember,amikor az Avarokhoz jött,arrogánsan és kevélyen lépett fel.Kotragegusz látva hogy Mezamirusz inkább szemtelen mint diplomata,ezért szükségesnek látta szolni az avarokhoz,de a legrosszabb tanácsot adva nekik,igy szolt a Kagánhoz:Ez az ember akinek a kezében van az irányitás,nagy tekintélynek örvend a nemzetségében és ha akarja háborúba hozhatja az ellenséget.Tehát el kellene távolitani őt a környezetből és utánna bátran lehet rajtaütéseket végrehajtani az ellenséges területeken.Igy az ő (Kotragegusz) kérésére az Avarok felrugva a protokolt, a küldötteknek kijáró tiszteletet és minden törvényes és vallási előirást, megőlték Mezamiruszt.És ettől az időtől széltében és hosszában szabadon kezdték irtani a népet a szomszédos területeken, foglyokat és zsákmányt ejtve.Jusztiniánusz küldötteket fogadott az avaroktól,akik kérték hogy engedje meg nekik körűl nézni a területen ahól a nemzetük megtelepedhet.A császár, amikór ezt Jusztinus Vezér a tudomására hozta,azt mondta neki,hogy telepedjenek le ott,ahól elöbb a herulok laktak, amit később Pannoniának neveztek.És a császár,ha majd látja őket ezt megengedi.De az Avarok a Szkitiából való kijövetelükkel nem számoltak,vagyis nem ugy tartották,hogy Szkitiából jöttek ki.(Sed Abari Scythia sibi exeundum non censuerunt.censere=a aprecia,a evalua=értékelni,annak itélni).És valóban,az amit szeretnének kapni(valójában amit a császár szeretne nekik adni), az már a tulajdonukban van.Tehát ez nem sikerült(vagyis az hogy a császár Pannoniát adományozza nekik).Mindazonáltal Jusztinusz küldötteket menesztett Bizáncba tudatva a császárral,hogy az avarok azon terület nagyrészének már a birtokosai.

Az irásból kiderűl,hogy ez egy megvágott és meghamisitott másolat,de az akkori hamisitók,még nem tökéletesitették a módszereiket.
Avar=Auer=Árterületi ember.

Krónikák krónikája

hadjárat

Ha valamennyi hitelt akarunk adni a történelmi irásoknak,akkór olyanok között kell válogatnunk,amelyeket még nem fertőzött meg teljesen a hatalmasok becsvágya.Az egyházi irók történelmi dolgokban nem mertek olyan nagyokat füllenteni,mint a világiak.Ezért nem árt komolyabban venni ezen irásokat. A leirtakból látszik,hogy valami nincs rendben a kronológiával.Ugy tűnik,hogy a Nagy Károly és dinasztiája időszaka később volt betóldva,vagyis nem létezett.Nagy Károlyt emliti,de a róla szóló füllentéseket már nem tartotta méltónak egyházi történész számára.Zakariás pápát emliti,de azt nem,hogy az ő idejében jöttek volna be a magyarok.Ezt épp azért kellett áttenni egy későbbi dátumra,hogy helyet csináljanak Nagy Károlynak.A történészek nagyon ragaszkodnak az évszámokhoz,pedig a régi irásokban nincsenek évszámok.Ezeket később,talán csak a 14.-15.században illesztgették be.Az a tény,hogy itt ugyanabban az időben egyszerre vannak emlitve hunok,avarok és magyarok(hungari),bizonyitja,hogy a történéseket hol megnyujtották,hol felaprózták,a hamisitásnak megfelelően,azt akarván igy bizonyitani,hogy a magyarok nem is olyan rég tolakodtak be Európába. Minden jel arra mutat,hogy a német papok csuful becsapták a magyarokat,amikór a térités leple alatt valójában hóditottak.A magyarok nem portyáztak a birodalom megszállásakór,hanem ujra rendezték a birodalom adminisztrációját.Szerintem ez az irás,amit jó sok ideig dugdostak,tartalmazza az igazságot,bár ez sem teljesen mentes a részrehajlástól,a többi csak ferdités,hazugság és rágalom.Az irásban Bécset Fabian városnak nevezi,amiből elöbb Favian aztán elhagyva az első szótagot Vian lett,később németesitve Wien.

https://books.google.ro/books?id=bqMAAAAAcAAJ&pg=PT1133&dq=hunnorum+regis&hl=hu&sa=X&ei=EVhLVaTTIMHcUf2sgFA&ved=0CC4Q6AEwAjha#v=onepage&q=hunnorum%20regis&f=false Chronicon chronicorum ecclesiastico-politicum: Ex Hvivs …, 1. kötet

 

11o9.old.:Mamertinus,quem divus Severinus Norici ac superioris Pannoniae post Athilae Hunnorium regis interitum,Apostolus ex militum tribuno,Fabianis municipio in collimitiis Pannoniae Noricque episcopum dedit,Gelasio Romano Pontifice adsentiente,annum circiter salutis nostre CCCCLXVI.Qua de re pluribus verbis divi Severini á nobis reperta historia tractat.—Mamertinus katonai tribunus apostol,akit S.Severinus Attila a hunok királya halála után püspökké nevezett ki Pannonia és Norikumba,Gelázio pápa jóváhagyásával 466-ban.Ezekről a dolgokról Szeverinus történeti irásaiban olvashatunk.

Marcianus,ex monacho caenobii divi Severini iuxta moenia oppidi Fabianis eiusdem loci post Mamertinum Episcopus constituitur:ut eadem divi Severini historia habet.—Mamertinus után Marcianus barát kerül a Fabian vár melletti S.Szeverin templom élére mint püspök.

Lucillus,is Fabianensis primo caenobii praefectus,dein Batavis castris ad Oeni et Danubii confluentes á divo Severino Episcopus datus,post divi Severini ac Marciani obitum,Fabianensem cathedram eisdem cum Batavensi auspiciis administravit,qui porro eiusdem divi reliquias ,Herulis á Longobardis devictis,ac Friderico Herulorum rege Christianam pietatem exuente,isthinc Neapolim in Italiam traduxit.Post que tempora praeda relicta Longobardis ac Avaribus fecundissima Pannoniae terra,atque in ea Fabianensis potissimum cathedra,simul cum saluberrima doctrina Christi esse defiit.Et aliquot interlabentibus postea annis,simul ut divus Rudpertus Iuvaviensem cathedram(in qua Maximus quondam sub divo Severino praesuit) in integrum restituisset et é Laureaco ad Avares in Pannoniam Cunaldum et Giselaricum verbi divini doctores misisset,posito divo Rudperto in Fabianis templo,paulatim ut Christiana religio apud Avares repullulare,sic et Fabianensis restitui sedes coepit:cui praesuisse á divi Rudperti aetate invenimus,ut sequitur.-–Lucillus volt a Fabiani Egyházközösség első prefektusa ki Szeverinus és Marciánus halála után a Fabiani és a Batáviai várak katedrájának főnöke és adminisztrátora lesz.Miután a Longobárdok legyőzik a Herulokat és Frederikusz a Herulok királya elhagyja a keresztény hitet,Lucillus a Szeverinus és Marcianus relikviájival Náplyba megy.Ez után Pannonia termékeny földje az avarokra és a longobárdokra marad,ugyanugy a Fábiáni katedra a leg egészségesebb keresztényi tanitással megszűnik létezni.Aztán néhány beteg év után S.Rudpertus visszaállitja a Iuvaviani katedrát amit S.Szeverinus ideje alatt vezetett.Laureákból elküldi az avarokhoz Pannoniába Kunáldust és Gizelárikust az Isten igéjét hirdetni,S.Rudpertó a Fabiani templom élére áll,igy lassan ujra kezdett terjedni a keresztény hit az avarok közt.

Cunaldus,á divo Rudperto Avaribus Apostolus datus annum circiter á nato Christi DCXL.quem divo Rudperto in Fabianis,hoc est Wienna nostra,aedem primum excitasse,verisimile est.Sodomus ,sub Pipino rege Francorum,anno salutis fere DCCXL.á Ioanne Iuvavensi episcopo.et Unilone Laureacensi et metropolitano,ad Avares in Pannoniam Noricumque missus est.Nam ut Eginhartus est autor,qui res á Carolo magno gestas congessit,Avares usque ad Anisum fluvium habitabant,eratque,adhuc sub Carolo magno,anno videlicet Domini DCCC.Anius fluvius utriusque regni,Franci Avarique communis limes.Proinde Sodomum res ecclesiasticas in collimito Norici Pannoniaeque cum constituisse apud Avares constet,verisimile est hunc,post Cunaldum longo intervallo,Fabianensem dioecesim administrasse.Qui autem inter Sodomum ac Cunaldum medii fuerint,a me nondum sunt deprehensi.-–Rudpertus Kunáldust adta apostolul az avaroknak 64o-ben,akit elsőnek emelt a Fabian azaz a mi Wiennánk temploma élére,ehhez nem fér kétség.74o-ben Sodomust,Ioann Juvaveni püspök és Unilon Laureaci metropolita az avarokhoz Pannoniába és Norikumba küldte Pipin frank király idejében.Mert ahogy Eginhartus irja,aki Nagy Károly tetteit foglalta össze,az avarok egész az Ens folyóig laktak még N.Károly idedjében is vagyis 8oo.-ban.Az Ens volt a két birodalom az Avar és a Frank közös határa.Tehát Sodomus az avarokhoz jőve,Kunáldus után sok évig vezette a Fabiani egyházkerületet Norikum és Pannonia vidékén.De hogy ki volt Kunaldus és Sodomus között azt még nem találtam meg.

Haimo,hunc Virgilius Iuvanensis pontifex iam metropolitanum á Laureaco ius adeptus,sub Zaharia pontifice maximo,et Pipino Francorum rege,Odilione quoque Boioariorum duce,ad Avares,ne deficerent á Christiana religione,in Pannoniam cum mandato ablegavit,qui in Fabiana Avaribus verbum Dei explicare haud definebat.—Haimo Juvaveni püspök már metropolita, Zakariás pápa és Pipin frank király és Odilon bajor herceg idejében az avarokhoz lett küldve,nehogy eltávolodjanak a keresztény vallástól,aki Fabianban(Bécs) nem győzte magyarázni az Isten igéjét.

Post que tempora iterum recidentibus Avaribus et Hunnis ad solitam impietatem,simul cum religione episcopi in Fabianis esse desierunt.Donec facto á Carolo magno Francorum rege,magno in Pannoniam adversus Avares procinctu,et victi Avares,et Christo simul et Francico imperio vendicati fuissent.—Ez után az avarok és a hunok ismét visszaestek a megszokott törvénytelenségbe,és a vallással egyben a püspökök is elmentek Bécsből.Egész addig,amig Nagy Károly be jött Pannoniába, legyőzte az avarokat és vissza állitotta a keresztény hitet és a Frank birodalmat.

Tum quod in antiquissimo diplomate á Ludovico Pio Caroli magni filio Pataviensi dioecesi dato ,legimus,novae aliquot divorum basilicae in potioribus Avariae,hoc est Noriciripensis Pannoniarumque tractu,locis,a Carolo magno positae,Christianam pietatem apud barbaras gentes retinuere.Quarum erat divo Petro in Fabianis una ,in caeteris locis ad Danubii ripam in Norico ripensi in aliquibus singulae ,in aliis vero positae binae,hoc est Tullana,Ceisenmuro( ubi ceciensis ala quondam stativa habebat)Artagruno,Pachlaro(ubi Aralapensis classum praefectus sedebat)Trebnsee,Saxina,Roede et Samburgo.Itaque cum Csabeanum Hunnorum principem cum universa gente sua sacris undis perluisset,novo ex Christianismo Theodori addito nomine,tractuque illi Pannoniae superioris inter Sabariam et Carnuntum distincto,Noricum ripense cum collimitis Pannoniae,ipsoque Fabianensis dioecesis tractu ad Lytahum fluvium usque,suae Francorum genti habitandum concessit.,dato Iuvavensibus episcopis negotio,ut secundum antiquum eiusdem ecclesiae observatum morem suos legis divinae interpretes ac doctores in Fabianis constituerent.Quorum invenimus,a Caroli magni seculo anno videlicet Verbi carnati DCCC.usque ad Caroli eiusdem stirpis defunctum annum videlicet Christi DCCCCXIV hos fere,ut sequuntur:—Ahogy a legrégibb iratokból olvashatjuk,amiket Nagy Károly fia Szelid Lajos adott ki,az avaroktól elvett területeken Nagy Károly különböző szentekre szentelt bazilikákat épittetett,hogy a barbárokat megtartsa a hitben.Igy egyet Sz.Péterre szentelve Bécsben,majd Norikumban a Duna völgyében,néhol egyesével,máshól kettesével,ugy mint Tullana,Ceisenmuro,Artagruno,Pachlaro,Trebnsee,Saxina,Roede,és Samburgo.Ugyanakkór megkeresztelte a Csabai hunok királyát az egész népével és Teodor keresztény nevet adott neki .Felső Pannoniát Karnuntummal,Norikummal egész Szabáriáig(Szombathely),a bécsi egyházkerülettel átadta letelepedésűl a saját népének(frankok)egész a Lajtáig.Bécsbe hittanitó profeszorokat küldött.Mind ez a Nagy Károly korától,vagyis 8oo-tól a dinasztia kihalásáig 914-ig.

Theodericus,ab Arno Iuvavensi metropolitano,Avaribus et Sclavinis in Pannoniam superiorem et tractum terrae illi ultra Danubium oppositum,episcopus est datus.Cuius cathedra in Favianis item erat.Otto ab Adalramo Iuvaviensi metropolitano,Fabianis post Theodericum episcopus constituitur,et Avarice gentis Sclavinorumque in orthodoxa fide doctor Osvaldus ab Adalbino Iuvaviensi Avaribus et Sclavinis in Fabiana episcopus post Ottone inauguratur,circiter annum Salutis nostrae DCCCLXV.—Theoderikusz Arnoi püspököt nevezte ki az avarok és szklavinok részére felső Pannoniában és a Dunántúlra,akinek Bécsben is volt katedrája.Teodorikus után Adalrámói Otto kerül a püspöki székbe és a bécsi katedrára,utánna meg Adalbinói Oszváldusz 865-ben.

Radfridus,cuius antiquissimus annalium codex sub divo Henrico Caesare,anno Domini millesimo scriptus,sub finem in pontificum catalogo his verbis mentionem facit:Istius Leonis quinti temporibus.Radfridus Favianensis,qui et Wigenensis,extitit episcopus,ubi quondam Mamertinus praeerat.Porro Leonem quintum Romanae sedi sub Ludovico Arnulphi filio,Caroli magni prosapiae postremo,praefuisse ex Chronologie supputatione apparet.Quo tempore Avares et Hunni tertio á fide Christiana deficientes ad scita Hungarorum,suae originis retra et feroce gente,non solum Fabianensem diaecesim,cum Francorum in ripensi Norico gente depopulati sunt,sed promotis limitibus ad Oenum usque fluvium,magnis copiis per Rhaetias in Galliam perq,Misniam et Thuringiam in universam Germaniam excurrerunt non semel,annis videlicet á nato Christi 9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Que devastatio Germaniae intra hoc temporis intervallum facta ab Avaribus et Hungaris,aliam non modo in Pannonia et Norico,sed in universo edeo Germaniae Galliaeque regnis amplissimis,Italiaque,et totius adeo Romani imperii intercapedine,novam administrationem faciemque peperit.Nam imperii titulum ad se Saxones trahebant,in Italia Berengarii,in Galliis Rudolphi et Hugones,Odonesque rerum potiti caeperunt....—Ezekről az eseményekről Radfridus tudósit a kódex évkönyvében,melyet Henrik császár idejében irt anno Domini 1ooo-ben,az események V.Leo pápa idejében zajlanak.Faviani Radfridus,kit Wigenensisnek is neveztek Bécsben volt püspök,ahól egykór Mamertinus is.V. Leo foglalta a Szentszéket Arnulf fia Lajos alatt,aki a kronológiai számitások szerint Nagy Károly leszármazottja volt.Ebben az időben az avarok és a hunok,harmad izben hagyták el a keresztény hitet és vissza tértek a magyar tudásra(scita),a származásuk szerinti kegyetlenségre és nem csak a bécsi egyházkerületbeli és norikumi frankokat támadták,hanem irtották a népet az Ens folyón tul is,nagy sereggel megszálták Rétiát,GalliátMisniát,Turingiát és a Német területeket,de nem egyszer rohanták le,hanem ezekben az években:9o3,9o8,9o9,912,916,929,933,937,944,954,955.Ebben az időintervallumban az avarok és a magyarok nem csak Pannoniát és a Norikumot szállták meg,hanem az egész német és francia területeket,Itáliával és az egész Római biroodalomban uj adminisztrációt vezettek be.Igy a birodalom(Római birodalom) titulusa átkerült a szászokhoz,Itáliában Berengár vette át a hatalmat,Galliában a Rudolfik , Hugonesek meg az Odonesek vették át a hatalmat…

Na kedves történészek,a fennebb felsorólt évekből akkór válogassuk ki,hogy melyik volt a pozsonyi csata.Azt a szólamot,hogy “a magyarok irtassanak ki”,csak utólag találták ki.A nyugatnak sosem volt olyan katonai ereje az emlitett kórokban,hogy a magyarokat kiirthassa.Amit elértek és sajnos nagyon sokat,azt mind a vallási hazudozásaik révén érték el.

A magyar peresztrojka

Miután több mint ötven évig uralták Nyugateurópát(ja nem uralták csak kalandoztak,ugyebár a törökök is kalandoztak 15o évig,az oroszok 7o évig,az amerikaiak még most is kalandoznak),végre ugy látták,hogy példát mutatnak emberségből.Ha elolvassuk az évkönyveket azt látjuk,hogy az évnek szinte nem volt olyan szaka amikor királyok császárok ne hajtottak volna végre betöréseket várakba,városokba és vidékekre,kardélre hányva ártatlan embereket és nem egy esetben élve égették meg őket.Ez viszont mind Istennek tetsző dolog ,mivel az elkövetők nem voltak pogányok.Ha eretnekeket égettek,akkór még tetszőbb volt.

https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini, quotquot ex Austriae …

 

Nec silentio hic praetereundus S.Piligrinus seu Pelegrinus ex Episcopo Pataviensis Ecclesiae ,quam ab anno Christi DCCCCLXXI.ad DCCCCXCI.vel DCCCCXCII.maxima cum laude ac sanctitatis opinione rexerat,Archiepiscopus Laureacensis.—

Pelegrinus püspök levele Benedek pápához a magyarság megtéritésével kapcsolatban

LXXVII.oldal.:Notum fieri dignetur vobis,summe Sacerdotum Praesul,quod supra omne animi mei desiderium nunc delectare et Apostolorum visitare limina,vestraque optabili perfrui praesentia,et ea facie ad faciem,que literis et internuntiorum committo indiciis,Sanctissimae Paternitate Vestre coram ratiocinari,nisi quod a Neophita Ungarorum gente huc ire prohibeor,apud quam,faedere pacto,sub occasione pacis fiduciam sumpsimus operam exercere praedicationis.Cuius enim terror gentis ex longo tempore etiam aliarum provinciarum praedicatoribus meae diocesis hactenus aditum clausit,ad quas nihilominus praesentis opportunitas temporis ire me vocavit.Quibus Deus omnipotens,qui solita sua pietate semper dispersa congregat,aperire dignatus est ianuam cordis sui diu clausam,ut discisso velamine duritiae suae,depositaque ferina crudelitate,leni iugo Domini colla submittant.A qua ergo praefata Ungarorum Gente multis precibus ipse invitabar venire,aut Missos meos in opus Evangelii illuc dirigere,ad hos dum transmitterem satis idoneos viros ex Monachis Canonicisque Presbiteros,atque de singulis Ecclesiasticis gradibus Clericos et vita et omni conversatione illorum sic ordinata,quemadmodum in Gestis Anglorum didici,tantum Divina gratia suis institutionibus fructum statim ministravit,ut ex eiusdem nobilioribus Ungaris utriusque sexus Catholica fide inbutos,qtque sacro lavacro ablutos circiter quinque millia lucrarentur.-–Kegyeskedjen elfogadni ezt a jelentést Főméltóságod,bár szerettem volna meglátogatni Apostoli küszöbét és szemtől szemben örömmel bemutatni,Atyai Szentségednek és elmesélni azt amit a küldöttek által jelentettem,ha nem akadályozna ebben az út amit a Neofita Magyarokhoz kell tennem,akikkel békét kötöttünk és a békekötés alkalmával a hit prédikálását vállaltuk.Olyan helyekre is hivnak amelyek az Egyházkerületemhez tartoznak,de e félelmetes nemzet miatt mostanig el voltak tőlem zárva.A mindenható Istennek kegyelméből aki a szétszórtat összegyüjti,és a mostanig bezárt szivek ajtaját megnyitja és keménységét meglágyitja,eltávolitja a vad kegyetlenséget és a nyakakra helyezi az Ur szelid jármát.Tehát az emlitett magyar nemzetből sokan kértek és meghivtak látogassam meg őket vagy tanitókat küldjek az Evangéliumban való eligazitáshoz,akikhez már menesztettem is megfelelő barátpapokat,presbitereket,papokat és mindent ugy rendezve mint ahogy az angoloknál tanultam,aminek olyan nagy lett az áldása,hogy mindkét nemből a katolikus hitre tértek és a keresztviz alá jöttek ötezeren.

Christiani autem,quorum maior pars populi est,qui ex omni parte Mundi illuc tracti sunt captivi,quibus nunquam soboles suas licuit nisi furtive Domino consecrare ,modo certatim nullo obstante timore offerunt eas baptizare et gratulantur omnes tanquam de peregrinatione sua in patriam reducti,quod Christiano more Oratoria audent construere,et licentia percepte linguam ligatam in laudem Salvatoris praesumunt solvere.Ipsi enim Barbari mira Omnipotentis Dei operante clementia,quorum licet adhuc gentilitate sint quidam detenti,nullum tamen ex illorum subditis vetant baptizari,nec Sacerdotibus invident,quoquounque libet proficisci:sed ita concordes sunt pagani cum Christianis,tantamque ad invicem habent familiaritatem,ut illic Isaiae videatur impleri Profetia:lupus et agnus pascentur simul:leo et bos comedent paleas.Factum est ergo ut paene cuncta Ungarorum Natio sit prona ad percipiendum fidem sanctam.Sed et aliae sclavorum provinciae ad credendum promtae et est ibi messis quidem multa,operarii autem pauci.Unde quoque visum est iam necessarium esse,quatenus Sanctitas Vestra illic aliquos iubeat ordinari Episcopos ,quia et Quondam Romanorum Gepidarumque tempore proprios septem Antistites eadem Orientalis Pannonia habuit et Moesia, meae sanctae Laurecensi,cui ego indignus ministro,Ecclesiae subiectos,quorum etiam quatuor,usque dum Ungri regnum Bavaricum invaserut,sicut praesenti cognitum est aetati in Moravia manserunt.-–A keresztények azonban, és a nép  nagy része az,a világ minden tájáról való foglyok,kik gyerekeiket csak lopva vitték áldozni az Urnak,most félelem nélkül viszik őket megkeresztelni és olyan megelégedettek mintha a zarándok utjukból most tértek volna vissza a hazájukba,aztán keresztény módra összegyülnek a misét meghallgatni és a Megváltó dicsőségére megpróbálják megfejteni a kötött nyelven való irást.Ugyanezek a barbárok a Mindenható Isten csodája révén gyakorolják a kegyességet,habár vannak köztük foglyok,de senkit közüllök sem az alattvalóik közül nem gátolnak meg abban,hogy megkeresztelkedjenek,sem a papokat hogy prédikáljanak:de ebben egyet értenek ugy a keresztények,mint a pogányok mintha csak egy családhoz tatoznának.Igy látszik beteljesedni Izsaiás próféciája:a farkas és a bárány együtt legel,az oroszlán és az ökör szalmát esznek.Tehat az a tényállás,hogy az egész magyar nemzet hajlandó a szent hitet elfogadni.De a sclávok más provinciáiban is nagyon sok az aratni való,de kevés a munkás.Mindebből annak szüksége látszik,hogy Szentséged egy pár püspököt rendeljen ide,mint a Gepidák idejében amikór hét püspök volt kelet Pannoniában és Moeziában, akik közűl a magyar invázió idejéből négyen Moráviában maradtak.

Petit deinde Piligrinus,ut Benedictus Papa Pallium Pontificale,decessoribus suis olim a Romanis Pontificibus concessum,sibi quoque conferat,et avita Ecclesiae suae privilegia confermet.“—Ez után Peregrinus kéri Benedek pápától a püspöki palástot,amit az elődei kaptak az elöbbi pápáktól ami az Egyházmegyéje ősiségét igazolná.

Ugye milyen könnyű Katit a táncba vinni ha ő is akarja.A keresztény ember,de talán más vallásuak is azt hiszik,hogy erkölcs nem létezik vallás nélkűl,sőt az az ember aki nem az ő vallását gyakorólja az nem lehet erkölcsös és csak is barbár vad pogány lehet.

A legérdekesebb mondat a fenti irásból ez:”et licentia percepte linguam ligatam in laudem Salvatoris praesumunt solvere” ami kb. igy jön leforditva:és a bátorság hogy a kapott kötött nyelvet a Megváltó dicsőségére meg merik óldani.Ez azt jelenti,hogy az evangéliumi irás amihez hozzá jutottak röviditésekkel és ligaturákkal voltak irva,valószinüleg latinul,mindez a helysporlás végett.A pápai udvarban az egyik legjobban fizetett állás az abreviátori volt,ami nem más mint a régi röviditésekkel irott szövegek kibogozása.Ez azt jelenti,hogy a papok többsége,de még a pápák sem igen voltak erre képesek.Vegyünk példának három szót:gnosis=megismerés,ignis=tűz,agnus=bárány.Mindhárom röviditése a gns.Ha ez elé rakták az Isten jelzőt akkór ez lehetett Isten megismerése,Isten tűze vagy Isten báránya.Az Isten tűze ilyen értelemben egy belső tisztitó tűz, ami által az ember megigazúl.Ezt vallották a gnosztikusok.Az ábrahámita beállitottságuak viszont,akiknél divatban volt a bárány áldozás ugy vélték,hogy a megváltást, megigazulást csak véráldozattal lehet elérni.Voltak akik megelégedtek azzal,ha elfogadják,hogy Krisztus feláldozta magát értük,de voltak olyanok is akik önként vállalták a mártiromságot,amit sok esetben kiprovokáltak.A 12.-13.századoknban az utóbbiak kerültek többségbe és szisztematikusan irtani kezdték az elöbbieket.Ez volt az eretneküldözés,amikór a gnosztikusokat teljesen kiirtották.

A fenti irásokból láthatjuk,hogy a X.században még léteznek a hunok.Choniate bizánci krónikás a 13.századi Magyarországban ugyancsak hunokról ir.Aztán hirtelen következik egy váltás,amikór már nem hunokat hanem kunokat emlegetnek,és azt próbálják bizonyitani,hogy ezek valójában a kumán tatárok,akiket IV.Béla behivott az országba.A következő irásból azonban az derül ki,hogy miután a kumánok a tatár testvéreikkel együtt minden mozdithatót magukkal vittek és elhagyták az országot.

A történelemkönyvek arról irnak,hogy a VIII.században Pipin kiirtotta a hun nemességet.Ez igaz is lehet,de a parasztságot különösen az állattenyésztő tanyán és elszórt helyeken élő nomadizáló parasztságot nem lehetett kiirtani.Bármilyen nehéz helyzetbe került is az ország,mindig ezeknek volt esélyük a túlélésre.Igy nem csoda,hogy Kun László idejében már ők képezték az ország gerincét.Ezek hunok voltak és nem kumánok.Az ország helyreállitását nem a bosszúálló és gyáván megfutamodó IV.Béla vitte véghez,hanem Kun László,akit azért kellett befeketiteni,hogy ki lehessen emelni a németszármazású Bélát.

Összeesküvés elmélet a tatárjárásról

https://books.google.ro/books?id=ulr_2N-Kq2oC&pg=PA443&dq=Germanicis+distante+ascenderunt&hl=hu&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Germanicis%20distante%20ascenderunt&f=false

424.oldal:Juliánis barát csak épp vissza tér a keleti utjáról,leadja a jelentést a pápának,máris megindul a tatárjárás.Érdekes módon csak a keleteurópai államokat rabólják,holott majdnem két évig tartozkodnak Magyarországon.Amikór a tatárok visszavonulnak a pápa követeken keresztűl ajándékokat kűld a tatár kánnak és megköszöni,hogy azok megkimélték a római birodalmat.

https://books.google.ro/books?id=-bVJAAAAcAAJ&pg=PA812&dq=millibus+ungari&hl=hu&sa=X&ei=_Z8OVduOBYLkOLeTgIAF&ved=0CFUQ6AEwBzgU#v=onepage&q=millibus%20ungari&f=false Scriptores rerum austriacarum veteres ac genuini, quotquot ex Austriae …

816.old.:Anno eodem Chomani,gens immundissima,que carnibus utebatur fere crudis pro cibo,lacte equarum et sanguine pro potu,hi miserunt quosdam ex suis cum Rege,Gothan nomine ad Regem Hungariae,rogantes,ut collocaret eos in terra sua,simulantes se fieri Christianos.Qui ad suggestionem Praedicatorum sine consilio Principum suorum suscipiens eos(heu malo suo) finebat habitare secum.At illi paullatim crescebant et multiplicantur super numerum.Anno MCCXXXIXChumani gens supra dicta et maledicta,intravit fines Ungariae et in die S.Pasce intravit civitatem Rodna:illis edentibus et bibentibus et secure habitantibus ,interfecerunt omnes Religiosos et irreligiosos,juvenes,virgines,senes cum junioribus,nemini parcentes.Deinde diffundebantur per totam provinciam istam sicut locustae,sanguinem humanam sitientes,et effundentes velut aquam.Illi vero,qui prius habitare coeperunt in terra coniunxereunt se suis et facta est turba innumerabilis.Quorum Rex,nomine Gothan,seipsum interfecit,prius interfectis duabus Reginis et aliis,qui secum in domo convenerant prae timore Ducis Austriae:qui domum impugnabat,et tandem expugnabat.Rex autem Ungariae collecta in unum multitudiune copiosa,ut dicebatur centum millibus,occurit illis circa Pest.Illis ibi in castris quiescentibus,Chomani summo diluculo inopinate supervenerunt,et primo incendebant castra,deinde interfecerunt omnes Episcopos,Comites senes et juvenes,nemine resistere,ita quod ex tanta multitudine vix pauci cum ipso Rege salvarentur,sub II.Frederico Imperatore excommunicato.His itaque perpetratis,secuta est alia gens,que dicitur Tartaria,veniens,ab ortu solis,que multa regna,civitates et castra subverterat,scilicet Rusciam,Poloniam cum Duce suo Hainrico,eo quod esset innumerabilis turma,cui nemo resistere auderet.His adjuncti erant haeretici et falsi Christiani,ut possent exercere malitiam suam in Christianos et delere nomen eorum de terra.Quae igens subiecit sibi Chomanos,ut in omnibus parerent eis....—Abban az évben a kumánok a világ legmocskosabb népe akik a hust majdnem nyersen ették ló tejet és vért ittak,ezek elküldték Gothán nevű királyukat a magyar királyhoz,letelepedést kérve,keresztényeknek álcázva magukat.Aki a Prédikátor ajánlására,anélkül,hogy ezt megtárgyalta volna a főurakkal,beengedte őket(de jaj neki)hogy együtt lakjanak.Ezek kis idő után nagyon megsokasodtak.Az emlitett átkozott nép 1239-ben be ment Radna városába husvét napján és az ott lakó épp asztalhoz ült népet kicsitől nagyig lemészárolta, nem kedvezve senkinek.Ez után sáskák módjára szétterjedtek a tartományban vérbe áztatva a vidéket.Akik már elöbb letelepedtek,ezekkel egyesültek egy megszámlálhatatlan hórdába.A királyuk Gothán öngyilkos lett ,de elöbb megőlte két királynéját és akik a házába menekültek Ausztria hercege elől,aki a házat megrohamozta és elfoglalta.Ahogy mondják a magyar király összegyüjtött egy százezerfős sereget és Pestnél elejükbe ment.Hajnalban amig ők a táborban pihentek,a kumánok megrohamozták őket,elöbb felgyujtották a sátrakat,aztán mindenkit lemészároltak püspököket,grófokat öreget,fiatalt,csak kevesen tudtak elmenekülni a királlyal,akit II.Frigyes császár kiközösitett.Miután ez lezajlott,egy másik nemzet érkezett napkelet felől,kiket tatároknak neveztek ,akik sok várost és várat lerombóltak és alávetettek,igy Oroszországban és Lengyelországban is és senki nem tudott nekik ellenállni.Ezekhez csatlakoztak az eretnekek és a hamis keresztények igy töltve ki a rosszindulatukat a keresztényekkel szemben.

Az utolsó mondat célzatosan kiforgatja az igazságot,vagyis azt,hogy az egész maniluláció épp az eretnekek kiirtására lett megszervezve.

Horum omnium malorum auctores erant Comites,qui matrem Regis occiderant,eo quod filius eliminasset eos de sedibus suis.—Mindezen rossznak a szerzői a Nagyurak voltak,akik megőlték a király anyját és akiket ezért a király kisemmizett a vagyonukból.
Tartari et Chomani nemine resistente et occurente recesserunt ab Ungaria cum infinita praeda auri,argenti,vestium,animalium,multos et captivos utriusque sexus ducebant in obprobrium Christianorum….Interea fames horribilis et inaudita invasit terram Hungariae et plures perierunt fame ,quam antea a paganis.Canes edebant et cattos et hominibus humana caro publice vendebatur in nundinis…A nativitate Christi non est tanta plaga et miseria propter peccata eorum.—A tatárok és a kumánok aztán semmi akadály nélkül elhagyták Magyarországot,végtelen sok zsákmánnyal megrakodva,arannyal,ezüsttel,ruhákkal,állatokkal,sok fogollyal mindkét nemből,a kereszténység nagy szégyenére...Ezután egy irtózatos éhinség tört az országra,ami miatt többen elvesztek,mint a pogányok őldöklése miatt.Kutyákat,macskákat,ettek és piacokon nyilvánosan árulták az emberhúst.Krisztus születése óta nem volt ilyen nyomoruság a bűnök miatt.

Ez a verzió egy kicsit eltér a többitől,de lehet,hogy közelebb áll az igazsághoz.Miféle prédikátór lehetett az akinek a szavára hallgatott a király?Szerintem inkább egy pápai prelátus a prédikátorok rendjéből.Miért lett öngyilkos Gothán miután ilyen jól végezte a dolgát,és éppen Ausztria hercegétől való félelmében?Nem inkább mivel a mor megtette a kötelességét,már nem volt rá szükség,igy eltüntetve a nyomokat.Valahogy ugy tűnik,hogy ez nem más volt,mint a pápa áldásával végrehajtott bosszú a királyné meggyilkolásáért.
A népességcsere megtörtént.A magyarság nagy része kipusztult,de azok az őshonosok akik hosszú évszázadok alatt megtanulták a túlélést a legrosszabb körülmények között is most ők kerültek helyzetbe.Ezek a hunok voltak,de ez az igazság sehogy sem ment le a hamis tőrténetirók torkán,igy kunoknak hazudták őket és azt próbálták bizonyitani,hogy csak IV.Béla alatt telepedtek le az országban.